Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z realizacji przez przedsiębiorców obowiązków, o których mowa w art. 6c i 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Realizując wytyczne zawarte w pismach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2019 r. przeprowadził u przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami stałymi 11 kontroli w zakresie sprawdzenia przestrzegania obowiązku wystawiania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, przekazywania jego kopii każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe oraz przechowywania wystawionych świadectw jakości.
 
Kontrolą w powyższym zakresie objęto wyłącznie przedsiębiorców, którzy wprowadzali do obrotu paliwa stałe dla gospodarstwach domowych lub do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, prowadząc sprzedaż detaliczną w składach opału.

Sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 6c. ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660) przedsiębiorcy w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego wystawiają dokument, potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ww. ustawy, zwany dalej „świadectwem jakości” oraz czy kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe, jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe, a także czy świadectwa jakości są przechowywane przez przedsiębiorcę.

Aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy przekazują nabywcy paliwa stałego kopię świadectwa jakości, podczas każdej kontroli inspektorzy występując w charakterze konsumentów dokonywali zakupu kontrolnego paliwa stałego.We wszystkich kontrolach świadectwa jakości były przekazywane inspektorom w momencie zakupu.   
W czasie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 8 skontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

- jeden przedsiębiorca wystawiał świadectwa jakości w momencie zakupu danej partii opału, a następnie konsumentom nabywającym ten rodzaj opału wydawał kopię tego świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- siedmiu przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W przedstawionych przez przedsiębiorców świadectwach jakości:

- brakowało potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- nie wpisano siedziby przedsiębiorcy,
- parametry paliw stałych podano w przedziałach „od - do”,
- nie wpisywano wymaganego parametru „zdolność spiekania”,
- dodawano dodatkowe parametry paliw stałych nie ujęte w ww. rozporządzeniu Ministra
 Energii np. zawartość siarki,
- występowały niezgodności podanych parametrów z rozporządzeniem Ministra Energii,
- brakowało indywidualnego numeru świadectwa jakości,
- nie wskazano wszystkich parametrów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra
  Energii,
- dodawanie w wystawionych świadectw jakości klauzuli „Potwierdzenie odbioru certyfikatu oraz podpis odbiorcy” nie wymaganej w obowiązującym wzorze uwzględnia wzór świadectwa jakości paliw stałych.

Mając na uwadze wyjaśnienia przedsiębiorcy przekazującego nabywcom paliw stałych kopie wcześniej wystawionego świadectwa jakości, a także biorąc pod uwagę fakt, iż nabywcy paliw stałych otrzymywali informacje dotyczące kupowanego paliwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od wymierzenia kary pienięznej, jednocześnie pouczając przedsiębiorcę o obowiązku przestrzegania przepisu art. 6c ust. 1 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Do pozostałych przedsiębiorców u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wystawianych świadectw jakości skierowano wystąpienia pokontrolne.

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 04-06-2019 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 04-06-2019 14:03