Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli opraw oświetleniowych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2019 r. przeprowadził 5 kontroli u przedsiębiorców działających na terenie Szczecina, Międzyzdrojów, Stargardu, Kołobrzegu i Koszalina.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu oprawy oświetleniowe pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) oraz w zakresie niezgodności formalnych
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2019 r., poz. 544) z uwzględnieniem norm zharmonizowanych:
   PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania,
   PN-EN 60598-2-12:2013-12 Oprawy oświetleniowe. Część 2-12: Wymagania szczegółowe. Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych.

Sprawdzeniem objęto 19 partii opraw, z których: 13 pochodziło z Chin, 4 z Polski, a dla 2 nie ustalono kraju pochodzenia.

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do wszystkich objętych sprawdzeniem partii opraw oświetleniowych z uwagi na naruszenie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (17 partii) oraz ww. norm (2 partie).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowania CE

Na objęte kontrolą 19 partii nieprawidłowości w zakresie oznakowania sprzętu elektrycznego znakiem CE stwierdzono w odniesieniu do 8 partii oferowanych do sprzedaży u 2 przedsiębiorców. Nieprawidłowości dotyczyły lampek nocnych do montowania w gniazdka sieciowe. Na oprawach nie umieszczono oznakowania znakiem zgodności CE, mimo wystarczającego miejsca na sprzęcie (znaki CE umieszczono jedynie na opakowaniach).
Nie kierowano dobrowolnych działań, ponieważ akta sprawy z uwagi na niezgodności konstrukcyjne przekazane zostały do Prezesa UOKiK.

W pozostałych przypadkach nie odnotowano uchybień w zakresie umieszczenia na sprzęcie elektrycznym oznakowania CE. Objęte sprawdzeniem partie sprzętu były oznakowane w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

2.    Deklaracja zgodności

Do podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym występowano z żądaniami i pismami
o przedłożenie deklaracji zgodności. W odniesieniu do 9 wyrobów nie otrzymano wymaganych dokumentów. Natomiast z przedłożonych 10 deklaracji zgodności, zakwestionowano 7, z uwagi na niezgodność z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu. Przedstawiało się to następująco:

1)    dotyczy 4 partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych tj.:

 •   LED różowe jabłko LED dim światła, item no 336, - żądanie kierowane do podmiotu podanego na opakowaniu zostało zwrócone przez Pocztę Polską z adnotacją: „adresat wyprowadził się”. Z ww. przedsiębiorcą nie udało się nawiązać kontaktu. W związku z powyższym przesłano pismo informacyjne do KRS, w celu ewentualnego służbowego wykorzystania. Niezależnie od powyższego do dostawcy tego wyrobu, skierowano pismo na które do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi nie otrzymano,
 •  LED domek QL-219 kula ozdobna NO 72852 - żądanie kierowane do podmiotu określonego na opakowaniu, ASEAN EU 2-BOX A16, zostało zwrócone przez Pocztę Polską z adnotacją: „nie podjęto w terminie”. Niezależnie od powyższego do dostawcy tego wyrobu, skierowano żądanie. W odpowiedzi dosłano dowód dostawy dokumentujący zakup od dostawcy. Dalsze postępowanie do dostawcy jw.,
 •  LED panda HL-8881 latarka item no: SK-16707 - do dostawcy tego wyrobu, skierowano pismo. Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi nie otrzymano,
 •  LED z czujnikiem ruchu księżyc z gwiazdą, CXL2117071009 - do dostawcy tego wyrobu, skierowano pismo. Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi nie otrzymano,  

2)    dotyczy 5 partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.:
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W - gwiazdka (małe nocne światła) QL-514, ITEM NO. 1208-4C09039,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- księżyc (małe nocne światła) ITEM NO. 1206-9C09041,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- pomarańcza (małe nocne światła) NO. 511, ITEM NO. 1209-9C09038,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- biedronka (lampka nocna) ITEM NO. 906-6B8292,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- gitara (światło) ITEM NO. 607-8B4451,
do podmiotu podanego na opakowaniach oraz do dostawcy tych wyrobów, skierowano żądania. W odpowiedzi dostawca dosłał dowód dostawy. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi od podmiotu podanego na opakowaniach,

3)    dotyczy 4 partii wyrobów, tj.:

 •     lampki nocnej CLK PLUS LN-1,
 •     lampki nocnej BARON LN-1,
 •     lampki gabinetowej CLK PLUS LG-1,
 •     kinkietu AMBASADOR K-1,

producent ww. lamp, w odpowiedzi na żądanie przedłożył deklaracje zgodności. Analizując treść tych deklaracji stwierdzono:
•    brak zapisu „Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta”, co jest niezgodne z pkt 3 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego,
•    przywołanie - niezgodnie z aktualnym stanem prawnym, dyrektywy 2006/95/EC, zamiast obowiązującej 2014/35/UE, co jest niezgodne z pkt 5 zał. nr 2 do ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności.
W odpowiedzi dosłano poprawione, prawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.

