Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wyniki kontroli związane z akcją Bezpieczne wakacje 2009

 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie przedstawia sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2009”.
W okresie od czerwca do września 2009r. przeprowadzono 93 kontrole, w trakcie których ustalono, co następuje:
 
I. Bezpieczeństwo na drogach publicznych        
 
1.  Kontrola legalności działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
 
W ramach tych działań przeprowadzono 2 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.
 
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektorzy po wykupieniu biletów jako   pasażerowie odbyli przejazdy pojazdami kontrolowanych przewoźników obserwując zagadnienia objęte później kontrolą.
 
Przeprowadzone kontrole obejmowały legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem:
-        posiadania stosownych zezwoleń na wykonywanie tego typu działalności gospodarczej,
-        prawidłowości naliczania opłat za wykonaną usługę przewozu i wydawania biletów,
-        stanu porządkowo-sanitarnego pojazdów,
-        jakości obsługi pasażerów.
 
W czasie kontroli stwierdzono, że przewoźnicy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z treścią zadeklarowaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto posiadali stosowne licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym. Usługi transportu osób odbywały się oznakowanymi pojazdami.
 
U jednego z kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono naruszenie warunków zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z uwagi na to, że do wykonywania codziennych przewozów na trasie wymienionej w stosownym dokumencie niezbędne były minimum 2 pojazdy - a jak ustalono - przedsiębiorca wykonywał przewozy tylko 1 pojazdem. Wobec powyższego dotrzymanie zatwierdzonego rozkładu jazdy było niewykonalne. Informację o stwierdzonym stanie skierowano do Urzędu Miejskiego jako organu wydającego ww. zezwolenie.
 
Wewnątrz skontrolowanych pojazdów umieszczone były cenniki zawierające opłaty za usługi transportowe uwzględniające obsługiwane miejscowości. W pojazdach kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono kasy fiskalne, a inspektorzy zaobserwowali, że kierujący wydawali pasażerom paragony/bilety za pobrane należności.
Ponadto stan sanitarny pojazdów nie budził zastrzeżeń inspektorów.
2. Kontrola jakości paliw w pasie nadmorskim i w drodze nad morze oraz inne miejsca wypoczynku.
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009r. przeprowadził 44 kontrole jakości paliw ciekłych, w tym 42 naogólnodostępnychstacjach paliw i 2 w hurtowniach, działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
                                  
W wyniku przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano w sumie 56 próbek paliw w tym:
-        22 próbki oleju napędowego,
-        20 próbek benzyny bezołowiowej Pb 95,
-        5 próbek benzyny bezołowiowej Pb 98, 
-        2 próbki oleju napędowego ON-B20,
-        7 próbek gazu skroplonego LPG.
 
W 4ogólnodostępnych stacjach paliw stwierdzono paliwa (ON, PB98) nie spełniające wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniuMinistra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz.1441) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 22.01.2009r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr. 18 poz.98).
 
W jednym przypadku wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu zakwestionowanej partii oleju napędowego B20.
 
Za wprowadzenie do obrotu paliw nie spełniających wymagań jakościowych określonych w obowiązujących przepisach skierowane zostaną zawiadomienia do Prokuratur Rejonowych o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 31 ust 1ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169, poz. 1200), a także przekazane zostaną informacje do innych organów (URE, Izba Celna. UKS).
 
 
II. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.        
1. Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej.
 
- kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie oraz przedsiębiorców świadczących takie usługi w obiekty nie będące obiektami hotelarskimi.
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 7kontroli (Międzyzdroje, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Borne Sulinowo).
 
Nieprawidłowości stwierdzono u 6 skontrolowanych przedsiębiorców. Polegały one m. in. na:
1)  na braku wpisu do ewidencji innych obiektów, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (3 przedsiębiorców),
2) używaniu zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat) nie posiadając stosownej decyzji (5 przedsiębiorców),
3) używaniu zdrobnienia nazw rodzajowych lub oznaczeń graficznych w sposób, który mógł wprowadzić potencjalnych klientów w błąd, co do rodzaju lub kategorii obiektu (1 przedsiębiorca),
4) nieokazaniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych (3 przedsiębiorców),
5) przedstawienia cen w sposób nie zapewniający prostej i niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości (1 przedsiębiorca).
 
