Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w I kwartale 2021 r ogółem 8 kontroli u 8 przedsiębiorców. Spośród skontrolowanych przedsiębiorców 5 prowadziło sprzedaż detaliczną, 2 sprzedaż hurtową, 1 przedsiębiorca był pierwszym dystrybutorem.


Ogółem kontroli poddano 48 partii wyrobów włókienniczych, w tym:
-    32 partie odzieży dla małych dzieci,
-    16 partii wyrobów pończoszniczych,

Spośród skontrolowanych 48 partii wyrobów:
-    26 partii zostało wyprodukowane w Polsce,
-     6 partii pochodziły z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    16 partii pochodziło z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano 48 partii wyrobów włókienniczych (31 partii
w zakresie jakości, 48 na oznakowanie).
Zakwestionowano ogółem 18 partii, tj. 37,5 % skontrolowanych partii produktów, wszystkie w zakresie oznakowania, w tym:
-    13 partii odzieży dla małych dzieci,  
-    5 partii wyrobów pończoszniczych.
Spośród zakwestionowanych 18 partii towarów:
-    4 partie wyprodukowano w Polsce,
-    6 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    8 partii pochodziło z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.
Oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych dwóch prób odzieży dla małych dzieci oraz 1 próby wyrobu pończoszniczego. Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:
1.    Jakość wyrobów włókienniczych

Jakość produktów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.
Kontroli w zakresie jakości poddano 31 próbek produktów włókienniczych, z czego zbadano:
-    laboratoryjnie 3 próbki,
-    organoleptycznie 28 próbek.

1.1.     Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 3 partii różnych produktów włókienniczych oferowanych do sprzedaży u 2 kontrolowanych przedsiębiorców. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano jeszcze wyników żadnej z pobranych prób. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzony zostanie skład surowcowy wyrobu.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie przy ocenianych wyrobach.
1.2.     Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 28 próbek produktów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie produkty posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” lub PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”. Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.
W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów.
2.    Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 48 partii produktów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).
Zakwestionowano 18 partii (37,5% ogółem sprawdzonych produktów), w tym:
-    13 partii odzieży dla małych dzieci,  
-    5 partii wyrobów pończoszniczych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu
do 4 partii produktów krajowych, 6 partii z obrotu wewnątrzunijnego i 8 partii produktów z importu - opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznikiem nr 1).

3.    Podsumowanie
Ustalono, że spośród 18 partii zakwestionowanych produktów włókienniczych:
-    44,44 % pochodziło z importu (Chiny, P.R.C., Turcja, Bangladesz),
-    33,33% pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    22,22% wyprodukowano w Polsce,
co świadczy o tym, że produkty pochodzące z importu dominują wśród produktów zakwestionowanych.
4.    Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:
-    skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producenta zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    skierowania 2 pism do dostawców produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
-    skierowania 1 żądania do kontrolowanego przedsiębiorcy dotyczącego okazania kopii dowodów zakupu na produkty niewłaściwie oznakowane,
-    przesłania 1 pisma ponaglającego do kontrolowanego przedsiębiorcy o przedstawienie kopii dowodów zakupu na produkty niewłaściwie oznakowane,
-    wydania 4 żądań porządkowo-organizacyjnych.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 17-05-2021 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2021 10:27