4)    dotyczy jednej partii wyrobu tj.:
    naświetlaczy ledowych VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044, kod EAN: 5901508165077 wprowadzonych do obrotu przez producenta, stwierdzono, że w treści okazanych deklaracji zgodności nie zamieszczono następujących informacji: miejsca i daty wydania deklaracji oraz imienia i stanowiska osoby podpisującej deklarację, wymaganych pkt 7 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.
Nie kierowano wezwania do producenta o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, gdyż akta sprawy z uwagi na niezgodności konstrukcyjne zostaną przekazane do Prezesa UOKiK,
 
5)    dotyczy 2 partii opraw oświetleniowych, tj.:

 •     BROSS 1model GM4100 WH/ALU,
 •     ELOY2 model GM4204 WH,

deklaracja zgodności przedłożona przez producenta, sporządzona została nieprawidłowo z uwagi na brak w jej treści informacji: „Niniejsza deklaracja zgodności wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta”,- wymaganej pkt 3 zał. nr 2 ww. rozporządzenia. Do producenta skierowano pismo o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonej niezgodności formalnej. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

3.    Identyfikowalność wyrobu

We wszystkich podmiotach objętych kontrolą, spośród objętych sprawdzeniem 19 partii opraw oświetleniowych, nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w odniesieniu
do 17 partii. I tak:

1)    w odniesieniu do 4 partii wyrobów, tj.:

 •      lampki nocnej CLK PLUS LN-1,
 •      lampki nocnej BARON LN-1,
 •      lampki gabinetowej CLK PLUS LG-1,
 •      kinkietu AMBASADOR K-1,

bezpośrednio na sprzęcie umieszczono typy opraw oświetleniowych jako: LN-1, LG-1 oraz K-1. Biorąc pod uwagę dodatkowe oznaczenia zamieszczone na opakowaniach tj.: CLK PLUS, BARON i AMBASADOR oraz przedłożone deklaracje zgodności stwierdzono, że informacje zawarte bezpośrednio na oprawach nie umożliwiały jednoznacznej identyfikacji wyrobów, co jest niezgodne z przepisem § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. W odpowiedzi dosłano dowody podjętych działań skutecznie eliminujące stwierdzone niezgodności,

2)    w odniesieniu do 4 partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED tj.:

 •     różowe jabłko, LED dim światła, item no 336,
 •     LED, panda, HL-8881, latarka item no: SK-16707,

na oprawach nie umieszczono numeru typu, partii lub serii, lub innej informacji umożliwiającej identyfikację sprzętu (mimo wystarczającego miejsca), co jest niezgodne z przepisem § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia oraz brak było nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, co jest niezgodne z przepisem § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia. Na opakowaniach lampek podano dane przedsiębiorcy, który nie określił swojego statusu,
    LED, domek, QL-219, kula ozdobna, NO 72852,
    lampki nocnej do montowania w gniazdach sieciowych LED z czujnikiem ruchu, księżyc
z gwiazdą, CXL2117071009,
na oprawach nie umieszczono nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, co jest niezgodne z przepisem § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia. Na opakowaniach lampek podano dane przedsiębiorcy, który nie określił swojego statusu,

3)    w odniesieniu do 5 partii wyrobów, lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.:
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W - gwiazdka (małe nocne światła) QL-514, ITEM NO. 1208-4C09039,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- księżyc (małe nocne światła) ITEM NO. 1206-9C09041,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- pomarańcza (małe nocne światła) NO. 511, ITEM NO. 1209-9C09038,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- biedronka (lampka nocna) ITEM NO. 906-6B8292,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- gitara (światło) ITEM NO. 607-8B4451,
bezpośrednio na oprawach brak było nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, co stanowi naruszenie przepisu § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia. Na opakowaniach lampek podano dane przedsiębiorcy, który nie określił swojego statusu.

