Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości paliw przeprowadzonych w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie zgodnie z pkt 17.1 programu kontroli jakości paliw na rok 2020, przekazuje informację z przeprowadzonych w 2020 r. kontroli w zakresie jakości paliw ciekłych.

W roku 2020 r. przeprowadzono w zakresie jakości paliw ciekłych 103 kontrole, podczas których pobierano próbki do badań laboratoryjnych, w tym:
-    102 kontrole na ogólnodostępnych stacjach paliw,
-    1 kontrolę w hurtowni paliw.

Ogółem zbadano 108 próbek paliw, w tym:
-    50 próbek oleju napędowego (w tym 1 próbka po „tzw. „dolewce” oraz 2 próbki kontrolne),
-    36 próbek benzyny bezołowiowej 95 (w tym 1 próbka kontrolna),
-    8 próbek benzyny bezołowiowej 98,
-    14 próbek gazu skroplonego LPG.

Sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono u 3  przedsiębiorców na ogólnodostępnych stacjach paliw.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:
I.    Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości

1)    w dniu 14.01.2020 r. podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorców na stacji paliw w Rymaniu do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną benzyny bezołowiowej 95 (Pb95).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ustalono, że ww. próbka nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) ze względu na zaniżoną liczbę oktanową badawczą RON, tj. 94,3 przy wymaganiach min. 95,0 (tolerancja ≥95,0-0,4).

Pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcom doręczono protokół z badań oraz pouczono o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.
Przedsiębiorcy w dniu 3 lutego 2020 r. złożyli wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Badanie „porównawcze” próbki kontrolnej potwierdziło niewłaściwą jakość
ww. benzyny Pb95 z uwagi na zaniżoną liczbę oktanową badawczą RON, tj. 94,0 przy wymaganiach jakościowych min. 95,0 (tolerancja min. 94,6).

Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego wynikało, że zakwestionowana benzyna PB95 została zakupiona od firmy w Koszalinie.

W związku z faktem, iż w bazie paliw w Koszalinie nie ma możliwości pobrania - zgodnie z obecną metodyką - próbek benzyn bezołowiowych przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, odstąpiono od przeprowadzenia kontroli u ww. przedsiębiorcy.

O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował:
-    Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
-    Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie,
-    Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ponadto do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660 ze zm.).

2)    w dniu 11.02.2020 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy na Stacji Paliw w Drawsku Pomorskim, podczas której do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego. Badanie laboratoryjne ww. próbki wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu z uwagi na zaniżony parametr – „temperatura zapłonu”, który wyniósł 52°C przy wymaganiach powyżej 55°C (tolerancja ≥ 55,0-2,1°C).
Mając na uwadze, iż zakwestionowany olej napędowy nie spełniał wymagań jakościowych w stopniu nieznacznym, w dniu 27.02.2020 r., do przedsiębiorcy wystosowano wystąpienie pokontrolne informując o wynikach badania ww. próbki oraz o tym, że przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej paliwa ciekłego oleju napędowego pobranego w dniu 11.02.2020 r.

Kontrolowany pouczony o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej skorzystał z przysługującego mu prawa i w dniu 2.03.2020 r., złożył wniosek o zbadanie przedmiotowej próbki kontrolnej.

Badania laboratoryjne „porównawcze” ww. próbki kontrolnej potwierdziło, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z uwagi na zaniżony parametr – „temperatura zapłonu”, który wyniósł 50,5°C przy wymaganiach powyżej 55°C i tolerancji  ≥ 55,0-2,1°C.  

Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono, iż pobrane do badań paliwo pochodziło od przedsiębiorcy w Koszalinie, który był również sprzedawcą i dostawcą przedmiotowego paliwa.

Przeprowadzona w dniu 2.06.2020 r. kontrola w bazie paliw w Koszalinie, (podczas której do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego), nie wykazała nieprawidłowości.

O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował:
-    Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
-    Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie,
-    Prokuraturę Okręgową w Szczecinie,
-    Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 31 ww. ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

3)    w dniu 12.05.2020 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy na stacji paliw w Węgorzynie, podczas której do badań laboratoryjnych pobrano próbkę oraz próbkę kontrolą oleju napędowego. W wyniku badań ustalono, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 10,9 h przy wymaganiach min. 20,0 h (tolerancja ≥20,0-2,5).

W dniu 27.05.2020 r. w celu doręczenia protokołu z badań oraz kontynuowania dalszych czynności, wszczęto kolejną kontrolę na ww. stacji paliw w Węgorzynie.

W toku tej kontroli ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa, co mogło wpłynąć na zmianę jego parametrów fizykochemicznych. W związku z powyższym, z uwagi na konieczność ustalenia rzeczywistej jakości znajdującego się w zbiorniku oleju napędowego po dolewce, pobrano ponownie próbki oleju napędowego. Po pobraniu próbek olej napędowy magazynowany w zbiornikach stacji postanowieniem o zabezpieczeniu paliwa ciekłego, zabezpieczono na czas niezbędny do realizacji zadań kontroli.
Wyniki badań wykazały, że paliwo pobrane w dniu 27.05.2020 r. spełniało wymagania określone w ww. rozporządzeniu, w związku z powyższym uchylono zabezpieczenie wydając postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia.
Przedsiębiorca pismem z dnia 29.05.2020 r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej pobranej do badań w dniu 12.05.2020 r.
Badanie „porównawcze” potwierdziło niewłaściwą jakość oleju napędowego ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną, tj. 15,8 h przy wymaganiach min. 20,0 h (tolerancja ≥20,0-2,5).

Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego wynikało, że kwestionowany olej napędowy został zakupiony u przedsiębiorcy  w Szczecinie.
Przeprowadzona kontrola u przedsiębiorcy jw. wykazała, iż pod ww. adresem przedsiębiorca prowadzi wyłącznie działalność biurową a sprzedaż paliw dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków transportu drogowego, bez opcji magazynowania.
Ponadto ustalono, że olej napędowy pobrany w trakcie tej kontroli pochodził z innej firmy z siedzibą w Szczecinie.

O powyższych ustaleniach poinformowano Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował:
-    Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
-    Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie,
-    Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Do Prokuratury Rejonowej w Łobzie skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 31 ww. ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

II.    Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, tylko z Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim otrzymano informację o sposobie rozstrzygnięcia postępowania prokuratorskiego.
Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim po rozpoznaniu zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o czyn określony w art. 31 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. podjęła decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia stwierdzając, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 16-04-2021 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2021 09:01