Wykorzystanie ustaleń:
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
1) ukarania pięciu przedsiębiorców mandatami o łącznej wysokości 1.300,00 zł za popełnienie wykroczeń,
3) przesłania do wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców wystąpienia pokontrolnego,
4) przesłania:
- informacji do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,
- informacji do Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,
- informacji do Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- informacji do odpowiednich organów ewidencyjnych.
 
- kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. małe gastronomie ( Fast Food, smażalnie ryb i tp.) oraz kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. stołówki (miejsca żywienia zbiorowego) na koloniach, obozach, sanatoriach itp.
 
W ramach tego obszaru skontrolowano 7 przedsiębiorców prowadzących tzw. małe gastronomie oraz 4 prowadzących tzw. stołówki. (m.in. Mielno, Darłowo, Szczecinek, Kołobrzeg, Rewal, Pogorzelica, Niechorze, Bobolice)
 
W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:
 
1)     Legalność prowadzonej działalności gospodarczej kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono w zakresie zgodności z wpisem do ewidencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
2)     Sprawdzono rzetelność działalności przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przez inspektorów. Zagadnienie zbadano u 6 przedsiębiorców i w zakresiewyliczenia i pobierania należności, przestrzegania deklarowanych gramatur oraz zgodności złożonego zamówienia z realizacją stwierdzono, że w dwóch przypadkach dokonano naliczenia należności na niekorzyść obsługującego o 0,10 zł oraz 1,00 zł, a w dwóch innych na niekorzyść inspektora (w Pogorzelicy, Rewalu) dokonującego zakupu kontrolnego o 1,37 złotych i 1,09 złotych.
3)     Ocenę jakościową pod względem cech organoleptycznych przeprowadzoną na miejscu poddano łącznie 20 zestawów obiadowych, na kwotę 213,93 zł. Do jakości badanych potraw zastrzeżeń nie wniesiono.
4)     Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Sprawdzeniu poddano 220 partii artykułów żywnościowych, nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości. Świeżość surowców, półproduktów służących do przygotowania potraw nie budziła zastrzeżeń kontrolujących.
5)     U 10 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej i służących do przygotowywania potraw. Badaniu poddano 55 partii artykułów spożywczych wartości 1726,00 zł. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
6)     Skontrolowano warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw i stwierdzono, że były one zgodne z deklaracjami producentów uwidocznionymi na opakowaniach oraz z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42). U jednego z przedsiębiorców (w Bobolicach) stwierdzono, że w chłodziarce znajdującej się w kuchni przechowywano łącznie w niezakrytych pojemnikach surowe ryby z rozdrobnionymi ogórkami przeznaczonymi na surówkę, a w innej chłodziarce przechowywano różne rodzaje surówek (z kwaszonej kapusty, z kapusty białej, buraczków i z marchewki) i różne rodzaje gotowanych zup ( grzybowa, grochowa, kapuśniak, rosół z ryby, flaczki z kalmara, flaki wolowe) w niezakrytych pojemnikach. Dodatkowo w zamrażarce z przetworami rybnymi przechowywano usmażone wcześniej i zamrożone hamburgery własnej produkcji. U pozostałych przedsiębiorców liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych.  
7)     U 8 przedsiębiorców stwierdzono w użytkowaniu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością posiadające oznaczenia zgodne z przepisamirozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dz. U. L. 338 z 13.11.2004r. str.4).
Ogółem skontrolowano 27 partii wyrobów.
8)     U 5 przedsiębiorców stwierdzono stosowanie przyrządów pomiarowych. W jednym przypadku znajdująca się w użytkowaniu waga elektroniczna posiadała nieważny dowód kontroli metrologicznej „03” (Mielno).
9)     Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie organu kontroli książeczki zdrowia, wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 ze zm.).
10)Dwóch przedsiębiorców nie okazało decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu wprowadzającego do obrotu żywność, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 ze zm.) (w Niechorzu i Pogorzelicy).
