Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 14 kontroli w zakresie jakości i  oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej. Kontrole przeprowadzono w hurtowni w Szczecinie, sklepach sieciowych w Szczecinie, Choszcznie, oraz innych sklepach detalicznych (Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg).

 

 

Badaniom poddano łącznie 114 partii wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, w tym 18 partii w/w wyrobów oferowanych do sprzedaży luzem.

 

W toku kontroli zakwestionowano ogółem 8 partii w/w wyrobów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, w tym 2 partie w trakcie badań laboratoryjnych i 6 partii z uwagi na brak jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim.

 

 

1. Ocena jakości wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

 

Badaniami laboratoryjnymi objęto 10 partii wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.12.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.) oraz w deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu.

Zakwestionowano jakość 2 partii w/w produktów. Produkty zostały wyprodukowane przez krajowych producentów.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

 

- przedsiębiorca w Choszcznie, oferował do sprzedaży „Pierniki w czekoladzie a’ 500g” oznaczone m. in. najlepiej spożyć przed: 30.05.2010r., które były niezgodne z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość tłuszczu (wynik 8,28%, a deklarowana 9,97%) oraz z uwagi na niższą zawartość pokrywy czekoladowej (wynik 14,6%, 16,0% a deklarowana 17%);

 

Przedsiębiorca poinformował pismem, że artykuł pochodzący z badanej partii został wycofany ze sprzedaży.

 

- przedsiębiorca w Koszalinie, oferował do sprzedaży czekoladę mleczną Mikołaj (w opakowaniu świątecznym), którą zakwestionowano ze względu na wyższą zawartość ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE)-badania wykazały 6,28%, wymagania nie więcej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników, co było niezgodne z § 2, ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.12. 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. z 2002 nr 214, poz. 1813 ze zm.).

 

Postępowania administracyjne dotyczące kontroli w/w przedsiębiorców nie  zostały zakończone.

 

 

2. Prawidłowość oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

 

Powyższe badano w odniesieniu do postanowień:

 

2.1. wyroby w opakowaniach jednostkowych

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto wszystkie sprawdzane partie wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej w opakowaniach jednostkowych, tj. 96 partii.

 

Zakwestionowano 6 partii wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej w opakowaniach jednostkowych, które zostały wyprodukowane przez zagranicznych producentów i wprowadzone do obrotu przez przedsiębiorcę w Szczecinie.

 

Przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego zakwestionowane partie towarów i oświadczył, że przeznaczy je na własne potrzeby.

 

2.2. wyroby luzem

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto 18 partii w/w wyrobów oferowanych do sprzedaży luzem. Nie kwestionowano w powyższym zakresie żadnej z partii.

 

Wśród 114 partii w/w produktów znajdowało się 16 partii, wyprodukowanych przez zagranicznych producentów.

 

 

3. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości

 

Sprawdzono aktualność dat minimalnej trwałości wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej, w stosunku do podanych przez producentów na opakowaniach jednostkowych. W powyższym zakresie sprawdzono produkty u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. Nie stwierdzono w ofertach handlowych w/w produktów po upływie daty minimalnej trwałości.

 

 

4. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów oraz przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 1 ze zm.).

 

 

5. Zgodność masy netto z rzeczywistą

 

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono ilość rzeczywistą wyrobów czekoladowych
i wyrobów w polewie czekoladowej
w stosunku do deklaracji zamieszczonej na etykiecie, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740), które określają dopuszczalne ujemne wartości błędu ilości towaru paczkowanego T1.

W powyższym zakresie zbadano 36 opakowań jednostkowych (z 10 partii), które pobrano do badań laboratoryjnych. W powyższym zakresie nie kwestionowano żadnego z nich.

 

6. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

W powyższym zakresie stwierdzono naruszenie przepisu u 2 przedsiębiorców, tj.:

 

- Firmy Handlowej w Szczecinie, gdzie okazano kontrolującym 5 orzeczeń lekarskich wydawanych dla osób bezpośrednio stykających się z żywnością, których ważność upłynęła dnia 03. i 04. 10.2009r., a kontrolę przeprowadzano 01.12.2009r.;

 

- w Koszalinie, który nie udostępnił własnego orzeczenia lekarskiego wydawanego dla osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

 

7. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich 10 skontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o odpis aktualny z krajowego rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawdzono, czy zakres i rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorcy jest zgodny z w/w dokumentami.

Kontrolowani posiadali i okazali stosowne dokumenty. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z okazanymi dokumentami. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

 - ukarania 4 osób mandatami na kwotę 600,00zł, w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 110, 136§2 i 137§1 ustawy Kodeks wykroczeń oraz z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach;

 - przekazania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS, w związku z niewłaściwym oznakowaniem oraz niewłaściwą jakością produktów;

 - skierowania do 5 kontrolowanych przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

 - skierowania wystąpień pokontrolnych do 2 producentów,

 - przesłania 3 informacji do nadzoru sanitarnego w zakresie nieaktualnych orzeczeń lekarskich oraz oferowania do sprzedaży towarów bez jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim.

 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wobec przedsiębiorców zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne celem nałożenia kar pieniężnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-03-2010 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 14:58