Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego w szczególności pod kątem dodatków do żywności oraz znakowaniem krajem pochodzenia

Realizując program kontroli UOKiK dotyczący kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności pod kątem dodatków do żywności oraz znakowaniem krajem pochodzenia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 11 kontroli u 9 przedsiębiorców, których wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie oraz w Kołobrzegu [2x kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie [kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie [kontrola na zawiadomienie x 1; kontrola urzędowa x 1];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Koszalinie [kontrola urzędowa].
Hurtownie
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Hurtowni w Szczecinie [kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w Hali Sprzedaży w Szczecinie [kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Mierzynie [kontrola urzędowa];
-    Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni mięsa w Koszalinie [kontrola urzędowa].

Kontrolą objęto następujące produkty:

Świeże mięso wieprzowe - 6 partii o wartości 129 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Świeże mięso wołowe – 3 partie o wartości 2513 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Mięso mielone (wszystkie rodzaje) – 3 partie o wartości 157 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Surowe wyroby mięsne, w tym drobiowe (mięso z przyprawami substancjami dodatkowymi itp.) – 6 partii o wartości 358 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Wędliny drobiowe - 2 partie o wartości 232 zł, kwestionując 1 partię o wartości 82 zł;
Wędzonki – 1 partię o wartości 15 zł, kwestionując badaną partię;
Kiełbasy – 21 partii o wartości 2506 zł, kwestionując 3 partie o wartości 120 zł
Konserwy - 3 partie o wartości 181 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Wędliny podrobowe - 1 partię o wartości 56 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
Inne (wyżej nie wymienione: wyroby garmażeryjne, wędliny podrobowe, smalec) – 8 partii
o wartości 932 zł, kwestionując 2 partie o wartości 117 zł;
Miód - 3 partie o wartości 209 zł, nie kwestionując zbadanych partii.
Ogółem skontrolowano 57 partii produktów pochodzenia zwierzęcego o wartości
7288 złotych, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 334 złotych, co stanowi 12,3 % zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 36 partii ww. produktów o wartości 1666 zł,
kwestionując 6 partii o wartości 278 zł.
W hurtowniach zbadano ogółem 21 partii ww. produktów o wartości 5622 zł, kwestionując
1 partię o wartości 56 zł.

I.    Ocena jakości produktów pochodzenia zwierzęcego (surowych wyrobów mięsnych, przetworów mięsnych oraz wyrobów garmażeryjnych z przewagą składników pochodzenia zwierzęcego).

Badania próbek przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych, fizykochemicznych, w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów oraz w zakresie identyfikacji gatunkowej mięsa.
W powyższym zakresie zbadano 15 partii ww. wyrobów (mięso mielone, wędlinę drobiową, wędliny, konserwy, wyroby garmażeryjne) o wartości 1108 zł tj. 40 opakowań jednostkowych, nie kwestionując zbadanych partii.

Substancję dodatkową tj. fosfor ogólny w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu zbadano
w 5 partiach ww. wyrobów, a stwierdzona ilość była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.). Przeprowadzone badanie DNA mięsa deklarowanego w badanej 1 partii konserwy wołowej nie wykazało nieprawidłowości.

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335) pobrane do badań laboratoryjnych ww. próby sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

II.    Prawidłowość oznakowania produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i surowych wyrobów mięsnych, przetworów mięsnych oraz wyrobów garmażeryjnych z przewagą składników pochodzenia zwierzęcego) oraz miodu.

Ogółem kontrolą objęto 50 partii ww. produktów o wartości 6954 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

