Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności w 2019 r.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w 2019r. przeprowadził w podanym wyżej zakresie 27 kontroli przedsiębiorców świadczących różnego rodzaju usługi dla ludności, w tym:

 • 1 w centrum wspinaczkowym,
 • 2 w obiektach edukacyjno-zabawowych,
 • 2 usługi polegające na wypożyczaniu pływającego sprzętu wodnego,
 • 10 w salach zabaw,
 • 2 w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
 • 1 w zakładzie pogrzebowym,
 • 1 usługi w zakresie dorabiania kluczy, usług szewskich oraz sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych,
 • 3 w warsztatach samochodowych,
 • 1 w zakresie wypożyczania samochodów osobowych,
 • 4 świadczących usługi kosmetyczne i pielęgnacji urody.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Legalność prowadzonej działalności:

Spośród 27 skontrolowanych przedsiębiorców 19 zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast 8 przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej wszystkich przedsiębiorców był zgodny z zarejestrowanym wpisem.

2.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi:

Powyższe zagadnienie sprawdzono w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.,poz. 178),
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania, cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców świadczących usługi, tj.:
-    warsztat samochodowy w Szczecinie, stwierdzono, że w miejscu ogólnodostępnym przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie napraw samochodowych nie uwidocznił cen oferowanych usług w cenniku, co naruszało obowiązki określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 1 i § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i uwidocznił w miejscu ogólnodostępnym cennik świadczonych usług.
W związku z ww. nieprawidłowościami zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne i wydano decyzję nakładającą karę pieniężną na ww. przedsiębiorcę
w wysokości 500,00 zł,
-    u 3 przedsiębiorców (salon fryzjersko-kosmetyczny w Koszalinie oraz salon kosmetyczny w Koszalinie i Szczecinku), stwierdzono, że w kontrolowanych zakładach w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla konsumentów udostępniono cenniki świadczonych usług, w których nie podano przy niektórych usługach dokładnego szerokiego zakresu świadczonych usług, co naruszało wymagania przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

-    u 1 przedsiębiorcy tj.: punkt dorabiania kluczy w Szczecinie, stwierdzono, że przy 7 partiach towarów brak było uwidocznienia ceny jednostkowej, co narusza art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli wydano ustne żądanie w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych polegających na uwidocznieniu cen jednostkowych w miejscu ogólnodostępnym przy towarach. Żądanie zostało wykonane poprzez usunięcie ww. uchybień.
W związku z naruszeniem powyższych obowiązków zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne wobec ww. przedsiębiorcy,

U pozostałych 22 kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie naliczania i pobierania opłat, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Tylko u 10 z ww. przedsiębiorców porównano ceny pobrane od konsumentów z tymi uwidocznionymi w cenniku świadczonych usług. Dokonano tego na podstawie 8 paragonów fiskalnych, 2 faktur, 2 umów najmu pojazdu, 2 zestawień do zlecenia dot. kosztów pogrzebu organizowanego przez przedsiębiorcę. Natomiast u jednego przedsiębiorcy dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującym cennikiem, za usługę wykonaną w czasie trwania kontroli. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W przypadku pozostałych przedsiębiorców świadczących usługi dla konsumentów nie dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych w cenniku z cenami faktycznie zastosowanymi przy wykonywaniu usług, ponieważ w trakcie kontroli brak było dokumentów umożliwiających dokonanie takiej oceny.

W trakcie czynności kontrolnych u żadnego z kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono przypadku odmowy przyjęcia wykonania usługi.

3.    Ewidencja i terminowość zleconych usług:

Stwierdzono, że spośród 27 kontrolowanych przedsiębiorców:

 • 3 prowadziło dwa rodzaje ewidencji świadczonych usług,
 • 1 prowadził ewidencję świadczonych usług w formie zbioru zawartych umów,
 • 8 prowadziło ewidencję i terminowość świadczonych usług,
 • 15 przedsiębiorców nie prowadziło żadnej ewidencji, w związku z powyższym nie sprawdzono u nich przestrzegania terminów wykonania usług. Niemniej jak oświadczyli oni, że wszystkie usługi były wykonywane na bieżąco, bądź w wyznaczonych, wcześniej uzgodnionych terminach.

