Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzanych do obrotu wybranych urządzeń spalających paliwa gazowe pod kątem spełniania zasadniczych wymagań z dnia 13 kwietnia 2007 r.


Informacja

o wynikach kontroli wprowadzanych do obrotu wybranych
urządzeń spalających paliwa gazowe,
pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

I kwartał 2007

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/NR-40-17/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie
14 kontroli.

 

 

Podczas czynności kontrolnych ustalono, czy objęty sprawdzeniem towar podlegał przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) transponującego treść dyrektywy nowego podejścia 90/396/EWG.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone. Jednak postępowanie prowadzone jest nadal w stosunku do 3 partii urządzeń.

 

W okresie objętym informacją nie wpłynął żaden wniosek z urzędów celnych o wydanie opinii dotyczącej kontrolowanych urządzeń. Kontrolowani przedsiębiorcy mieli zapewniony udział w kontroli poprzez udział własny bądź poprzez wyznaczenie upoważnionej osoby do ich reprezentowania.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 54 partie (124 szt.) urządzeń spalających paliwa gazowe o łącznej wartości 91.547,38 zł. Sprawdzeniem objęto:

 

 1. 7 partii (26 szt.) kuchni gazowych z piekarnikiem gazowym wartości 16.461,72 zł:

 • 5 partii (11 szt.) produkcji polskiej wartości 8.063,80 zł,

 • 2 partie (15 szt.) pochodzące z importu wartości 8.397,92 zł,

 

 1. 30 partii (59 szt.) kuchni gazowych z piekarnikiem elektrycznym wartości 56.421,66 zł:

 • 23 partie (33 szt.) produkcji krajowej wartości 36.278,24 zł,

 • 3 partie (22 szt.) pochodzącą z importu wartości 14.568,42 zł,

 • 4 partie (4 szt.) pochodzących z innych krajów UE wartości 5.575,00 zł,

 

 1. 3 partie (22 szt.) kuchenek turystycznych na gaz propan-butan wartości 665,00 zł:

 • 2 partie (10 szt.) produkcji polskiej wartości 281,00 zł,

 • 1 partię (12 szt.) pochodzących z importu wartości 384,00 zł,

 1. 1 partię (1 szt.) gazowych ogrzewaczy powietrza produkcji polskiej wartości 399,00 zł,

 1. 11 partii (14 szt.) płyt gazowo-elektrycznych wartości 15.350,00 zł:

 • 3 partie (3 szt.) produkcji krajowej wartości 5.697,00 zł,

 • 8 partii (11 szt.) pochodzących z innych krajów UE wartości 9.653,00 zł,

 

 1. 2 partie (2 szt.) gazowych przepływowych podgrzewaczy wody o mocy do 22 kW
  z odprowadzeniem spalin przez komin pochodzących z innych krajów UE wartości 2.250,00 zł.

 

Ustalenia kontroli do poszczególnych zagadnień ujętych w programie kontroli przedstawiały się następująco:

 

 

 1. Oznakowanie CE.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono oznakowanie CE niezgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., 9 szt. kuchenek turystycznych gazowych jednopalnikowych . Oznakowanie CE tych wyrobów posiadało wysokość około 2,5 mm, a winno mieć co najmniej 5 mm. Poszczególne litery oznakowania miały kształt liter drukowanych, zamiast w kształcie półksiężyców. W związku z powyższym skierowano pismo do producenta o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. Działania naprawcze w tym zakresie nie zostały wykonane.

 

Na tabliczkach znamionowych innych urządzeń oznakowanie CE potwierdzające zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami było prawidłowo umieszczone. Tabliczki znamionowe wszystkich wyrobów były trwale zamocowane na urządzeniach.

 

Po prawej stronie oznakowania CE znajdował się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji.

 1. Oznakowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 7 przedsiębiorców i dotyczyły 9 partii (28 szt.) urządzeń spalających paliwa gazowe wartości 6.630,00 zł, tj.:

 

 1. 3 partii (22 szt.) turystycznych kuchenek na gaz propan-butan wartości 665,00 zł
  w tym:- 2 partii (10 szt.) wyrobów krajowych wartości 281,00 zł,

- 1 partii (12 szt.) urządzeń pochodzących z importu wartości 384,00 zł,

 

 1. 1 partii (1 szt.) gazowego przepływowego ogrzewacza wody wartości 1.050,00 zł pochodzącego z innego kraju UE,

 

 1. 5 partii (5 szt.) płyt i kuchni gazowo-elektrycznych wartości 4.915,00 zł w tym:

