Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli lampek choinkowych

Realizując  program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 11 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie, Policach, Koszalinie.

      W ramach programu kontrolą objęto wprowadzony do obrotu sprzęt elektryczny: girlandy świetlne  i węże świetlne celem sprawdzenia  spełniania wymagań zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 2006/95/WE. Podczas kontroli uwzględniono zapisy norm: PN-EN 60335-1:2004 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część I: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

      Sprawdzeniem objęto 50 partii wyrobów pochodzących z Chin, w tym: 46 partii  girland świetlnych i 4 partie węży świetlnych, z czego zakwestionowano 12 partii girland świetlnych u 3 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.      Oznakowanie opraw oświetleniowych

Sprawdzeniem, w tym zakresie, objęto 50 partii girland świetlnych i węży świetlnych pochodzących  z importu  z Chin.

      Wszystkie skontrolowane wyroby posiadały prawidłowe oznakowanie CE, które było widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne – zgodne z wymaganiami określonymi § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku.

      W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że 12 partii wyrobów oferowanych do sprzedaży u 3 przedsiębiorców nie spełniało wymagań zasadniczych określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

Brak podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu stwierdzono u:

 

a)  przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie zakwestionowano  4 partie wyrobów:  

 

? 3 partie lampek choinkowych: model PM-100 (100 żarówek w kolorze czerwonym), ze złączką  model PM-100 (100 żarówek w kolorze niebieskim),  ze złączką  model PM-100 (100 żarówek  w kolorze białym) z uwagi na brak  informacji dotyczących: typu lub parametrów żarówek zastosowanych w girlandzie, napięcia i mocy żarówek zapasowych, maksymalnej mocy znamionowej oraz ostrzeżenia o treści „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”. Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku oraz pkt20.5.1 i 20.5.2normy zharmonizowanejPN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006„Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”,

 

? partię lampek choinkowych PM SERIES „Gwiazda” z powodu braku oznaczeń dotyczących  typu lub parametrów żarówek zastosowanych w girlandzie oraz ostrzeżenia o treści „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania” - naruszenie § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia  2007 roku oraz  pkt 20.5.1 i 20.5.2 normy zharmonizowanej PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006„Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

 

Ponadto na  lampkach choinkowych bądź na ich opakowaniach wyżej opisanych 4 partii wyrobów  nie zamieszczono nazwy producenta lub znaku towarowego co jest niezgodne z wymaganiami § 5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku oraz pkt  20.5.2 normy zharmonizowanej PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006„Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

 

      Na zakup wyżej wymienionych lampek choinkowych przedłożono wyłącznie umowę kupna-sprzedaży zawartą na giełdzie handlowej w Koszalinie w dniu 21.11.2010 roku ze sprzedawcą z  Janek.O powyższym (brak faktury zakupu) zawiadomiono Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie.

Ponadto w toku kontroli na adres sprzedawcy skierowano żądanie wskazania  producenta,upoważnionego przedstawiciela producenta, importera bądź pierwszego dystrybutora wprowadzającego przedmiotowe lampki  na teren  Polski oraz nadesłanie dokumentu zakupu, a w przypadku posiadania także deklaracji zgodności. Pismo skierowane do dostawcy zwrócono z adnotacją poczty „Adresat nieznany”. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że taki przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy w Raszynie. Ponadto sprawdzono ogólnodostępny rejestr KRS, w którym pod wskazanym adresem w Jankach nie było zarejestrowanej żadnej spółki. Zatem ustalenie wprowadzającego ww. sprzęt elektryczny do obrotu nie jest możliwe.

 

      W związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego:

  • decyzją przedsiębiorcy partię lampek choinkowych „Gwiazda” wycofano z obrotu do czasu właściwego oznakowania, z uwagi jednak na brak wymaganych informacji i możliwości uzupełnienia oznakowania kontrolowany przedsiębiorca podjął decyzję o  zniszczeniu partii lampek choinkowych „Gwiazda”,
  • wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi 3 partii lampek choinkowych: model PM-100 (100 żarówek w kolorze czerwonym), ze złączką  model PM-100 (100 żarówek w kolorze niebieskim),  ze złączką  model PM-100 (100 żarówek  w kolorze białym).

