Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F1-F3 przeprowadzonych w IV kw. 2020 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
w IV kwartale 2020 r. przeprowadził łącznie 5 kontroli w tym:

   1. 3 hurtownie w Szczecinie, Koszalinie i Policach,
   2. 2 placówki sprzedaży detalicznej w Koszalinie i Szczecinie.

 

Kontrolą objęto łącznie 14 partii wyrobów pirotechnicznych, z czego przy 7 partiach stwierdzono nieprawidłowości w tym przy 3 partiach w trakcie badań laboratoryjnych.

 1. Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych
 2. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że umieszczono na nich w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Producenci/importerzy okazali deklaracje zgodności odnoszące się do wyrobów objętych kontrolą.

Nieprawidłowości stwierdzono w deklaracjach odnoszących się do 6 partii wyrobów pirotechnicznych i dotyczyły one w zależności od wyrobu:

 • błędnie podanego numer wydanego certyfikatu jako "PA 2768-F2-0045/2018" zamiast "2018/0045/A/PW-B" (zgodnie z przedłożonym certyfikatem), co jest niezgodne z pkt 9 załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U.
  z 2016 r., poz. 818),
 • braku numeru partii (nr partii wskazano na wyrobach) oraz braku odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych zastosowanych specyfikacji technicznych, co jest niezgodne z pkt 3 i pkt 8 załącznika nr 5
  ww. rozporządzenia,
 • braku imienia, nazwiska oraz stanowisko osoby upoważnionej
  do sporządzenia deklaracji zgodności, co jest niezgodne z pkt 11 załącznika nr 5 ww. rozporządzenia.

 

Powyższe nieprawidłowości stanowią niezgodności formalne polegające na naruszeniu przez producentów obowiązku wynikającego z art. 62ze ust 1 pkt 4) ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 204).

Pozostałe deklaracje zgodności sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od przedsiębiorców w trakcie kontroli otrzymano poprawione deklaracje zgodności.

Do producenta skierowano dobrowolne działania. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

 1. Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono w odniesieniu do wymagań zawartych w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia, stwierdzając niezgodności formalne przy 1 partii wyrobów.

W trakcie oględzin stwierdzono, że na etykietach petard błyskowych nie podano pełnej nazwy producenta oraz adresu jego siedziby, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 1) załącznika nr 4 ww. rozporządzenia.

Powyższa nieprawidłowość stanowi niezgodność formalną polegającą na naruszeniu przez importera obowiązku z art. 62zf ust. 1 pkt 4) ww. ustawy.

 

Dodatkowo te same petardy błyskowe błędnie zostały oznaczone informacją „Usunąć pomarańczową osłonkę systemu inicjującego (lontu)” z uwagi na to, że ww. petardy nie posiadały takich osłonek).

 1.  Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego

Na etykietach wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą wskazano numery rejestracyjne wyrobu.

 1. Certyfikat badania typu UE

Certyfikaty badania typu UE okazano do wszystkich wyrobów poddanych kontroli, do ich treści uwag nie wniesiono.

 1. Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem wymagań zawartych w załączniku nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II, pkt 6 ww. rozporządzenia, posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji
i działania
stwierdzono, że obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się. Wyroby zabezpieczone były przed przypadkowym zapłonem. Systemy inicjujące były zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie osłonki lub opakowanie wyrobu jednocześnie było zabezpieczeniem.

Ustalono również, że deklarowana na poszczególnych wyrobach zawartość materiału wybuchowego nie przekraczała ilości wymaganej postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2016.

 

 1. Badania laboratoryjne

Badaniom laboratoryjnym w zakresie zawartość masy netto materiału wybuchowego, poziomu ciśnienia akustycznego oraz szybkości palenia się systemu inicjującego poddano
3 partie petard błyskowych.

W wyniku badań stwierdzono, że:

 1. 2 partie wyrobów charakteryzowały się za krótkim czasem palenia systemu inicjującego w stosunku do wymagań pkt. 6.4.1 ww. normy PN-EN 15947-5:2016.

Wyznaczony średni czas palenia systemu inicjującego wyrobów:

-    Bull Dog wynosi 4,6 s; wg wymagań ww. normy powinien wynosić
od 5,0 do 13,0s;

-    Cracker wynosi 2,7 s; wg wymagań ww. normy powinien wynosić od 3,0 do 8,0s.

Czas palenia systemu inicjującego poniżej dolnej granicy może być przyczyną zbyt wczesnego zadziałania wyrobu pirotechnicznego i doprowadzenia w konsekwencji
do poparzenia lub powstania ran szarpanych użytkownika.

 1. przy 2 partiach petard całkowita masa netto materiału wybuchowego (NEC) jest niezgodna z deklaracją producenta zamieszczoną na etykiecie wyrobu

Wyznaczona średnia masa NEC wyrobów:

 • ACHTUNG ustalono 2,41 g/szt.; NEC producenta na etykiecie podano: 0,60 g/szt.
 • Bull Dog ustalono 0,62 g/szt.; NEC producenta na etykiecie: 0,50 g/szt.

Wyznaczona wartość NEC wyrobów zawiera się w zakresie wskazanym w pkt 5 normy PN-EN 15947-5:2016 (<5,0 g). Powyższa nieprawidłowość nie ma wpływu
na bezpieczeństwo użytkownika

 

W związku z nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkownika wyrobów (dot. krótkiego czasu palenia systemu inicjującego) materiały sprawy w odniesieniu do 2 partii petard zostały przekazane Prezesowi UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego wobec importera.

Do producenta petard błyskowych ACHTUNG skierowano pismo informujące o wyniku badań wskazując na konieczność dołożenia należytej staranności w przekazywaniu konsumentom informacji o rzeczywistej zawartości masy netto materiału wybuchowego (NEC) na etykietach wyrobów pirotechnicznych.

 1. Ustalenia z kontroli

Poczynione ustalenia kontroli dały podstawę do skierowania dobrowolnych działań do producenta oraz skierowania pisma informującego o nieprawidłowościach do producenta.

Ponadto, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkownika Prezesowi UOKiK przekazano materiały sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego wobec importera.

Analiza rynku wskazuje na dużą wiedzę przedsiębiorców na temat wymagań dotyczących obrotu, oznakowania oraz dokumentacji dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. Pomimo tego zdarzają się produkty, które posiadają niepełne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo użytkownika należy wskazać, że tylko kompleksowe kontrole, tj. ocena oznakowania, dokumentacji oraz badania laboratoryjne dadzą pełny obraz poziomu bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych.

Nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli dają podstawę do kontynuowania kontroli w tym zakresie.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                   Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 02-02-2021 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 02-02-2021 15:11