Akta sprawy z kontroli przekazano do Prezesa UOKiK, w związku z czym nie kierowano pism
o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych,
4)    w odniesieniu do 2 partii opraw oświetleniowych tj.:

 •     lampek biurkowych Vitalux model: DSL-041,
 •     naświetlaczy ledowych VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044,  

bezpośrednio na wyrobach nie umieszczono, pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie, informacji dotyczących nazwiska, nazwy producenta i adresu pocztowego, wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem, wymaganych postanowieniami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Do producenta lampek biurkowych Vitalux skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności formalnych. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.
W odniesieniu do naświetlaczy ledowych VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044,
do producenta nie kierowano wezwania o usunięcie niezgodności formalnych, ponieważ akta sprawy z uwagi na niezgodności konstrukcyjne  zostaną przekazane do Prezesa UOKiK.

5)    w odniesieniu do 2 partii opraw oświetleniowych wprowadzonych do obrotu przez producenta, tj.:

 •     BROSS 1 model GM4100 WH/ALU
 •     ELOY 2 model GM4204 WH,

bezpośrednio na wyrobach nie umieszczono (pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie) informacji dotyczących nazwiska, nazwy producenta i adresu pocztowego, wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem, wymaganych postanowieniami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Do producenta skierowano wezwanie o usunięcie niezgodności formalnych. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi w sprawie.

4.    Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Z 19 partii sprzętu elektrycznego objętego kontrolą - w świetle wymagań przepisów § 5 ww. rozporządzenia - zakwestionowano 9 partii opraw oświetleniowych, tj.:
 
1)    3 partie partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.:
    LED, różowe jabłko, LED dim światła, item no 336 oraz lampki nocne do montowania
w gniazdach sieciowych LED, domek, QL-219, kula ozdobna, NO 72852,(2 partie),
gdzie bezpośrednio na sprzęcie nie zamieszczono podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie jest warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Na oprawach stwierdzono brak, mimo wystarczającego miejsca:
•    wartości napięcia znamionowego w voltach, wymaganego pkt 3.2.2 normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania (dane
te podano jedynie na opakowaniu),
•    symbolu II klasy ochronności elektrycznej, wymaganego pkt 3.2.4 ww. normy,
•    wartości mocy znamionowej w watach, wymaganej pkt 3.2.8 ww. normy,
•    częstotliwości znamionowej prądu w hercach, co jest wymagane pkt 3.3.2 ww. normy (dane te podano jedynie na opakowaniu),

    LED, panda, HL-8881, latarka item no: SK-16707 - bezpośrednio na sprzęcie nie zamieszczono podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie jest warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Na oprawie stwierdzono brak (mimo wystarczającego miejsca) symbolu II klasy ochronności elektrycznej, wymaganego pkt 3.2.4 PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania,

2)    5 partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.:
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W - gwiazdka (małe nocne światła) QL-514, ITEM NO. 1208-4C09039,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- księżyc (małe nocne światła) ITEM NO. 1206-9C09041,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- pomarańcza (małe nocne światła) NO. 511, ITEM NO. 1209-9C09038,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- biedronka (lampka nocna) ITEM NO. 906-6B8292,
    NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- gitara (światło) ITEM NO. 607-8B4451.
Bezpośrednio na sprzęcie nie zamieszczono podstawowych informacji, których znajomość
i przestrzeganie jest warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie
i zgodnie z przeznaczeniem. Na ww. oprawach (mimo wystarczającego miejsca) stwierdzono brak:
•    wartości napięcia znamionowego w voltach, wymaganego pkt 3.2.2 normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania,
•    symbolu II klasy ochronności elektrycznej, wymaganego pkt 3.2.4 ww. normy,
•    częstotliwości znamionowej prądu w hercach, wymaganego  pkt 3.3.2 ww. normy.
Dodatkowo lampki NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- księżyc (małe nocne światła) ITEM NO. 1206-9C09041, nie zostały oznaczone:  
•    wartością mocy znamionowej w watach, wymaganej pkt 3.2.8 ww. normy,
•    numerem modelu lub oznaczenia typu, wymaganego pkt 3.2.7 ww. normy,

3)    partię naświetlaczy ledowych VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044 numer seryjny:
2016-4187-1, kod EAN: 5901508165077, wprowadzonych do obrotu przez producenta,
w odniesieniu do których ustalono, że:
•    na wyrobach nie podano oznakowania dla opraw oświetleniowych z ekranem ochronnym o treści: „Wymienić popękany ekran ochronny” lub stosownego symbolu, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 3.2.16 ww. zharmonizowanej normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania,
•    w dołączonej do przedmiotowych naświetlaczy instrukcji obsługi nie zamieszczono informacji dotyczących konserwacji oprawy oświetleniowej, co jest niezgodne
z wymaganiami pkt 3.3 Informacje dodatkowe normy PN-EN 60598-1:2015,
•    nie dołączono, zgodnie z wymaganiami pkt 3.3.21 ww. normy PN-EN 60598-1:2015,
informacji (dla opraw oświetleniowych ze źródłami światła niewymienialnymi) o treści: „Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienialne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową”.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że ww. sprzęt elektryczny nie spełnia wymagań określonych w § 5 ww. rozporządzenia.