·         skierowano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo o wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do 3 partii lampek choinkowych model PM-100 nie spełniających wymagań zasadniczych.

 

b)     Przedsiębiorcy w Policach, gdzie zakwestionowano 4 partie girland świetlnych:

 

? 3 partie lampek choinkowych – girland świetlnych TWINKLE art. Nr778S, małe kulki art. Nr 782CKN  oraz  LED BULB LIGHT art. Nr 784B (według oznaczenia dot. pochodzenie Chiny) z powodu braku symbolu klasy ochronności elektrycznej (II) na naklejce  przymocowanej do przewodu girlandy, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz pkt 20.5.2. normy PN-EN 60598-2-20:2000„Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”,

 

? partię girland świetlnych STREET LIGHTS PM-50 z uwagi na brak na naklejce przymocowanej do przewodu, symbolu klasy ochronności elektrycznej sprzętu (II) oraz informacji, że należy stosować jedynie żarówki zapasowe tego samego typu, co żarówki dostarczone z tą girlandą, a także nie podano nazwy producenta lub znaku pochodzenia, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1, 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz pkt 20.5.2. normy PN-EN 60598-2-20: 20002000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

 

      Do dostawcy ww. wyrobów w Warszawie skierowano żądanie, które wróciło z adnotacją „nie ma takiego domu”.  W związku z tym zwrócono się do WI IH w Warszawie o pomoc w ustaleniu, czy ww. przedsiębiorca prowadzi działalność.

W związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) kontrolowanego przedsiębiorcę zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zakazania dalszego przekazywania girland STREET LIGHTS PM-50 oraz LED BULB LIGHT  art. Nr 784B użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

Przedmiotowe wyroby, jako dowody zostały zabezpieczone i pozostawione pod nadzorem kontrolowanego przedsiębiorcy. Po zakończeniu kontroli przedsiębiorca zwrócił się do WIIH o umożliwienie zniszczenia zabezpieczonych girland. W związku z tym zostanie przeprowadzona ponowna kontrola u przedsiębiorcy.

 

      W odniesieniu do pozostałych lampek: TWINKLE art. Nr778S oraz małe kulki art. Nr 782CKN z uwagi na naruszenie także wymagań określonych w § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. wydano kontrolowanemu przedsiębiorcy decyzje zakazujące dalszego ich  przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi na okres 2 miesięcy.

 

 

c) u przedsiębiorcy w Szczecinie ujawniono nieprawidłowości w odniesieniu do 4 partii wyrobów:

 

? partii lampek choinkowych 30L gwiazda z 8 funkcjami Art. NO 1017 (według oznaczenia dot. pochodzenia: Chiny) z powodu podanej na opakowaniu informacji: „Lampki choinkowe 30L zewnętrzne, wewnętrzne” sugerującej zastosowanie girlandy zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, podczas gdy ochrona przed wnikaniem pyłu i wilgoci określona na opakowaniu i w instrukcji jako IP20 wyklucza zastosowanie girlandy na zewnątrz. W instrukcji podano „Lampki przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń”. Ponadto na naklejce przymocowanej do przewodu girlandy, w pobliżu wtyczki nie podano symbolu klasy ochronności elektrycznej, co stanowi naruszenie  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegooraz pkt. 20.5.2. normy  PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”,

 

? partii lampek choinkowych energooszczędnych "Christmas colection" W/10cm Icicle (według oznaczenia dot. pochodzenia: Warszawa), stwierdzając wprowadzające w błąd informacje, zawarte w instrukcji, dotyczące parametrów żarówek i ich wymiany, podczas gdy faktycznie girlanda jest nierozbieralną girlandą świetlną – naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,

 

? partii lampek choinkowych – LED DIODA, art. Nr 9276, 100 żarówek z uwagi na  brak na ww. sprzęcie elektrycznym nazwy producenta lub znaku towarowego, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego orazpkt 20.5.2 normy zharmonizowanej PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”,

 

?  partii lampek choinkowych – SIATKA LAMPKI, art. Nr 793, 320 żarówek (według oznaczenia dot. pochodzenia: Chiny) z powodu  braku na naklejce przymocowanej do przewodu klasy ochronności elektrycznej sprzętu (II) oraz informacji, że należy stosować jedynie żarówki zapasowe tego samego typu, co żarówki dostarczone z tą girlandą, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegooraz pkt 20.5.2 normy PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

 

Dostawcą ww. wyrobów jest przedsiębiorca z Wólki Kosowskiej, na co kontrolowany przedsiębiorca okazał fakturę.      

