Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków w szczególności z uwzględnieniem oznakowania krajem pochodzenia Polska

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.
Kontrole przeprowadzono na podstawie zgłoszeń konsumentów, w tym przesłanych za pośrednictwem UOKiK, własnego rozeznania oraz doboru losowego z bazy danych o handlowcach Głównego Inspektoratu JHARS.
Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie oraz w sklepie w Koszalinie [dwie kontrole urzędowe];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w markecie w Myśliborzu [kontrola urzędowa],
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w markecie w Dębnie [kontrola urzędowa];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [kontrola urzędowa];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie oraz w sklepie w Koszalinie [dwie kontrole urzędowe];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie handlowym w Szczecinie [kontrola urzędowa],
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie handlowym w Szczecinie [kontrola urzędowa];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
  • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Sławnie [kontrola urzędowa].

Ogółem skontrolowano 67 partii świeżych owoców i warzyw na ogólną wartość 5438 zł, z czego zakwestionowano 11 partii o wartości 1096 zł oraz 9 partii ziemniaków na ogólną wartość 745 zł, z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 392 zł.

Kontrolą objęto:
•    63 partie owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, kwestionując 11 partii;
•    4 partie warzyw oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, nie kwestionując żadnej partii;
•    8 partii ziemniaków oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, kwestionując 3 partie;
•    1 partię ziemniaków oferowanych do sprzedaży w opakowaniu jednostkowym, nie kwestionując partii.

Do kontroli wytypowano 64 partie owoców i warzyw oznaczonych krajem pochodzenia „Polska” i 3 partie warzyw pochodzenia zagranicznego oraz 8 partii ziemniaków oznaczonych krajem pochodzenia „Polska” i 1 partię ziemniaków pochodzenia zagranicznego.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

I.    Ocena prawidłowości oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw oraz oferowanych luzem w miejscu sprzedaży konsumentowi finalnemu.
Prawidłowość oznakowania świeżych owoców i warzyw sprawdzono w odniesieniu do przepisów:
-    rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935);

Kontrolą objęto 67 partii świeżych owoców i warzyw kwestionując 11 partii u następujących przedsiębiorców:
•    Przedsiębiorca w Dębnie, gdzie przy 3 partiach warzyw oferowanych do sprzedaży tj.: marchwi wczesnej, papryce czerwonej, kapuście białej o łącznej wartości 524 zł stwierdzono:
-    na wywieszce produktu marchwi wczesnej luz (40kg) uwidoczniono kraj pochodzenia Polska, natomiast na etykiecie produktu oraz dokumencie towarzyszącym podano kraj pochodzenia Włochy, ponadto przy partii marchwi podlegającej ogólnej normie handlowej uwidoczniono klasę jakości handlowej ,,kl. I”, podczas gdy produkty podlegające wymogom tej normy handlowej nie posiadają klasy jakości;
-    na wywieszce produktu papryki czerwonej luz (20kg) uwidoczniono kraj pochodzenia Polska, natomiast na etykiecie produktu oraz dokumencie towarzyszącym podano kraj pochodzenia Holandia;
-    na wywieszce produktu kapusty młodej (25kg) podlegającej ogólnej normie handlowej uwidoczniono klasę jakości handlowej ,,kl. I”, podczas gdy produkty podlegające wymogom tej normy handlowej nie posiadają klasy jakości.
Powyższe narusza art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011  
i stanowi wykroczenie z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw.

•    Przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie przy 4 partiach owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży tj.: ogórkach gruntowych, cebuli, truskawkach, kapuście młodej o łącznej wartości 185 zł stwierdzono:
-    przy ogórkach gruntowych (4kg), kapuście młodej(5kg) i cebuli (8kg) nie umieszczono
w widocznym miejscu w pobliżu produktu dla konsumenta informacji dotyczącej kraju pochodzenia;
-    przy truskawkach polskich (7kg) nie umieszczono w widocznym miejscu w pobliżu produktu dla konsumenta informacji dotyczącej klasy jakości.
Powyższe narusza art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 i stanowi wykroczenie z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw.

•    Przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie przy 4 partiach owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży tj.: ogórkach gruntowych, cebuli, truskawkach, kapuście młodej o łącznej wartości 387 zł stwierdzono:
-    przy truskawkach (20kg) nie umieszczono w widocznym miejscu w pobliżu produktu dla konsumenta informacji dotyczącej kraju pochodzenia i klasy jakości;
-    przy ogórkach gruntowych (3kg), cebuli (5kg) i kapuście młodej (14kg) nie umieszczono w widocznym miejscu w pobliżu produktu dla konsumenta informacji dotyczącej kraju pochodzenia.
Powyższe narusza art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 i stanowi wykroczenie z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw.

II.    Ocena dokumentacji towarzyszącej oraz zgodności oznakowania z tą dokumentacją.
Oceny dokumentacji towarzyszącej oraz zgodność oznakowania z tą dokumentacją sprawdzono do 63 partii świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

III. Ocena prawidłowości oznakowania opakowań ziemniaków oraz oferowanych luzem w miejscu sprzedaży konsumentowi finalnemu.
Prawidłowość oznakowania ziemniaków sprawdzono w odniesieniu do przepisów:
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 r., str. 18 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz. U. 2019 r.  poz. 2178),
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L nr 31 z 01.02.2002 r., str. 1 z późn. zm.)
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 29 ze zm.),

Kontrolą objęto 9 partii ziemniaków, kwestionując 3 partie u następujących przedsiębiorców:
•    Przedsiębiorca w Myśliborzu, gdzie zakwestionowano 1 partię ziemniaków luz odmiany Gwiazda (50kg) o wartości 149,50 zł z uwagi na to, że wysokość czcionki informacji dotyczącej państwa pochodzenia – Polska, umieszczonej na wywieszce w pobliżu ziemniaków o treści: „Kraj pochodzenia, wizerunek flagi polskiej, Polska” była mniejsza niż użyta do prezentacji nazwy – Ziemniak (...), co narusza § 19 ust. 1 pkt 8 oraz § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o jakości handlowej.

•    Przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie zakwestionowano 1 partię ziemniaków młodych luz (15kg) o wartości 52,50 zł, z uwagi na brak umieszczenia na wywieszce w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji, wizerunku flagi polskiej, co narusza § 19 ust. 1 pkt 8 oraz § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o jakości handlowej.


•    Przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie zakwestionowano 1 partię ziemniaków młodych luz (50kg) o wartości 190,00 zł z uwagi na brak umieszczenia na wywieszce w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji, wizerunku flagi polskiej, co narusza § 19 ust. 1 pkt 8 oraz § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ww. ustawy o jakości handlowej.

IV.  Identyfikowalność owoców i warzyw oraz ziemniaków.
Na podstawie art. 18 ww. rozporządzenia (WE) nr 178/2002 sprawdzono identyfikowalność 67 partii owoców i warzyw oraz 9 partii ziemniaków. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.


V.    Identyfikacja przedsiębiorcy.
Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
W związku z ustaleniami kontroli materiały z 4 kontroli zostaną przekazane do WIJHARS, celem dalszego kontynuowania, w tym przeprowadzenia postępowania administracyjnego, zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej.

 


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-08-2020 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 03-08-2020 10:15