Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w III kwartale 2009 r. przeprowadzili 10 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym 4 w hurtowniach, 3 w punktach sprzedaży detalicznej (w tym jedną u producenta) i 3 u importerów. Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r. zabawki spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045 z późn. zm.), a także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.

 

Kontrolą objęto m.in. przedsiębiorców w Szczecinie, Dziwnowie, Mielnie, Darłowie, Koszalinie.

 

Nieprawidłowości odnotowano u 9 kontrolowanych przedsiębiorców. Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek zabawek u 5 przedsiębiorców.

 

W okresie objętym informacją Oddział Celny w Szczecinie zgłosił do inspektoratu 2 wnioski o wydanie opinii: jeden na 3 partie zabawek, przywiezionych z  Hongkongu, a importowanych przez firmę ze Szczecina oraz na 4 partie modeli przywiezionych z Chin, importowanych przez firmę ze Szczecina.

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin zabawek importowanych z Hongkongu stwierdzono, że wniosek dotyczy 7 partii różnych zabawek, które  nie spełniały wymagań zasadniczych i innych zawartych w § 21 ust. 1, § 32 ust. 4, § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045 z późn. zm.), tj.

-        z uwagi na brak instrukcji bateryjnej w przypadku zabawek z bateriami wymienialnymi zawierającej informacje wymagane w pkt 7.4 normy PN-EN 62115:2005(U) „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych” - § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia,

-        brak krótkiej informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym-§ 33 ust. 2 ww. rozporządzenia, brak informacji o celowości zachowania opakowania -
§ 32 ust. 4 ww. rozporządzenia

-        w przypadku 6 partii zabawek znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku niezgodny ze wzorem określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku” (zastosowano nieistniejący znak graficzny - 0-8, 0-18 bądź 0-14).

 

Opinia dotycząca zabawek niespełniających wymagań zasadniczych i innych została przekazana Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

W przypadku towarów (4 partii) nie oznaczonych znakiem CE uznano, że w świetle przedstawionych materiałów nie są one zabawkami, ale precyzyjnymi modelami w skali dla dorosłych kolekcjonerów. W związku z tym nie wydano opinii, ale do Urzędu Celnego wystosowano pismo informujące o powyższym.

 

Kontrolą w zakresie spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) objęto 57 partii zabawek, wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 r., w tym:

 

-      48 partii importowanych z krajów trzecich,

-      9 partii produkcji polskiej.

 

Spośród zbadanych 57 partii zabawek, z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 32 partie (56%) zabawek, w tym:

-      23 partie importowanych z krajów trzecich,

-      9 partii wyprodukowanych w Polsce.

 

1.         Prawidłowość oznakowania znakiem CE

 

Prawidłowość oznakowania znakiem CE, w oparciu o przepisy § 32 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210, poz. 2045), sprawdzono w odniesieniu do 57 partii zabawek.

 

Zakwestionowano 3 partie zabawek z uwagi na brak znaku CE, co narusza § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia, bądź niezgodność znaku ze wzorem zawartym w załączniku do ww. rozporządzenia, co narusza  § 32 ust. 5. ww. rozporządzenia.

 

Zabawka nie posiadająca znaku CE, została pobrana do badań laboratoryjnych w celu ustalenia jej zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Zabawka została przebadana pod kątem obecności ftalanów. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Niezależnie od powyższego importer
sam podjął dobrowolne działania w zakresie poprawy oznaczeń, tzn. do odbiorców zabawek zostały przesłane etykiety z poprawnymi oznaczeniami, w tym ze znakiem CE.

Do upoważnionego przedstawiciela producenta firmy i producenta wystosowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. Do tej pory odpowiedzi udzielił producent. 

 

2.         Prawidłowość umieszczenia informacji dotyczącej wprowadzającego zabawkę do obrotu oraz innych informacji dołączonych do zabawki zgodnie z § 32 ust. 1-4 rozporządzenia MGPiPS  z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 

Sprawdzeniu poddano 57 partii zabawek, stwierdzając nieprawidłowości w odniesieniu do 15 partii tak:

 

·         naruszenie wymagań określonych w § 32 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (brak informacji o nazwie i adresie producenta lub imienia i nazwiska jego upoważnionego przedstawiciela; brak nazwy i pełnego adresu importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej) stwierdzono przy 4 partiach zabawek

 

·         nieprzestrzeganie § 32 ust. 4 rozporządzenia (brak informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety) dotyczyło 15 partii zabawek składających się z małych części.