- 1 partii (1 szt.) wyrobu krajowych wartości 1.239,00 zł,

- 4 partii (4 szt.) urządzeń pochodzących z innych krajów UE wartości 3.676,00 zł,

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące ww. urządzeń, polegały na tym, że:

 • na urządzeniu lub tabliczce znamionowej 2 partii (10 szt.) wyrobów wartości 1.266,00 zł określonych w pkt 11b oraz 14a (niniejszej informacji) nie umieszczono nazwy handlowej urządzenia. (nazwę handlową podano na opakowaniu i w instrukcji),

 • na urządzeniu lub tabliczce znamionowej 2 partii ( 13 szt.) turystycznych kuchenek gazowych wartości 449,00 zł określonych w pkt 12c oraz 14b (niniejszej informacji) nie podano kategorii urządzenia,

 • na tabliczce znamionowej 5 partii (5 szt.) wyrobów wartości 4.915,00 zł określonych w pkt 3c, 3d, 4b, 6c, 7c (niniejszej informacji) nie podano roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, z oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku.

 

W związku z brakiem na urządzeniach dwóch ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE do firm: skierowano pisma stanowiące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań.

W odpowiedzi firma przedstawiła wyjaśnienia wskazujące na to, iż przez pewien czas na wniosek „kontrolującego” zmieniono sposób podawania dwóch ostatnich cyfr roku poprzez zakodowanie ich w numerze seryjnym. Zgodnie z otrzymanym pismem to „kontrolujący” wskazywał, iż dwie ostatnie cyfry roku tuż przy numerze jednostki notyfikowanej budzą wątpliwości co do numeru tejże jednostki. Jednakże zakodowanie dwóch ostatnich cyfr roku w numerze seryjnym budziło większe kontrowersje i dlatego też przywrócono poprzedni sposób tj. CE1450/06.

 

Pozostałe objęte kontrolą urządzenia były prawidłowo oznakowane.

 1. Prawidłowość wystawiania deklaracji zgodności.

Na wszystkie objęte badaniem urządzenia spalające paliwa gazowe otrzymano od producentów, importerów i pierwszych dystrybutorów w Polsce deklaracje zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczące zgodności z dyrektywą 90/396/EWG.
W przypadku urządzeń gazowych zasilanych z sieci elektrycznej deklaracje dotyczyły również zgodności z dyrektywą 73/23/EEC.

 

W nadesłanych deklaracjach zgodności dotyczących urządzeń określonych w pkt 3 a-d, 6d, 7c (niniejszej informacji) nie odniesiono się do Certyfikatów badania typu WE, co jest nie zgodne z treścią określoną w załączniku nr 1 (pkt. 2.1.1) do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) transponującego treść dyrektywy nowego podejścia 90/396/EWG. W związku z powyższym do firm skierowano pisma stanowiące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań. W odpowiedzi firma przesłała deklaracje zgodności w których odniesiono się do wspomnianych certyfikatów. Natomiast firma w odpowiedzi wskazała, iż odniesienie do ww. certyfikatów jest w deklaracjach identyczności. Ponadto przedstawiono stanowisko zgodnie z którym producent nie ma obowiązku odniesienia się do Certyfikatu badania typu WE.

 

W pozostałych przypadkach deklaracje zgodności zawierały dane wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201), a w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną, deklaracje były sporządzone zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172).

 

Dystrybutor w Warszawie nadesłał certyfikat badania typu WE PIN0099BP821.PL wystawiony przez jednostkę notyfikowaną o numerze 0099 AENOR w Madrycie - w dniu 11.06.2004 r. i modyfikowany w dniu 12.12.2006 r. dotyczący ogrzewaczy przeznaczonych do sprzedaży w Polsce.

 

W przypadku urządzeń określonych w poz. 4b-e oraz 5b (niniejszej informacji) na których numer jednostki notyfikowanej określony był jako 0085, w otrzymanych od firmy certyfikatach badania typu WE numer jednostki notyfikowanej określony został jako 1450. Tym samym jednostka badawcza identyfikowalna pod numerem określonym w certyfikacie była inna od tej oznaczonej na wyrobie. W odpowiedzi na wystosowane przez Inspektorat pismo firma ta wyjaśniła, że różnica ta wynika z tego, iż uprzednio do 2004 r. korzystano z usług zagranicznej jednostki notyfikowanej, a na zmianę zdecydowano się w momencie otrzymania akredytacji przez polskie jednostki.

