Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 7 kontroli u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  w zakresie przestrzegania wymagań ustawy z dnia z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 1466 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o zużytym sprzęcie”. Do kontroli w powyższym zakresie wytypowano 35 partii różnego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów art. 37 i art. 39 pkt. 2 ww. ustawy o zużytym sprzęcie stwierdzono u 2 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1.    Przestrzeganie art. 37 ust. 1-3 ustawy o zużytym sprzęcie.

W czasie przeprowadzonych kontroli u 7 przedsiębiorców będących dystrybutorami sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustalono, że:
a)    sześciu przedsiębiorców odbierało w punkcie sprzedaży  nieodpłatnie sprzęt pochodzący
z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
Jeden kontrolowany przedsiębiorca (dystrybutor) oświadczył, że żaden klient sklepu podczas jego dotychczasowej działalności nie zdał zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, gdyż klientami sklepu były i są osoby niezamożne, które we własnym zakresie zagospodarowują zużyty sprzęt;
b)    dwóch przedsiębiorców w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu odbierało nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, a pięciu przedsiębiorców nie zajmowało się dostarczaniem nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zatem nie dotyczył ich ten obowiązek,  
c)    siedmiu kontrolowanych przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie byli obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia w jednostce handlu detalicznego lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ponieważ prowadzili jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej mniej niż 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Ustalono, że jeden z ww. przedsiębiorców przyjmował jednak  zużyty sprzęt ww. wielkości bez konieczności zakupu nowego.

2.    Przestrzeganie art. 37 ust. 4, art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie.

W czasie przeprowadzonych kontroli u 7 przedsiębiorców ustalono, że:
a)    dwóch przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3, tj.:

  • o nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 1  ww. ustawy (1 przedsiębiorca),
  • o obowiązku nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 2 ww. ustawy (2 przedsiębiorców),
  • o obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 3 ww. ustawy (2 przedsiębiorców).

b)    jeden przedsiębiorca w punkcie sprzedaży nie umieścił informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co naruszało art. 39 pkt 2 ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W trakcie trwania kontroli przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania i w punktach sprzedaży umieścili informację w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 oraz art. 39 ust. 2 ww. ustawy. Za ww. nieprawidłowości:

  • wobec jednego przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej ( dot. art. 37 ust. 1-3),
  • wobec drugiego przedsiębiorcy po przeanalizowaniu akt sprawy, w tym załączonych zdjęć, zapisów informacji zamieszczonych w sklepie a także prowadzonej gospodarki ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że konsument otrzymywał informacje ułatwiające pozbycie się odpadów w prawidłowy sposób, więc cel ustawodawcy ww. przepisów został wypełniony. W związku z tym w piśmie skierowanym do przedsiębiorcy ZWIIH poinformował, że odstępuje od wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, jednocześnie wskazując, że treści udostępnianych konsumentom informacji winny być jednoznaczne i aktualizowane zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa (dot. art. 37 ust. 2-3).

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorca  udostępniał na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość.Ustalono, że zgodnie z wymaganiami art. 37 ust. 4 ww. ustawy jako dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość przekazał wszelkie informacje wymagane art. 37 ust. 1-3 tej ustawy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w formie komunikatu.

c)    jeden przedsiębiorca oferował do sprzedaży 3 partie sprzętu elektrycznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych:

  • wprowadzone do obrotu przez wprowadzających sprzęt, którzy nie zostali wpisani do rejestru i nie pochodził od producentów, który wyznaczyli autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru, co narusza art. 39 pkt 1 lit a) ww. ustawy o zużytym.

Wszystkie 35 partii różnego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych oznakowane było w sposób wyraźny, czytelny i trwały, a także na opakowaniach i dokumentach dołączonych do sprzętu, zgodnie z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ww. ustawy – zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit b) ww. ustawy.

  • ten sam przedsiębiorca oferował do sprzedaży 3 partie sprzętu elektrycznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych bez dołączonych do nich informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, tj. o:

- zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy,
- potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, co narusza art. 39 pkt 3 ww. ustawy. o zużytym sprzęcie.

 W trakcie trwania kontroli przedsiębiorca, u którego stwierdzono ww. nieprawidłowości, podjął dobrowolne działania naprawcze wycofując zakwestionowany sprzęt elektryczny z obrotu handlowego. Za ww. nieprawidłowości w stosunku do przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej (art. 39 ust. 1 lit. a oraz art. 39 ust. 3).

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli:
−    będą podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego celem nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 1466 ze zm.),
−    były podstawą do skierowania pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy informującego o odstąpieniu od wszczęcia postępowania administracyjnego.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 11-06-2019 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 11-06-2019 08:45