Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w I kwartale 2021r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 grudnia 2020 r. przekazującego program kontroli jw. informuję, iż w I kwartale 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 9 kontroli jakości paliw stałych (6 zleconych przez prezesa UOKiK oraz 3 ponowne kontrole związane z doręczeniem wyników badań laboratoryjnych). Podczas 6 kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole przeprowadzono u 6 przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim, Wolinie, Chojnie, Połczynie Zdroju i Polanowie.

2)    W toku 6 przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 6 różnych sortymentów węgla kamiennego. W 4 przypadkach badania wykazały, iż paliwo stałe nie spełniało wymagań jakościowych deklarowanych w świadectwach jakości paliwa stałego wystawionych przez przedsiębiorców, a w 3 z tych przypadków dodatkowo nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018r. poz. 1890).

Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:

a)    skład opału w Kamieniu Pomorskim
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekomiał. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:

  • zawartość podziarna wyniosła 19,3 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
  • zawartość nadziarna wyniosła 5,2 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 5,0 % (odchylenie ≤5,00+0,1), natomiast w świadectwie jakości jako 00,0 -5,00 % (odchylenie ≤5,00+0,1).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły,
że ww. paliwo stałe Ekomiał:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw, i tak:


•    zawartość podziarna wyniosła 23,4 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu jako max 15,0 % (odchylenie  ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
•    zawartość nadziarna wyniosła 5,2 %, przy wymaganiu jakościowym określonym
w ww. rozporządzeniu jako max 5,0 % (odchylenie ≤5,00+0,1), natomiast w świadectwie jakości jako 00,0 – 5,00 % (odchylenie ≤5,00+0,1).

W przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r., poz. 660).

Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

b)    Skład opału w Połczynie-Zdroju.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Kostka. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 50,5%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako max. 10,0% (odchylenie  ≤10+0,5).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły,
że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 61,4%, przy wymaganiu jakościowym określonym
w świadectwie jakości jako max. 10,0% (odchylenie  ≤10+0,5).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekaże do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

c)    Skład opału w Kamieniu Pomorskim.
      
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Groszek. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 15,5 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie  ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 10 % (odchylenie ≤10+0,2).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły,
że ww. paliwo stałe Groszek:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 16,1 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie  ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 10 % (odchylenie ≤10+0,2).

W przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej decyzją nr WK.8361.73.2021 zarządził wycofanie z obrotu partii węgla kamiennego Groszek w ilości 14 ton nie spełniającego wymagań jakościowych, ze względu na interes konsumenta. Kontrolowany przedsiębiorca odwołał się od przedmiotowej decyzji do Prezesa UOKiK, za pośrednictwem tut. Inspektoratu.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ww. ustawy.

Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

d)    Skład opału w Wolinie.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Groszek. Badania wykazały, że paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 22,8 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie  ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 0,00-10,00 % (odchylenie ≤10,0+0,2).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły,
że ww. paliwo stałe:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości i tak:


•    zawartość nadziarna wyniosła 19,4 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 0,00-10,00 % (odchylenie ≤10,0+0,2).

W składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skieruje do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

Ponadto zostanie skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

3) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w I kwartale 2021 r., w odniesieniu do przedsiębiorców kontrolowanych w IV kwartale 2020 r., wszczął dwa postępowania administracyjne oraz wydał 2 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne w wysokości po 10.000 zł. z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.


4)    Podczas każdej kontroli zleconej przez Prezesa UOKiK (6 kontroli) sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.
-    W wyniku kontroli stwierdzono, że 1 przedsiębiorca w Polanowie wystawiał i przekazywał świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy, tj. w świadectwie jakości dla węgla kamiennego Kostka w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących „zawartości popiołu” i „wartości opałowej”. Ponadto ww. świadectwo jakości paliwa stałego miało nagłówek (nazwę dokumentu) „karta produktu”, co jest niezgodne z przepisami ww. rozporządzenia.
Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i odpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.

-    Nie stwierdzono przypadków nie wystawiania świadectw jakości paliw stałych. Świadectwa jakości były wystawiane, przekazywane odbiorcom oraz były przechowywane.

-    Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

-    Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 12-05-2021 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 17-05-2021 10:12