Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli oraz rekontroli jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku ujawniania zafałszowań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 5kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku zafałszowań. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych:

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie,

-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w Markecie w Stargardzie Szczecińskim;

-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Mielnie.

 

Pozostałe sklepy:

 

-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąprowadząca działalność gospodarczą, w sklepie w Szczecinie,

-przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo - przemysłowym w Darłowie. 

 

Badaniem poddano łącznie 26 partii masła, w tym 1 partii masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu. W toku kontroli nie zakwestionowano żadnejpartii masła.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. Ocena jakości

Do badań jakościowych pobrano próbki z 6 partii / 30 próbek masła, tj.:

­         1partię masło 82% Ekstra 200g,

­         1 partię osełki masło Ekstra 82% 200g,

­         1 partię masła Ekstra 82%250g,

­         1 partię masła osełka wiejska JANA 300g 82% 300g,

­         1 partię masła polskiego Ekstra bez dodatków Mlekowita 82%200g,

­         1 partię masła fińskiego 82% 200g.

 W wyniku badań przeprowadzonych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów nie zakwestionowano żadnej partii w kierunku zafałszowania masła.

Oceny cech organoleptycznych i fizykochemicznych dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów na opakowaniu, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r.ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych  Dz.U. L 88 z 29.3.2008 ze zm.)

 

2. Zawartość netto

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 90, poz. 740) sprawdzono ilość rzeczywistą masła w stosunku do deklaracji producenta zamieszonej na etykiecie opakowania jednostkowego.

Sprawdzenia ilości rzeczywistej produktu w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego przeprowadzono w laboratorium UOK i K w Olsztynie.

Ogółem przebadano 6partii/30 szt. masła w opakowaniach jednostkowych.

Nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

3.Prawidłowość oznakowaniamasła i pozostałych tłuszczów mlecznych

Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:

- rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.).

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającgoe procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

-  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 ze zm.)

-   ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

- rozporządzenia Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23.04.2007r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

U żadnego z kontrolowanych przedsiębiorców w ofercie handlowej nie stwierdzono produktów, które w oznakowaniu zawierałyby określenia „bio” czy „eko” lub wyrazami zawierającymi te terminy na produktach wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi.

Ponadto u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20.03.2006r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 93 z 31.3.2006 str. 12-25) oraz rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności(Dz. U. L404 z 30.12.2006r.; sprostowanie: Dz. U. L12 z 18.01.2007r.).

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 26 partii masła, w tym 1 partii masła o zawartości trzech czwartych tłuszczuoferowanego do sprzedaży. Nie zakwestionowano żadnej partii.

 

4. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

W powyższym zakresie sprawdzono produkty u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. Badaniom objęto 26 partii masła. Nie stwierdzono w ofertach handlowych masła i pozostałych tłuszczy mlecznych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

 

6. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania masła i pozostałych tłuszczy mlecznych znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 1 ze zm.).

 

7.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

Identyfikacji 5 kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i odpis z KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorców był zgodny z okazanymi dokumentami u 4 przedsiębiorców, u jednego przedsiębiorcy stwierdzono uchybienie, gdzie w okazanym odpisie z rejestru przedsiębiorców w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33,poz. 389 ze zm.) – tj. naruszenie art. 47 w związku z art. 22 ustawy z dnia 03.09.2007 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 168, poz. 1186). 

W drugim dniu kontroli uzyskano od przedsiębiorcy informację, że uaktualniono wpis do rejestru przedsiębiorców.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

W odpowiedzi, przedsiębiorca przesłał kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców.

 

8. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 ze zm.)

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych. Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością w każdej z placówek.

 

9. Rzetelność usługi (obsługi klientów)

 

Sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Na podstawie rozliczenia zakupu kontrolnego stwierdzono, że obsługujące osoby wyliczyły i pobrały należności zgodnie z cenami na wywieszkach. W zakresie rozliczenia zakupu kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

10. INNE ZAGADNIENIA

 

Oznaczanie ceną towarów oferowanych do sprzedaży

 

U przedsiębiorcy w Darłowiesprawdzonooznaczenie ceną masła, w odniesieniu do postanowień przepisów:

·            ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),

·            rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.).

W trakcie tej kontroli stwierdzono brak oznaczenia towarów powyżej 5 zł, ceną w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia (2 partie masła).

Przedsiębiorca niezwłocznie oznaczył ww. towary cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach.

 

Uwidocznione przez przedsiębiorcę przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego ceny jednostkowe były wyliczone w sposób prawidłowy.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

- skierowania do 1 kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienia pokontrolnego,

- nałożenia mandatu karnego kredytowanego na kwotę 150 zł, za wykroczenie z art. 136 § 2 KW.

 

Podsumowanie

 

Przeprowadzone kontrole pozwoliły na zapoznanie przedsiębiorców z aktualnie obowiązującymi przepisami szczególnie w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku ujawnienia zafałszowań.

 

Porównując wyniki obecnej kontroli z kontrolą przeprowadzoną w II kwartale 2009r. należy stwierdzić, iż jakość masła poprawiła się. Podczas obecnych kontroli nie kwestionowano jakości oraz oznakowania masła. 

Należałoby jednak nadal monitorować jakość masła wprowadzanego do obrotu, z uwagi na to że masło jest ważnym produktem żywienia.

 

Beata Manios - specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie) Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 02-11-2010 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 13:09