 

 

Dwaj importerzy i dystrybutor podjęli dobrowolne działania naprawcze w zakresie poprawy oznaczeń, bez konieczności wysyłania do nich pism, tj. do odbiorców zabawek zostały przesłane poprawione etykiety.

                   

Do innych importerów oraz producentów wystosowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, ze podjęte zostały dobrowolne działania w zakresie poprawy oznaczeń, tzn. etykiety zostały poprawione (uzupełniono informacje) i przesłano do wszystkich odbiorców zabawek. 

 

Nie kierowano pisma z informacją o możliwości podjęcia dobrowolnych działań do jednego producenta ponieważ na zakwestionowane 4 partie zabawek została wydana decyzja zakazująca dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi, dystrybutorowi ww. zabawek. Decyzja została wydana, ponieważ stwierdzono, że ze względu na sposób wykonania zabawek tj. występujące ostre krawędzie otworów na śruby, ostre krawędzie podestu oraz nieprawidłowe wykonanie barier, a także brak instrukcji użytkowania warunkujących m.in. właściwy montaż, zalecenia dotyczące przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji,  zabawki te nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 7 ust. 1, § 8 ust. 2 oraz § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.).W związku z powyższym zabawki mogą stwarzać ryzyko uszkodzenia ciała użytkownika.

 

 

3.         Prawidłowość dołączonych do zabawki ostrzeżeń i informacji określonych w § 33 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz § 33 ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 

Spośród zbadanych 57 partii zabawek zakwestionowano łącznie 17 partii zabawek:

 

·         z uwagi na brak informacji wymaganych w § 33 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. brak informacji „tylko do użytku domowego”, a także informacji czy zabawka jest przeznaczona do użytkowania wewnątrz czy na zewnątrz budynku  zakwestionowano 
4 partie zestawów zabawowych

         

·         z uwagi na brak informacji wymaganych w § 33 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. brak ostrzeżenia o treści „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”  zakwestionowano  4 partie  

 

·         z uwagi na brak krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku (naruszenie § 33 ust. 2 rozporządzenia jw.) zakwestionowano 17 partii  

     

Jeden importer podjął dobrowolne działania naprawcze w zakresie poprawy oznaczeń, bez konieczności wysyłania do niego pisma,  tj. do odbiorców zabawek zostały przesłane poprawione etykiety

Do innych importerów i producentów wystosowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Działania zostały podjęte.

 

4.         Prawidłowość dołączonych instrukcji, ostrzeżeń lub innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa do zabawek - zgodnie z wymaganiami określonymi  w § 21 - § 27 oraz § 33 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jw.

 

Badaniem objęto 57 partii zabawek, stwierdzając, że zasadniczych wymagań dla  zabawek nie spełniało 6 partii zabawek, ze względu na brak instrukcji użytkowania oraz instrukcji bateryjnej, co stanowi naruszenie § 21 ww. rozporządzenia.

Dotyczyło to 4 partii zestawów zabawowych do montowania na placach zabaw (huśtawki, drabinki) -  zabawki zakwestionowano z uwagi brak instrukcji użytkowania warunkujących m.in. właściwy montaż, zalecenia dotyczące przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji,  zabawki te nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.) czyli zabawki mogą stwarzać ryzyko uszkodzenia ciała użytkownika. W związku z powyższym wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi, dystrybutorowi ww. zabawek. Akta zostały przesłane do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania. UOKiK w dniu 21.09.2009r. poinformował o wszczęciu postępowania, w związku z tym zostanie przesłane zawiadomienie do właściwej prokuratury.

           

1 partia zabawek telefon – (zabawka bateryjna) zakwestionowano z uwagi na brak instrukcji bateryjnej, co jest  niezgodne z  § 21 ust.1 rozporządzenia i wymaganiami zawartymi normie PN-EN 62115:2005 (U) „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania.”. Dystrybutor podjął dobrowolne działania w zakresie sporządzenia instrukcji obsługi bateryjnej, która została przesłana w trakcie kontroli do odbiorców zabawek.

