Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zimowych płynów do spryskiwaczy

Realizując program kontroli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili w IV kwartale 2010r. w podanym wyżej zakresie 4kontrole, w tym skontrolowano3 placówki detalicznych oraz1 hurtownię.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Sławnie.

Kontrolą objęto ogółem 10partii wyrobów.

Zakwestionowano 2partie zimowych płynów do spryskiwaczy ze względu na oznakowanie.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a ich ustalenia przedstawiają się następująco:

I.   Ogólne wymagania bezpieczeństwa zimowych płynów do spryskiwaczy – badania 

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy przekazano 2 próbki z 2 partii zimowych płynów do spryskiwaczy:

·                                  pobrane w Szczecinie

-      płyn do spryskiwaczy 5L,

·                                   pobrane w Koszalinie

-      wielosezonowy płyn 5L,

Poddane badaniom płyny uzyskały pozytywny wynik badań.

 

II.                 Oznakowanie

Prawidłowość oznakowania zimowych płynów do spryskiwaczy sprawdzono w oparciu o przepisy:

a.     art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.o języku polskim,

b.    art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej,

c.    art. 7, 15 i 16 ustawy z dnia 7 maja 2009r.o towarach paczkowanych,

d.   art. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych,

e.    art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 20 czerwca 2004r w sprawie detergentów oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20.06.2006r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i IV

Kontroli poddano 10 partii produktów.

Przy jednej partii produktu tj. wielosezonowego płynu oferowanego do sprzedaży w Koszalinie stwierdzono, że wysokość cyfr i liter określających pojemność na oznakowaniu wyrobu wynosiła 4 mm, co stanowi naruszenie przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.07.2009r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122 poz.1010).

Ponadto 4 partie produktów sklasyfikowanych jako preparaty niebezpieczne objęte kontrolą u przedsiębiorców w Koszalinie i Sławnie sprawdzono pod kątem przepisów:

  • ustawy z dnia 11 stycznia 2001r., o substancjach i preparatach chemicznych,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r., w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

Przy 2 partiach płynu do spryskiwaczy w oznakowaniu stwierdzono brak adresu wprowadzającego preparat do obrotu (w jednym przypadku) oraz brak imienia i nazwiska osoby wprowadzającej do obrotu (w drugim przypadku), co stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001r., o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z 2009r., nr 152 poz. 1222 ze zm.) i skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 35 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Za powyższe, na osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne kredytowane.

2 partie płynów jw. zostały przez kontrolowanych przedsiębiorców wycofane z obrotu do czasu właściwego oznakowania. Do kontrolowanych przedsiębiorców w Koszalinie i Sławnie oraz producentów skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, przedsiębiorcy (jeden kontrolowany i jeden producent) poinformowali o oznakowaniu wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolowany przedsiębiorca zatem ponownie wprowadził wyrób do obrotu handlowego. Pozostali przedsiębiorcy do chwili sporządzenia informacji nie udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

W oznakowaniu pozostałych partii produktów nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dodatkowo, oznakowanie jednej partii produktu tj. płynu do spryskiwaczy 5L, sklasyfikowanej jako preparat szkodliwy sprawdzono pod kątem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 83, poz. 544). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

III.              Dodatkowe zagadnienia kontroli

1)      Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

 

Trzech kontrolowanych przedsiębiorców, zgłosiło prowadzenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast jeden przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Sławnie, który to posługiwał się nieaktualnymi danymi w zakresie PKD. W przedłożonym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33,poz. 389 ze zm.) zamiast, zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24.12.2007r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251 poz.1885 ze zm.)

 

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie z wnioskiem o usunięcie  stwierdzonej nieprawidłowości. Ww. przedsiębiorca do dnia sporządzenia informacji nie udzielił odpowiedzi.

U pozostałych przedsiębiorców zakresy prowadzonych działalności były zgodne z wpisami do rejestru i ewidencji.

 

2)      Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.)

 

W powyższym zakresie sprawdzenia dokonano u 3 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.Naruszenie przepisów ww. rozporządzenia stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie i Sławnie gdzie przy artykułach na wywieszkach zawierających informacje nie wskazano jednostki miar, do której odnosi się uwidoczniona cena jak również przy towarze nie uwidoczniono cen jednostkowych. Dodatkowo u przedsiębiorcy w Sławnie  na wywieszkach nie wskazano nazw handlowych towaru. Powyższe narusza przepis § 3 ust. 1 i § 8 ww. rozporządzenia i skutkuje odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007r., Nr 109, poz. 756  z późn. zm.).

Ponadto poszczególne produkty u obu przedsiębiorców jw. nie zostały oznaczone ceną w sposób bezpośredni. Powyższe narusza przepis § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia i skutkuje odpowiedzialnością z art. 136 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007r., Nr 109, poz. 756 ze zm.).

Za powyższe, na osoby odpowiedzialne nałożono mandat karny kredytowany.

Do kontrolowanych przedsiębiorców jw. skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, jeden przedsiębiorca poinformował o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Drugi natomiast do dnia sporządzenia informacji nie udzieliła odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

U pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • nałożenia mandatów o łącznej wysokości 500,00zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 136 § 2 i art. 137 § 1 KW oraz z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11.01.2001r.,
    o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z 2009r., nr 152 poz. 1222 ze zm.)
  • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do producentów
  • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców
  • skierowano pismo informujące do Obwodowego Urzędu Miar.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-02-2011 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2011 08:09