Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w 2020 roku ogółem 35 kontroli u 29 przedsiębiorców (w tym 6 kontroli ponownych z uwagi na negatywne wyniki badań laboratoryjnych).
Spośród skontrolowanych przedsiębiorców 26 prowadziło sprzedaż detaliczną, natomiast 3 przedsiębiorców sprzedaż hurtową.
Ogółem kontroli poddano 177 partii wyrobów włókienniczych, w tym:
-    31 partii garniturów i koszul,
-    29 partii wyrobów pończoszniczych,
-    7 partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin,
-    66 partii odzieży wierzchniej,
-    44 partii wyrobów dziewiarskich dla dorosłych.

Spośród skontrolowanych 177 partii wyrobów:
-    60 partie zostały wyprodukowane w Polsce,
-    36 partie pochodziły z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    81 partii pochodziło z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano 177 partii wyrobów włókienniczych (100 partii    w zakresie jakości, 177 na oznakowanie). Zakwestionowano ogółem 110 partii, tj. 62,15 % skontrolowanych partii produktów (z tego w zakresie jakości 7 partii oraz w zakresie oznakowania 106 partii), w tym:
-    7 partii garniturów i koszul,  
-    15 partii wyrobów pończoszniczych,
-    1 partię wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin,
-    52 partie odzieży wierzchniej,
-    35 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych.
Spośród zakwestionowanych 110 partii towarów:
-    10 partii wyprodukowano w Polsce,
-    30 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    70 partii pochodziło z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.
Oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych jednej próby wyrobu dziewiarskiego dla dorosłych (sweter męski).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Jakość wyrobów włókienniczych.

Jakość produktów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.
Kontroli w zakresie jakości poddano 100 próbek produktów włókienniczych, z czego zbadano:
-    laboratoryjnie 16 próbek,
-    organoleptycznie 84 próbki.
W wyniku badań:
-    laboratoryjnych - zakwestionowano 7 próbek produktów włókienniczych, tj. 43,75 %  wszystkich próbek przebadanych laboratoryjnie,
-    organoleptycznych - nie zakwestionowano żadnej próbki.

1.1.     Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 16 partii różnych produktów włókienniczych oferowanych do sprzedaży u 16 kontrolowanych przedsiębiorców. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono skład surowcowy. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano jeszcze wyników jednej próby.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie przy ocenianych wyrobach.
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 7 próbek z uwagi na fakt, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym, a były to:
-    2 partie garniturów i koszul (marynarka i koszula męska produkcji krajowej),
-    3 partie wyrobów pończoszniczych (skarpety produkcji krajowej),
-    1 partia wyrobu konfekcyjnego dla dorosłych (żakiet produkcji krajowej),
-    1 partia odzieży wierzchniej (kurtka damska z importu).

Podczas kontroli stwierdzono, że:
-    1 przedsiębiorca poprawił oznakowanie wyrobu zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych (dot. marynarki),
-    1 przedsiębiorca dokonał zwrotu produktu do producenta (dot. żakietu),
-    1 przedsiębiorca zagospodarował produkt w sposób nie związany ze sprzedażą dla konsumentów (dot. 1 partii skarpet),
-    u 4 przedsiębiorców nie było w sprzedaży kwestionowanych wyrobów, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych.
 
W związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych:
-    skierowano 1 wystąpienie pokontrolne na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    skierowano 4 wystąpienia pokontrolne na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    przesłano 1 pismo do dostawcy produktu niewłaściwej jakości, informujące o wynikach badań laboratoryjnych i zwracające się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
-    przesłano 5 pism do wiadomości WIIH w Łodzi i w Bydgoszczy dot. niewłaściwej jakości badanych wyrobów,
-    skierowano 1 pismo monitujące do kontrolowanego z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne,
-    wszczęto 5 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych,
-    przesłano 3 pisma z informacją o zwolnieniu próbek kontrolnych w związku  -z zakończeniem postępowania administracyjnego,
-    do 2 kontrolowanych zostaną przesłane pisma zwalniające próbkę kontrolną wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych i informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu (podaniu składu surowcowego zgodnie z rzeczywistym ustalonym laboratoryjnie),
-    wobec 2 zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

W związku z pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych:
-    przesłano 1 pismo do kontrolowanego przedsiębiorcy zwalniające próbkę kontrolną wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych i informacje o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu produktu właściwej jakości,
-    przesłano 7 pism do kontrolowanych przedsiębiorców z informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych produktu właściwej jakości.

