Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i usług gastronomicznych, głównie w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 17 kontroli u 15 przedsiębiorców w zakresie kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych świadczących usługi w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz na podstawie skarg konsumentów.
Kontrole przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:
1)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Pobierowie [kontrola urzędowa];
2)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na dworcu w Szczecinie [kontrola urzędowa];
3)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Międzywodziu [kontrola urzędowa];
4)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Międzywodziu [kontrola urzędowa];
5)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Renicach [kontrola urzędowa];
6)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Pobierowie [kontrola urzędowa z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
7)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji k. Stargardu [kontrola na zawiadomienie];
8)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Mrzeżynie [kontrola urzędowa];
9)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie [kontrola urzędowa x 2];
10)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
11)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Mielnie [kontrola urzędowa z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
12)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Mielnie [kontrola urzędowa x 2];
13)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
14)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
15)    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Ustroniu Morskim [kontrola
na zawiadomienie].

Kontrole przeprowadzono u 15 przedsiębiorców, a u 9 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Ogółem zbadano 183 partie produktów, w tym:

 • 164 partie artykułów żywnościowych, z czego zakwestionowano 62 partie;
 • 19 partii materiałów do kontaktu z żywnością.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:


I. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA OFEROWANYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
Prawidłowość oznakowania sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców. W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano łącznie 126 partii z czego zakwestionowano 33 partie.
Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego:
•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.),
•    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.),
•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 r. str. 1 z późn. zm.),
•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 r. str. 16 ze zm.),
•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności
o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 s. 34 ze zm.),
•    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
•    ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz. U. 2019 r. poz. 2178),
•    ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1252 ze zm.);
•    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 494 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 niżej wymienionych przedsiębiorców:
-   Przedsiębiorca w Mrzeżynie, gdzie stwierdzono 14 dań (6 dań „fast food”, 2 zupy, 3 dania obiadowe,
3 dania „kebab”) o wartości 154 zł, w tym 1 danie pochodzące z zakupu kontrolnego „pierogi ruskie” o wartości 11 zł, przy których nie podano wykazu składników, co narusza §19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

- Przedsiębiorca w Pobierowie, gdzie przy 7 partiach potraw o wartości 212 zł (1 partia Zestaw Kotlet Hawajski, frytki, surówka- z zakupu kontrolnego oraz 3 partie wyrobów kulinarnych- Zestawy Obiadowe Mięsne i 3 partie wyrobów kulinarnych –Zestawy Obiadowe z Drobiu) stwierdzono niepełny wykaz składników (brak podania wykazu sosów i zestawów surówek), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania  poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:
•    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
•    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
?    Przedsiębiorca w Mielnie, gdzie zakwestionowano prawidłowość oznakowania 12 wyrobów kulinarnych bez opakowań o łącznej wartości 165 zł, będące w ofercie placówki w dniu kontroli (Łosoś, Sandacz filet, Tatar z łososia, Pierogi ruskie, Pierogi z łososiem, Naleśniki z serem, Hamburger rybny, Zupa z łososia, Zupa z łososia na ostro, Zupa pomidorowa z makaronem, Placek po węgiersku + ogórek, Placki ziemniaczane), ponieważ przy ww. wyrobach w żaden sposób (w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu) nie podano pełnego wykazu składników tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych – zgodnie z art. 18-20 ww. rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust.1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

II.    JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW
W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH

Badania laboratoryjne przeprowadzono u 7 przedsiębiorców, a u 2 stwierdzono nieprawidłowości.
Ogółem zbadano 15 partii produktów. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium UOKiK
w Poznaniu zakwestionowano 3 wyroby o wartości 57 zł u następujących przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorca w Koszalinie, gdzie zakwestionowano Sałatkę cesarską o wartości 17 zł, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w cenniku, stwierdzono obecność niedeklarowanych dodatków tj. sera i liści sałaty (zielonej i czerwonej), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 224/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, a w odpowiedzi uzyskano odpowiedź, że karta menu jest w trakcie druku i w najbliższym czasie zostanie zmieniona,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowaną do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

-   Przedsiębiorca w Mielnie, gdzie zakwestionowano 2 burgery o wartości 40 zł, tj.:

 •  „Krowa na trawie”, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w cenniku stwierdzono niższą zawartość składników jednorodnych – mięsa (deklaracja 150 g, wynik badania 113,4 g, niepewność wyniku 19,1g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 246/2019 z dnia 22.08.2019 r.
 • „Krowa w bułce”, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w cenniku, stwierdzono niższą zawartość składników jednorodnych – mięsa (deklaracja 150 g, wynik badania 108,9 g, niepewność wyniku 18,3 g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 247/2019 z dnia 22.08.2019 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy oraz ponaglenie, gdzie do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.


III.    PRZESTRZEGANIE OKRESÓW WAŻNOŚCI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia potraw
i półproduktów przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców i sprawdzono łącznie 92 partie. Nieprzestrzeganie przepisów ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stwierdzono u 3 przedsiębiorców kwestionując 26 partii produktów. Dotyczyło to:

-    Przedsiębiorca w gminie Myślibórz, gdzie stwierdzono w obrocie 5 partii towarów o wartości 161,40 zł po upływie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia tj.:
- 3 partie przetworów mięsnych- kolejno 3, 9 i 10 dni po terminie;
- 1 partia ketchupu- 7 dni po dacie;
- 1 partia ciasta francuskiego- 3 dni po terminie.
 
