Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2019.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programów, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od
01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego - łącznie 19 kontroli
u 19 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto:

 • 9 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych,
 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych,
 • 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 4 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono własne rozeznania, informacje
od konsumentów.
Ogółem stwierdzono nieprawidłowości u 5 przedsiębiorców w tym u 2 przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczne oraz u 3 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, tj.:

 • dwóch przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w placówkach detalicznych w Szczecinie,
 • jeden przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w placówce detalicznej w powiecie białogardzkim,
 • dwóch przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w placówkach gastronomicznych w Szczecinie.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI i PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)    

Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono u 17 przedsiębiorców w 17 kontrolach.

Kontrolą objęto:
    7 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych,
    5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych,
    5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 4 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców.


A.    1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i punkty gastronomiczne
Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

a)    posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy w ofercie znajdują się wyłącznie napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniach.
Zagadnienie to zbadano u 16 przedsiębiorców w 16 kontrolach (7 w sklepach detalicznych, 5 w punktach gastronomicznych oraz 4 w hurtowniach gdzie prowadzono detaliczny obrót napojami alkoholowymi, stwierdzając, że:
-    przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w ilości 29 szt. na kwotę 846 zł bez wymaganego zezwolenia na sprzedaż ww. napojów alkoholowych. W toku kontroli wykazano, że przedsiębiorca sprzedawał napoje alkoholowe, tj.: piwo (na paragonie uwidoczniono „koktajl”), nie posiadając zezwoleń na sprzedaż ww. napojów alkoholowych, co narusza art. 18 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie uproszczone.
-    przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym, w okresie od 25 czerwca 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. prowadziła sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, koktaile) o wartości 17672,00 zł, rejestrując sprzedaż w kasie fiskalnej na NIP należący do wspólników spółki cywilnej, podczas gdy zgodnie z okazanym wypowiedzeniem udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminów wypowiedzenia przedsiębiorcy w spółce cywilnej działalność prowadzili do dnia 24 czerwca 2019 r. Wobec powyższego jeden z przedsiębiorców prowadząc sprzedaż napojów alkoholowych po tej dacie w ww. restauracji nie posiadał wymaganych zezwoleń, co narusza art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 18 ust. 7 pkt 1 tej ustawy.

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie uproszczone.

-    przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w placówce detalicznej dokonał sprzedaży „Box-u” – prezentu ślubnego, w składzie którego jednym z elementów był napój alkoholowy, tj. 1 szt. wina, bez wymaganych przepisami zezwoleń, co narusza art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z powyższym dokumenty zostaną przekazane do dochodzenia uproszczonego.

Ponadto w jednej placówce detalicznej przedsiębiorca sprzedał produkt wosk do wąsów plus gratis w postaci miniaturki Blended Malt Speyside Scotch Whisky 50ml nie posiadając zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, co omówiono w pkt. n.

b)    wniesienia w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zagadnienie to zbadano u 16 przedsiębiorców w 16 kontrolach (7 w sklepach detalicznych, 5 w punkcie gastronomicznym oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

c)    ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione
u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano u 16 przedsiębiorców w 16 kontrolach (7 w sklepach detalicznych, 5 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

d)    ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Zagadnienie to zbadano u 12 przedsiębiorców w 12 kontrolach (5 w sklepach detalicznych, 3 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

e)    czy przedsiębiorcy zgłosili organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniach, w terminie 14 dni
od ich powstania.

Zagadnienie to zbadano u 16 przedsiębiorców w 16 kontrolach (7 w sklepach detalicznych, 5 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

f)    sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu.

W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.

g)    czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.

Zagadnienie to zbadano u 13 przedsiębiorców w 13 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 3 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi) stwierdzając, że:

 • u jednego przedsiębiorcy stwierdzono w ofercie handlowej produkt wosk do wąsów plus gratis w postaci miniaturki Blended Malt Speyside Scotch Whisky 50 ml o wartości 100 zł, która nie posiadała znaków skarbowych akcyzy co narusza art. 114 i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2019 r. poz. 864 ze zm.). Przesłano informację do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

h)    uwidocznienia w miejscu sprzedaży wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano u 10 przedsiębiorców w 10 kontrolach (5 w sklepach detalicznych, 1 w punkcie gastronomicznym oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

i)    wydzielenie stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2.
Nie badano zagadnienia w  powyższym zakresie.

