Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli środków ochrony indywidualnej ? kasków ochronnych do jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2020 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych w tym zakresie.

Kontrolą, zgodnie z programem objęto kaski ochronne do jazdy na rowerach, hulajnogach i deskorolkach wprowadzone do obrotu, pod kątem spełniania wymagań określonych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG
(Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016r.) uwzględniając wymaganie normy PN-EN 1078+A1:2013 „Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek”.

Sprawdzeniem objęto ogółem 3 partie środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie oznakowania produktów ustalono, iż wszystkie partie kasków wprowadzono do obrotu po 21.04.2019r.

Nieprawidłowości pod względem formalnym stwierdzono przy wszystkich partiach kasków objętych kontrolą.

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowania CE

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie partie kasków oznaczono znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Deklaracja zgodności

Dokonując analizy otrzymanych deklaracji zgodności, nieprawidłowości stwierdzono
w deklaracjach odnoszących się do 2 partii kasków tj.:
a.    kask model BATS (MV29), rozm. M(55-58cm), black/white, EAN590278628099
-    w deklaracji brak było stwierdzenia „Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączna odpowiedzialność producenta:”, co jest niezgodne z pkt 3 załącznika IX rozporządzenia 2016/425.
b.    kask model BATS (MV29), rozmiar M, kolor black/pink, EAN: 5902786280896
-    w deklaracji brak było stwierdzenia „Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączna odpowiedzialność producenta:”, co jest niezgodne z pkt 3 załącznika IX rozporządzenia 2016/425.
-    określenie „Notified Body No.0197” podano w języku obcym - naruszenie art. 15 ust. 2 do ww. rozporządzenia,
-    brak było marki  
-    wskazanie niewłaściwego numeru normy „PN-EN1078:2012+A1:2012” zamiast „PN-EN 1078+A1:2013-04”,
-    w zdaniu „(…) identyczny z produktem przetestowanym w raporcie numer (…)” winno być użyte „w certyfikacie” a nie „w raporcie”

W związku z powyższym stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit. d), polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/425.

Do kasków rowerowych model V12-1400871, rozm. L/XL(58-61cm), EAN3598201935360 nie dołączono deklaracji zgodności.
Po zakończeniu czynności kontrolnych, w odpowiedzi na żądanie otrzymano deklarację zgodności odnoszącą się do ww. kasku. W przedmiotowej deklaracji wskazano, że kask V12 jest przedmiotem certyfikatu typu „U” i wskazano numer raportu zamiast certyfikatu, ponadto nie podano numeru jednostki notyfikowanej. Powyższe jest niezgodne z pkt 7 załącznika IX rozporządzenia 2016/425.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, do producenta skierowano pismo z wnioskiem o usunięcie niezgodności formalnych. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na skierowane pismo.
Nadal oczekujemy na dokumenty od drugiego przedsiębiorcy (dystrybutora), po ich uzyskaniu zostanie skierowane pismo z wnioskiem o podjecie dobrowolnych działań.

3.    Certyfikat badania typu UE.

W trakcie kontroli producent okazał ważne certyfikaty badania typu UE wystawione przez jednostki notyfikowane posiadające akredytację w zakresie ŚOI widniejące
na stronie:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
Certyfikat badania typu UE został sporządzony zgodnie z pkt 6.2 zał. V do ww. rozporządzenia.

Certyfikat dotyczący kasków model BATS (MV29), rozmiar M, kolor black/pink, EAN: 5902786280896 (wbrew żądaniu) został przesłany w języku obcym co jest niezgodne z art. 8 ust. 10 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

W trakcie kontroli kasków rowerowych model V12-1400871, rozm. L/XL(58-61cm), EAN3598201935360 przedsiębiorca nie przesłał odpowiedzi na żądanie, w tym certyfikatu badania typu. Powyższy certyfikat otrzymano po zakończeniu czynności kontrolnych. W ww. certyfikat, wydany został na wniosek Meizhou Spoton Sports Equipment Technology Co., Ltd (applicant manufakturer), firma kontrolowana nie wystepuje w nim jako producent ani upoważniony przedstawiciel.
Podkreślić należy, że przedmiotowy certyfikat, pomijając identyfikacje kasku tj. V12, nie identyfikuje się z deklaracja zgodności UE ani z oznaczeniami na kasku.