A.    Sprawdzono prawidłowość oznakowania ww. produktów, w tym mięsa wołowego oferowanych do sprzedaży bez opakowań w odniesieniu do wymagań przepisów:
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 29 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str.18 z późn. zm.).
Badaniem objęto 9 partii ww. produktów o wartości 2594 zł, tj.:
-    1 partię świeżego mięsa wieprzowego o wartości 25 zł,
-    2 partie świeżego mięsa wołowego o wartości 2394 zł,
-    1 partię surowych wyrobów mięsnych, w tym drobiowe o wartości 36 zł,
-    5 partii kiełbas o wartości 139 zł
nie kwestionując badanych partii.
B.    Sprawdzono prawidłowość oznakowania ww. produktów, w tym mięsa wołowego oferowanych do sprzedaży w opakowaniach, w odniesieniu do wymagań przepisów:
-    ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002
-    ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;
-    rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz
i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 14.12.2013 s. 19);
-    rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018r. ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego (Dz. Urz. UE L 131 z 29.5.2018, str. 8);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia
29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. UE L 204 z 11.08.2000 s. 1 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1825/2000 z dnia
25 sierpnia 2000r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. Urz. UE L 216 z 26.08.2000 s. 8 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE)
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 20.12.2013 str. 671
z późn. zm.);
-    ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008;
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 34 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2018r. poz. 2164 z późn. zm.);
-    ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U.
z 2004r. Nr 83, poz. 772).
Badaniem objęto 38 partii ww. produktów o wartości 4151 zł, tj.:
-    5 partii świeżego mięsa wieprzowego o wartości 104 zł,
-    1 partię świeżego mięsa wołowego o wartości 119 zł,
-    3 partie mięsa mielonego (wszystkie rodzaje) o wartości 157 zł,
-    5 partii surowych wyrobów mięsnych, w tym drobiowe (mięso z przyprawami substancjami dodatkowymi itp.) o wartości 322 zł,
-    1 partię wędlin drobiowych o wartości 150 zł,
-    13 partii kiełbas o wartości 2247 zł,
-    3 partie konserw o wartości 181 zł,
-    1 partię wędlin podrobowych o wartości 56 zł,
-    6 partii innych niż wyżej nie wymienione(wyroby garmażeryjne, smalec) o wartości 815 zł
nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono prawidłowość oznakowania miodu w opakowaniach jednostkowych
w odniesieniu do wymagań przepisów:
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U.
z 2003r., Nr 181 poz. 1773 z późn. zm.);
-    ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002;
-    ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;
-    ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
-    ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
Badaniem objęto 3 partie miodu o wartości 209 zł, nie kwestionując badanych partii.

III.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 57 partii ww. produktów o wartości 7288 zł, kwestionując 7 partii przetworów mięsnych o wartości 334 zł.
Nieprawidłowości jw. stwierdzono u przedsiębiorców:
•    w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:
-    partię wędliny drobiowej o wartości 82 zł - 14 dni po terminie przydatności do spożycia,
-    partię kiełbasy o wartości 86 zł - 3 dni po terminie przydatności do spożycia,
-    partię innych produktów (wędlinę podrobową) o wartości 61 zł - 3 dni po terminie przydatności do spożycia,
•    w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży:
-    2 partie kiełbas o wartości 34 zł – 1 i 2 dni po upływie terminów przydatności do spożycia,
-    partię wędzonki o wartości 15 zł – 2 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.
•    w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży:
-    partię innych produktów (smalec domowy 100%) o wartości 56 zł – 4 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.
Powyższe narusza art. 52 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Za popełnienie wykroczeń jw. osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi kredytowanymi na ogólną kwotę 750 zł. Towary przeterminowane decyzją przedsiębiorców zostały wycofane z obrotu. O powyższym poinformowano właściwe terytorialnie organy Inspekcji Sanitarnej.

IV. Identyfikowalność towarów
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 178/2002 oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia
19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2012r. str. 2) sprawdzono
w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła środek spożywczy.
W powyższym zakresie zbadano 50 partii ww. wyrobów o wartości 6954 zł. Ośmiu przedsiębiorców przedstawiło dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych produktów, natomiast u 1 przedsiębiorcy– postępowanie w toku.

V. Warunki przechowywania

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 50 partii produktów pochodzenia zwierzęcego o wartości 6954 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139
z 30.04.2004 str. 1 z późn. zm.). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań jednostkowych 41 partii ww. produktów o wartości 4360 zł był prawidłowy.

VI. Pakowanie na zapleczu super i hipermarketów

Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono u przedsiębiorców działu produkcji
i pakowania na zapleczu.

VII. Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (10) przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

VIII. Identyfikacja przedsiębiorcy
W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm.). Identyfikacji dokonano w oparciu
o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

-    rzetelność obsługi klientów:
U pięciu przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono;

-    kontrola na zawiadomienie u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie.
Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 178) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).
W powyższym zakresie zbadano 11 produktów pakowanych pochodzenia zwierzęcego,
z czego zakwestionowano 4 produkty, przy których nie uwidoczniono ceny i ceny jednostkowej.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

-    ukarania 3 osób mandatem karnym kredytowanym na kwotę 750 zł;
-    przesłania 3 informacji do Inspekcji Sanitarnej.


Ponadto w związku z ustaleniami kontroli (w ramach innych zagadnień):

-    wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy
z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień;
-    materiały z 1 kontroli zostaną wykorzystane do postępowania administracyjnego
z ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Mateńko 23-05-2019 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Edyta Mateńko 23-05-2019 08:29