Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego ładowarek sieciowych w tym ładowarek USB.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
w I kwartale 2019 r. przeprowadził 5 kontroli u przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Szczecina, Sławna i Koszalina.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu ładowarki sieciowe USB pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) oraz w zakresie niezgodności formalnych
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019r., poz. 544) z uwzględnieniem normy zharmonizowanej PN-EN 60950-1:2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”.

Sprawdzeniem objęto ogółem 17 partii ładowarek USB pochodzących z Chin, przy czym zakwestionowano 16 partii sprzętu elektrycznego z uwagi na naruszenie wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowania CE

Nie odnotowano uchybień w zakresie umieszczenia na sprzęcie elektrycznym oznakowania CE. Objęte sprawdzeniem 17 partii sprzętu było oznakowanych w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806).

2.    Deklaracja zgodności

W trakcie kontroli, do podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym występowano
o przedłożenie deklaracji zgodności. W odniesieniu do 14 partii wyrobów podmioty wprowadzające ładowarki do obrotu przedłożyły deklaracje zgodności, z których 11 sporządzonych było nieprawidłowo.

Na wytypowane do sprawdzenia, u 2 kontrolowanych przedsiębiorców, 3 partie ładowarek nie otrzymano deklaracji zgodności. I tak w odniesieniu do:
-     2 partii ładowarek sieciowych USB: MOVITEL i MOVITEL-TELEFUN, których dostawca nie odebrał dwukrotnie skierowanego pisemnego żądania dot. m.in. przedłożenia deklaracji zgodności (korespondencja wracała jako nie podjęta, z adnotacją Poczty Polskiej „zwrot, nie podjęto w terminie”).
-    partii ładowarek domowych BELKIN 2xUSB, których dostawca udostępniający przedmiotowe ładowarki jako pierwszy dystrybutor w Polsce w odpowiedzi na żądanie nie przedstawił deklaracji zgodności na przedmiotowy wyrób informując, że pomimo podjętych prób kontaktu
z dostawcą z Czech nie uzyskał przedmiotowego dokumentu.
Spośród ww. wyrobów ładowarki: sieciowa USB MOVITEL oraz domowa BELKIN 2xUSB, zostały pobrane do badań laboratoryjnych.

Analizując treść przedstawionych deklaracji zgodności stwierdzono, że:
1)    na objętą kontrolą ładowarkę sieciową do telefonu komórkowego USB, wprowadzający do obrotu upoważniony przedstawiciel producenta podał niezgodnie z aktualnym stanem prawnym dyrektywę 2006/95/WE, zamiast obowiązującą 2014/35/UE. Powyższe jest niezgodne z pkt 5 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.
Ponadto ww. deklarował zgodność wyrobu jako upoważniony przedstawiciel producenta, na co nie przedstawił stosownego dokumentu.

W związku z powyższym do wprowadzającego do obrotu skierowano pismo informujące
o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. W odpowiedzi dosłano poprawioną deklarację zgodności oraz stosowny dokument potwierdzający, że ww. podmiot jest upoważnionym przedstawicielem producenta.

2)    na objęte kontrolą wyroby:
-    ładowarkę sieciową 2 x USB, 5V, 2A, APT-BW, importer w deklaracji zgodności wskazał nieaktualną dyrektywę 2006/95/EC, zamiast obowiązującą 2014/35/UE,
-    4 partie uniwersalnych ładowarek sieciowych do urządzeń mobilnych, EXTREME STYLE, producent nie zawarł elementu wynikającego z pkt 3 zał. 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806), tj. informacji „Niniejsza deklaracja zgodności wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta”.

Do importera i producenta ww. wyrobów skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności.
W odpowiedzi dosłano poprawione, prawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.
 
