Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej tłuszczów do smarowania, nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z delegaturą w Koszalinie przeprowadził 5 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej tłuszczów do smarowania, nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenie konsumenta.

Ogółem skontrolowano 25 partii tłuszczów do smarowania, nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 4373 zł, nie kwestionując badanych partii.

Kontrolą objęto:
Tłuszcze do smarowania – 10 partii o wartości 927 zł, w tym:

 • 8 partii tłuszczów do smarowania - margaryny o wartości 858 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • 2 partie tłuszczów do smarowania - miks o wartości 69 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

Nierafinowane oleje roślinne tj.:

 •  4 partie nierafinowanych olejów roślinnych o wartości 229 zł, nie kwestionując badanych partii.

Oliwę z oliwek – 11 partii o wartości 3217 zł, w tym:

 • 10 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia najwyższej kategorii oliwy z oliwek, uzyskanej bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych o wartości 2817 zł, nie kwestionując badanych partii;
 • 1 partię oliwy z oliwek zawierającą rafinowaną oliwę z oliwek i oliwę z oliwek pierwszego tłoczenia o wartości 420 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

W ramach przeprowadzonych kontroli:

 • w sklepach sieci handlowych zbadano 10 partii ww. środków spożywczych o wartości 499 zł, nie kwestionując badanych partii,
 • w sklepach pozostałych zbadano 3 partie ww. środków spożywczych o wartości 143 zł, nie kwestionując badanych partii,
 • w hurtowniach zbadano 12 partii ww. środków spożywczych o wartości 3731 zł, nie kwestionując badanych partii

I.    Ocena jakościowa:

Badania 4 partii próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 4 partie, w tym:

 • 3 partie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia (7 opakowań jednostkowych o wartości 128 zł),
 • 1 partię oliwy składającą się z rafinowanej oliwy z oliwek (1opakowanie jednostkowe o wartości 42 zł), nie kwestionując zbadanych partii.


Nie badano w laboratorium tłuszczów do smarowania ani nierafinowanych olejów roślinnych.

II.    Sprawdzenie ilości rzeczywistej pobranych próbek

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2335 ze zm.) w ww. 4 partiach oliwy z oliwek (8 opakowań jednostkowych o wartości 170 zł) sprawdzono zgodność zawartości netto zadeklarowaną na opakowaniu z ilością rzeczywistą.
Nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej w ww. partiach produktów.

III.    Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania, nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Prawidłowość oznakowania nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012, s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L  Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91,
 • rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 s. 34 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 );
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 s. 9 z późn. zm.).

Ogółem zbadano 25 partii tłuszczów do smarowania, nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 4373 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Na badanych ww. opakowaniach produktów konwencjonalnych nie stosowano określeń: bio/eko lub wyrazów zawierających terminy oraz oznaczenia: ChNP, ChOG, GTS.

Na ww. opakowaniach produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych.

Stan opakowań ww. partii środków spożywczych był prawidłowy.

IV.    Przestrzeganie przepisów art. 2 ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012

Przestrzeganie ww. przepisów sprawdzono w odniesieniu do 11 partii oliwy z oliwek
o wartości 3217 zł.
Objętość opakowań zbadanych partii nie przekraczała ustalonego maksymalnego limitu 5l, a sposób zamknięcia opakowań nie pozwalał na otwarcie i ponowne zapieczętowanie.

Stan opakowań badanych ww. partii tłuszczów do smarowania i oliwy z oliwek nie budził zastrzeżeń.
 
V.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości podanych na opakowaniu jednostkowym

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości 25 partii o wartości 4373 zł tłuszczów do smarowania i nierafinowanych olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek sprawdzono
u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

VI.    Warunki przechowywania

Sprawdzono warunki przechowywania 25 partii ww. środków spożywczych o wartości 4373 zł w odniesieniu do informacji zadeklarowanych w oznakowaniu oraz w przepisach rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1 ze zm.).
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII.    Przestrzeganie przepisów art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002

Sprawdzono 25 partii ww. środków spożywczych o wartości 4373 zł w zakresie przestrzegania ww. przepisu dotyczącego zapewnienia możliwości śledzenia żywności „krok w przód”, w tym 5 partii ww. produktów o wartości 1397 zł, przy których sprawdzono również możliwość śledzenia żywności „krok w tył”.
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VIII.    Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Identyfikacji 4 kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz u 1 przedsiębiorcy w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

IX.    Przestrzeganie postanowień art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Jeden przedsiębiorca prowadził sprzedaż internetową. W odniesieniu do 3 partii badanych środków spożywczych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Inne zagadnienia

W trakcie kontroli u 2 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

W ramach jednej kontroli na zawiadomienie sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen (m.in. przy 1 partii oliwy z oliwek i 1 partii oleju nierafinowanego), nie stwierdzając nieprawidłowości.


Sprawdzono  również u 2 przedsiębiorców przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.
Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                             Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 04-02-2020 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 05-02-2020 08:51