Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu "luksusowe"

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 8 kontroli w zakresie jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym,a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu „luksusowe”.

 

Ogółem przeprowadzono 8 kontroli u 6 przedsiębiorców, z czego podczas kontroli u 2 przedsiębiorców badano wyłącznie produkty luksusowe.

 

 

WYROBY GARMAŻERYJNE

 

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

- 3 zakłady produkcyjne w Szczecinie,

-  sklep przyzakładowy (firmowe) w Koszalinie.

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Badaniom w zakresie oznakowania poddano łącznie 21 partii wyrobów garmażeryjnych, oferowanych do sprzedaży luzem, nie kwestionując żadnej z nich.

 

Do badań laboratoryjnych pobrano 8 partii wyrobów garmażeryjnych, oferowanych do sprzedaży luzem, z czego zakwestionowano 4 partie.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            1. Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Zakresem badań objęto sprawdzenie masy netto oraz masy nadzienia w stosunku do deklaracji producentów. Deklaracje producenci złożyli w formie pisemnej w trakcie prowadzonych kontroli.

 

Badaniem objęto 8 partii wyrobów garmażeryjnych, oferowanych do sprzedaży luzem - bez opakowań, z czego zakwestionowano 4 partie u następujących przedsiębiorców:

 

1) przedsiębiorcaprowadzący działalność gospodarczą w Barze Mlecznym w Szczecinie:

- 1 partię „Naleśników z serem” z uwagi na zaniżenie zawartości masy nadzienia – stwierdzono kolejno: 34,1g, 37,3g, 31,0g, 31,5g, 31,2g, 37,4g, deklaracja producenta 45g;

- 1 partię „Krokietów z kapustą” z uwagi na zaniżenie zawartości masy nadzienia – stwierdzono kolejno: 50,8g, 51,5g, 49,9g, 49,0g, 52,4g, 47,9g, deklaracja producenta 85g.

Ww. wyroby wyprodukowane zostały przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

Badania odniesiono do deklaracji producenta odnośnie zawartości nadzienia w wyrobach pobranych do badań.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, który udzielił odpowiedzi, iż stwierdzone uchybienia w zakresie deklarowanego nadzienia w badanych potrawach zostały natychmiast skorygowane poprzez przeprowadzenie kontrolnej produkcji tych wyrobów oraz przeprowadzenie instruktażu pracowników.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych.

 

2) przedsiębiorcaprowadzący działalność gospodarczą w punkcie sprzedaży wyrobów garmażeryjnych w Koszalinie:

 

- 1 partię „Pierogów ruskich” z uwagi na zaniżenie zawartości masy nadzienia – stwierdzono 22,8%±1,8%, deklaracja producenta: nie mniej niż 35%,

- 1 partię „Pierogów z kapustą i grzybami” z uwagi na zaniżenie zawartości masy nadzienia – stwierdzono 24,4%±1,8%, deklaracja producenta: nie mniej niż 35%.

Ww. wyroby wyprodukowane zostały przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

Producent przedłożył deklarację dotyczącą zawartości farszu w ww. wyrobach do której odniesiono wyniki badań.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych.

 

Z uwagi na fakt, że deklaracje producentów odnośnie ilości masy nadzienia w ww.
4 partiach zakwestionowanych wyrobów nie były uwidocznione dla konsumenta, a tym samym nie zaistniała możliwość wprowadzenia konsumenta w błąd, nie będą prowadzone postępowania administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do zastosowania kar pieniężnych.

 

                2. Prawidłowość oznakowania wyrobów garmażeryjnych  

 

U kontrolowanych przedsiębiorców w ofercie handlowej nie stwierdzono wyrobów garmażeryjnych w opakowaniach jednostkowych.

 

Powyższebadano w odniesieniu do wyrobów garmażeryjnych sprzedawanych luzem w świetle przepisów:

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) – §17,

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych.

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 21 partii wyrobów garmażeryjnych.   W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            3. Prawidłowość stosowania surowców do produkcji gotowych wyrobów

 

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 3 przedsiębiorców w zakładach produkcyjnych, wprowadzających do obrotu własne produkty dla konsumenta finalnego. U powyższych przedsiębiorców baza surowcowa była zgodna z prowadzoną produkcją. Stwierdzono, że okresy ważności stosowanych surowców były zachowane, a warunki przechowywania surowców były prawidłowe

 

4. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

Sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia wyrobów garmażeryjnych wprowadzanych do obrotu u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, uwzględniając daty produkcji i deklaracje Producentów. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            5. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania wyrobów garmażeryjnych u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.).