3)    deklaracje zgodności dotyczące 3 partii ładowarek sieciowych marki Qoltec® przedłożone przez producenta, sporządzone zostały niezgodnie z wymaganiami pkt 3 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu  elektrycznego (Dz.U.
z 2016 r., poz. 806) z uwagi na brak w treści wszystkich deklaracji zgodności informacji wynikającej z pkt 3 zał. 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego jw., że zostały wydane na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Ponadto podane numery serii wyrobu w deklaracjach zgodności sporządzonych w odniesieniu do 2 ładowarek marki Qoltec® były niezgodne z numerami serii zamieszczonymi bezpośrednio na sprzęcie.
    Do producenta, skierowano pismo o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności formalnych w deklaracjach zgodności. W odpowiedzi przesłano poprawione, prawidłowo sporządzono deklaracje zgodności.
 
4)    w odniesieniu do 2 partii ładowarek sieciowych XQISIT, w treści deklaracji zgodności wystawionych w języku angielskim przez producenta z Niemiec, nie zamieszczono informacji, że:
- deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (wymaganie wg pkt 3
  zał. nr 2);
  - przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego (wymaganie wg pkt 5 zał. nr 2);
  - informacji dodatkowych dotyczących: miejsca i daty wydania deklaracji oraz stanowiska osoby podpisującej deklarację (wymaganie wg pkt 7 zał. nr 2).
    
    Do dystrybutorów ww. sprzętu skierowano pisma o podjęcie działań zmierzających do usunięcia ww. niezgodności formalnych poprzez wykonanie odpowiednich obowiązków przez producenta, to jest dostosowanie treści kwestionowanych deklaracji zgodności do zgodności z wymaganiami.
 W odpowiedzi pierwszy dystrybutor poinformował, że ładowarki sieciowe XQISIT 5xUSB, 27747, HKAP1050, DC: 5V, 8A, kod EAN 4029948057569 zostały wycofane ze sprzedaży w połowie 2018 r. mając status „End0Life” i nie przewiduje wznowienia ich produkcji. Ładowarki znajdujące się w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy zostały zwrócone do dostawcy
i przekazane do utylizacji.
Od drugiego dystrybutora nie otrzymano odpowiedzi w sprawie. Sprawa w toku.

W pozostałych 3 przypadkach deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806).

3.    Identyfikowalność wyrobu

Spośród objętych sprawdzeniem 17 partii sprzętu elektrycznego nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 9 partii wyrobów, u 4 przedsiębiorców. I tak:
1) ładowarka sieciowa 2 x USB, 5V, 2A, APT-BW, PLP48B kod EAN: 5901508963062 nie była opatrzona numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację oraz nie posiadała nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zrejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, przez co wyrób nie spełniał wymagań określonych w § 11 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.
Do importera skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. W odpowiedzi dosłano dowody podjętych działań w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych do obrotu wyrobów.

2) 2 partie wyrobów, dla których nie ustalono wprowadzającego do obrotu na terenie RP, tj.:
- ładowarka sieciowa USB MOVITEL, REF: CA01-USB-04, na której bezpośrednio na sprzęcie nie umieszczono: oznaczenia modelem lub typu oraz nie podano nazwy lub znaku towarowego lub znaku identyfikującego producenta, co jest niezgodne z § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia,
- ładowarka sieciowa USB MOVITEL-TELEFUN, model: JC-USB-03, na której nie podano nazwy lub znaku towarowego lub znaku identyfikującego producenta oraz jego adresu kontaktowego oraz nazwiska lub nazwy lub zarejestrowanego znaku lub nazwy handlowej importera oraz jego adresu kontaktowego, co jest niezgodne z przepisem § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia. Nazwę/znak towarowy MOVITEL- TELEFUN producenta oraz nazwę
i adres importera podano jedynie na opakowaniu ładowarki.
Ostatnim ustalonym podmiotem jest przedsiębiorca z Warszawy (dostawca do kontrolowanego podmiotu), z którym nie ma kontaktu.
W odniesieniu do ładowarki sieciowej USB MOVITEL, REF: CA01-USB-04 w związku z innymi ustaleniami kontroli akta zostaną przekazane do Prezesa UOKiK. Natomiast do kontrolowanego zostanie skierowane pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do ładowarki sieciowej USB MOVITEL-TELEFUN, model: JC-USB-03.