 

1 partia zabawek - gra magnetyczna, nie spełniała zasadniczych wymagań określonych § 21 ust.1 cytowanego rozporządzenia z uwagi na brak sformułowanej w języku polskim instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa. Umieszczona na opakowaniu instrukcja w obcej wersji językowej zawierała ostrzeżenie o treści: Uwaga! To są bardzo silne magnesy, trzymać z dala od wrażliwych magnetycznie obiektów takich jak np.: rozrusznik serca, części komputera, karty kredytowe, odbiorniki TV itp. oraz informację określającą miejsce zabawy.

 

Do importera wystosowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Działania dobrowolne zostały podjęte. Niezależnie od powyższego do właściwej prokuratury zostanie przesłana informacja.

 

5.         Prawidłowość spełnienia przez zabawki zasadniczych wymagań określonych w § 7, § 8, § 17 rozporządzenia jw.

 

Badaniem w tym zakresie objęto 57 partii zabawek, stwierdzając, że zasadniczych wymagań dla  zabawek nie spełniało 5 partii zabawek, ze względu na obecność w głowie lalki 7,9 proc. ftalanu - di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7]  oraz sposób wykonania zabawek. Dotyczyło to:

 

-     partia zabawek lalek „Syrenka”, wyprodukowana w Chinach, która nie spełniała wymagań zasadniczych określonych w § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 210, poz. 2045) ze względu na obecność w głowie lalki 7,9 proc. ftalanu - di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7]. Zgodnie z § 30a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.07.2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1762 z późń. zm.) stwierdzona ilość ww. ftalanu przekracza dopuszczalne stężenie zawartości tej substancji w zabawkach. W myśl bowiem tego przepisu zakazuje się stosowania w zabawkach ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7] w stężeniu większym niż 0,1 proc. w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów. Jest to związek zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1674) jako substancja upośledzająca płodność oraz szkodliwie działająca na płód.

 

W związku z powyższym w toku kontroli wydano przedsiębiorcy decyzję zakazującą dalszego przekazywania ww. zabawki użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi. Materiały z kontroli przekazano do UOKiK.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie. Do prokuratury zostanie skierowane zawiadomienie o wprowadzeniu do obrotu zabawek niespełniających zasadniczych wymagań.

           

-      partia zabawek zestaw zabawowy dla dzieci wyprodukowana w Polsce

-      partia zabawek huśtawka dziecięca wyprodukowana w Polsce

-      partia zabawek huśtawka z drabinką dla dzieci wyprodukowana w Polsce

-      partia zabawek zestaw zabawowy wyprodukowana w Polsce .

Zabawki zakwestionowano z uwagi na sposób ich wykonania, tj. występujące ostre krawędzie otworów na śruby, ostre krawędzie podestu oraz nieprawidłowe wykonanie barier,   zabawki te nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 7 ust. 1, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.) czyli zabawki mogą stwarzać ryzyko uszkodzenia ciała użytkownika. W związku z powyższym wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi, dystrybutorowi ww. zabawek. Akta zostały przesłane do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania.

 

Ponadto w toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że:

 

·         5 partii zabawek nie spełniała wymagań określonych  w normie PN-EN 62115:2005 (U) „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania”, tj.:

         

  • 2 partie zabawek nie spełniały wymagań określonych w normie PN-EN 71-1 październik 2006 „Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” (pkt 7.4 i pkt 7.7):              

 

  • 3 partie zabawek posiadało znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku niezgodny ze wzorem. Dotyczyło to przedsiębiorców:          

 

  • 1 partia zabawek posiadało przytoczone nieaktualne rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Dotyczyło to przedsiębiorcy:

 

         

6.         Prawidłowość oznaczenia zabawki zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 105, poz. 668)

 

Partia zabawek - gra magnetyczna -  zabawka w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 105, poz. 668) jest zabawką magnetyczną (rozmiar i kształt magnesów umożliwia ich połknięcie). Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zabawka nie spełnia wymagań § 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, z którego wynika obowiązek umieszczenia na zabawce magnetycznej ostrzeżenia o treści: „Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską” lub innego sformułowania, które będzie przekazywać identyczną treść i będzie łatwo zrozumiałe.

Kontrolowanemu przedsiębiorcy- importerowi umożliwiono podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Działania dobrowolne zostały podjęte.

