Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów winiarskich.

Realizując program kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów winiarskich Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą
w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 13 kontroli.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Mielnie, Sianowie prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 151 partii wyrobów winiarskich, z czego zakwestionowano 21 partii, co stanowi 13,9% zbadanych partii.

 

Kontrolą objęto:

·            75 partii win gronowych, z czego zakwestionowano 6 partii , co stanowi 8% zbadanych partii,

·            1 partię wina gronowego gatunkowego (ChNP), nie kwestionując badanej partii,

·            33 partie win aromatyzowanych (np. Wertmut), kwestionując 7 partii, co stanowi 21,2% zbadanych partii,

·            12 partii napojów winopochodnych aromatyzowanych (np. Sangria), kwestionując 6 partii, co stanowi 50% zbadanych partii,

·            22 partie win owocowych, w tym aromatyzowanych, nie kwestionując badanych partii,

·            8 partii napojów winopodobnych owocowych, w tym aromatyzowanych, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 25% zbadanych partii.

 

W hurtowniach zbadano 37 partii wyrobów winiarskich, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 2,7% zbadanych partii. W pozostałych placówkach detalicznych zbadano ogółem 114 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 20 partii, co stanowi 17,5% zbadanych partii.

 

I          JAKOŚĆ  WYROBÓW  WINIARSKICH

 

Badania jakościowe wyrobów winiarskich przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Warszawie. Oceny cech organoleptycznych i fizykochemicznych, dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

 

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 23 partie wyrobów winiarskich, w tym:

-        9 partii win gronowych;

-        7 partii win aromatyzowanych (np. Wermut);

-        2 partie napojów winopochodnych aromatyzowanych (np. Sangria);

-        2 partie win owocowych, w tym aromatyzowanych;

-        3 partie napojów winopodobnych owocowych, w tym aromatyzowanych.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano w zakresie przepisów krajowych dotyczących fermentowanych napojów winiarskich oraz deklaracji producenta jakość 2 partii napojów winopodobnych owocowych, w tym aromatyzowanych, tj.:

 

-        1 partię Fermentowanego napoju winopodobnego owocowego aromatyzowanego o smaku wiśnia-Lux zaw. alk. 11% obj., 880 ml, ze względu na obniżoną zawartość alkoholu etylowego o 1,1 % (wynik badania 8,9%; wymagania 11±10) w stosunku do deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym oraz wymagań przepisów ustawy z dnia
22 stycznia 2004 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,

 

-        1 partię Fermentowanego napoju winopodobnego owocowego aromatyzowanego, gorzka żołądkowa - Lux zaw. alk. 11% obj., 880 ml, ze względu na obniżoną kwasowość ogólną
w przeliczeniu na kwas jabłkowy o 0,3 g/l (wynik badania
3,2 g/l; wymagania od 3,5 do 7g/l)
w stosunku do deklaracji producenta oraz wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych badanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów.

Ww. partie wyrobów winiarskich oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy  w Sianowie.

 

W związku z powyższym podjęto następujące działania:

·      przeprowadzono ponowną kontrolę u ww. przedsiębiorcy celem przekazania sprawozdań
z badań,

·      zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,

·      zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·      zostanie skierowane do ww. przedsiębiorcy zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia i uiszczenia równowartości kosztów przeprowadzonych badań

·   zostanie przekazana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·        zostaną skierowane materiały do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

W pobranych do badań laboratoryjnych 23 partiach wyrobów winiarskich sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094).
Nie stwierdzono stosowania innych substancji niż dozwolone a ich ilości były dopuszczalne ww. rozporządzeniem.

 

II         PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  WYROBÓW  WINIARSKICH

 

Prawidłowość oznakowania wyrobów winiarskich oceniono w odniesieniu do postanowień obowiązujących przepisów.

 

Badaniem objęto 151 partii wyrobów winiarskich, z czego zakwestionowano 21 partii, co stanowi 13,9% badanych partii.

 

W zakresie przepisów rozporządzenia 1234/2007/WE zakwestionowano:

-        3 partie win gronowych,

-        7 partii win aromtyzowanych (np. Wermut)

-        6 partii napojów winopochodnych aromatyzowanych (np. Sangria)  

 

W oznakowaniu kwestionowanych partii stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

·          brak informacji w języku polskim w zakresie wskazania miejsca wytworzenia i podmiotu dokonującego butelkowania na opakowaniach jednostkowych. Dotyczyło to 3 partii wyrobów winiarskich-win. Wyroby winiarskie oferowano do sprzedaży w sklepie w Szczecinie;

 

·        brak informacji w języku polskim w zakresie wskazania miejsca wytworzenia. Dotyczyło to
4 partii wyrobów winiarskich:

-       2 partii ww. wyrobów oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Mielnie;

-        2 partii ww. wyrobów oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie ;

 

·          zafałszowanie oraz wprowadzenie w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka
w zakresie nazwy. Dotyczyło to 9 partii wyrobów winiarskich :

-        3 partii wyrobów winiarskich - posłużono się nazwą „wino” podczas gdy są to wina aromatyzowane-Vermuty. Wyroby winiarskie oferowano do sprzedaży w sklepie w Szczecinie.

-        6 partii wyrobów - użyto nazwy „wino” podczas gdy są to napoje winopochodne aromatyzowane. Wyroby winiarskie oferowano do sprzedaży w sklepie w Szczecinie.

 

W zakresie pozostałych przepisów krajowych zakwestionowano:

-        2 partie win gronowych,

-        6 partii win aromtyzowanych (np. Wermut),

-        1 partię napoju winopochodnego aromatyzowanego (np. Sangria),

-        2 partie napojów winopodobnych owocowych, w tym aromatyzowanych.