3)    bezpośrednio na 3 partiach ładowarek sieciowych marki Qoltec®: model 50184, 50181
i 50001, nie umieszczono pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie, informacji dotyczących nazwy producenta i jego adresu kontaktowego, wymaganych postanowieniami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.
Do producenta skierowano pismo o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności formalnych w oznakowaniu przedmiotowych ładowarek.
W odpowiedzi poinformowano o podjęciu działań naprawczych z tym, że nie przedstawiono udokumentowania tych działań, w odniesieniu do ładowarek znajdujących się u kontrahentów producenta. W związku z powyższym skierowane zostanie ponowne pismo z wezwaniem do przedstawienia uzupełnienia udokumentowania dowodów podjętych działań.
 
4)    na objętych sprawdzeniem 3 partiach ładowarek sieciowych:
•    XQISIT USB, model S006EV0500120, item 13095, kod EAN 4029948001555,
•    ACURA model No: BW-H18 2xUSB, kod EAN: 5902280683209,
•    BELKIN 2xUSB, model F8J052, 10W, kod kreskowy: 745883636501,
bezpośrednio na wyrobach nie umieszczono, pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie, informacji dotyczących nazwy producenta i jego adresu kontaktowego, wymaganych postanowieniami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Do producenta i dystrybutora sprzętu skierowano pisma o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności formalnych w oznakowaniu przedmiotowych ładowarek. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi od ww. przedsiębiorców (sprawy w toku).
W odniesieniu do ładowarki BELKIN 2xUSB w związku z innymi ustaleniami kontroli akta zostaną przekazane do Prezesa UOKiK.

Pozostałe 8 partii sprzętu elektrycznego było oznakowanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.

4.    Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Na objęte kontrolą 17 partii sprzętu elektrycznego w ww. zakresie zakwestionowano 5 partii ładowarek, u 4 kontrolowanych przedsiębiorców. I tak:

1)    oznakowanie partii ładowarek sieciowych do urządzeń mobilnych USB, FORCELL, ITEM No.: U21, nie obejmowało częstotliwości znamionowej lub zakresu częstotliwości znamionowej
w hercach, co jest wymagane pkt 1.7.1 ww. normy PN-EN 60950-1:2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że ww. sprzęt elektryczny nie spełnia wymagań określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806).

Do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. W odpowiedzi poinformowano, że wprowadzany do obrotu ww. wyrób posiada pełne oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami przesyłając na dowód fotografię wyrobu. Analizując dosłaną fotografię stwierdzono, że wyrób nie odpowiadał wyrobowi objętemu kontrolą ze względu na inny układ graficzny opisów
i oznaczeń. W związku z tym do ww. skierowano ponowne pismo z załączoną fotografią wnosząc
o ustosunkowanie się do powyższego. W odpowiedzi producent poinformował o podjętych działaniach jednak nie przedłożył dowodów na ich podjęcie. W związku z powyższym skierowane zostanie ponowne pismo z wezwaniem do przedstawienia dowodów podjętych działań.

2)    partia ładowarek sieciowych 2 x USB, 5V, 2A, APT-BW, nie oznakowana była prądem znamionowym w miliamperach lub amperach, co jest wymagane pkt 1.7.1 normy PN-EN 60950-1: 2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”, przez co wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ww. rozporządzenia.  

Do importera skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. W odpowiedzi dosłano dowody podjętych działań w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych do obrotu wyrobów.

3)    2 partie ładowarek, tj.:
a)    ładowarka sieciowa USB MOVITEL-TELEFUN, model: JC-USB-03, na której nie podano wartości znamionowej częstotliwości lub zakresu częstotliwości w hercach oraz prądu znamionowego w miliamperach lub amperach, co jest wymagane pkt 1.7.1 ww. normy PN-EN 60950-1: 2006 i narusza przepis określony w § 5 ww. rozporządzenia.
b)    ładowarka sieciowa USB MOVITEL, REF: CA01-USB-04, dla której brak było instrukcji obsługi wymaganej w pkt 1.7.1.2 oraz pkt 1.7.2.1 normy PN-EN 60950-1:2007 jw., co narusza przepis § 5 ww. rozporządzenia.
Niezależnie od powyższego, na ładowarce znajduje się certyfikowany znak NEMKO. Jak wskazało laboratorium „uzyskanie tego znaku w zakresie bezpieczeństwa przedmiotowej ładowarki jest niemożliwe”, z uwagi na występujące wady konstrukcyjne opisane w dalszej części informacji.
Ostatnim ustalonym podmiotem jest przedsiębiorca z Warszawy (dostawca do kontrolowanego podmiotu), z którym nie ma kontaktu.

