Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalność i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi bytowe dla ludności

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w 2010r.w podanym wyżej zakresie 19 kontroli.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców, którzy prowadzili:

-       salon mody ślubnej w Koszalinie,

-       salon mody ślubnej w Koszalinie,

-       wypożyczalnia strojów w Kołobrzegu,

-       zakład optyczny w Kołobrzegu,

-       zakład optyczny w Kołobrzegu,

-       zakład optyczny w Koszalinie,

-       punkt pralni chemicznej w Szczecinie,

-       punkt pralni chemicznej w Szczecinie,

-       punkt pralni chemicznej w Szczecinie,

-       zakład fryzjerski w Nowogardzie,

-       zakład fryzjerski w Policach,

-       zakład fryzjerski w Szczecinie,

-       zakład fryzjerski w Szczecinie,

-       studio tatuażu w Świnoujściu,

-       studio tatuażu w Szczecinie,

-       studio tatuażu w Szczecinie,

-       studio kosmetyczne w Goleniowie,

-       studio kosmetyczne w Szczecinie,

-       studio kosmetyczne w Szczecinie.

 

U 8 skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości.

 

I.    Legalność prowadzonej działalności;

 

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano u 4 przedsiębiorców:

 

1.  przedsiębiorca w Szczecinie - w zaświadczeniu o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie ujęła wpisu dotyczącego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Szczecinie (miejsce kontroli). Nie dokonanie zgłoszenia zmian danych podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej narusza art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U., Nr  101, poz. 1178 z późn. zm.) i stanowi wykroczenie z art. 60¹ § 2 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.).

Jolantę Siewierską za stwierdzone wykroczenie ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 200 zł.

 

2.  jeden przedsiębiorca w Koszalinie i dwóch w Szczecinie – w  zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm.). Przepis ten został uchylony z dniem 01.01.2008r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.). W związku z powyższym stwierdzono, że przedsiębiorca posługuje się zaświadczeniem o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z nieaktualnymi danymi w zakresie PKD.

 

Do w/w przedsiębiorców w związku z nieaktualnymi danymi w zakresie PKD wystosowano wystąpienia pokontrolne.

 

II.                Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi;

 

W oparciu o przepisy  ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży sprawdzono przestrzeganie ww. przepisów u 19 przedsiębiorców, w miejscach prowadzonej przez nich działalności usługowej. Ustalono, że  3 przedsiębiorców prowadziło także sprzedaż detaliczną produktów.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano u 5 przedsiębiorców:

1.  przedsiębiorca w Policach -  uwidoczniony dla klientów zakładu cennik zawierał ceny za wykonanie usług w tzw. „widełkach cenowych”, gdzie w wybranych pozycjach cennika podano należności za wykonywane usługi o dużej rozpiętości cenowej bez dokładnego określenia stawki za usługę. Cennik ten nie określał w sposób nie budzący wątpliwości ceny za określone usługi, jak również dokładnego zakresu usługi, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) w związku z§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) i  skutkowało odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm. ).

Przedsiębiorcę za stwierdzone wykroczenie ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 150 zł.

 

2.   przedsiębiorca w Szczecinie – w uwidocznionym cenniku  ceny  nie były podane w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości, co naruszało § 10w/wrozporządzenia w związku zart. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  i skutkowało odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ww. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 

Przeciwko przedsiębiorcy skierowano wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód, który wymierzył mu  karę grzywny w wysokości  200 zł.

 

3.   przedsiębiorca w Szczecinie - nie uwidoczniłw ogólnodostępnym miejscu cennika świadczonych usług wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi, co stanowiło naruszenie § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.  wydanego na podstawie art. 12 ust. 3  ww. ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach i skutkowało odpowiedzialnością z art. 137 § 1ww. ustawy z dnia 20 maja1971r.

Za stwierdzone wykroczenie przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 150 zł.

 

4.    przedsiębiorca w Szczecinie - nie uwidoczniłw ogólnodostępnym miejscu cennika świadczonych usług wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi, co stanowiło naruszenie § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  i skutkowało odpowiedzialnością z art. 137 § 1ww.ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

Za stwierdzone wykroczenie przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 150 zł.

 

5.     przedsiębiorca w Szczecinie -  uwidoczniony dla klientów zakładu cennik zawierał ceny za wykonanie usług w tzw. „widełkach cenowych”, gdzie w wybranych pozycjach cennika podano należności za wykonywane usługi o dużej rozpiętości cenowej bez dokładnego określenia stawki za usługę. Cennik ten nie określał w sposób nie budzący wątpliwości ceny za określone usługi, jak również dokładnego zakresu usługi, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 5 lipca 2001r. związku z§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów i skutkowało odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ww. ustawy z dnia 20 maja 1971r.

Przedsiębiorcę za stwierdzone wykroczenie (oraz za nie dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)  ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 200 zł.