 

            6. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.
            o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U wszystkich objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

7. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców objętych kontrolami, w oparciu o wypisy do ewidencji działalności gospodarczej, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).  Stwierdzono, że zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisem do ewidencji. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            Inne zagadnienia

 

Sprawdzono rzetelność działania przedsiębiorcy. Celem sprawdzenia rzetelności obsługi klienta u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi w cennikach.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

- przesłania wystąpień pokontrolnych do 2 przedsiębiorców-producentów,

- przesłania 1 informacji do właściwego WIJHARS,

- wszczęcia 2 postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji odnośnie uiszczenia kosztów za badania laboratoryjne zakwestionowanych wyrobów garmażeryjnych.

 

 

Wyroby garmażeryjne z segmentu „ LUKSUSOWE”

 

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym z segmentu „luksusowe”

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole w zakresie jakości
handlowej w małych zakładach produkujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym z segmentu „luksusowe”.

 

Kontrolami w powyższym zakresie objęto niżej wymienionych przedsiębiorców :

- zakład produkcyjny w Szczecinie,

- supermarket w Szczecinie.

 

Do kontroli wytypowano przedsiębiorców z własnego rozeznania.

 

Typując produkty wzięto pod uwagę Produkty Tradycyjne (4 partie), oraz cenę, która była znacznie wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży (3 partie).

Podczas kontroli nie stwierdzono wyrobów garmażeryjnych rolnictwa ekologicznego, posiadających Chronione nazwy pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz będące Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalnościami (GTS).

 

Badaniom poddano łącznie 7 partii wyrobów garmażeryjnych, tj. 4 partie oferowane do sprzedaży luzem – bez opakowań oraz 3 partie oferowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych. Zakwestionowano 3 partie z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie.

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 2 partii wyrobów garmażeryjnych. Wytypowano Produkty Tradycyjne oferowane do sprzedaży luzem. W zakresie przeprowadzonych badań nie zakwestionowano żadnej partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

            1. Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Badania przeprowadzono na zgodność z deklaracją producenta oraz w odniesieniu do specyfikacji dla wyrobu tradycyjnego „pasztecik szczeciński” (strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

Badaniem objęto 2 partie wyrobów garmażeryjnych oferowanych do sprzedaży luzem. Nie zakwestionowano żadnej partii w zakresie przeprowadzonych badań.

 

Przebadano Produkt Tradycyjny „Paszteciki Szczecińskie”, tj.:

- „Pasztecik pieczarkowo-serowy”, 

- „Pasztecik mięsny”.

 

            2. Prawidłowość oznakowania wyrobów garmażeryjnych  

 

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

 

a) wyroby garmażeryjne oferowane w opakowaniach jednostkowych

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r.; sprostowanie: Dz. U. L12 z 18.01.2007r.) w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-        rozdziału 11ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.,) dotyczącego znakowania żywności,

-        ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 722).

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 3 partie wyrobów garmażeryjnych, których cena była znacznie wyższa od ceny ich odpowiedników w masowej sprzedaży.

W powyższym zakresie zakwestionowano 3 partie, oferowane do sprzedaży przez przedsiębiorcęprowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie w Szczecinie.

 

Zakwestionowano nw. wyroby garmażeryjne:

1) „Pasztetówkę cielęcą” 150g, oznaczoną między innymi: należy spożyć przed 11.07.11; w oznakowaniu której stwierdzono, że:

-        nazwa wyrobu „pasztetówka cielęca” jest nieadekwatna do składu i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztetówka cielęca, podczas gdy w składzie produktu podano: „32% wątroba wieprzowa, słonina, 15% mięso cielęce, głowizna (...)”. Powyższe nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        termin przydatności do spożycia poprzedzono niewłaściwym określeniem „należy spożyć przed” zamiast „należy spożyć do”. Powyższe nie odpowiada art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        przy substancji dodatkowej zadeklarowanej „E-250” brak nazwy lub zasadniczej funkcji technologicznej, co nie odpowiada art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

2) „Pasztet z gęsi” 0,100kg,oznaczony między innymi: najlepiej spożyć przed 31.05.11;    w oznakowaniu którego stwierdzono, że:

-        nazwa wyrobu „pasztet z gęsi” jest nieadekwatna do składu i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztet z gęsi, podczas gdy w składzie produktu podano: „wątroba wieprzowa 27%, głowizna, słonina, wątroba z gęsi 5,4%, mięso wieprzowe (...)”. Powyższe nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

3) „Pasztet kremowy z kaczki z pomarańczami” 170g oznaczony między innymi: należy spożyć do 23.05.11; (producent – napis nieczytelny), w oznakowaniu którego stwierdzono, że:

-        nazwa wyrobu „pasztet kremowy z kaczki z pomarańczami” jest nieadekwatna do składu i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztet z kaczki, podczas gdy w składzie produktu podano: „wątroba wieprzowa 27%, tłuszcz z kurczaka, mięso z kurczaka 18%, wątróbka z kaczki 9% (…), aromat pomarańczowy 2% (...)”. Powyższe nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        informacje zawarte na etykiecie produktu (trzy ostatnie wersy) – nieczytelne, przy substancjach dodatkowych, tj.: substancji zagęszczającej, stabilizatorze, substancji wzmacniającej smak – nieczytelne numery. Napisy umieszczone na etykiecie usuwalne (ścierają się przy dotyku), co nie odpowiada wymaganiom art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Zakwestionowane ww. partie wyrobów garmażeryjnych decyzją przedsiębiorcy zostały wycofane z obrotu handlowego. Okazano dowody dostaw na zakwestionowane produkty.

Dostawca „ Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami” 170g udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym wyjaśnił, że po konsultacji z producentem etykiety na produkcie zostaną zmienione.

Z uwagi na wprowadzenie do obrotu produktów niewłaściwie oznaczonych, wobec  przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

 

b) wyroby garmażeryjne oferowane luzem – bez opakowań:

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) – §17,

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 s. 1, ze zm.) - art. 16 dotyczącyprezentacji środków spożywczych.

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 4 partie wyrobów garmażeryjnych. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

W zakresie powyższym zbadano Produkt Tradycyjny „Pasztecik Szczeciński”:

1)      „Pasztecik Szczeciński z nadzieniem pieczarkowo-serowym”,

2)      „Pasztecik Szczeciński mięsny”,

3)      „Pasztecik Szczeciński z jajkiem”,

4)       „Pasztecik Szczeciński z kapustą i grzybami”.

 

            3. Prawidłowość stosowania surowców do produkcji gotowych wyrobów

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 1 przedsiębiorcy w zakładzie produkcyjnym, wprowadzającym do obrotu własne produkty dla konsumenta finalnego. U kontrolowanego przedsiębiorcy baza surowcowa była zgodna z prowadzoną produkcją. Stwierdzono, że okresy ważności stosowanych surowców były zachowane, a warunki przechowywania surowców były prawidłowe.

 

4. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do            spożycia

 

Sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości wyrobów garmażeryjnych wprowadzanych do obrotu. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            5. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania wyrobów garmażeryjnych u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.).

 

            6. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r.
            o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

U objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego obowiązku przechowywania w miejscu pracy orzeczeń lekarskich osoby, której to orzeczenie dotyczy i ich udostępniania organom urzędowej kontroli żywności.

Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

7. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

Dokonano identyfikacji przedsiębiorców objętych kontrolami, w oparciu o wypis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis do krajowego rejestru sądowego, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Stwierdzono w trakcie kontroli, że jeden przedsiębiorca posługuje się „Zaświadczeniem o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” wydanym dla jednego przedsiębiorcy, w którym w przedmiocie działalności gospodarczej widniał nieaktualny numer wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorca po uzyskaniu dokumentu z aktualnym zapisem w zakresie numeracji PKD, przesłał jego kserokopię do WIIH w Szczecinie.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

INNE ZAGADNIENIA

 

Sprawdzono rzetelność działania przedsiębiorcy. W tym celu u kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości. Wyliczone i pobrane należności były zgodne z aktualnymi cenami towarów uwidocznionymi na wywieszkach.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- przesłania wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.),

- przesłania informacji do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,

- przekazania materiałów do komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Ponadto ustalenia z tych kontroli zostaną wykorzystane w opracowaniu raportu dotyczącego kontroli produktów luksusowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-08-2011 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 18-08-2011 13:57