Nie stwierdzono przypadku odmowy przyjęcia wykonania usługi.

4.    Bezpieczeństwo świadczonych usług:

Zagadnienie to sprawdzono u 18 przedsiębiorców w tym m.in. wykonujących usługi w centrum wspinaczkowym, w obiektach edukacyjno-zabawowych, usługi polegające na wypożyczaniu pływającego sprzętu wodnego, w salach zabaw, w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz w zakresie wypożyczania samochodów osobowych.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców, tj.:
-    sala zabaw w Świnoujściu - dokonano oględzin sali zabaw, w której znajdowała się dwupoziomowa konstrukcja „Małpi Gaj”. W wyniku oględzin stwierdzono, że ruchoma platforma wchodząca w skład konstrukcji „Małpi Gaj” zawieszona była na krótkich łańcuchach, które zawierały odstające śrubki, w wykładzinie górnej części konstrukcji stwierdzono dziurę oraz odklejoną otulinę. W trakcie kontroli wspólnicy podjęli dobrowolne działania, tj. usunęli opisane wyżej nieprawidłowości, poprzez usunięcie odstających śrubek, naprawienie rozerwanego materiału oraz zaklejenie otuliny w podeście,
-   bawialnia w Szczecinie, stwierdzono, że w dwupoziomowej konstrukcji zabawowej znajdowało się 13 piłeczek zniekształconych (z wgnieceniami). W górnej części konstrukcji w tunelu z 4 wałkami zamocowanymi pionowo, jeden wałek posiadał jeden urwany uchwyt. W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania, tj. usunął opisane wyżej nieprawidłowości, poprzez całkowite odczepienie wałka z urwanym uchwytem i wyminę wgniecionych piłek plastikowych na nowe,
-    sala zabaw w Świnoujściu, stwierdzono, że w konstrukcji „Małpi Gaj” 14 piłeczek było zniekształconych (z wgnieceniami). Przy wyjściu z basenu znajdowało się 7 sznurów (6 pionowych i 1 poziomy) z piłeczkami z tworzywa sztucznego. Stwierdzono, że 12 piłeczek było zgniecionych i zniekształconych, natomiast 4 piłeczki były pęknięte. W basenie z piłeczkami znajdowały się inne nieprzewidziane zabawki, tj.: 4 samochodziki, klocki drewniane, metalowa patelnia, plastikowy garnek, drewniane klocki i inne małe elementy. Na pierwszym poziomie konstrukcji na chodnikach porozrzucane były piłeczki z basenu. W salce urodzinowej znajdował się niezabezpieczony przedłużacz elektryczny, który mógł stwarzać zagrożenie dla bawiących się dzieci. W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania, tj. usunął opisane wyżej nieprawidłowości, poprzez usunięcie ww. sznurów, wymianę uszkodzonych piłeczek, usunięcie innych zabawek z basenu z piłeczkami, usunięcie przedłużacza z salki urodzinowej oraz oczyścił podłogę ww. konstrukcji zabawowej.

Ponadto skontrolowano 12 przedsiębiorców w zakresie posiadania dokumentów poświadczających bezpieczeństwo urządzeń zainstalowanych w salach zabaw i obiektach edukacyjno-zabawowych.
W 11 kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.
Natomiast przedsiębiorca w Koszalinie okazał jedynie certyfikat dot. zamontowanej w sali zabaw konstrukcji zabawowej. Na pozostałe urządzenia wolnostojące, tj. trampolinę i zjeżdżalnię przedsiębiorca nie posiadał aktualnych atestów lub certyfikatów.

