Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli środków spożywczych opatrzonych komunikatami "bezglutenowy" lub "o niskiej zawartości glutenu"

Informacja o wynikach kontroli środków spożywczych opatrzonych komunikatami „bezglutenowy” lub „o niskiej zawartości glutenu” Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 3 kontrole u 3 przedsiębiorców w zakresie kontroli środków spożywczych opatrzonych komunikatami „bezglutenowy” lub „o niskiej zawartości glutenu” zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania. Kontrole przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:
Sklepy sieci handlowych:

 • Przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Darłowie [kontrola urzędowa].

Pozostałe sklepy:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [kontrola urzędowa],
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Szczecinie [kontrola urzędowa].

Ogółem zbadano 15 partii produktów opatrzonych komunikatem „bezglutenowy” o łącznej wartości 673,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.
Kontrolą objęto następujące produkty:

 • 12 partii produktów zbożowych o wartości 464,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • 1 partię wyrobów piekarniczych o wartości 36,00 zł, nie kwestionując zbadanej partii,
 • 2 partie wyrobów cukierniczych i półcukierniczych o wartości 173,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych zbadano 5 partii ww. produktów o łącznej wartości 462,00 zł.
W pozostałych sklepach zbadano 10 partii ww. produktów o łącznej wartości 211,00 zł.
I.    Ocena jakości środków spożywczych oznaczonych jako „bezglutenowe”
Badania środków spożywczych oznaczonych jako „bezglutenowe” przeprowadzono
w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu
do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów.
Ogółem zbadano 6 partii (12 opakowań jednostkowych) ww. produktów o wartości 443,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii, tj.:

 • 4 partie (8 op.) produktów zbożowych o wartości 330,00 zł;
 • 1 partia (2op.) wyrobów piekarniczych o wartości 36,00 zł;
 • 1 partia (2 op.) wyrobów cukierniczych i półcukierniczych o wartości 77,00 zł.

II.    Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktów paczkowanych
Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.
Badaniem objęto 12 opakowań (6 partii) produktów oznaczonych jako „bezglutenowe” o wartości 80,00 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
III.    Prawidłowość oznakowania środków spożywczych oznaczonych jako „bezglutenowe”
Sprawdzono prawidłowość oznakowania ww. produktów w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 str. 18 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L nr 354 z dnia 31.12.2008 r. str. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 r. str. 34 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 29 ze. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. Urz. UE L 228 z 31.07.2014 str. 5);
 • rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2018r.  poz. 2164 ze zm.);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE. L 404 z 30.12.2006, str. 26 z późn. zm.);
 • rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 str. 9 z późn. zm.).

Badaniem objęto 15 partii ww. produktów o wartości 673,00 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
W oznakowaniu badanych produktów w przypadku 4 partii o wartości 154,00 zł deklarowano oświadczenia żywieniowe, były to:

 • 2 partie produktów zbożowych o wartości 41,00 zł;
 • 1 partia wyrobów piekarniczych o wartości 36,00 zł;
 • 1 partia wyrobów cukierniczych i półcukierniczych o wartości 77 zł.

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy. Nie stwierdzono produktów oznaczonych komunikatem „o niskiej zawartości glutenu”.

IV.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków i sposobu przechowywania
Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 15 partii ww. produktów o wartości 673,00 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 15 partii ww. produktów, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z dnia 30.04.2004 r. str. 1 z późn. zm.).
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Warunki i sposób przechowywania badanych produktów u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia.
V.    Identyfikowalność produktów
U wszystkich przedsiębiorców na podstawie przepisu art. 18 ww. rozporządzenia (WE) nr 178/2002, sprawdzono czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła środek spożywczy. W powyższym zakresie sprawdzono 15 partii produktów. Wszyscy przedsiębiorcy okazali dokumenty dostaw umożliwiające identyfikację dostawców. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
VI.    Identyfikacja przedsiębiorcy
W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
Inne zagadnienia
-    sprawdzono u 2 przedsiębiorców rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono;
-    sprawdzono u 3 przedsiębiorców przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.). Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 422 52 39 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 04-11-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 04-11-2019 09:16