Do ww. przedsiębiorców nie kierowano pism o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, ponieważ akta spraw zostaną przekazane do Prezesa UOKiK.

Ponadto:
spośród objętych kontrolą opraw oświetleniowych, w przypadku 5 partii wyrobów, tj.:
    lampek biurkowych Vitalux model: DSL-041,
    lampek biurkowych KOBI KX3023 partia nr: 1804, kod EAN: 5906340219278,
    lampek biurkowych LED WHITE US003, kod EAN: 5902767404396,
    2 partii opraw oświetleniowych: BROSS 1 model GM4100 WH/ALU i ELOY 2 model GM4204 WH,
ustalono, że bezpośrednio na wyrobach, ich opakowaniach bądź dołączonych dokumentach zamieszczono podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie jest warunkiem aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Tym niemniej uwzględniając w powyższym zakresie wymagania zharmonizowanej normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne i badania - na zgodność z którą producenci opraw oświetleniowych wskazali zadeklarowali zgodność wyrobów - nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do ww. partii opraw oświetleniowych u 2 przedsiębiorców, tj.:

1)    2 partie opraw oświetleniowych tj.:

 • lampki biurkowe Vitalux model: DSL-041, kod EAN: 5907760052445USB-03, w odniesieniu do których, nie podano symbolu określającego minimalną odległość od oświetlanego obiektu i wyjaśnienia znaczenia tego symbolu, a w treści dołączonego do przedmiotowych lampek biurkowych dokumentu nie zamieszczono informacji dotyczących konserwacji oprawy oświetleniowej, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 3.2.13 oraz pkt 3.3 Informacje dodatkowe normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne i badania,
 • lampki biurkowe KOBI KX3023 partia nr: 1804, kod EAN: 5906340219278, do których nie dołączono instrukcji zwierającej dodatkowe szczegółowe informacje tekstowe niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji oprawy, co wymagane jest w pkt 3.3 Informacje dodatkowe zharmonizowanej normy PN-EN 60598-1:2015,

2)    3 partie opraw oświetleniowych:

 • lampki biurkowe LED WHITE US003, kod EAN: 5902767404396, w odniesieniu do których, w treści dołączonego do przedmiotowych lampek dokumentu o nazwie „Przewodnik użytkownika”, nie zamieszczono informacji dotyczących konserwacji oprawy oświetleniowej,  co jest niezgodne z wymaganiami pkt 3.3 Informacje dodatkowe zharmonizowanej normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne i badania,
 • 2 partie opraw oświetleniowych: BROSS 1 model GM4100 WH/ALU kod EAN: 5901238407812 oraz ELOY 2 model GM4204 WH kod EAN: 5901238413530, do których nie dołączono instrukcji zwierającej dodatkowe szczegółowe informacje tekstowe niezbędne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji oprawy, co wymagane jest w pkt 3.3 Informacje dodatkowe  zharmonizowanej normy PN-EN 60598-1:2015.

W ocenie kontrolujących stwierdzone wyżej niezgodności z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 60598-1:2015 nie mają podstawowego znaczenia dla ich bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, uwzględniając zamieszczone na wyrobach, ich opakowaniach bądź dołączonych dokumentach oznaczenia i informacje oraz, że powszechnie stosowane oprawy oświetleniowe są dla użytkownika prostym urządzeniem w obsłudze.

W związku z powyższym do producentów przedmiotowych opraw skierowano pisma z wezwaniem o usunięcie stwierdzonych niezgodności formalnych.

Pozostałe 5 partii sprzętu elektrycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ww. rozporządzenia zawierały podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.    Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne

W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli badań organoleptycznych oraz badań laboratoryjnych zakwestionowano 10 partii wyrobów u 3 przedsiębiorców, z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne.