Z 10 skontrolowanych przedsiębiorców ustalono, że konstrukcje i urządzenia zabawowe znajdujące się w salach zabaw: u 4 przedsiębiorców były naprawiane we własnym zakresie, u 6 przedsiębiorców konstrukcje i urządzenia zabawowe znajdujące się w sali zabaw były konserwowane i serwisowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Natomiast u 2 przedsiębiorców w obiektach sportowo-rekreacyjnych: u 1 przedsiębiorcy cały kompleks poddawany jest całkowitej kontroli oraz analizie serwisowej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, u 1 przedsiębiorcy, jeżeli istnieje możliwość naprawy sprzętu, to dokonuje we własnym zakresie, jeżeli jest wadliwy to wtedy jest utylizowany.
U 2 przedsiębiorców w obiektach edukacyjno-zabawowych: jeden przedsiębiorca dokonuje wszelkich napraw w swoim zakresie, u 1 przedsiębiorcy naprawy w obiekcie dokonywane są przez firmę zewnętrzną. U 2 przedsiębiorców wypożyczających pływający sprzęt wodny, sprzęty były naprawiane i konserwowane we własnym zakresie.
Natomiast u 1 przedsiębiorcy prowadzącego Centrum Wspinaczkowe, wszelkie naprawy dokonywane są przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.
Łącznie w tym zakresie skontrolowano 17 przedsiębiorców.

5.    Regulaminy świadczenia usług:

Zagadnienie to sprawdzono u 18 przedsiębiorców w tym: wykonujących usługi w centrum wspinaczkowym, w obiektach edukacyjno-zabawowych, wykonujących usługi polegające na wypożyczaniu pływającego sprzętu wodnego, w salach zabaw, w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz w wypożyczalni samochodów osobowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono u żadnego kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że w miejscach ogólnodostępnych wszyscy przedsiębiorcy uwidaczniali regulaminy korzystania z ww. obiektów. Ponadto w miejscach dostępnych dla konsumentów, znajdowały się również materiały informacyjne, sporządzone w formie graficznej i opisowej, dotyczące zasad przebywania w ww. obiektach oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń. Przedmiotowe regulaminy zawierały niezbędne informacje dla konsumentów dotyczące korzystania z usług świadczonych przez przedsiębiorców.
Ponadto w wypożyczalni samochodów osobowych przedsiębiorca wraz z umową najmu pojazdu przekazywał klientowi „Ogólne Warunki Użytkowania i Najmu pojazdu”. W treści ogólnych warunków użytkowania, przedsiębiorca informował o prawach i obowiązkach najemcy oraz dodatkowych opłatach wynikających z niedopełnienia obowiązków po stronie najemcy.

15 skontrolowanych przedsiębiorców okazało dokumenty zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto ustalono, że 14 skontrolowanych przedsiębiorców oferowało konsumentom dodatkowe usługi np. przyjęcia urodzinowe. Natomiast u 1 przedsiębiorcy prowadzącego usługi pogrzebowe, znajduje się cennik szczegółowy na wykonanie usługi pogrzebowe (dodatkowe usługi).
Podczas kontroli przedsiębiorców nie stwierdzono przypadków odmowy przyjęcia wykonania usługi.
W toku czynności kontrolnych sprawdzono stan sanitarno-porządkowy u 19 przedsiębiorców, tj.: 10 przedsiębiorców prowadzących sale zabaw, 2 przedsiębiorców prowadzących obiekty sportowo-rekreacyjne, 2 przedsiębiorców prowadzących obiekty edukacyjno-zabawowe, 4 przedsiębiorców prowadzących usługi kosmetyczne i pielęgnacji urody oraz 1 przedsiębiorcę prowadzącego centrum wspinaczkowe. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u jednego przedsiębiorcy w Świnoujściu, gdzie stwierdzono, że na konstrukcji zabawowej „Małpi Gaj”, podłoga była zakurzona i zabrudzona.

W przypadku 11 skontrolowanych przedsiębiorców znajdowały się apteczki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Wykorzystanie ustaleń kontroli
Ustalenia przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • wydania 1 decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 500,00 zł, w przypadku drugiego przedsiębiorcy toczy się postępowanie administracyjne,
 • wydania 1 żądania przedsiębiorcy w zakresie dorabiania kluczy, usług szewskich oraz sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych, w toku kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej.  


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel.  91 4225239 wew. 36

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 12-05-2020 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 13-05-2020 07:53