W załączniku nr V pkt 3 do ww. rozporządzenia zapisano, że „producent składa wniosek o przeprowadzenie badania typu UE”. Ponadto, w pkt 6.2 lit b ww. załącznika wynika, że „Certyfikat badania typu UE zawiera m.in. imię i nazwisko lub nazwę adres producenta oraz jeżeli wniosek składa upoważniony przedstawiciel, również jego imię i nazwisko lub nazwę i adres”.

Z informacji zamieszczonej na badanych kaskach oraz okazanej deklaracji zgodności wynika, że producentem jest przedsiębiorca z Francji. W związku z opisanymi rozbieżnościami do kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie skierowane kolejne pismo z wnioskiem o wyjaśnienie, oraz z informacją, że nadal oczekujemy na stosowne dokumenty.  

4.    Dokumentacja techniczna.

Z uwagi na kontrole prowadzone u dystrybutorów, nie wystąpiono do producentów o przekazanie dokumentacji technicznej kasków objętych kontrolą.

5.    Instrukcje oraz oznakowanie.

Analizując oznakowanie oraz dołączone instrukcje użytkowania przy kaskach objętych kontrolą nieprawidłowości stwierdzono przy 2 partiach kasków tj.:
a.    kasku model V12-1400871, rozm. L/XL(58-61cm), EAN3598201935360) stwierdzono brak adresu strony internetowej, na której znajduje się deklaracja zgodności Powyższe jest niezgodne z załącznikiem II pkt 1.4 lit. l) ww. rozporządzenia 2016/425. Informacja winna być wskazana w instrukcji w przypadku niedołączenia do ŚOI deklaracji zgodności
b.    kasku model BATS (MV29), rozmiar M, kolor black/pink, EAN:5902786280896 stwierdzono brak zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego producenta, co jest niezgodne z art. 8 ust. 6 ww. rozporządzenia 2016/425. Ponadto podano niepełny numer normy: „ZGODNY Z NORMĄ PN-EN1078+A1” zamiast „(…) PN-EN 1078+A1:2013-04” – niezgodnie z przepisem pkt 1.4 k) zał. II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

W związku z powyższym stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit. f) i lit. g) polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust 6 i 7 oraz dystrybutora z art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/425.

Ponadto przedsiębiorca sp. z o.o. oznaczył się jako importer, co jest niezgodne ze stanem faktycznym z uwagi na to, iż ww. przedsiębiorca jest producentem.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, do producenta skierowano pismo wezwanie do usunięcia niezgodności formalnych.

Do drugiego przedsiębiorcy zostanie skierowano pismo z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości po uzyskaniu i zweryfikowaniu odpowiedzi na żądanie.

6.    Badania organoleptyczne

Wszystkie partie kasków zostały poddane badaniom organoleptycznym w zakresie układu mocującego (szerokości paska podbródkowego) oraz zastosowania regulacji paska mocującego.
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

7.    Badania laboratoryjne

W II kwartale 2020r. nie pobrano kasków do badań laboratoryjnych


Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów, sporządzenia instrukcji oraz deklaracji zgodności. Nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika.
Zwrócono także uwagę na to, że dystrybutorzy jak i część producentów/importerów nie posiada pełnej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów.

Z uwagi na pojawiające się nieprawidłowości w oznakowaniu/informacjach dołączonych do produktów należy kontynuować kontrole w powyższym zakresie.

Do wyjaśnienia pozostaje wątpliwość dotycząca sytuacji opisanych wyżej tj. gdy na okazanym certyfikacie i w deklaracji zgodności typu UE figuruje jako producent przedsiębiorca z Chin, natomiast z oznaczeń na produkcie wynika, że producentem jest przedsiębiorca z krajów Unii Europejskiej

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 10-09-2020 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2020 14:18