Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w I kwartale 2020 r., 8 kontroli u 8 przedsiębiorców.
Kontrolą objęto:
-    3 rzeczoznawców majątkowych,
-    4 pośredników obrotu nieruchomości,
-    1 zarządcę nieruchomości.
Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy świadczącego usługi pośrednictwa nieruchomości, który nie dołączał do wszystkich umów zawieranych z konsumentami kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia w formie załączników (kontrola nie została zakończona).
Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:
1.    Legalność prowadzonej działalności
Spośród 8 skontrolowanych przedsiębiorców 7 zgłosiło prowadzoną działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 1 kontrolowany przedsiębiorca posiadał zgłoszoną działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Prowadzona działalność gospodarcza była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

2.    Rzeczoznawca majątkowy
Wszyscy skontrolowani rzeczoznawcy majątkowi byli wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, ponadto posiadali ważne obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284 ze zm.).
Ustalono, że kontrolowani rzeczoznawcy z uwagi na znaczą wielkość sporządzonych dokumentów archiwizowali je tylko w formie elektronicznej. Z wszystkich przedstawionych wydruków przedmiotowych dokumentów wynikało, że do każdego sporządzonego operatu szacunkowego przedsiębiorcy załączali kopię certyfikatu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (na kwoty gwarantowane) co było zgodne z art. 175 ust. 4a ww. ustawy.

3.    Pośrednik nieruchomości
Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy posiadali ważne obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 181 ust. 3 ww. ustawy. gwarantowaną sumą ubezpieczenia 25.000,00 euro.
Ustalono, że umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawierane były przez kontrolowanych przedsiębiorców w formie pisemnej.
Podczas prowadzonych kontroli sprawdzono, czy zgodnie z art. 181 ust. 3a ww. ustawy kopia dokumentu ubezpieczenia aktualnego odpowiedzialności cywilnej na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy (sprawdzono 30 umów). W wyniku powyższego, stwierdzono nieprawidłowość u jednego przedsiębiorcy, który nie dołączał każdorazowo do sporządzanych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami kopii umowy ubezpieczenia. Przedsiębiorca oświadczył, że kopia dokumentu ubezpieczenia dołączana jest do umowy wyłącznie na żądanie klienta.
Ponadto stwierdzono, że w sporządzanych ww. umowach przedsiębiorca ten umieszczał jedynie zapis o treści: „Pośrednik oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Na żądanie Zamawiającego, kopia aktualnego certyfikatu zostanie dołączona do umowy".
W trakcie kontroli przedsiębiorca zobowiązał się dołączać kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do każdej ze sporządzonych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz usunąć zapis w umowach, z którego wynika, że kopia umowy ubezpieczenia zostanie dołączona do umowy na żądanie klienta.
Ponadto do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie z wnioskiem usunięcia nieprawidłowości.
Pozostali przedsiębiorcy załączali do zawieranych umów ww. kopie aktualnego obowiązkowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie załącznika.

4.    Zarządca nieruchomości
Kontrolowany zarządca nieruchomości posiadał ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 186 ust. 3 ww. ustawy, na gwarantowaną sumę 50.000,00 euro.
Jak ustalono, kontrolowany zarządca zawierał umowy o zarządzanie nieruchomością w formie pisemnej.
Stwierdzono, że sprawdzane umowy (5 sztuk) zawierały kopie dokumentu ubezpieczenia OC ww., aktualnego na dzień zawarcia umowy, tj. zgodnie z art. 186 ust. 3a ww. ustawy.
Z uwagi na fakt, że do jednej z umów załączony był dokument ww. ubezpieczenia OC, którego termin obowiązywania zbliżał się ku końcowi, Prokurent w imieniu kontrolowanego złożył pisemne oświadczenia, że niezwłocznie poinformuje stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia OC jw., tj. zgodne z art. 186 ust. 3a ww. ustawy.
Wykorzystanie ustaleń
Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania wystąpienia do jednego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 22-06-2020 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 22-06-2020 15:10