Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z realizacji przez przedsiębiorców obowiązków, o których mowa w art. 6c i 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Realizując wytyczne zawarte w piśmie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2019 r. przeprowadził 20 kontroli u przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami stałymi w zakresie przestrzegania obowiązku wystawiania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, przekazywania jego kopii każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe oraz przechowywania wystawionych świadectw jakości.
 
Kontrolą w powyższym zakresie objęto wyłącznie przedsiębiorców, którzy wprowadzali do obrotu paliwa stałe dla gospodarstwach domowych lub do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, prowadząc sprzedaż detaliczną w składach opału.

Sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 6c. ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660)  przedsiębiorcy w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego wystawiają dokument, potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, zwany dalej „świadectwem jakości”, czy kopia świadectwa jakości przekazywana jest każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe, oraz czy świadectwa jakości są przechowywane przez przedsiębiorcę.

Aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy przekazują nabywcy paliwa stałego kopię świadectwa jakości, podczas każdej kontroli inspektorzy występując w charakterze konsumentów dokonywali zakupu kontrolnego paliwa stałego.
We wszystkich kontrolach świadectwa jakości były przekazywane inspektorom w momencie zakupu.
W czasie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 19 przedsiębiorców. Wystawiane przez nich i przekazywane świadectwa jakości nie spełniały wymagań określonych w art. 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892), ponieważ w wystawionych przez kontrolowanych przedsiębiorców świadectwach jakości:

 • brakowało potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
 • nie wskazano pełnego adresu – miejscowości,
 • zamiast zapisu: „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę”, podano zapis: „Wartość parametru”, zamiast zapisu: „minimalna”, „maksymalna”, użyto skrótów: „Min”, „Max”,
 • dodawano dodatkowe parametry paliw stałych nie ujęte w ww. rozporządzeniu np. zawartość siarki  oraz klauzulę potwierdzania otrzymania (odbioru) świadectwa jakości przez klienta,
 • po frazie „wartość wskazana przez przedsiębiorcę” oraz „wartość dopuszczalna” wskazano odpowiednio indeks górny jako 1 i 2 nie podając w legendzie oznaczenia ww. indeksów,
 • nie wpisywano wymaganego parametru „zdolność spiekania”,
 • nie podano wartości dopuszczalnej i maksymalnej,
 • brakowało indywidualnego numeru świadectwa jakości,
 • nie podano daty wystawienia świadectwa jakości paliwa stałego,
 • zastosowano niewłaściwą nazwę świadectwa jakości paliwa stałego, stosując nazwę  „kartą produktu”,
 • nie wskazano systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe,
 • zastosowano inny wzór tabeli określającej wartości parametrów paliwa (np. brak kolumny  nr 8 o nazwie „wartość dopuszczalna”),
 • brak było oświadczenia, że paliwo stałe, dla którego jest wystawione to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • parametry węgla określono w przedziale „od - do”, czyli w przedziałach zamkniętych,
 • wskazano przez przedsiębiorcę wartości , których nie przewidują przepisy,
 • brak było numeru REGON
 • brak było miejsca wystawienia świadectwa oraz adresu punktu sprzedaży,
 • podano wartości dopuszczalne (minimalne lub maksymalne) niezgodna z wartościami wskazaną w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, np.: dla węgla kamiennego orzech zawartość popiołu jako minimalną "2" a maksymalną "6,0" gdzie minimalna zawartość nie została określona, a maksymalna wynosi 12,00%

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości podczas kontroli pouczano przedsiębiorców o obowiązku przestrzegania przepisu art. 6c ust 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 05-09-2019 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 05-09-2019 08:46