11)Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Przestrzeganie przepisów w/w ustawy zbadano u 4 przedsiębiorców i stwierdzono, że u jednego z przedsiębiorców, oferującego do sprzedaży napoje alkoholowe nie uwidoczniono dla klientów informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim czy nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Wszyscy przedsiębiorcy okazali ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz posiadali dokumenty potwierdzające wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń.
12)Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.). Naruszenia przepisów odnośnie opatrywania banderolami wyrobów spirytusowych, winiarskich i tytoniowych nie stwierdzono. Zagadnienie to badano u 4 przedsiębiorców. Badaniem objęto 14 partii napojów alkoholowych o wartości 3024,00 zł oraz 7 partii wyrobów tytoniowych o wartości 307 zł.
13)Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze. zm.). Stwierdzono, że 2 przedsiębiorców prowadziło sprzedaż papierosów. U tych przedsiębiorców nie stwierdzono w trakcie kontroli sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim, w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania. Nie prowadzono reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.
14)Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) zbadano u 4 kontrolowanych przedsiębiorców, a nieprawidłowości stwierdzono u dwóch (w Mielnie i Szczecinku). Nieprawidłowości te polegały na nie umieszczeniu w cenniku ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, zawartych w jednej porcji oraz braku daty wystawienia cennika. W żadnej z kontrolowanych placówek nie organizowano promocji cenowych.
15)Ośrodki kolonijne prowadzone przez przedsiębiorców były zakładami żywienia zbiorowego typu zamkniętego, gdzie przestrzegano obowiązku przechowywania próbek potraw wchodzących w skład każdego posiłku. Sprawdzono urozmaicenie posiłków na podstawie jadłospisów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
16)Ponadto jeden z przedsiębiorców okazał „kartę kwalifikacyjną obiektu” i „Zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2009r., które w zakresie określenia podmiotu będącego właścicielem obiektu nie zawierały wpisu wskazującego imiona i nazwiska osób fizycznych wchodzących w skład spółki cywilnej, co jest wymagane art. 434 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-         sporządzenia 2 wniosków do Sądów Rejonowych z art. 134 §1 Kodeksu wykroczeń – w jednym przypadku zapadł wyrok sądu,
-         skierowania 3 informacji do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,
-         skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
-         skierowania informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
-         skierowania 1 informacji do Urzędu Miar,
-         wydania 2 żądań organizacyjno-porządkowych, tj. niezwłocznego uwidocznienia w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie przechowywania środków spożywczych.
-         ukarania 3 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 750,00 zł,                                       (z art. 111 § 2 KW, art. 137§1 KW, art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach, art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 
2. Bezpieczna woda, plaża
- kontrola kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego (legalność, rzetelność działania przedsiębiorcy)
Audyt kąpielisk realizowanych w ramach akcji „Bezpieczne Kąpieliska 2009” przez WOPR
 
W ramach tego obszaru skontrolowano 12 przedsiębiorców (m.in. Pobierowo, Rewal-Trzęsacz, Czaplinek, Żelechowo-Kiełbicze, Siadło Dolne, Mielno, Zieleniewo).
W toku kontroli u wszystkich przedsiębiorców w oparciu o obowiązujące przepisy sprawdzono legalność prowadzonej działalności
Nieprawidłowość stwierdzono łącznie u 6 przedsiębiorców:
1)       u dwóch przedsiębiorców nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem -nie podał adresów miejsc, gdzie prowadził działalność gospodarczą, a w drugim przypadku nie dokonał zmian w zakresie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej,
2)       u dwóch przedsiębiorców prowadzących kąpieliska morskie Rewal-Trzęsacz i Pobierowo stwierdzono brak pozytywnych opinii Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dopuszczającej ww. kąpieliska do eksploatacji a u przedsiębiorcy prowadzącego kąpielisko Rewal-Trzęsacz, stwierdzono także brak uzgodnienia kąpieliska z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3)       u dwóch posługiwanie się na zewnątrz budynku nazwą rodzajową obiektu hotelarskiego „Camping” bez decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (w trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorca prowadzi jeszcze inną działalność niż pierwotnie planowana do kontroli).
 