W odniesieniu do ładowarki sieciowej USB MOVITEL, REF: CA01-USB-04 w związku z innymi ustaleniami kontroli akta zostaną przekazane do Prezesa UOKiK. Natomiast do kontrolowanego zostanie skierowane pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do ładowarki sieciowej USB MOVITEL-TELEFUN, model: JC-USB-03.

4)    partia ładowarek domowych BELKIN 2xUSB, model F8J052, 10W, kod kreskowy: 745883636501, posiadała wszystkie informacje tekstowe zamieszczone na sprzęcie
i opakowaniach wyłącznie w wersji obcojęzycznej. Do przedmiotowych ładowarek nie dołączono w języku polskim instrukcji, informacji w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, w związku z czym ładowarka nie spełniała wymagań § 5 ww. rozporządzenia.
W związku z innymi ustaleniami dotyczącymi tego wyrobu akta zostaną przekazane do Prezesa UOKiK.

Pozostałe 12 partii sprzętu elektrycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ww. rozporządzenia, zawierały podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.    Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne

W trakcie kontroli do badań laboratoryjnych w Laboratorium Badawczym ELTEST w Warszawie (akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 012), pobrano próbki następujących produktów:
a) ładowarka sieciowa USB MOVITEL, REF: CA01-USB-04,
b) ładowarka domowa BELKIN 2xUSB, model F8J052, 10W, kod kreskowy: 745883636501.

Badania przeprowadzono na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 60950-1:2007 + A11:2009 + A1:2011 + A12:2011 + A2:2014 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ładowarki nie spełniają wymagań ww. normy: pkt 1.5.2 (wymiary części wtyczkowej), pkt 1.5.4 (niedostateczna izolacja transformatorze), pkt 1.5.6 (kondensatory mostkujące), pkt 1.7.2.2 (urządzenie rozłączające), pkt 2.1.1 (dostęp do części pod napięciem), pkt 2.2.1, pkt 2.2.3 i pkt 2.2.4 (obwody SELV), 2.9.3 (klasa izolacji), 2.9.4 (separacja od niebezpiecznych napięć), pkt 2.10.3.1, pkt 2.10.3.3, pkt 2.10.4.1, pkt 2.10.4.3, 2.10.5, pkt 2.10.5.1, pkt. 2.10.5.2, pkt. 2.10.5.3, pkt. 2.10.5.11, pkt. 2.10.5.12, pkt. 2.10.6, pkt. 2.10.6.1 (wewnętrzne odstępy izolacyjne), pkt 3.5.1 i pkt 3.5.2 (wymagania dla obwodów SELV), pkt 4.5.5 (odporność na nienormalną temperaturę), pkt 4.7.1 (odporność na ogień) oraz pkt 5.2.1 (wytrzymałość elektryczna).

W związku z powyższym stwierdzono, że przedmiotowe ładowarki nie spełniają wymagań określonych w § 6 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na jego zaprojektowanie
i wytworzenie w sposób nie zapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 rozporządzenia, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

Akta kontroli przekazane zostaną do Prezesa UOKiK, celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego wobec podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Wykorzystanie ustaleń

W związku z ustaleniami kontroli skierowano pisma wzywające o usunięcie stwierdzonych niezgodności do producentów, importera oraz upoważnionego przedstawiciela producenta.

Do dystrybutorów skierowano pisma o podjęcie działań zmierzających do usunięcia niezgodności formalnych  poprzez wykonanie odpowiednich obowiązków przez producentów.

Natomiast do kontrolowanego zostanie skierowane pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do ładowarki sieciowej USB MOVITEL-TELEFUN, model: JC-USB-03, w odniesieniu do której nie ustalono przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Mateńko 21-05-2019 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Edyta Mateńko 23-05-2019 08:25