 

Ponadto u przedsiębiorców: w Koszalinie i Kołobrzegu towary oferowane w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miary, do której odnosi się uwidoczniona cena,  co niezgodne jest z § 3 ust. 1 ww.rozporządzenia. Jednocześnie przy towarach na wywieszkach lub w innych formach dostępnych dla kupujących nie było uwidocznionych cen jednostkowych, co niezgodne jest z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ww. przedsiębiorców ukarano mandatami karnymi kredytowanymi w wysokości 100 zł i 150 zł.

 

Na podstawie wystawionych faktur, rachunków i umów dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującymi cennikami, uwidocznionymi konsumentom. Nieprawidłowości w badanym temacie nie stwierdzono.

 

III.             Ewidencja i terminowość zleconych usług;

 

Ustalono, że tylko 4 przedsiębiorców prowadziło dokumentację związaną z ewidencją przyjętych do realizacji usług.

W przypadku zakładów pralniczych terminy wykonania usługi zawierały się w przedziale od 1 do 8 dni dla skór i kożuchów, a w przypadku pozostałych usług pralniczych termin wykonania wynosił 1-2 dni,

W przypadku zakładu fryzjerskiego w prowadzonej ewidencji nie wskazywano terminu wykonania usługi. Wszystkie usługi były wykonywane na bieżąco, w dniu zawarcia umowy.

W zakładzie kosmetycznym usługa była wykonywana po wcześniejszym umówieniu się na daną godzinę i dzień.

Ustalono, że w salonach wypożyczania sukien ślubnych z klientem wyrażającym chęć
wypożyczenia sukni ślubnej sporządzana była pisemna umowa w dwóch egzemplarzach, w której określono warunki płatności, termin realizacji oraz dane  klienta.

W zakładach optycznych wystawiane były druki zamówienia-wykonania usługi, w których określono zakres zleconej usługi, datę przyjęcia, datę odbioru, wskazaną zaliczkę oraz pozostałość do zapłaty. Jako potwierdzenie klienci otrzymywali jeden egzemplarz  druku  zamówienia usługi. 

W przypadku wypożyczalni strojów karnawałowych ustalono, że przedsiębiorca sporządza wyłącznie odręczne pokwitowanie zawierające imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj stroju, datę wypożyczenia i zwrotu oraz kwotę usługi, przy czym po zwrocie stroju pokwitowania były niszczone.

 

Podczas prowadzonych kontroli terminowość świadczonych usług sprawdzono  w trzech zakładach optycznych oraz w salonie wypożyczania sukien ślubnych. Badaniem objęto zlecenia 13 gotowych  usług oftalmicznych oraz 2 umowy zawarte z klientami na wypożyczenie sukienki ślubnej. Stwierdzono, że usługi zostały wykonane w uzgodnionym terminie.

 

W przypadku pozostałych zakładów świadczących usługi bytowe dla ludności stwierdzono, że usługi wykonywano na bieżąco lub po wcześniejszym umówieniu się na daną godzinę i dzień.

 

IV.              Prawidłowość udzielenia gwarancji na wykonane dzieło;

 

W toku kontroli ustalono, że nie było przypadków udzielenia gwarancji na wykonaną usługę w formie pisemnej (nie było przypadków wydania kart gwarancyjnych).

 

V.                Prawidłowości i terminowości załatwiania reklamacji konsumentów;

 

Ustalono, że  kontrolowani przedsiębiorcy w zakładach usługowych nie prowadzili rejestrów reklamacji lub innej dokumentacji związanej z tym zagadnieniem.  Z wyjaśnień złożonych przez kontrolowanych wynikało, że nie prowadzą rejestru zgłaszanych reklamacji, ponieważ reklamacje na wykonaną usługę lub wypożyczony towar zdarzają się sporadycznie. W przypadku zgłoszenia uwagi, co do jakości wykonanej usługi lub wypożyczonego towaru reklamacja załatwiana jest natychmiast zgodnie z życzeniem klienta na miejscu i bezpłatnie.

W przypadku zakładu pralniczego, jak oznajmił kontrolowany przedsiębiorca dwie reklamacje zostały rozpatrzone na korzyść klienta.

 

VI.              Prawidłowość oznakowania wyrobów oferowanych do sprzedaży;

 

Kontrolą w tym zakresie objęto produkty oferowane do sprzedaży przez 3 przedsiębiorców. Pozostali przedsiębiorcy prowadzili wyłącznie działalność usługową.

Sprawdzono oznaczenia 20 partii (58 szt.) towarów (odzież dziecięca, damska i męska, etui do okularów, obturatory i płyny dezynfekcyjne) oferowanych do sprzedaży w zakresie przestrzegania przepisów:

-                  ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., 

            Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

-                  ustawy z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.),

-                  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa                     

            i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. z 2004 r., Nr 81, poz.743 ze zm.).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-     ukarania 6 przedsiębiorców mandatami o łącznej wartości 900,00 zł,

-     skierowania 8 wystąpień pokontrolnych do skontrolowanych przedsiębiorców,

-     skierowania 1 wniosku o ukaranie do właściwego sądu rejonowego.

 

       Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie, tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-08-2011 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2011 09:42