A.    W wyniku badań organoleptycznych zakwestionowano 9 partii wyrobów, tj.:
1)    4 partie lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.: różowe jabłko LED dim światła item no 336, panda HL-8881 latarka item no: SK-16707, domek QL-219 kula ozdobna NO 72852 oraz LED z czujnikiem ruchu księżyc z gwiazdą CXL2117071009,

2)    5 partii lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych LED, tj.:NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W - gwiazdka (małe nocne światła) QL-514, ITEM NO. 1208-4C09039, NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- księżyc (małe nocne światła) ITEM NO. 1206-9C09041, NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- pomarańcza (małe nocne światła) NO. 511, ITEM NO. 1209-9C09038, NIGHT LIGHTING QIADLIAN 0,5W- biedronka (lampka nocna) ITEM NO. 906-6B8292, NIGHT LIGHTING QIADLIAN 1W- gitara (światło) ITEM NO. 607-8B4451.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że przedmiotowe lampki
nie spełniają wymagań określonych w § 6 w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na ich zaprojektowanie i wytworzenie w sposób niezapewniający zgodności z zasadami ochrony ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogącej powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.
Wymaganie określone w pkt 12.7.8 ww. normy PN-EN 60598-2-12:2013-12 stanowi, że lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych nie powinny mieć obudowy o takim kształcie i/lub być ozdobione w taki sposób, aby mogły być traktowane przez dzieci jako zabawka. Badane lampki nocne, zasilone prądem elektrycznym bezpośrednio z sieci, zamontowane w gniazdo sieciowe swoim zabawkowym wyglądem (gwiazda, księżyc, gitara, biedronka, pomarańcza) mogą przyciągać uwagę małych dzieci. Ponadto lampki te zazwyczaj są umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci, ponieważ montowane są w gniazdach sieciowych, które instaluje się w niewielkiej odległości od podłogi.

W wyniku przeprowadzonych ocen i szacowania ryzyka dotyczących ww. opraw oświetleniowych, ustalono zagrożenie na poziomie poważnym.

Zakwestionowane wyroby, w trakcie kontroli, zostały wycofane ze sprzedaży, a następnie:

 • przedsiębiorca I przekazał do zakładu utylizacji, okazując na tę okoliczność dowód jej przeprowadzenia,
 • przedsiębiorca II zniszczył poprzez trwałe uszkodzenie i zobowiązał się do przekazania do utylizacji.

Akta z kontroli u ww. przedsiębiorców przekazano do Prezesa UOKiK, celem wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych wobec podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami.

B.    W trakcie kontroli do badań laboratoryjnych, w Zakładach Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. w Katowicach  (akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 024), pobrano próbkę naświetlaczy ledowych VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044, kod EAN: 5901508165077, wprowadzonych do obrotu przez producenta.

Badania przeprowadzono na zgodność z wymaganiami pkt. 5.2, 10.2.1, 10.2.2, 13.2, 13.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania oraz powiązanej z nią normy PN-IEC 598-2-1:1994/Ap1:2000 „Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia”
w odpowiednim dla niej zakresie.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że naświetlacze ledowe deklarowane przez producenta do stosowania na zewnątrz, nie spełniają wymagań normy przedmiotowej PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02  ponieważ:

 • zastosowany w oprawie przewód zasilający oznaczony jest w sposób jednoznacznie identyfikujący go jako przewód w izolacji PVC, co jest niezgodne z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02, mówiącym o tym, że oprawy zadeklarowane przez producenta jako odpowiednie do stosowania na zewnątrz nie powinny mieć oprzewodowania zewnętrznego z izolacją z PVC,
 • w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej znamionowy przekrój przewodu zasilającego dla przedmiotowej oprawy nie powinien być mniejszy niż 3x1,0 mm2, a faktycznie zastosowano przewód o przekroju 3x0,75 mm2 , co jest niezgodne z pkt. 5.2.2 normy PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02,
 • przewód zasilający zakończony jest kostką zaciskową gwintowaną, zatem końcówki żył tego przewodu nie powinny być ocynowane na całej ich długości, jak zastosowano w przedmiotowej oprawie, co jest niezgodne z pkt. 5.2.13 normy PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 (lutowanie końcówek na całej długości dopuszczalne jest tylko w przypadku zastosowania zacisków sprężynowych).

W związku z powyższym stwierdzono, że oprawa oświetleniowa stała - naświetlacz ledowy VOLTENO LIFE ENERGY model:VO0044, kod EAN: 5901508165077, nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. w związku z § 7 ww. rozporządzenia, z uwagi na jego zaprojektowanie i wytworzenie w sposób nie zapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 tego rozporządzenia.

Akta kontroli zostaną przekazane do Prezesa UOKiK, celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego wobec podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami.   

Wykorzystanie ustaleń

W związku z ustaleniami kontroli skierowano pisma wzywające o usunięcie stwierdzonych niezgodności do 5 producentów.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 29-08-2019 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 29-08-2019 12:19