 

7.    Badania laboratoryjne

 

Celem sprawdzenia, czy niżej wymienione zabawki spełniają zasadnicze i inne wymagania do badań laboratoryjnych pobrano:

 

a)     zabawkę rosnącą zwierzak (lew) CROWING BEAST,

b)    zabawkę telefon komórkowy No 888,

c)     zabawkę piszczki OCEAN WORLD (2 zwierzątka – kaczuszka i żabka),

d)     zabawkę piłkę jeżyk świecącą,

e)  zabawkę 2 rybki rosnące w akwarium,

       f) zabawkę nadmuchiwaną do zabawy w wodzie-jaszczurka,

       g)  zabawkę drewnianą do pchania,

        h) zabawkę SILKONOWA DO ŚCISKANIA I ROZCIĄGANIA,

 

które przekazano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie (zabawki z pozycji a, b, e, f, g) i Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Wydziału Analizy Instrumentalnej w Łodzi (zabawki z pozycji c, d, h).

 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że:

 

·                     ZABAWKA rosnąca zwierzak (lew) CROWING BEAST wyprodukowana w Chinach, nie jest zgodna w zakresie wykonanych badań z § 8 ust 2, § 9 ust. 1 i § 9 ust. 2 oraz § 32 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.), z uwagi na odłączenie się od zabawki w wyniku badania małego elementu, który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części; z uwagi na obecność zadzioru stwarzającego nadmierne ryzyko zranienia oraz na brak nazwy i adresu producenta lub imienia i nazwiska jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej. W związku z powyższym przedsiębiorcy doręczono decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi ww. zabawki. Akta sprawy zostały przekazane do UOKiK w Warszawie.

 

·                     ZABAWKA telefon komórkowy No 888, nie jest zgodna w zakresie wykonanych badań z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.) z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji LpA. W trakcie ponownej kontroli nie stwierdzono w ofercie przedsiębiorcy ww. zabawki, dlatego też nie została wydana decyzja zakazująca dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi ww. zabawki. Akta sprawy zostały przesłane do  UOKiK. Po uzyskaniu informacji o wszczęciu postępowania, zostanie przesłane zawiadomienie do prokuratury.

 

·                     ZABAWKA piszczki OCEAN WORLD (2 zwierzątka – kaczuszka i żabka),  wyprodukowana w Chinach, jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.).

 

·                     ZABAWKA piłka jeżyk świecąca, jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.).

 

·                     ZABAWKA 2 rybki rosnące w akwarium, nie jest zgodna w zakresie wykonanych badań z § 9 ust. 1 i 2 oraz § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.) z uwagi na obecność oraz pojawienie się w wyniku badania elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części oraz brak nazwy i adresu producenta lub imienia i nazwiska jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej.  W związku z tym, że w chwili pobierania zabawki do badania nie posiadała ona oznaczenia, m.in. grupą wiekową dzieci, dla których jest ona przeznaczona, poddano ją badaniom o surowszych parametrach, jako przeznaczoną dla dzieci poniżej 36 miesiąca. Nie wydano decyzji zakazującej dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi ww. zabawki, dlatego, że importer zabawki przesłał do hurtowni etykiety z brakującymi informacjami (umieszczono symbol graficzny ostrzegający dotyczący wieku – nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat), w związku z czym
po zakończeniu badania laboratoryjnego zmieniła się kategoria wieku dzieci, dla których przeznaczona jest zabawka. Do importera zwrócono się z zapytaniem czy dobrowolne działania zostały podjęte u wszystkich odbiorców zabawki.

 

·                     ZABAWKA nadmuchiwana do zabawy w wodzie – jaszczurka, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.). Zabawka  nie spełnia wymagań pkt 7.4 normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ze względu na brak na opakowaniu ostrzeżenia o treści: „Ostrzeżenie! Tylko do użytku w wodzie płytkiej i tylko pod nadzorem”. Podobne ostrzeżenie umieszczono jedynie na wyrobie. Po otrzymaniu danych dotyczących przedsiębiorcy wprowadzającego na teren Polski ww. wyrób zostanie skierowane pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

 

·                     Zabawka drewniana do pchania, jest zgodna w zakresie wykonanych badań z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.).

 

·                     ZABAWKA SILIKONOWA DO ŚCISKANIA I ROZCIĄGANIA, wyprodukowana w Chinach, jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.).