 

 

 1. Spełnianie wymagań określonych w § 6, 7, 8 rozporządzenia MG z 21.12.2005 r.

Prawidłowość umieszczania ostrzeżeń na opakowaniach kuchni gazowych sprawdzono tylko w odniesieniu do jednej sztuki z partii liczącej 2 szt. kuchni gdyż, jak wyjaśniali kontrolowani przedsiębiorcy, z pozostałych ilości kuchni opakowania zostały zdjęte, aby te urządzenia odpowiednio wyeksponować na sali sprzedażowej. Z uwagi na to, że opakowania składające się ze styropianu, folii, kartonu
i drewnianych podestów, nie nadawały się już do powtórnego opakowania, zostały usunięte ze sklepów.

Dwie partie kuchenek turystycznych na gaz propan-butan określonych w poz. 14a-b wartości 600,00 zł nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) z uwagi na:

 1. kuchenki:

  • brak na urządzeniach, opakowaniach i w instrukcji ostrzeżenia określającego ciśnienie zasilania paliwem gazowym,

  • nie określenie w instrukcji technicznej wielkości ciśnienia zasilania paliwem gazowym (podano: ciśnienie użytkowe bezpośrednio z butli),

 • kuchenki:

  • brak na wyrobie ostrzeżenia dotyczącego ograniczeń w użytkowaniu urządzenia (takie ostrzeżenie podano na opakowaniu i w instrukcji).

    

   W związku z tym, że powyższe niezgodności kuchenek z wymaganiami zasadniczymi są wymaganiami mniej istotnymi, nie zagrażającymi w tych przypadkach bezpieczeństwu użytkowników, do producenta kuchenek oraz importera kuchenek skierowano pisma o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Otrzymano odpowiedź o wykonaniu tych działań.

    

   Na pozostałych sprawdzanych urządzeniach umieszczono ostrzeżenia w języku polskim, zawierające rodzaj i ciśnienie stosowanego paliwa gazowego oraz ograniczenia w użytkowaniu tych urządzeń. Do towarów były załączone, opracowane w języku polskim, instrukcje użytkowania i konserwacji przeznaczone dla użytkownika oraz instrukcje techniczne przeznaczone dla instalującego urządzenie, które zawierały wszystkie wymagane informacje.

   1. Przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim.

   Nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy
   o języku polskim.

    

    

   1. Spełnianie wymagań zawartych w art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
    o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

   Sprawdzając przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów stwierdzono, że w trzech punktach sprzedaży, nie umieszczono informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu. W trakcie trwania kontroli takie informacje zostały uwidocznione.

   Pozostali przedsiębiorcy przestrzegali obowiązków określonych w art. 41 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy.

   Wykorzystanie ustaleń

   W związku z ustaleniami kontroli:

   1. do Prokuratury Rejonowej zostaną przesłane informacje o podjęciu działań naprawczych przez firmę,

   2. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przekazano informację o nieprawidłowości dotyczącej różnicy kategorii urządzenia wskazanej na sprzęcie i w certyfikacie (brak ostatecznego wyjaśnienia) i niewłaściwym oznakowania ogrzewacza wody (po otrzymaniu certyfikatu ustalono, że ogrzewacz został już sprzedany),

   3. skierowano do firm pisma stanowiące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych ;

   4. wobec trzech sprawców wykroczeń - przedsiębiorców na podstawie art. 41 kw zastosowano poza karny środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia ich i przestrzeżenia przed odpowiedzialnością karną za nie umieszczenie w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu,

   5. wystosowano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w związku
    z brakiem informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

   Podsumowanie

   W porównaniu do wyników kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2004 roku należy stwierdzić, że występujące nieprawidłowości mają charakter niezgodności z zasadniczymi wymaganiami.

    

   Należy jednak podkreślić, że tak jak w poprzednim okresie kuchnie gazowe spełniają wymagania obowiązujących przepisów.

   Zaopatrzenie rynku w urządzenia gazowe jest dobre. Dominującą grupą urządzeń gazowych stanowią kuchnie gazowe w tym przede wszystkim kuchnie z piekarnikiem elektrycznym, który jest bardziej funkcjonalny od piekarnika ogrzewanego gazem. Natomiast brak dostatecznego popytu na promienniki gazowe powoduje ograniczenie ich podaży. Klienci mają możliwość wyboru urządzeń spełniających ich oczekiwania, spośród oferty kuchni
   i przepływowych gazowych podgrzewaczy wody pod względem różnorodności typów
   i producentów.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1

    

    

   5

    

    

    

    

 • Załączniki do pobrania

  Pobierz Rozpakuj
  Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 25-04-2007 13:14
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 25-04-2007
  Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 13:57