      W trakcie kontroli sprawdzono:
-    stan techniczny pomostów u dwóch przedsiębiorców prowadzących kąpieliska oraz u
     sześciu przedsiębiorców prowadzących wypożyczalnie sprzętu pływającego.
-    stan techniczny sprzętu pływającego takiego jak: kajaki jedno- i dwu- osobowe, 
   łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, rowery wodne, trymarany, deski surfingowe itp.
 
Zastrzeżenia odnośnie stanu technicznego pomostów, jak i sprzętu pływającego zostały wniesione tylko w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek wypoczynkowy w Kiełbiczach. Dwa pomosty (zagrażające bezpieczeństwu użytkowników) zostały w pierwszym dniu kontroli wyłączone przez przedsiębiorcę z użytkowania, natomiast w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi sprzętu pływającego ZWIIH w Szczecinie wydał decyzję zarządzającą niezwłoczne usunięcie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości w 80% używanego sprzętu pływającego (4 łodzie i 4 rowery wodne).
 
U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono regulaminy korzystania ze świadczonych usług. U trzech przedsiębiorców, m.in. w Kiełbiczach, stwierdzono brak regulaminów wypożyczalni. Kontrolowani przedsiębiorcy rozpoczęli prace zmierzające do opracowania przedmiotowych regulaminów.
 
Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk sprawdzono u czterech przedsiębiorców prowadzących kąpieliska (dwa zakwalifikowane jako kąpieliska prowizoryczne) i dwa zakwalifikowano jako kąpieliska zorganizowane. Podczas ich kontroli stwierdzono, że powyższe kąpieliska posiadały poprawnie oznaczone granice kąpielisk, były wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczy i sprzęt pierwszej pomocy, zapewnione były dyżury wodnej służby ratowniczej, która miała przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca do obserwacji kąpiących się (wieże ratownicze). Ponadto kąpieliska wyposażone były w zestaw flag informujących o dopuszczalności lub zakazie kąpieli.
 
Sprawdzając prawidłowość oznakowania kąpielisk znakami zakazu, ostrzegawczymi                                  i informacyjnymi u jednego z przedsiębiorców stwierdzono brak znaków zakazujących kąpieli, „kąpiel zabroniona” w miejscach niebezpiecznych tj. przy palach wchodzących w morze (Rewal-Trzęsacz).
 
Podczas przeprowadzonych kontroli sprawdzano stan sanitarno-porządkowy kąpielisk oraz miejsc składowania sprzętu pływającego a także uwidocznienia cenników za świadczone usługi – nie stwierdzając nieprawidłowości.
 
Ustalenia kontroli były podstawą do:
- wydania decyzji nakazującej niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości,
- nałożenia mandatów karnych w wysokości 350,00 zł,
- zastosowano jedno pouczenie z art. 41 ustawy Kodeks Wykroczeń,
- przesłania 4 wystąpień pokontrolnych,
      oraz będą podstawą do skierowania :
- pisma do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- pisma do Wojewody Zachodniopomorskiego,
- Wójta Gminy Rewal.
 
3. Bezpieczny wypoczynek, zabawa
- kontrola wyrobów nadmuchiwanych i innych produktów (kupowanych w okresie letnim) do stosowania w wodzie (kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tych produktów w pasie nadmorskim).
 
