Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu RTV pod kątem spełniania zasadniczych wymagań z dnia 11 kwietnia 2007 r.


 

Informacja

o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu RTV pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

I kwartał 2007

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/NR-040-15/06/MM z dnia 28 grudnia 2006 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u siedmiu przedsiębiorców.

Czynności kontrole przeprowadzono w 6 sklepach i 1 hurtowni. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

Sprawdzeniem objęto, wprowadzony do obrotu po 1 maja 2004 r., sprzęt RTV - odbiorniki telewizyjne oraz zestawy kina domowego, pod kątem spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 26 partii (38 szt.) sprzętu elektrycznego wartości 60.169,90 tj:

 1. 7 partii (17 szt.) wartości 22.085,90 zł, produktów krajowych, w tym:

 • 6 partii (16 szt.) odbiorników TV wartości 21.655,59 zł,

 • 1 partię (1 szt.) zestawu kina domowego wartości 430.00 zł,

 

 1. 8 partii (8 szt.) wartości 19.064,00 zł, produktów z innych krajów Unii Europejskiej,
  w tym:

 • 7 partii (7 szt.) odbiorników TV wartości 17.315,00 zł,

 • 1 partię (1szt.) zestawu kina domowego wartości 1.749,00 zł,

 1. 11 partii (13 szt.) wartości 19.020,00, produktów importowanych, w tym:

 • 1 partię (1szt.) odbiorników TV wartości 1.599,00 zł,

 • 10 partii (12 szt.) zestawów kina domowego wartości 17.421,00 zł.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 259, poz. 2172) przez urządzenia RTV- odbiorniki telewizyjne i zestawy kina domowego objęte sprawdzeniem.

 

W jednym przypadku przedsiębiorca nie uwidocznił dla klientów informacji o sposobie postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz nie oznaczył 12 partii towarów cenami w sposób bezpośredni.

 

W I kwartale 2007 r. Urzędy Celne nie zgłosiły do tut. Inspektoratu wniosków o wydanie opinii dotyczących sprzętu RTV.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

 1. Oględziny wyrobów.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny wszystkich objętych kontrolą 26 partii (38 szt.) sprzętu RTV wartości 60.169,90.

 

Oględziny dokonano pod kątem oznakowania, widocznych wad technicznych, trwałości zamocowań przewodów elektrycznych i obudów, trwałych uszkodzeń mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników. W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Z przeprowadzonych oględzin każdorazowo sporządzano protokóły oględzin.

 

 1. Oznakowanie sprzętu znakiem zgodności CE.

 

Wszystkie urządzenia objęte sprawdzeniem - 26 partii (38 szt.) wartości 60.169,90 zł, oznaczono znakiem zgodności CE w sposób bezpośredni. Oznakowanie to było widoczne, czytelne i trwałe, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

 1. Prawidłowość wystawiania deklaracji zgodności.

W oparciu o przepisy § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego sprawdzeniu poddano, otrzymane w toku kontroli - bądź w odpowiedzi na pisemne żądania - deklaracje zgodności.

 

Na objęte badaniem wszystkie 26 partii sprzętu elektrycznego, wartości 60.169,90, otrzymano deklaracje zgodności. Dokumenty te potwierdzały spełnianie przez wyroby, na które były wystawione, zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywie Unii Europejskiej - 73/23/EEC przetransportowanej do naszego prawa poprzez cytowane wyżej rozporządzenie.

Nieprawidłowości w ww. deklaracjach zgodności nie stwierdzono.

 

 

 1. Zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.

Na objętych kontrolą 26 partii (38 szt.) sprzętu elektrycznego - odbiorników TV i zestawów kina domowego, wartości 60.169,90, umieszczono podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie zapewnić powinno bezpieczeństwo użytkownikowi sprzętu, w tym ostrzeżenia informujące, że przed zdjęciem pokrywy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i o wysokim napięciu. Ostrzeżenia i informacje dla użytkowników sprzętu zamieszczono ponadto w załączonych instrukcjach obsługi, które opracowano w języku polskim,
co jest zgodne z wymogami przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Bezpośrednio na urządzeniach umieszczona była nazwa producenta lub znak firmowy.

 

 1. Badania laboratoryjne.

W trakcie kontroli brak było przesłanek wskazujących na niezgodność sprawdzonego sprzętu
z zasadniczymi wymaganiami, które decydowałyby o pobraniu do badań laboratoryjnych próbek ww. wyrobów.

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim.

W zakresie przestrzegania przepisów art. 7 ust. 1 i 3 oraz 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim, zbadano całość objętego kontrolami sprzętu tj. 26 partii (38 szt.) wartości 60.169,90 . W zakresie nazewnictwa towarów oraz ostrzeżeń i informacji dla konsumentów,
które umieszczono bezpośrednio na sprzęcie lub zawarto w instrukcjach obsługi nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W toku przeprowadzonych 7 kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) dotyczących obowiązku umieszczania w miejscu sprzedaży informacji
o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Brak wymaganej ww. przepisem informacji, umieszczonej w miejscu sprzedaży, stwierdzono tylko w sklepie RTV w Stargardzie Szczecińskim.

W związku z naruszeniem art. 76 pkt 1 ww. ustawy, przeciwko przedsiębiorcy skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego oraz powiadomiono właściwy terenowo Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Symbol graficzny wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu był umieszczony w sposób wyraźny, czytelny i trwały bezpośrednio na sprzęcie. W instrukcjach obsługi urządzeń zamieszczono informacje dotyczące znaczenia ww. symbolu, masy sprzętu, oraz sposobu postępowania
ze zużytym sprzętem.

   1. Podsumowanie i wnioski.

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że oferowane do sprzedaży odbiorniki telewizyjne
oraz zestawy kina domowego, zarówno krajowe, jak też pochodzące z innych krajów UE
oraz importowane, produkowane są w taki sposób, aby spełniały wymagania zawarte w przepisach dyrektywy 73/23/EWG bądź polskiego rozporządzenia, i zapewniały tym samym bezpieczeństwo dla ich nabywców.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym przedsiębiorcy, sprzedawcy i producenci sprzętu mają pełna wiedzę o wymaganiach w tym zakresie, o czym mogą świadczyć informacje umieszczane na wyrobach i objaśnienia w załączanych do sprzętu instrukcjach obsługi oraz informacje w formie wywieszek uwidaczniane dla klientów w miejscach sprzedaży. W toku siedmiu kontroli tylko w jednym przypadku stwierdzono brak w miejscu widocznym dla klientów informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Pozostali przedsiębiorcy sprzedający sprzęt RTV mieli wytypowane miejsca odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz posiadali stosowne wywieszki informacyjne.

 

   1. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

    • skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego za popełnienie wykroczenia określonego w art. 136 § 2 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

    • skierowania powiadomienia do tut. Inspektoratu Ochrony Środowiska, w związku
     z niedopełnieniem obowiązku przez przedsiębiorcę, wynikającego z przepisu art. 41 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 25-04-2007 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 13:58