 

W oznakowaniu kwestionowanych partii stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

·          brak jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim na opakowaniach jednostkowych 2 partii wyrobów winiarskich-win. Importerem wyrobów winiarskich jest firma z Warszawy. Wyroby winiarskie oferowano do sprzedaży w sklepie w Szczecinie;

 

·          wprowadzanie w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego
w zakresie ilości w 3 partiach wyrobów winiarskich, tj.:

-               Sangria, w oznakowaniu której na etykiecie w języku polskim podano masę netto 0,75l podczas gdy na etykiecie i kontr-etykiecie ( w języku obcym) deklarowano 3l,

-               Vermouth, w oznakowaniu którego na etykiecie w języku polskim podano masę netto 0,75l, podczas gdy na etykiecie i kontr-etykiecie (w języku obcym) deklarowano 1l,

-               Ginger Orange, w oznakowaniu którego na etykiecie w języku polskim podano masę netto 0,75l, podczas gdy na etykiecie i kontr-etykiecie (w języku obcym) deklarowano 50cl.

Dystrybutorem wyrobów winiarskich jest firma w Szczecinie.

 

·    wprowadzanie w błąd konsumenta, co do źródła lub miejsca pochodzenia wyrobu. Nieprawidłowość polegała na tym, że na opakowaniach podano określenia obcojęzyczne tj. „spore italiano”, „registered trademark”, „formula tradizionale”, „ricetta oryginale”, „autentico gusto”, „italiano a base”, „di vino ed erbe”, „qualita superiore”, „prima qualita internazionale”, które (przy jednoczesnym braku podania w sposób czytelny i jednoznaczny kraju pochodzenia) sugerują, że wino pochodzi z Włoch.

Ww. nieprawidłowości stwierdzono w 2 partiach wyrobów winiarskich, tj.: Winie gronowym białym, słodkim oraz Winie gronowym czerwonym, słodkim.

Producentem ww. wyrobów jest firma w Warszawie.

 

W związku z powyższym podjęto następujące działania:

·        skierowano do 3 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie uchybień,

·        skierowano 3 wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
w tym 1 do producenta, 2 do importera,

·        przekazano 3 informacje do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·        przekazano 3 informacje do Inspekcji Sanitarnej,

·        skierowano sprawę do Prokuratury,

 

III.              OBJĘTOŚĆ NETTO

 

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia
7 maja 2009roku o towarach paczkowanych w zakresie zgodności objętości netto z rzeczywistą. Badania przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Warszawie. Oceny objętości netto produktu z rzeczywistą dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

 

Ogółem badaniem objęto 34 opakowania jednostkowe/ 23partie, w tym:

·         18 opakowań/9 partii win gronowych, 

·         9 opakowań/7 partii win aromatyzowanych (np.W ermut),

·         2 opakowania/2 partie napojów winopochodnych aromatyzowanych,

·         2 opakowania/2 partie win owocowych, w tym aromatyzowane,

·         3 opakowania/3 partie napojów winopodobnych owocowych, w tym aromatyzowanych,

nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

VII. KONTROLA  Z  ZAWIADOMIENIEM  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie 2 kontroli poprzedzonych zawiadomieniem przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów:

 

·         rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży  

W wyniku przeprowadzonych kontroli niewłaściwe oznaczenie ceną oferowanych do sprzedaży wyrobów winiarskich stwierdzono u 2 skontrolowanych przedsiębiorców tj.:

-        w Mielnie, gdzie stwierdzono przy 5 partiach ww. wyrobów, których cena przekraczała kwotę 5 złotych brak cen oznaczonych w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia oraz brak informacji przy ww. wyrobach ( towary podobne) w zakresie nazwy producenta oraz innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem,

-        Spółka w Koszalinie, gdzie stwierdzono przy 13 partiach wyrobów winiarskich, których cena przekraczała kwotę 5 złotych brak cen oznaczonych w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia.

 

·            ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach w zakresie aktualności i czytelności cech legalizacji przyrządów pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono,

 

·        ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono,

 

·        ustawy z dnia 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Ponadto przed rozpoczęciem kontroli u 4 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi
poprzez dokonanie zakupu kontrolnego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.

 

W trakcie 1 kontroli podjętej w celu przeciwdziałania popełnienia wykroczenia w związku
z nieprawidłowościami w zakresie przestrzeganie przepisów:

·            rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży,

przy 22 partiach wyrobów stwierdzono brak na wywieszkach informacji
w zakresie nazw handlowych oraz jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione; cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej dostępnej dla kupującego formie, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru oraz
brak cen oznaczonych w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia cen oznaczonych w sposób bezpośredni wyrobów, których cena przekraczała kwotę 5 złotych.

Kontrolę przeprowadzono u przedsiębiorcy w sklepie monopolowym w Szczecinie.

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

-         niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie prawidłowego oznakowania wyrobów winiarskich,

-         nieprzestrzeganie wymagań jakościowych wyrobów winiarskich zawartych w deklaracji oraz obowiązujących przepisach,

-         nieprzestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania cen.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·         nałożenia 3 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 400 złotych;

·         skierowania do 6 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do producentów oraz 2 do importerów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·        przekazania 3 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dot. nieprawidłowego oznakowania wyrobów winiarskich,

·      skierowania 3 informacji do Inspekcji Sanitarnej, w zakresie braku oznaczeń w języku polskim oraz wprowadzenia w błąd konsumenta w zakresie nazwy produktu oraz w związku z nie okazaniem orzeczeń lekarskich,

·      skierowania 1 informacji do Urzędu Miar dotyczącej stosowania butelek o niezgodnym
z przepisami nominale,

·      skierowania 1 zawiadomienia do Prokuratury w związku z zafałszowaniem wyrobów winiarskich.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-03-2010 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 14:59