Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2019.

 

Sprawozdanie
z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2019

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) Inspekcja Handlowa ma obowiązek sporządzić  sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR.

 

 1. Informacja o liczbie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które wpłynęły do podmiotu uprawnionego oraz wskazanie ich przedmiotu

 

Do podmiotu uprawnionego jakim jest Inspekcja Handlowa reprezentowana
w każdym województwie przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) wpłynęło łącznie 7122 wniosków złożonych przez konsumentów. Większość wniosków tj.
7 065 dotyczyło artykułów przemysłowych, w tym 3273 obuwia. Sprzętu RTV i AGD dotyczyło 751 wniosków, odzieży 593, mebli 324, artykułów motoryzacyjnych 207, galanterii 192, sprzętu komputerowego 181, zabawek 22, paliw ciekłych i LPG 10. Pozostałe to nieskategoryzowane sprawy. Usług dotyczyło 1 006 wniosków, w tym: remontowo-budowlanych 242, motoryzacyjnych 74, pralniczych 41, fryzjerskich i kosmetycznych 24, gastronomicznych 10, usługi edukacyjnych 13,  nieskategoryzowane sprawy  to 603. Artykułów spożywczych dotyczyło 23 sprawy, w tym przetworów owocowo-warzywnych i napoi 2, wyrobów alkoholowych 4, przetworów rybnych 3, wyrobów i przetworów mlecznych 2, inne nieskategoryzowane sprawy 12.

 

 1. Informacja o powtarzających się lub istotnych problemach, które prowadzą do sporów konsumenckich, do której mogą być dołączone zalecenia dotyczące unikania lub rozwiązywania takich problemów

 

Z analizy danych przesyłanych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej  wynika, że spory w znacznej części dotyczą problemów z realizacją ustawowego prawa odstąpienia od umowy, niewłaściwą jakością produktów, nienależytym wykonaniem umów o dzieło albo wykonaniem innych usług, niezgodnością towaru z umową, różnicą w ocenie merytorycznej zasadności  decyzji przedsiębiorców o oddaleniu reklamacji lub odmowy uwzględnienia konkretnego roszczenia konsumenta, zawieranie umów pod wpływem technik manipulacji (wywierania wpływu) stosowanych przez sprzedawców/prezenterów, w szczególności w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy, brak znajomości treści obowiązujących przepisów prawa (częściej po stronie konsumentów, ale również po stronie przedsiębiorców), spór co do właściwego zastosowania (interpretacji) przepisów prawa przez jedną ze stron, brak chęci stron, aby polubownie zakończyć  powstały spór, tj.  trwanie za wszelką ceną przy swoim pierwotnie zajętym stanowisku. Częstym przypadkiem jest przeprowadzanie przez sprzedawców kolejnych napraw towaru, pomimo złożonego przez konsumenta żądania zwrotu gotówki lub brak zachowania przez sprzedawców warunku niezwłoczności dla naprawy lub wymiany towaru.

 

 1. Informacja o sporach, których rozpatrzenia podmiot uprawniony odmówił, w stosunku do liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

W przypadku, gdy wnioskodawcą był konsument na 7 122 wnioski podmiot odmówił zajęcia się sprawą 71 razy, tj. w przypadku 0,99 procenta spraw. Szczegółowo sytuacja kształtowała się następująco:

 • przedmiot sporu wykraczał poza kategorię sporów objętych właściwością Inspekcji Handlowej - 61 spraw,
 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu - 4 sprawy,
 • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony - 2 sprawy,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd - 3 sprawy,
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu - 1 sprawa.

W przypadku, gdy wnioskodawcą był przedsiębiorca, na 9 wniosków organ odmówił zajęcia się wszystkimi sprawami, tj. 100% spraw, ponieważ przedmiot sporu wykraczał poza kategorię sporów objętych właściwością IH.

 

 1. Informacja o udziale postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które zakończono przed osiągnięciem wyniku, w stosunku do liczby wszczętych postępowań, a także powody takiego zakończenia, o ile są znane

 

W przypadku 1153 spraw tj. 16,1 proc. złożonych wniosków ogółem, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej zakończyły postępowania przed osiągnięciem wyniku, w tym:

 • sprawy przekazane zgodnie z właściwością do innego WIIH – 414 spraw,
 • wnioski w których druga strona sporu odmówiła wzięcia udziału w postępowaniu (wnioski składane zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców) - 544 przypadki,
 • sprawy, gdy konsument nie zgodził się na propozycję przedsiębiorcy -  141 przypadki,
 • wnioski wycofane przez konsumenta lub przedsiębiorcę – 45 wniosków,
 • sprawy przekazane innym organom, ze względu na brak właściwości rzeczowej - 9 spraw.

 

 1. Informacje w przedmiocie średniego czasu trwania postępowania

Średni czas postępowania w sprawie polubownego rozpatrywania sporów konsumenckich wynosił 31,6 dnia.

 

 1. Informacja o współpracy podmiotów w ramach sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych, jeżeli podmiot uprawniony należy do takiej sieci

 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w ramach współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim rozpatrzyły 20 wniosków.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 16-06-2020 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 16-06-2020 15:05