 

8.         Inne zagadnienia

 

Sprawdzeniem przestrzegania przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7.10.1999 r.  o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.) objęto 57 partii zabawek, wartości 38.373,25  . Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 6 partii wartości 14.797,47 zł u  niżej wymienionych przedsiębiorców:

 

-        partia zabawek zwierzak (lew) rosnący CROWING BEAST, wyprodukowana w Chinach,  – instrukcji użytkowania zabawki rosnącej w języku obcym,

 

-      partia zabawek zestaw zabawowy dla dzieci ANTON wyprodukowana w Polsce

-      partia zabawek huśtawka dziecięca EWA wyprodukowana w Polsce,

-      partia zabawek huśtawka z drabinką dla dzieci art. Nr 42620, wyprodukowana w Polsce,

-      partia zabawek zestaw zabawowy ALEXANDER wyprodukowana w Polsce

W przypadku ww. 4 zabawek instrukcja użytkowania podana była wyłącznie w obcej wersji językowej. Ponieważ kontrola przeprowadzona została u przedsiębiorcy, w punkcie sprzedaży detalicznej, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300,00 zł za popełnienie czynu z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

 

-        partia zabawek nadmuchiwanych do zabaw na śniegu BESTWEY SNOW RAGE, wyprodukowana w Chinach – ostrzeżenia podano wyłącznie w obcej wersji językowej

 

Jeden z importerów podjął dobrowolne działania w trakcie kontroli, tzn. przesłał prawidłowe etykiety do sklepów.

 

Do drugiego importera przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o oznaczenie zabawek informacjami w polskiej wersji językowej. Przedsiębiorca poinformował o prawidłowym oznaczeniu zabawki. 

 

 Przeprowadzone w II kwartale br. na wniosek Urzędu Celnego w Koszalinie badania laboratoryjne zabawek: lalki syrenki i rurki z maską wykazały zawyżoną obecność ftalanów w stosunku do dopuszczalnego stężenia tej substancji w zabawkach.

  W trakcie bieżącej kontroli u ww. przedsiębiorcy, który sprowadził zabawki stwierdzono w sprzedaży lalki syrenka, które w związku z powyższym zakwestionowano. Maski z rurką zostały sprzedane (ustalono wielkość i miejsca sprzedaży). Przesyłając do Prezesa UOKiK materiały z kontroli dotyczące lalek syrenka poinformowano również o tym, iż przedsiębiorca wprowadził do obrotu rurki  z maską, które zawierały w ustniku i nosie 5,7 proc. ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7]. Zgodnie z § 30a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.07.2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. z 2004 roku Nr 168, poz. 1762 z późń. zm.) stwierdzona ilość ww. ftalanu przekracza dopuszczalne stężenie zawartości tej substancji w zabawkach. W myśl bowiem tego przepisu zakazuje się stosowania w zabawkach ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7] w stężeniu większym niż 0,1 proc. w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów. Jest to związek zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1674) jako substancja upośledzająca płodność oraz szkodliwie działająca na płód.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

1)                   skierowania wystąpienia pokontrolnego do importera z wnioskiem o oznaczenie zabawek informacjami w polskiej wersji językowej,

2)               skierowania do 13 przedsiębiorców pism z wnioskami o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności

3)               wydania decyzji zakazującej dalszego przekazywania zabawek: lalka syrenka, zabawki rosnącej zwierzak (lew), zestaw zabawowy dla dzieci ANTON, huśtawka dziecięca EWA, huśtawka z drabinką dla dzieci, zestaw zabawowy ALEXANDER użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi,

4)               przesłania akt sprawy dot. zabawki lalka SYRENKA, zabawowy dla dzieci ANTON, huśtawka dziecięca EWA, huśtawka z drabinką dla dzieci, zestaw zabawowy ALEXANDER, zabawki rosnącej zwierzak (LEW) oraz zabawki telefon komórkowy NO. 888 do UOKiK w Warszawie,

5)               ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300,00 zł z art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskim,

6)               przesłania pisma do importera z zapytaniem czy działania dobrowolne w sprawie zabawki 2 rybki rosnące w akwarium zostały podjęte u wszystkich odbiorców ww. towaru

 

 

Ustalenia kontroli będą podstawą do:

 

1)      skierowania do prokuratury informacji w sprawie zabawki gra magnetyczna niespełniającej zasadniczych wymagań,

2)      skierowania do prokuratury zawiadomienia w sprawie zabawki zestaw zabawowy dla dzieci ANTON, huśtawka dziecięca EWA, huśtawka z drabinką dla dzieci, zestaw zabawowy ALEXANDER, telefon komórkowy No. 888, zabawki lalka syrenka, zabawki maska z rurką niespełniających zasadniczych wymagań,

 

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4230521    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 04-12-2009 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2009 08:16