Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego ? artykuły gospodarstwa domowego

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
w II kwartale 2019 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców:

  • sklep w Koszalinie,
  • sklep z artykułami fryzjerskimi i kosmetycznymi w Szczecinie,
  • salon meblowy w Szczecinie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzony do obrotu sprzęt elektryczny – artykuły gospodarstwa domowego w zakresie niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019, poz. 544).

Sprawdzeniem objęto ogółem 9 partii sprzętu elektrycznego w tym:
   6 partii pochodzących z Chin,
   3 partie pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej.

Zakwestionowano ogółem 7 partii sprzętu elektrycznego w tym:

  • 4 partie sprzętu z uwagi na naruszenie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu (niezgodności formalne),
  •  3 partie sprzętu - stwierdzono naruszenie wyłącznie wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:


1.    Instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do 7 partii sprzętu elektrycznego objętego kontrolą u niżej wymienionych przedsiębiorców:

a)    Sklep w Koszalinie - do partii ekspresów do kawy, w dołączonej instrukcji obsługi podano niepełną treść jednego z zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Zawarte ostrzeżenie brzmiało cyt.: „Osoby, które nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia z powodu swoich fizycznych, umysłowych lub motorycznych umiejętności, mogą używać tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub instrukcją osoby dorosłej”.
Zgodnie z treścią zawartą w pkt 7.12 normy PN-EN 60335-1:2012 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne”, powinna to być następująca treść ostrzeżenia: cyt.: „Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się tym sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu”.
Nieprzywołanie w instrukcji ww. treści było niezgodne z wymaganiami pkt 7.12 ww. normy i narusza wymagania § 5ww. rozporządzenia i jest niezgodnością formalną polegająca na naruszeniu obowiązków określonych w:
   art. 13 pkt 9 ww. ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z którym producent ma obowiązek dołączyć informacje dotyczące bezpieczeństwa,
   art. 17 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym dystrybutor ma obowiązek sprawdzić przed udostępnieniem wyrobu na rynku czy producent spełnił obowiązek określony w art. 13 pkt 9 ww. ustawy.
W związku z powyższym w toku kontroli przedsiębiorcę pouczono, że zgodnie z art. 17 pkt 6 i 9 ww. ustawy, jako dystrybutor ma obowiązek zapewnić niezwłoczne podjęcie działań w celu doprowadzenia do zgodności wyrobów, ich wycofania lub odzyskania, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że wyroby są niezgodne z wymaganiami, a na żądanie organu nadzoru rynku współpracować w celu usunięcia zagrożeń jakie stwarzają wyroby, które udostępniono na rynku.

Przedsiębiorca wycofał partię ekspresów do kawy i zwrócił do dostawcy. Na dowód tego przedłożono korektę faktury.
Do dostawcy skierowano pismo dotyczące dobrowolnych działań naprawczych, na które oczekujemy na odpowiedź.

b) sklep z artykułami fryzjerskimi i kosmetycznymi w Szczecinie - przy 3 partiach elektrycznych suszarek do włosów, w dołączonych instrukcjach stwierdzono, że specjalne instrukcje dotyczące bezpiecznego działania zostały sporządzone przy pomocy liter, których wysokość wyniosła 1,8 mm, a powinna wynosić co najmniej 3 mm. Wymaganie to określono w pkt 7.12.Z1 ww. normy PN-EN 60335-1-:2012+A11:2014-10. Powyższa niezgodność nie miała bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu.
W wyniku pisma skierowanego do producenta niezgodność usunięto poprzez wydrukowanie poprawionych instrukcji i dołączenie ich do sprzedawanych urządzeń,

c) sklep meblowy w Szczecinie - przy 3 partiach elektrycznego sprzętu AGD
w dołączonych instrukcjach stwierdzono, że specjalne instrukcje dotyczące bezpiecznego działania zostały sporządzone przy pomocy liter, których wysokość wyniosła 2,2 mm, a powinna wynosić co najmniej 3 mm. Wymaganie to określono w pkt 7.12.Z1 ww. normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10. Powyższa niezgodność nie miała bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu. W wyniku pisma skierowanego do producenta niezgodność usunięto poprzez wydrukowanie poprawionych instrukcji i dołączenie ich do sprzedawanych urządzeń.
 
Do wszystkich partii kontrolowanych urządzeń dołączono instrukcje obsługi w języku polskim,
w których zawarte były między innymi informacje dotyczące: przeznaczenia urządzenia, danych technicznych, sposobu użytkowania, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.


2.    Oznakowanie CE

Bezpośrednio na każdym sprzęcie umieszczono w sposób widoczny, czytelny i trwały oznakowanie znakiem zgodności CE, co spełniało wymagania § 11 ust. 1 i 2 cytowanego wyżej rozporządzenia. Nieprawidłowości nie stwierdzono.


3.    Deklaracja zgodności

Nie wniesiono zastrzeżeń do prawidłowości sporządzenia deklaracji w odniesieni do 8 partii kontrolowanego sprzętu elektrycznego.Natomiast deklaracja zgodności wystawiona przez producenta na ekspres do kawy, który stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie, została sporządzona wyłącznie w obcej wersji językowej. Ponadto stwierdzono, że przywołana w niej dyrektywa niskonapięciowa 2009/95/EG była aktualna do 20 kwietnia 2016 r., a sprzęt po raz pierwszy wprowadzono do obrotu 13.01.2018 r., tj. kiedy obowiązywała dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE. W trakcie kontroli dostawca ekspresu do kawy przesłał oświadczenie, w którym poinformował, iż niemiecki producent tego ekspresu likwiduje zakład produkcyjny, wyprzedaje wyroby oraz, że nie ma możliwości zażądania poprawienia deklaracji zgodności.


4.    Identyfikacja wyrobu

Nieprawidłowości w zakresie braku adresu kontaktowego producenta stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie bezpośrednio na 3 partiach suszarek do włosów podano nazwę producenta, bez adresu pocztowego wskazujący pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem, mimo wystarczającej ilości miejsca do podania tego adresu, co jest niezgodne z § 11 ust 5 ww. rozporządzenia. Na urządzeniach pod nazwą producenta umieszczono jedynie adres strony internetowej, który nie może być uznany za jego adres pocztowy.
Powyższe jest niezgodnością formalną polegająca na naruszeniu obowiązków określonych w:

  • art. 13 pkt 8 ww. ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z którym producent ma obowiązek umieścić na wyrobie adres,
  • art. 17 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym dystrybutor ma obowiązek sprawdzić przed udostępnieniem wyrobu na rynku czy producent spełnił obowiązek określony w art. 13 pkt 8 ww. ustawy.

Do producenta suszarek skierowano pismo dotyczące dobrowolnych działań naprawczych,
w wyniku którego nieprawidłowość ta została usunięta poprzez umieszczenie na sprzęcie etykiet uzupełniających.

Do pozostałych 6 partii kontrolowanego sprzętu uwag nie wniesiono.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 29-08-2019 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2019 11:51