Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie skontrolowali na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 13 przedsiębiorców. Były to kontrole m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Mielnie, Kobylance, Stargardzie Sz., Szczecinku, Koszalinie. Kontrolą objęto hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny centralne, sklepy detaliczne.
 
Ogółem skontrolowano 143 partie ryb i przetworów rybnych w poszczególnych grupach asortymentowych:
 
·            Przetwory rybne marynowane - 21 partii,
·            Sardynki- 3 partie,
·            Tuńczyk- 14 partii,
·            Konserwy pozostałe- 43 partie,
·            Ryby świeże – 13 partii,
·            Ryby mrożone i w glazurze - 18 partii,
·            Ryby wędzone - 26 partii,
·            Inne przetwory rybne - 5 partii (1 partia pasty rybnej, 2 partie ryb solonych, 2 partie sałatek).
 
Ogółem zakwestionowano 31 partii ryb i przetworów rybnych wposzczególnych grupach asortymentowych:
 
·            Przetwory rybne marynowane - 6 partii,
·            Ryby świeże - 10 partii,
·            Ryby mrożone i w glazurze - 4 partie,
·            Ryby wędzone - 8 partii,
·             Inne przetwory rybne - 3 partie (1 partia pasty rybnej, 2 partie ryb solonych).
 
1)                Jakość ryb i przetworów rybnych.
 
Badania jakościowe przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K
w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych
i chemicznych.
 
Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 25 partii produktów rybnych, z czego zakwestionowano 1 partię przetworów rybnych marynowanych, tj.:
 
·            Rolmopsy marynowane, które nie odpowiadały deklaracji Producenta z powodu zaniżenia masy ryby o: 53g, 26g, 41g.
 
Producent dla przedmiotowych rolmopsów zadeklarował na etykiecie opakowania jednostkowego masę netto ryby po odsączeniu 200g, a w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono masy ryby odpowiednio: 141 ± 6; 168± 6; 153 ± 6.
 
Produkt jw. oferowano do sprzedaży w Hipermarkecie w Szczecinie. Pozostałe produkty z partii pobranej do badań zostały decyzją przedsiębiorcy przeznaczone na straty.
Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS.
Ponadto przesłano zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.
Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przekazał poprawioną etykietę, która nie budzi wątpliwości, co do masy netto rolmopsów.
 
2)                Prawidłowość oznakowania produktów.
 
Prawidłowość oznakowania ryb i przetworów rybnych sprawdzono w odniesieniu do obowiązujących przepisów.
 
Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, z czego
u 6 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania ryb i przetworów rybnych. Badaniem objęto 143 partie ryb i przetworów rybnych, kwestionując 25 partii, tj.:
 
RYBY I PRZETWORY RYBNE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY „LUZEM”
 
A/ Z uwagi na brak informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu kwestionowano 14 partii.
Powyższe stwierdzono u następujących przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu.
-           2 partie ryby glazurowanej (mintaj filet, panga filet),
 
Wymagane ww. informacje znajdowały się na etykietach opakowań transportowych,
 jednakże przedsiębiorca nie uwidocznił ich dla konsumentów.
W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.·
Otrzymano odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, w którym przedsiębiorca zobowiązał
 się usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Materiały z kontroli zostaną skierowane do
 postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości
 handlowej
.
 
-           2 partie ryb glazurowanych (partia pangi i partia tilapi).
 
Wymagane ww. informacje znajdowały się na etykietach opakowań transportowych, jednakże przedsiębiorca nie uwidocznił ich dla konsumentów.
W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.
Otrzymano odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, w którym przedsiębiorca zobowiązał
się usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Materiały z kontroli zostaną skierowane do
postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości  handlowej
.
 
-           6 partii ryb świeżych (leszcz, płoć mała, płoć duża, flądra, dorsz b/g dorsz z/g).
 
Wymaganych ww. informacji przedsiębiorca nie uwidocznił w miejscu dla konsumentów,
 gdyż nie posiadał takich danych od dostawców.
 W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
 producentów. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego
 w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej
.
 
-           2 partie ryb świeżych (pstrąg patroszony, pstrąg płaty),
-            2 partie ryb świeżych (filet z flądry świeży, filet z dorsza z/sk świeży).
 