Do dostawcy skierowano żądanie. Odpowiedzi do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano.

 

      W związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) kontrolowanego przedsiębiorcęzawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zakazania dalszego przekazywania: lampek choinkowych energooszczędnych "Christmas colection", lampek choinkowych – LED DIODA, art. Nr 9276 oraz lampek choinkowych – SIATKA LAMPKI, art.  Nr 793, 320 żarówek użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

Przedmiotowe wyroby, jako dowody zostały zabezpieczone i pozostawione pod nadzorem kontrolowanego przedsiębiorcy. Po zakończeniu kontroli przedsiębiorca zwrócił się do WIIH o umożliwienie zniszczenia zabezpieczonych girland. W związku z tym zostanie przeprowadzona ponowna kontrola u przedsiębiorcy.

 

      Odnośnie partii lampek choinkowych 30L gwiazda z 8 funkcjami Art. NO 1017,  z uwagi na naruszenie również § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy wydano decyzję zakazującą dalszego ich przekazywania użytkownikowi, konsumentowi  i dystrybutorowi.

Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosowano pismo o wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do ww. partii  lampek choinkowych nie spełniających zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).                       

 

 

2.      Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedury oceny zgodności

 

      Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono u 3 przedsiębiorców: w Koszalinie, Szczecinie i Policach w odniesieniu do 12 partii wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089). Ponieważ kontrolowani przedsiębiorcy nie posiadali deklaracji zgodności skierowano żądania  do niżej wymienionych dostawców zakwestionowanego sprzętu elektrycznego:

 

·         Przedsiębiorca w Jankach - pismo zwrócono z adnotacją poczty „Adresat nieznany”. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że taki przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy w Raszynie. Ponadto sprawdzono ogólnodostępny rejestr KRS w którym pod wskazanym adresem w Jankach nie było zarejestrowanej żadnej spółki,

 

·         Przedsiębiorca w Warszawie. Korespondencja wróciła z adnotacją  Poczty Polskiej: „nie ma takiego domu”. W związku z tym zwrócono się do WI IH w Warszawie o pomoc w ustaleniu, czy ww. przedsiębiorca prowadzi działalność- przedsiębiorca nie widnieje w ewidencji.

 

·         Przedsiębiorca w Wólce Kosowskiej. Pismo wróciło nieodebrane.

 

Na pozostałe 38 partii wyrobów nie żądano okazania  deklaracji zgodności, ponieważ wyroby te nie budziły wątpliwości,co do spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań.

 

 

3.      Rozwiązania konstrukcyjne

 

W wyniku dokonanej oceny organoleptycznej, posiłkując się zharmonizowanymi normami: PN-EN 60335-1:2004 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania Część I: Wymagania ogólne”, PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania” i  PN-EN 60598-2-20: 2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” stwierdzononaruszenie zasadniczych wymagań określonych w § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) w odniesieniu do 5 partii wyrobów u 3 przedsiębiorców:

 

? w Koszalinie-  2 partie lampek choinkowych  (brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym):

 

  • lampki choinkowe ze złączką model PM-100 (100 żarówek w kolorze niebieskim) z powodu  ubytku izolacji na części przewodu zasilającego w miejscu połączenia  odgiętki ze  złączką,         
  • lampki  choinkowe ze złączką  model PM-100 (100 żarówek w kolorze białym) z powodu ubytku izolacji na części przewodu zasilającego w miejscu połączenia z odgiętką  wtyczki i złączki.