Biorąc pod uwagę wagę problemu w ramach obszaru „Bezpieczny wypoczynek, zabawa” w miejsce kontroli wyrobów nadmuchiwanych i innych produktów do stosowania w wodzie przeprowadzono kontrolę 2 przedsiębiorców oferujących w pasie nadmorskim do sprzedaży artykuły zwane „dopalaczami”, w Mielnie i Kołobrzegu.
 
W ramach przeprowadzonych kontroli:
1)      u obu kontrolowanych przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego w celu sprawdzenia prawidłowości zastosowania cen, wyliczania i pobierania należności. Nieprawidłowości stwierdzono u jednego z przedsiębiorców, gdzie ustalono, że należność za sprzedane towary została zawyżona o 0,02 zł- Mielno.
W związku ze stwierdzeniem zawyżenia należności za sprzedane towary sprzedawczynię przesłuchano jako osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia z art. 134 § 1 kw.
Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia odstąpiono od skierowania do sądu wniosku o ukaranie. Jednocześnie, na podstawie art. 41 kw. wobec sprzedawczyni zastosowano pouczenie.
2)      u obu przedsiębiorców sprawdzono legalność prowadzonej działalności   Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
3)      u obu kontrolowanych przedsiębiorcówzbadano zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm, nie stwierdzając nieprawidłowości.
4)      u obu kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów zwanych dopalaczami, znajdujących się w ofercie handlowej. Badaniu poddano 20 partii towarów o wartości 7.845, 64 zł. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u jednego z przedsiębiorców (Mielno), u którego zakwestionowano 10 partii artykułów (tzw. dopalaczy) wartości 5.534,98 zł. Zakwestionowane produkty posiadały oznaczenia niezgodne z art. 20 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) z uwagi na brak informacji określających firmę i adres przedsiębiorcy prowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Ponadto stwierdzono rozbieżności w nazwie towaru umieszczonej na opakowaniu wyrobu a podanej w okazanej fakturze.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
- ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300 zł, z art. 136 §2 kw,
- skierowania 1 informacji do właściwego Urzędu Skarbowego w Tczewie,
- zastosowania pouczenia z art. 41 KW,
- skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców.
 
- kontrola bezpieczeństwa sprzętu pływackiego i sportowego oferowanego do sprzedaży w pasie nadmorskim i innych miejscach wypoczynku.
 
W ramach tego zagadnienia skontrolowano trzech przedsiębiorców, u których podjęto następujące działania:
1) sprawdzono oznakowanie sprzętu sportowego stanowiącego ofertę handlową w oparciu o przepisy art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 z późn. zm.). Kontroli poddano łącznie 13 partii towaru wartości 4657,00zł .W zakresie ww. przepisów nieprawidłowości nie stwierdzono.
2) Celem sprawdzenia bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r.,
nr 229, poz. 2275 z późn. zm.), do badań organoleptycznych w miejscu pobrano próbki 13 partii sprzętu sportowego. W trakcie badań organoleptycznych nieprawidłowości nie stwierdzono.
3) Badając zagadnienie oznaczenia towarów cenami u jednego z przedsiębiorców stwierdzono, że oferowane do sprzedaży towary oznaczone były cenami w sposób bezpośredni, co było zgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia. Stwierdzono natomiast, że 8 partii towarów nie opatrzono wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe i ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny,
co narusza § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia i skutkuje odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756
z późn. zm.). W związku z popełnieniem wykroczenia z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 150,00zł.
 
III Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania
1. Bezpieczeństwo w mieście, na wsi oraz osiedlu
- kontrola zabawek oferowanych do sprzedaży w punktach handlowych w pasie nadmorskim.
 
