Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w zakresie zawartości niektórych substancji chemicznych 2 kontrole u 2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w sklepach detalicznych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w Szczecinie i Koszalinie.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – pobranie prób do badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami, do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki niżej wymienionych wyrobów:
•    klej błyskawiczny do gumy, plastiku, drewna, metalu,
•    klej przezroczysty poliuretanowy  SZEWSKI 75 ml,
w zakresie zawartości toluenu i chloroformu.

Przeprowadzono badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów w Laboratorium w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.).
W badanym  kleju przezroczystym  poliuretanowym  SZEWSKI 75 ml nie wykryto obecności chloroformu. Stwierdzono natomiast zawartość toluenu w ilości 0,374% (niepewność wyniku ± 0,098%). Zgodnie z wymaganiami zawartość toluenu nie może być równa lub większa niż 0,1%. Badana próbka jest niezgodna pod względem zawartości toluenu z wymaganiami  ww. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.  

Wobec powyższego, ponownie przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w sklepie z  artykułami przemysłowymi w Koszalinie, podczas której doręczono przedsiębiorcy sprawozdanie z badań kleju. W trakcie kontroli ustalono, że  u  przedsiębiorcy znajduje się tylko zabezpieczona próbka kontrolna produktu w ilości 1 sztuka. Przedsiębiorca oświadczył, że rezygnuje z przebadania próbki kontrolnej, a po jej zwolnieniu wyrób zostanie przeznaczony do utylizacji.

W związku z ustaleniami kontroli do producenta kwestionowanego kleju w Warszawie, zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne, z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobu niezgodnego z obowiązującymi przepisami pod względem zawartości toluenu.
Ponadto wobec kontrolowanego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

O wyniku badań laboratoryjnych poinformowane zostaną także: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Wnioski:

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że zawartość toluenu w zakwestionowanej próbce była przekroczona o prawie 400%. Ujawnione nieprawidłowości świadczą, iż producent nie dołożył należytej staranności w celu sprawdzenia, czy produkt jaki wprowadza do sprzedaży jest bezpieczny.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz powszechność wyrobów, w których substancje chemiczne mogą występować, należałoby nadal prowadzić badania w powyższym zakresie.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 22-06-2021 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 22-06-2021 08:33