Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości karmy dla zwierząt domowych (towarzyszących)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie 5 kontroli u 5 przedsiębiorców na terenie województwa zachodniopomorskiego zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w sklepach specjalistycznych.

Ogółem zbadano 25 partii karmy dla zwierząt domowych (towarzyszących) o wartości 711 zł, nie kwestionując żadnej partii.

Kontrolą objęto niżej wymienione grupy towarowe:

 • karma dla psów - sprawdzono 10 partii o wartości 341 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • karma dla kotów - sprawdzono 5 partii o wartości 112 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • karma dla królików - sprawdzono 1 partię o wartości 10 zł, nie kwestionując partii;
 • karma dla ptaków - sprawdzono 4 partie o wartości 47 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • karma dla gryzoni - sprawdzono 3 partie karmy dla chomików o wartości 112 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • karma dla ryb - sprawdzono 1 partię o wartości 32 zł, nie kwestionując partii;
 • karma dla innych zwierząt - sprawdzono 1 partię karmy dla szynszyli o wartości 57 zł, nie kwestionując partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

I.    Prawidłowość oznakowania

Sprawdzono prawidłowość oznakowania karmy dla zwierząt domowych w odniesieniu do przepisów:

 • ustawy z dnia 22 lipca 2006 r o paszach (Dz. U. z 2019 r., poz. 269),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG,83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, s.1 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniającego zał. IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 767/2009 dotyczącego dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z dnia 21.10.2010),
 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 ze zm.),

Ponadto w oparciu o „Kodeks dobrej praktyki znakowania karmy dla zwierząt domowych”.

W powyższym zakresie sprawdzono 23 partie karmy dla zwierząt domowych o wartości 577 zł, nie kwestionując ocenianych partii.

II.    Stan opakowań wprowadzonych do obrotu pasz dla zwierząt domowych

Sprawdzono stan opakowań materiałów i mieszanek paszowych zgodnie z art. 23 rozporządzenia 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG,83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, s.1).
Kontrolą objęto 23 partie produktów o wartości 577 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie. Karmy dla zwierząt oferowane do sprzedaży były w zabezpieczonych, szczelnych
i nieuszkodzonych opakowaniach i pojemnikach.

III.    Przestrzeganie aktualności minimalnych okresów przechowywania

Przeprowadzając czynności kontrolne u przedsiębiorców oferujących do sprzedaży mieszanki paszowe sprawdzano przestrzeganie aktualności minimalnych okresów przechowywania karm dla zwierząt oraz warunki i sposób przechowywania uwzględniając zalecenia producentów karm. Kontrolą objęto 25 partii omawianych produktów o wartości 711 zł, w tym 2 partie karm sprzedawanych bez opakowań - luzem, nie kwestionując sprawdzanych partii.
Warunki i sposób przechowywania pasz dla zwierząt domowych sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców w świetle zaleceń producentów umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. W wyniku sprawdzenia ustalono, że warunki i sposób przechowywania produktów znajdujących się w ofercie handlowej kontrolowanych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów.
We wszystkich zbadanych karmach minimalny okres przechowywania był aktualny.

IV.    Identyfikowalność towarów
 
Celem sprawdzenia identyfikowalności karmy dla zwierząt domowych zgodnie z wymogami art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z dnia 01.02.2002, s. 1 ze zm.) oceniono materiał dowodowy na produkty objęte kontrolą. Okazano dowody dostaw, które umożliwiły łatwą identyfikację dostawców ocenianych towarów.
Badaniem objęto 25 partii produktów o wartości 711 zł, nie kwestionując sprawdzanych partii.

V.    Inne zagadnienia

W trakcie przeprowadzanych kontroli, dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla osób fizycznych w świetle obowiązujących przepisów. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Działalność prowadzona była przez przedsiębiorców zgodnie z wpisem do CEIDG.

Natomiast w toku kontroli u 2 przedsiębiorców, stwierdzono stosowanie wag elektronicznych z nieważnymi dowodami kontroli metrologicznej. Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541 z późn. zm.). W trakcie kontroli wydano ustne żądania. W jednym przypadku przedsiębiorca do czasu zakończenia czynności kontrolnych zalegalizował użytkowaną wagę. Natomiast w drugim przypadku przedsiębiorca wycofała wagę z użytkowania w celu legalizacji. Do tego przedsiębiorcy wysłano wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi przedsiębiorca poinformowała, że nieprawidłowości usunięto.

Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - Prawo  o miarach na łączną kwotę 300 zł.

Rzetelność obsługi sprawdzono u dwóch kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia dotyczącego użytkowania wagi z nieważnymi dowodami kontroli metrologicznej;
 • ukarania 2 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 300 zł i wydania 2 ustnych żądań kontrolowanym przedsiębiorcom;
 • przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Miar.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 22-11-2019 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 22-11-2019 14:00