W tym obszarze kontrolą objęto 9 przedsiębiorców. W wyniku kontroli sprawdzono oznakowanie 35 partii zabawek, w większości z nich stwierdzając brak oznaczeń wymaganych rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, tj:
1)      brak informacji o nazwie i adresie producenta lub imienia i nazwiska jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz informacji o celowości zachowania opakowania,
2)      brak oznaczenia znakiem CE,
3)      brak informacji określającej grupę wiekową użytkownika na opakowaniu jednostkowym,
4)      brak krótkiej informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym użytkownika zabawki,
5)      zamieszczanie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku niezgodnie ze wzorem określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku” (średnica znaku 3 mm),
6)      brak informacji jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie,
7)      zamieszczenie ostrzeżeń wyłącznie w obcej wersji językowej, z pominięciem wersji polskiej,
8)      brak na opakowaniu ostrzeżenia o treści: „Ostrzeżenie! Tylko do użytku w wodzie płytkiej i tylko pod nadzorem” Ponieważ z oznakowania zabawki wynikało, że nie stanowi zagrożenia dla dzieci najmłodszych, a istniejące w niej elementy (zatyczka, uchwyt) mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części wyrób pobrano do badań laboratoryjnych. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymaliśmy wyników badań,
9)      brak wewnątrz wyrobu w przedziale na 2 baterie oznaczenia, kształtu baterii w proporcjonalnej wielkości łącznie z ich napięciem nominalnym i biegunowością,
10)  brak oznaczenia zwracającego użytkownikowi uwagę na ryzyko związane z używaniem innych pocisków niż te dostarczone z zabawką lub zalecane przez producenta,
11) brak umieszczenia na zabawce magnetycznej ostrzeżenia o treści: „Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską” lub innego sformułowania, które będzie przekazywać identyczną treść i będzie łatwo zrozumiałe,
12) brak sformułowanej w języku polskim instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa,
13) brak ostrzeżenia o treści” „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”.
 
Ponadto:
1) W jednym przypadku kontrolowany w trakcie kontroli nie okazał pokrycia dowodowego (faktur VAT) potwierdzającego zakup poddanych kontroli zabawek. W związku z powyższym przesłano pismo do właściwego Urzędu Skarbowego.
2) W jednym przypadku ustalono, że towar nie posiadający znaku CE nie był zabawką, a sprzętem sportowym. Jak wyjaśnił importer zabawki oznaczenia wskazujące, ze towar jest zabawką znalazły się na opakowaniu przez pomyłkę.
3)Do importerów zakwestionowanych zabawek przesłano pismaz informacją
o stwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości podjęcia dobrowolnych działań
w zakresie poprawy oznaczeń.
4) Ponadto do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 45 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.).
5) W jednym przypadku partię lalek syrenka pobrano do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy nie zawiera w swoim składzie ftalanów. Przeprowadzone badania wykazały w zabawce obecność ftalanu - di(2-etyloheksylu) (DEHP) [117-81-7] w ilości 7,9 %. W związku ze stwierdzeniem, że zabawka nie spełnia wymagania zasadniczego dla zabawek określonego w § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie wydał decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi przedmiotowej zabawki. W tym przypadku w związku z ustaleniami kontroli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłano akta kontroli w celu wszczęcia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami.
6) W jednym przypadku stwierdzono, że na naklejonej na pudełko etykiecie z polskimi napisami zamieszczono jeszcze dodatkowo 2 znaki graficzne dotyczące wieku wydrukowane przez producenta bezpośrednio na pudełku. Na obu znakach w pozycji oznaczającej wiek umieszczono oznaczenie „0-14”, przy których w obcej wersji językowej był napis informujący, iż wyrób jest nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 14 lat ze względu na małe elementy.
 