 Decyzją przedsiębiorcy towary nieprawidłowo oznakowane wycofano z obrotu do
 momentu prawidłowego oznakowania. Materiały z kontroli zostaną skierowane do
postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości
 handlowej.
 
B/ z uwagi na brak informacji dotyczącej ilościowej zawartości ryby lub glazury zakwestionowano 4 partie:
 
Powyższe stwierdzono u następujących przedsiębiorców w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie:
 
-           2 partie ryb glazurowanych (tilapia filet, panga filet)
 
 W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.
 Otrzymano odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, w którym przedsiębiorca zobowiązał
 się usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Materiały z kontroli zostaną skierowane do
 postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości
 handlowej
.
 
-           2 partie ryby glazurowanej (mintaj filet, panga filet).
       
W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.
 Otrzymano odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, w którym przedsiębiorca zobowiązał
 się usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Materiały z kontroli zostaną skierowane do
 postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości
 handlowej
.
       
PRZETWORY RYBNE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH
W badanym zakresie zakwestionowano 11 partii przetworów rybnych.
 
Powyższe stwierdzono u przedsiębiorców w Koszalinie, Kołobrzegu
 
Decyzją przedsiębiorców towary nieprawidłowo oznakowane wycofano w obrotu
 handlowego.
           
3)                Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia ryb i przetworów rybnych
 
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia ryb i przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 143 partie ryb i przetworów rybnych. W powyższym zakresie zakwestionowano 5 partii przetworów rybnych, i tak :
·           u przediębiorcyprowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni ryb w Koszalinie stwierdzono w sprzedaży partię ryby wędzonej kabanosów z łososia wędzonego a`1000g po upływie terminu przydatności do spożycia (37 dni po terminie);
 
·           u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Kołobrzegustwierdzono w sprzedaży:
-           partię przetworów rybnych marynowanych a`240g po upływie daty minimalnej trwałości (32 dni po dacie);
-           3 partie innych przetworów rybnych po upływie terminów przydatności do spożycia ( 2 partie po upływie 47 dni i 1 partia po upływie 5 dni po terminie).
Decyzją przedsiębiorców zakwestionowane wyżej towary zostały wycofane z obrotu handlowego.
Wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie mandatowe.
 
4)                Warunki i sposób przechowywania
 
U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość przechowywania oferowanych do sprzedaży towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów, nie stwierdzając nieprawidłowości. Badaniem objęto 143 partie ryb i przetworów rybnych.
 
4)         Przestrzeganie postanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.).
 
Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępniali na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
      Ponadto sprawdzono:
 
·            Rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego.
 
Zakupu kontrolnego dokonano u 5 przedsiębiorców nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.
 
·            Prawidłowość uwidaczniania cen ryb i przetworów rybnych.
 
Przestrzeganie prawidłowości uwidaczniania cen sprawdzono w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).
 
Powyższe zagadnienie sprawdzono u 1 przedsiębiorcyprowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie - przy 29 przetworach rybnych brak było wywieszek zawierających informacje wskazujące nazwy handlowe towarów, ceny oraz jednostki miar, oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy 29 przetworach rybnych w opakowaniach jednostkowych.
 Skierowano wobec osoby odpowiedzialnej wniosek do Sądu Rejonowego- Wydział Grodzki.
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
·         ukarania 2 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 450,00 zł.,
·         skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów,
·         skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
·         przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIIJHARS
·         skierowania wniosku do Sądu Rejonowego– Wydział Grodzki
·         przesłania zawiadomienia do przedsiębiorcy o uiszczeniu kosztów przeprowadzonych
      badań laboratoryjnych,
 
 
Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną:
·         skierowane materiały z 7 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
·         przesłane 4 wystąpienia pokontrolne do producentów,
·         przesłane 3 wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców,
·         przesłane 4 informacje do właściwych terytorialnie WIIJHARS,
·         przesłane 2 informacje do Inspekcji Sanitarnych w związku z oferowaniem do sprzedaży towarów po upływie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości.
 
 
 Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie
(rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)
Tel. 0-91 4230521             
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 16-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2009 14:23