Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego 7 kontroli u 6 przedsiębiorców. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

 

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie w Szczecinie,

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w supermarkecie w Szczecinie,

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą, w sklepie w Myśliborzu,

 • Spółka ograniczona odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w hipermarkecie w Szczecinie,

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu,

 • Spółka Akcyjna, prowadząca działalność w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie.

Ogółem skontrolowano 30 partii oliwy z oliwek, z czego zakwestionowano 3 partie u trzech przedsiębiorców.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

 1. Jakość oliwy z oliwek

 

Jakość oliwy z oliwek oceniono poprzez zbadanie ich cech w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu u 4 przedsiębiorców objętych kontrolą.

Badania jakościowe oliwy z oliwek przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

 

Pobrano do badań laboratoryjnych 4 partie oliwy z oliwek u 4 przedsiębiorców, w tym 3 partie ekstra oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz 1 partię oliwy z wytłoczyn z oliwek.

 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia Extra Vergine a`750ml wyprodukowanej przez firmę we WŁOSZECH, a dystrybuowanej przez firmę z Poznania, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 roku w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz. U. L 248 z 05.09.1991, s.1 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1989/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku (Dz.U. L 295 z 13.11.2003 r. str.57-77 Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 40 P.483-503) zmieniającym ww. rozporządzenie, z uwagi na wyższą wartość właściwej gęstości optycznej Delta-K, tj. stwierdzono 0,016, podczas gdy wymagania przewidują nie więcej niż 0,01 (? 0,01).

Oliwa oferowana była do sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym
w Kołobrzegu.

Przedsiębiorca wycofał zakwestionowaną partię oliwy z oliwek z sieci własnych sklepów.

 

 1. Prawidłowość oznakowania produktów

 

Prawidłowość oznakowania środków spożywczych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Komisji nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek,

 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.) - art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967),

 • rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006; sprostowanie: Dz. U. L 12 z 18.01.2007, s. 3; z późn. zm.).

Skontrolowano 6 przedsiębiorców, u których badaniem objęto 30 partii. Zakwestionowano 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia oraz 1 partię oliwy z wytłoczyn z oliwek.

W zakresie oznakowania wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 • Nazwa kategorii oliwy zadeklarowana w języku obcym była przetłumaczona na język polski.

 • Na opakowaniach umieszczono opis kategorii oliwy.

 • Na wszystkich opakowaniach umieszczono prawidłowo oznaczenie „najlepiej spożyć przed”, lub „najlepiej spożyć przed końcem” .

 • Pod kątem zgodności z art. 4 rozporządzenia Komisji nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek tj., umieszczenia na etykiecie oznaczenie pochodzenia, rozumianego jako odniesienie do obszaru geograficznego zbadano 19 partii ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

Wśród pozostałych kontrolowanych 11 partii oliwy nie będących ekstra oliwą z oliwek pierwszego tłoczenia i oliwą z oliwek pierwszego tłoczenia stwierdzono nieprawidłowości u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie zakwestionowano 1 partię oliwy z wytłoczyn z oliwek a`500ml, z powodu umieszczenia na etykiecie w postaci wyeksponowanej informacji „WYPRODUKOWANO I ZAPAKOWANO W GRECJI”. Powyższe było niezgodne z przepisami art. 4 ust.1 rozporządzenia Komisji nr 1019/2002 z dnia 13.06.2002r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. L 155 z14.06.2002, s. 2 z późn. zm.).

 

Ponadto podczas kontroli w sklepie w Myśliborzu stwierdzono 1 partię oliwy „Ekstra oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia”, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na brak wskazania miejsca albo źródła pochodzenia produktu (zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia 13.06.2002r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. UE. L. 02. 155.27 ze zm.) od 01.07.2009r. deklarowanie pochodzenia jest obowiązkowe a sposób podawania tej informacji jest określony w ust.2), oraz w związku z naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych jw. z uwagi na brak wskazania osób fizycznych w danych identyfikujących podmiot wprowadzający środek spożywczy do obrotu.

 

 1. Przestrzeganie daty minimalnej trwałości

 

Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty miały aktualną datę minimalnej trwałości.

 

 1. Warunki przechowywania.

 

Sprawdzono 30 partii oliwy z oliwek pod kątem warunków przechowywania uwzględniając deklaracje producentów i nie stwierdzono nieprawidłowości .

 1. Zgodność z art. 2 rozporządzenia Komisji nr 1019/2002 z dnia 13.06.2002 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. L 155 z14.06.2002, s. 2 z późn. zm.).

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono oferowania oliwy z oliwek w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 5 litrów, a sposób zamknięcia opakowania nie pozwalał na otwarcie i ponowne zapieczętowanie.

 

 1. Zgodności objętości netto z rzeczywistą

 

W wyniku badań 2 opakowań jednostkowych oliwy nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

 

 1. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.).

 

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno - epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 1. Identyfikacja przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i odpis z KRS w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas 6 kontroli nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Inne zagadnienia

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli dokonano w 6 kontrolowanych placówkach . W wyniku powyższego w sklepie w Koszalinie stwierdzono, że należność za zakupioną oliwę z wytłoczyn z oliwek a`500ml pobrano niezgodnie z ceną uwidocznioną przy towarze na wywieszce. W toku czynności kontrolnych ustalono, że cena zakupionej oliwy zarejestrowana w ogólnodostępnym czytniku na sali sprzedażowej i w kasie fiskalnej wynosiła 12,49 zł, natomiast na wywieszce, była nieaktualna cena 11,99 zł. W trakcie kontroli nie wykazano naruszenia przepisów § 3.ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, ponieważ była to kontrola urzędowa. Nie podjęto kontroli w celu przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia, gdyż, jak zauważono w trakcie rozliczania zakupu kontrolnego, przy omawianej oliwie uwidoczniono wywieszkę z aktualną ceną (bez interwencji kontrolujących). Wobec powyższego kontrola ta byłaby bezzasadna.

 

Podsumowanie

Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 3 przedsiębiorców. W tracie realizacji przedmiotowego programu stwierdzono iż, kontrole w 50% kontrolowanych przedsiębiorstw wykazały nieprawidłowości polegające na niewłaściwej jakości i nieprawidłowym oznakowaniu oliwy z oliwek.

W związku z faktem, iż w połowie kontrolowanych przedsiębiorstw stwierdzono nieprawidłowości, należy kontynuować kontrolę w przedmiotowej tematyce.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów oliwy z oliwek z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 • wydania w trakcie kontroli 3 żądań na podst. art. 16 ust.1 pkt.1 i 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej dotyczących informacji na temat obrotów

 • skierowano 2 pisma informacyjne do właściwych terytorialnie wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej o niewłaściwej jakości i nieprawidłowym oznakowaniu oliwy,w zwiazku z tym iż miejsce produkcji wskazuje, iż mamy do czynienia z nabywcą wewnątrzwspólnotowym

 • została wydana decyzja dotycząca kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

 • została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu oliwy, nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w przepisie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

 

Ponadto wszczęto 1 postępowanie administracyjne, w sprawie wymierzenia kary pieniężnej oraz w 1 przypadku materiały ze sprawy zostaną skierowane do komisji celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Beata Manios - specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie) Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-11-2010 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 10-11-2010 13:45