 

?  w Policach  - 2 partie lampek choinkowych  pochodzących z Chin:

 

·      lampki choinkowe TWINKLE art. Nr778S (według oznaczenia dot. pochodzenia: Taizhou Tianze Lamp Industry Co. Ltd. China) z uwagi na:

-     zastosowanie w bocznych ściankach sterownika prostokątnych wycięć (kanałów) o ostrych krawędziach (pkt 23.1 normy PN-EN 60335-1:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część I: Wymagania ogólne),

-     wprowadzenie w jeden z  kanałów sterownika dwóch przewodów elektrycznych, które luźno się w nich przemieszczały przez co możliwe było ich wepchnięcie do środka sterownika (pkt 25.15 normy PN-EN 60335-1:2004),

-     zaniżoną grubość żyły przewodu dochodzącego do sterownika  (zgodnie z  pkt 25.8 normy PN-EN 60335-1:2004 min. grubość powinna wynieść 0,5 mm2, a faktycznie stwierdzono 0,2 mm2 );

 

·      lampki choinkowe małe kulki art. Nr 782CKN (według oznaczenia dot. pochodzenia: Taizhou Tianze Lamp Industry Co. Ltd. China), z uwagi na:

-     zastosowanie w bocznych ściankach sterownika prostokątnych wycięć (kanałów) o ostrych krawędziach (pkt 23.1 normy PN-EN 60335-1:2004 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część I: Wymagania ogólne),

-     wprowadzenie w jeden z  kanałów sterownika  dwóch przewodów elektrycznych, które luźno się w nich przemieszczały przez co możliwe było ich wepchnięcie do środka sterownika i urwanie (pkt 25.15 normy PN-EN 60335-1:2004),

-     zaniżoną grubość żyły przewodu dochodzącego do sterownika  (zgodnie z  pkt 25.8 normy PN-EN 60335-1:2004 min. grubość powinna wynieść 0,75 mm2, a faktycznie stwierdzono0,2 mm2).

 

? w Szczecinie partię pochodzącą z importulampek choinkowych 30L gwiazda z 8 funkcjami Art. NO 1017 u (według oznaczenia dot. pochodzenia: Taizhou Tianze Lamp Industry Co. Ltd. China) z uwagi na:

 

-        zastosowanie: w bocznych ściankach sterownika prostokątnych wycięć (kanałów) o ostrych krawędziach (pkt 23.1 normy PN-EN 60335-1:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część I: Wymagania ogólne),

-        wprowadzenie w jeden z  kanałów sterownika dwóch przewodów elektrycznych, które luźno się w nich przemieszczały przez co możliwe było ich wepchnięcie do środka sterownika i urwanie (pkt 25.15 normy PN-EN 60335-1:2004).

 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości konstrukcyjne mogą spowodować zagrożenie wywołania pożaru z uwagi na możliwość zwarć oraz porażenia prądem elektrycznym.

 

Powyższe niezgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) stanowiły podstawę do wydania:

  • przedsiębiorcy w Policachdwóch decyzji zakazujących dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi  i dystrybutorowi lampek choinkowych TWINKLE i lampek choinkowych kulki małe art. 782CKN,   

·         przedsiębiorcy w Szczecinie decyzji zakazującej dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi lampek choinkowych  lampek choinkowych 30L gwiazda z 8 funkcjami Art. NO 1017,

·         przedsiębiorcy w Koszalinie decyzji zakazującej dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi 3 partii lampek choinkowych model PM-100.

 

      Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpiono o wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do 6 partii lampek choinkowych nie spełniających zasadniczych wymagań określonych  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089), oferowanych do sprzedaży przez 3 przedsiębiorców.       

 

          Wobec pozostałych 45 partii lampek choinkowych nie było podejrzeń, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

 

4.      Badania laboratoryjne

 

      Do badań laboratoryjnych nie przekazano żadnej partii lampek choinkowych

 

 

   Wykorzystanie ustaleń    

 

      Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-        wydania 4 decyzji objętych rygorem natychmiastowej wykonalności zakazujących kontrolowanym przedsiębiorcom dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi 6 partii lampek choinkowych,

-        skierowania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 pism o wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do 6 partii lampek choinkowych nie spełniających zasadniczych wymagań, oferowanych do sprzedaży przez 3 przedsiębiorców,

-        przesłania 3 żądań do 3 dostawców zakwestionowanego sprzętu,

-        przesłania pisma do WI IH w Warszawie,

-        przekazania informacji do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie o nie okazaniu przez 1 przedsiębiorcę faktury na zakup 4  partii lampek choinkowych.

 

      Ponadto u 2 przedsiębiorców w Szczecinie i Policach zostaną przeprowadzone kolejne kontrole w związku z ich wnioskiem o przekazanie zabezpieczonych lampek choinkowych do utylizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-09-2011 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2011 15:02