- kontrola przedsiębiorców organizujących imprezy rekreacyjne (dyskoteka) wraz z kontrolą napojów alkoholowych
 
Kontrolą w ramach tego obszaru objęty został 1 przedsiębiorca w Szczecinie.
Układ tematyczny wyników kontroli przedstawia się następująco:
1)     Legalność prowadzonej działalności gospodarczej kontrolowanego przedsiębiorcy sprawdzono w zakresie zgodności z wpisem do ewidencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
2)     Sprawdzono rzetelność działalności przedsiębiorcy poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przez inspektorów stwierdzając, iż sprzedawca oszukał konsumentów co do ilości, na łączną kwotę 2,40 zł, albowiem w wyniku przemierzenia: napoju alkoholowego stwierdzono zaniżenie ilości o 6 ml w stosunku do ilości deklarowanej tj. 40ml, a przypadku napoju bezalkoholowego zaniżenie ilości odpowiednio o 34 i 26ml w stosunku do ilości deklarowanej tj. 200ml.
3)     Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży sprawdzono poddając kontroli 10 partii artykułów żywnościowych o wartości 2250,00 zł, nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości. Przedsiębiorca nie oferował do sprzedaży wyrobów kulinarnych.
4)     U kontrolowanego przedsiębiorcy sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej. Badaniu poddano 5 partii artykułów spożywczych wartości 450,00 zł. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
5)     Skontrolowano warunki i sposób przechowywania środków spożywczych i stwierdzono, że były one zgodne z deklaracjami producentów uwidocznionymi na opakowaniach oraz z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42). Ogółem skontrolowano w tym zakresie 10 partii wartości 2250,00 zł.
6)     Stwierdzono w użytkowaniu 2 partie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które posiadały oznaczenia zgodne z przepisamirozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dz. U. L. 338 z 13.11.2004r. str.4).
7)     Kontrolowany przedsiębiorca przechowywał i udostępnił na żądanie kontroli książeczki zdrowia, wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 ze zm.).
8)     Przedsiębiorca nie okazał decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu wprowadzającego do obrotu żywność, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 ze zm.).
9)     Skontrolowano prawidłowość uwidaczniania informacji o cenach w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.), nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
10)Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
W miejscu sprzedaży napojów alkoholowych uwidoczniona była informacja
o szkodliwości spożywania alkoholu. Przestrzegano przepisów w/w ustawy w zakresie posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim czy nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
Ogółem zbadano 6 partii napojów alkoholowych na wartość 3295,00 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
11) Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze. zm.). Nie stwierdzono w trakcie kontroli sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim, w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania. Nie prowadzono reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.
12)Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3, poz. 11) stwierdzając, iż przedsiębiorca, oferował do sprzedaży 3 partie wyrobów tytoniowych-papierosów, w kwocie 226,00zł, oznaczonych znakami akcyzy, które utraciły ważność z dniem 30.06.2009r.
W trakcie kontroli przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży w/w partie papierosów.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
 
-         sporządzenia 1 wniosku do Sądu Rejonowego z art. 134 §1 Kodeksu wykroczeń,
-         skierowania 1 informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
-         skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
-         skierowania 1 informacji do Izby Celnej,
-         przesłania zawiadomienia do Prokuratury z art. 66 §1 Kodeksu karnego skarbowego (dot. sprzedaży papierosów oznaczonych znakami akcyzy, które utraciły ważność z dniem 30.06.2009r.).
 
- kontrola sprzętu elektrycznego oferowanego do sprzedaży na straganach w pasie nadmorskim
 
 
W wyniku kontroli badanego sprzętu stwierdzono następujące nieprawidłowości u przedsiębiorcy w Dziwnowie:
1)      brak oznaczenia sprzętu symbolem II klasy ochronności,
2)      do sprzętu nie dołączono informacji: dotyczących zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór został określony w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,
3)      w punkcie sprzedaży nie umieszczono informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego co wymagane jest art. 41 pkt 2 ww. ustawy.
 
Za naruszenie przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 150,00 zł. (wykroczenia z art. 76 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W związku z powyższym do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto do przedsiębiorcy wprowadzającego sprzęt elektryczny do obrotu skierowano wystąpienie pokontrolne wnioskując o usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości (z jednoczesnym powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) oraz skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Do dnia sporządzenia informacji nie wpłynęła odpowiedź od przedsiębiorcy.
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 16-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2009 14:25