Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej mięsa i surowych wyrobów mięsnych oraz przetworów mięsnych

Realizując program kontroli UOKiK dotyczący kontroli jakości handlowej mięsa i surowych wyrobów mięsnych oraz przetworów mięsnych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 4 kontrole u przedsiębiorców, których wytypowano z własnego rozeznania oraz na podstawie informacji zgłoszonej przez klienta.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Pozostałe sklepy:

  • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsno-wędliniarskim, na targowisku w Szczecinie [kontrola urzędowa],
  • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsnymw Gryficach, [kontrola urzędowa],
  • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Koszalinie [kontrola urzędowa],
  • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Sianowie [kontrola urzędowa].

Kontrolą objęto następujące produkty:
Świeże mięso (wieprzowe) – 7 partii o wartości 951 zł, kwestionując 2 partie o wartości 95 zł, co stanowi 28,6% zbadanych partii;
Mięso mielone – 1 partię o wartości 63 zł, nie kwestionując zbadanej partii;
Surowe wyroby mięsne, w tym drobiowe (mięso z przyprawami substancjami dodatkowymi itp.) – 2 partie o wartości 135 zł, kwestionując 1 partię o wartości 75 zł, co stanowi 50% zbadanych partii;
Wędzonki – 1 partię o wartości 55 zł, kwestionując badaną partię, co stanowi 100% zbadanych partii;
Kiełbasy – 11 partii o wartości 738 zł, kwestionując 8 partii o wartości 458 zł, co stanowi 72,7% zbadanych partii;
Wędliny podrobowe - 1 partię o wartości 35 zł, kwestionując badaną partię, co stanowi 100% zbadanych partii.

Ogółem skontrolowano 23 partie mięsa i surowych wyrobów mięsnych oraz przetworów mięsnych o wartości 1977 zł, kwestionując 13 partii ww. środków spożywczych o wartości 718 zł, co stanowi 56,5% zbadanych partii.

I.    Ocena jakości mięsa i surowych wyrobów mięsnych oraz przetworów mięsnych (wędlin, wędzonek)

Nie badano laboratoryjnie ww. produktów mięsnych.

II.    Prawidłowość oznakowania mięsa (głównie pod kątem kraju pochodzenia Polska), surowych wyrobów mięsnych i przetworów mięsnych (wędlin, wędzonek)

Sprawdzono prawidłowość oznakowania ww. produktów, oferowanych bez opakowań luzem w odniesieniu do wymagań przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U.z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 14.12.2013 s. 19);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.).

Ogółem kontrolą objęto 23 partie ww. produktów o wartości 1977 zł, kwestionując 13 partii o wartości 718 zł, co stanowi 56,5% zbadanych partii tj.:
•    2 partie mięsa świeżego o wartości 95,00 zł oferowanego do sprzedaży luzem bez opakowania, przy którym w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano kraju pochodzenia, co narusza art. 5 ust. 2 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
•    11 partii surowych wyrobów mięsnych oraz przetworów mięsnych o wartości 623,30 zł oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowania, przy których w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano wykazu składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1
ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
Nieprawidłowość stwierdzono u przedsiębiorcy w Gryficach. Przedsiębiorca w trakcie kontroli usunął nieprawidłowości, w związku z powyższym nie przesyłano wystąpienia pokontrolnego.
W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Nie sprawdzano prawidłowości oznakowania mięsa, surowych wyrobów mięsnych
i przetworów mięsnych oferowanych w opakowaniach jednostkowych.

III.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności
do spożycia

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 23 partie ww. produktów o wartości 1977 zł, nie kwestionując sprawdzanych partii.

IV. Warunki przechowywania

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 23 partii ww. środków spożywczych
o wartości 1977 zł w odniesieniu do wymagań przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L Nr 139 z 30.04.2004 str. 1 z późn. zm.). W sprawdzonym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. Sprawdzanie masy netto

Nie sprawdzano laboratoryjnie masy netto mięsa i przetworów mięsnych.

VI. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.). Identyfikacji dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w sprawdzonym zakresie nie stwierdzono

Inne zagadnienia

U dwóch przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (4) okazali kontrolującym aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do kontynuowania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie nie stwierdzono.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 178/2002 oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia
19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2012 r. str. 2) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę oraz partię żywności, którą dostarczono. W powyższym zakresie zbadano 23 partie ww. wyrobów o wartości 1977 zł. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przedstawili dokumenty, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów.

U jednego przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono stosowanie narzędzi pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej tj. wagę elektroniczną Model AP-1 nr 050900644 z nieaktualną cechą legalizacji „CE0122 M 05 oraz wagę elektroniczną Model AP-1 nr 021208207 z nieaktualną cechą legalizacji „X 17”, co narusza art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 140 ze zm.) i stanowi wykroczenie
z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł. Do właściwego terytorialnie Urzędu Miar przesłano informację.


W związku z ustaleniami kontroli materiały z 1 kontroli zostaną przekazane do WIJHARS celem dalszego postępowania.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 27-07-2020 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2020 14:52