Powyższe stanowi naruszenie art. 52 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W trakcie kontroli ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.

Wobec powyższego:

 • osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł,
 • skierowano pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

-    Przedsiębiorca w okolicach Stargardu, gdzie stwierdzono w obrocie 19 partii towarów
o wartości 110,20 zł po upływie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia tj.:
- 15 partii przetworów zbożowych- od 1 do 700 dni po dacie;
- 1 partia boczku- 19 dni po terminie;
- 1 partia śmietany- 8 dni po terminie;
- 2 partie przypraw- 213 i 355 dni po dacie.

Powyższe stanowi naruszenie art. 52 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W trakcie kontroli ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.

Wobec powyższego:

 • osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym o łącznej wysokości500 zł,
 • skierowano pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

-    Przedsiębiorca w Ustroniu Morskim, gdzie stosowano do produkcji 2 partie galaretek
o wartości 28,00 zł po upływie daty minimalnej trwałości tj.:
- 2 partie galaretek - 92 i 396 dni po dacie.
Powyższe stanowi naruszenie art. 52 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W trakcie kontroli ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.
Wobec powyższego:
•    osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł,
•    skierowano pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


IV.    INNE ZAGADNIENIA

-    Stosowanie przyrządów pomiarowych
Powyższe zagadnienie badano u 4 przedsiębiorców, a u 3 stwierdzono nieprawidłowości tj. u:

-    Przedsiębiorca w Pobierowie, gdzie stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji, którą podczas kontroli na żądanie inspektorów wycofano z użytkowania.

Wobec powyższego:
•    osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150 zł,
•    skierowano pismo do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.

-    Przedsiębiorca w okolicach Stargardu, gdzie stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji oraz przyrząd pomiarowy niepodlegający prawnej kontroli metrologicznej tj. wagę kuchenną, które podczas kontroli na żądanie inspektorów wycofano z użytkowania.

Wobec powyższego:
•    osobę odpowiedzialną za użytkowanie wagi z nieaktualną cechą legalizacji ukarano mandatem karnym kredytowanym o łącznej wysokości 500 zł,
•    skierowano pismo do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.

-    Przedsiębiorca w Mielnie, gdzie stosowano w obrocie wagę bez dowodu kontroli metrologicznej, którą podczas kontroli na żądanie inspektorów wycofano z użytkowania.

Wobec powyższego:
•    osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł,
•    skierowano pismo do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.


-    Rzetelność obsługi konsumentów

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów. Nieprawidłowości w zakresie realizacji zakupu kontrolnego stwierdzono u przedsiębiorców w Kołobrzegu, wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w barze w Kołobrzegu. Przedsiębiorca, świadcząca w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej usługi polegającej na sprzedaży własnych wyrobów kulinarnych, zawyżyła należność (za sprzedane inspektorom Inspekcji Handlowej występującym w charakterze konsumentów dwie porcje ryb smażonych - łososia i dorsza) – o 6,74 zł. Przedsiębiorca przy sprzedaży tych ryb zważyła je razem z cząstkami cytryny i plastrami ogórka. Wyliczona i pobrana przez przedsiębiorcę należność za tak zważone ryby wyniosła 71,30 zł, a winna wynieść według ceny wskazanej w cenniku 64,56 zł.
Poprzez powyższe działanie ww. oszukała nabywców co do masy porcji ryb, przez co ponieśli oni szkodę w łącznej wysokości 6,74 zł. W związku z powyższym skierowano sprawę do Sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia popełnionego z art. 134 § 1 k.w.
Sąd orzekł obwinioną za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył karę grzywny w kwocie 100 zł.

-    Przestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen

Powyższe zagadnienie badano u 2 przedsiębiorców, a u 1 (okolice Stargardu) stwierdzono nieprawidłowości, gdzie stwierdzono w cenniku przy 3 rodzajach potrawy Homar (w stylu tajskim, grillowany, „Thermidor”), dla których uwidoczniono cenę za 100 g potrawy 43 zł, podczas gdy faktycznie cena dotyczyła 100g za Homara Żywego, co budzi wątpliwości w zakresie uwidaczniania ceny i narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).


W związku z powyższym:
•    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż uchybienia zostały usunięte,
•    zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
•    wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami
o usunięcie uchybień,
•    wydania w toku kontroli 3 żądań organizacyjno-porządkowych,
•    przesłania 3 informacji do Urzędu Miar,
•    skierowania 3 informacji do PPIS,
•    skierowania 1 wniosku do sądu,
•    ukarania 5 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1250 zł.
Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:
•    zostanie przeprowadzone 5 postępowań administracyjnych z ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
•    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 2 decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,
•    zostanie przeprowadzone 1 postępowanie administracyjne z ww. ustawy o informowaniu
o cenach towarów i usług, zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.
Zagadnienia, których nie kwestionowano:
•    Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
•    Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
•    Identyfikowalność towarów,
•    Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy,
•    Przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
•    Przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz stanu sanitarno-porządkowego,
•    Przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 21-11-2019 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2019 11:02