j)    sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
Zagadnienie to zbadano u 12 przedsiębiorców w 12 kontrolach (5 w sklepach detalicznych, 3 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi). W dniach kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

k)    przestrzegania zakazu konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
Zagadnienie to zbadano u 9 przedsiębiorców w 9 kontrolach (5 w sklepach detalicznych, oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

l)    przestrzegania zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ww. ustawie, w szczególności na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, domów studenckich, w obiektach komunikacji publicznej
Nie badano zagadnienia w  powyższym zakresie.

m)    przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży.
Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

n)    braku w miejscach sprzedaży niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.
Zagadnienie to zbadano u 12 przedsiębiorców w 12 kontrolach (6 w sklepach detalicznych, 2 w punktach gastronomicznych oraz w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi) stwierdzając, że u jednego przedsiębiorcy oferowano produkt wosk do wąsów plus gratis w postaci miniaturki Blended Malt Speyside Scotch Whisky 50 ml, co narusza art. 131 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z promocją napoju alkoholowego i skutkuje odpowiedzialnością z art. 452 ww. ustawy.

Skierowano zawiadomienie do prokuratury. Po rozpoznaniu sprawa została umorzona, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

o)    przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną przez Internet.

Zagadnienie to zbadano u 9 przedsiębiorców (5 w sklepach detalicznych, oraz
w 4 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Wykorzystanie ustaleń:

 • wszczęto 2 dochodzenia uproszczone oraz w 1 przypadku materiały z kontroli zostaną przekazane do przeprowadzenia dochodzenia uproszczonego;
 • skierowano 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

A.2. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas kontroli prowadzonych u 5 przedsiębiorców szczególnie zwracano uwagę
na przestrzeganie przepisów w zakresie:

a)    posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi a w przypadku sprzedaży detalicznej tych napojów sprawdzono jej legalność.
Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
b)    sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi.
Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

c)    ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.
Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
d)    ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami. Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

e)    wykonywania działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.

Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

f)    ustalenia, czy przedsiębiorca użytkuje magazyn(y) będące jego własnością lub przez niego wynajmowane lub dzierżawione. Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich dzierżawione. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

g)    ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu inne zmiany stanu faktycznego i prawnego w ciągu 14 dni od ich powstania.
Skontrolowano 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.


B.    PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 9 listopada 1995 r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. 2019 r. poz. 2182)
Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono u 9 przedsiębiorców w 9 kontrolach.

Kontrolą objęto:

 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych;
 • 2 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych;
 • 2 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi.

Poszczególne zagadnienia kontroli przedstawiały się następująco:

a)    przestrzeganie w lokalach gastronomicznych przepisów o dopuszczalności palenia jedynie w wyznaczonej palarni, lub – w przypadku lokalu z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji – w specjalnie przystosowanym zamkniętym pomieszczeniu konsumpcyjnym.
Zagadnienie to zbadano u 2 przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

b)    w lokalach gastronomicznych i sklepach detalicznych, w których obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych uwidoczniono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych, 2 przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.
W placówkach objętych kontrolą w miejscach widocznych umieszczone były odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

c)    przestrzeganie zakazu udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom niepełnoletnim, oraz czy w punkcie detalicznym uwidoczniono informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”. Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.
U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 oraz w miejscach sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszczono informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18” (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

d)    przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.

e)    przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach lub w systemie samoobsługowym.
Skontrolowano 7 przedsiębiorców prowadzących obrót wyrobów tytoniowych
lub papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części.
U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży w automatach
lub w systemie samoobsługowym.
 
f)    przestrzeganie zakazu sprzedaży papierosów luzem lub w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk.

Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.
Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

g)    przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego. Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.

h)    przestrzeganie zakazu sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość: wyrobów tytoniowych a także papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

Nie stwierdzono sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość: wyrobów tytoniowych a także papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

i)    przestrzeganie zakazu promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby (np. gum do żucia w kształcie papierosów), lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części, oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

j)    przestrzeganie zakazu eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów imitujących opakowania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.

Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części oraz u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

k)    przestrzeganie czy etykiety opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego oraz wyrób tytoniowy nie zawierają jakichkolwiek elementów lub nie mają cech które są zakazane zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części i u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

l)    przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych umieszczono ostrzeżenia zdrowotne, ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną – w przypadku wyrobów tytoniowych do palenia w sposób określony w art. 9 i art. 9a-c ww. ustawy oraz ostrzeżenie zdrowotne – w przypadku wyrobów tytoniowych bezdymnych, w sposób określony w art. 9 i art. 9d ww. ustawy.

Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części i u 2 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w ofercie których były wyroby tytoniowe.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

m)    przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów ziołowych do palenia umieszczono ostrzeżenie zdrowotne w sposób określony w art. 9e ust. 1-4 ww. ustawy.
Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono w ofercie handlowej wyrobów ziołowych do palenia.

n)    Przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wypełnionych płynem nikotynowym papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych podano wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy, zawartość nikotyny w wyrobie i jej ilość w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeżenia dotyczące ochrony przed dziećmi, a także czy do opakowania jednostkowego dołączono ulotkę z instrukcją w języku polskim, zgodnie w art. 11c ust. 3 i 5 ww. ustawy oraz ostrzeżenie zdrowotne w sposób określony w art. 11c ust. 6-11 ww. ustawy.

Zagadnienie to badano u 1 przedsiębiorcy prowadzącego detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 2.


PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 06 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. z 2019 r., poz. 864 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 07 czerwca 2019 r. W SPRAWIE OZNACZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAKAMI AKCYZY (DZ. U. z 2019 r., poz. 1147)

Zagadnienie to badano w trakcie 15 kontroli u 15 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 3 placówkach gastronomicznych oraz w 5 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót).

W toku tych kontroli sprawdzono ogółem 137 partii o wartości 5508,00 zł, w tym 89 partii napojów alkoholowych o wartości 4830,00 zł oraz 48 partii wyrobów tytoniowych (papierosów) o wartości 678,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u dwóch przedsiębiorców.

Kontrolą objęto:
-   7 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, obejmując badaniem:

 • 49 partii napojów alkoholowych wartości 1421,00 zł,
 • 38 partii wyrobów tytoniowych wartości 533,00 zł,

-    3 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych, obejmując badaniem:

 • 8 partii napojów alkoholowych wartości 2658,00 zł,

-    5 przedsiębiorców prowadzących hurtownie w tym 4 przedsiębiorców prowadzących również sprzedaż detaliczną, obejmując badaniem:

 • 32 partie napojów alkoholowych wartości 751,00 zł,
 • 10 partii wyrobów tytoniowych wartości 145,00 zł.

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

a)    naklejania banderoli w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzeń. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

b)    ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone. Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.

c)    ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

d)    oznaczenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujących się w sprzedaży banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

e)    ustalenia, czy przedsiębiorcy, którzy sprzedają papierosy lub tytoń do palenia nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną lub po cenach wyższych od maksymalnych cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych (w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą, lub w połączeniu z przyznaniem nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług) odprowadzili należny podatek akcyzowy.
W trakcie kontroli u  przedsiębiorcy, prowadzącej detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych, w wyniku dokonanego zakupu kontrolnego stwierdzono, że należność za papierosy została zawyżona, tj. różnica między ceną faktyczną (wydrukowaną na opakowaniu) a pobraną wyniosła 0,01 zł. Ustalono, że przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku akcyzowego, w związku z zawyżeniem należności oraz szkodą, którą ewentualnie mógłby ponieść konsument, stwierdzono popełnienie wykroczenia określonego w art. 134 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.). Na podstawie art. 41 cytowanej wyżej ustawy, wobec kontrolowanego zastosowano pouczenie oraz skierowano pismo do Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatury w Koszalinie dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości przy sprzedaży papierosów.

Podczas kontroli u przedsiębiorcy stwierdzono w ofercie handlowej produkt wosk do wąsów plus gratis w postaci miniaturki Blended Malt Speyside Scotch Whisky 50 ml, która nie posiadała znaków skarbowych akcyzy, co narusza art. 114 i art. 117 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.). Przesłano informację do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień ustawy o podatku akcyzowym przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 3.

Ponadto w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzono, czy w obrocie znajdują się:

 • papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe o których mowa w pismach Departamentu Inspekcji Handlowej,
 • zaginione znaki skarbowe akcyzy wymienione w pismach Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów nr PA4.8190.26.2019 i nr PA4.8190.29.2019 z dnia 13.03.2019 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 27-01-2020 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 28-01-2020 08:30