1.2.     Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 84 próbki produktów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie produkty posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” lub PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”. Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.
W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów.

2.    Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 177 partii produktów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).
Zakwestionowano 106 partii (59,89% ogółem sprawdzonych produktów), w tym:
-    6 partii garniturów i koszul,  
-    13 partii wyrobów pończoszniczych,
-    52 partie odzieży wierzchniej.
-    35 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu do:
-    1 partii produktów krajowych, 29 partii z obrotu wewnątrzunijnego i 66 partii produktów z importu - opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznikiem nr 1),
-    2 partii wyrobów krajowych i 1 partii produktu z obrotu wewnątrzunijnego - zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    4 partii wyrobów krajowych oraz 3 partie z importu - z uwagi na  niezgodność nazw włókien z nazwami włókien tekstylnych określonymi w zał. 1 do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, co nie spełniało wymagań rozdziału 2, art. 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia,
-    1 partii wyrobu krajowego  -  brak informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia.
W związku z powyższymi nieprawidłowościami skierowano:
-    3 wystąpienia pokontrolne na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    7 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej  do  producentów lub importerów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    25 pism do dostawców produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
-    2 pisma do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o przedstawienie właściwych kopii dowodów zakupu na produkty niewłaściwie oznakowane,
-    2 pisma monitujące do kontrolowanego i producenta z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
-    3 pisma do Urzędów Skarbowych do wiadomości i służbowego wykorzystania w związku z tym, że 3 kontrolowanych przedsiębiorców nie okazało żądanych dokumentów,
-    2 pisma do XIII Wydziału Gospodarczego KRS w Szczecinie w związku ze zwrotem pism do dostawcy wyrobów niewłaściwie oznaczonych i rozeznaniem potwierdzającym brak firmy pod adresem wskazanym w KRS,
-    10 pism do wiadomości WIIH w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Gdańsku dot. niewłaściwego sposobu oznakowania ocenianych wyrobów.

3.    Inne zagadnienia
3.1.     Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
Spośród 29 skontrolowanych przedsiębiorców, 14 zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, a 15 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

4.    Podsumowanie
Ustalono, że spośród zakwestionowanych z różnych względów produktów włókienniczych:
-    63,64% pochodziło z importu (Chiny, P.R.C., Turcja, Bangladesz),
-    27,27 % pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
-    9,09 % wyprodukowano w Polsce,
co świadczy o tym, że produkty z krajów Dalekiego Wschodu nadal dominują w ofercie sprzedaży i w tej grupie stwierdzamy najwięcej produktów z nieprawidłowościami.


5.    Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:
-    skierowania 4 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    skierowania 11 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producentów lub importerów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem  o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    przesłania 25 pism do dostawców produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania,
-    przesłania 1 pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy zwalniającego próbkę kontrolną wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych i informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu produktu właściwej jakości,
-    przesłania 7 pism do kontrolowanych przedsiębiorców z informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych produktu właściwej jakości,
-    przesłania 1 pisma do dostawcy produktu niewłaściwej jakości informującego o wynikach badań laboratoryjnych i zwracającego się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
-    przesłania 3 pism z informacją o zwolnieniu próbek kontrolnych w związku z zakończeniem postępowania administracyjnego,
-    przesłania 15 pism do wiadomości WI IH w Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku i Kielcach  dot. niewłaściwej jakości i oznakowania wyrobów włókienniczych,
-    2 pism monitujących do kontrolowanego i producenta z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
-    przesłania 2 pism do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o przedstawienie właściwych kopii dowodów zakupu na produkty niewłaściwie oznakowane,
-    przesłania 3 pism do Urzędów Skarbowych do wiadomości i służbowego wykorzystania w związku z tym, że 3 kontrolowanych przedsiębiorców nie okazało żądanych dowodów zakupu,
-    przesłania 2 pism do XIII Wydziału Gospodarczego KRS w Szczecinie w związku ze zwrotem pism do dostawcy wyrobów niewłaściwie oznaczonych i rozeznaniem potwierdzającym brak firmy pod adresem wskazanym w KRS,
-    wszczęcia 5 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych,
-    wobec 2 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych,
-    do 2 kontrolowanych zostaną przesłane pisma zwalniające próbkę kontrolną wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych i informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu (podaniu składu surowcowego zgodnie z rzeczywistym ustalonym laboratoryjnie).

 


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 13-04-2021 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 13-04-2021 14:03