Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje informację z przeprowadzonych kontroli w roku 2017 w zakresie jakości paliw.

Ogółem przeprowadzono 132 kontrole, w tym 126 kontroli na ogólnodostępnych stacjach paliw, 3 kontrole w hurtowniach, 1 kontrolę w stacji zakładowej i 2 kontrole tzw. „papierowe” (bez pobierania próbek paliw).

Zbadano łącznie 140 próbek paliw, w tym 137 podstawowych i 3 próbki kontrolne.

Sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono podczas 3 kontroli u 3 przedsiębiorców na ogólnodostępnych stacjach paliw.

Badania laboratoryjne wykazały, że 3 pobrane próbki paliw (2 próbki oleju napędowego oraz próbka benzyny bezołowiowej 95) nie spełniały wymagań jakościowych określonych w obowiązujących przepisach.

Kwestionowanymi parametrami były:

 • w oleju napędowym: zawyżona zawartość siarki i zaniżona stabilność oksydacyjną;
 • w benzynie bezołowiowej: zaniżona badawcza liczba oktanowa RON.

Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości.

 1. w dniu 23.05.2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy prowadzącego stację paliw w woj. zachodniopomorskim.
  W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano benzynę bezołowiową 95. Badania laboratoryjne wykazały, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) ze względu na zaniżoną liczbę oktanową, tj. 94,2 przy dopuszczalnej wartości minimalnej 95 z tolerancją - 0,4.
  W dniu 05.06.2017 r. do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne informujące o wynikach przeprowadzonych badań laboratorujnych pobranej próbki benzyny bezołowiowej 95, pouczając jednocześnie o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 23.05.2017 r.. Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa i w dniu 12.06.2017 r. złożył wniosek o zbadanie ww. próbki kontrolnej.
  Badanie próbki kontrolnej przeprowadzone w laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Szczecinie wykazało, że przedmiotowa benzyna bezołowiowa 95 nie spełnia wymagań jakościowych z uwagi na zaniżoną liczbę oktanową (94,2 przy przy dopuszczalnej wartości minimalnej 95 z tolerancją - 0,4). W dniu 10.07.2017 r. do przedsiębiorcy przesłano pismo informujące o wyniku badań próbki kontrolnej wraz z załączonym protokołem z badań.
  W związku z negatywnymi wynikami badań benzyny bezołowiowej 95 przeprowadzono kontrolę u dostawcy kwestionowanego paliwa. W wyniku kontroli potwierdzono, że przedsiebiorca ten sprzedał przedmiotowe paliwo oraz ustalono, że przedsiebiorca ten zajmuje się wyłącznie pośrednictwem oraz transportem w sprzedaży hurtowej paliw i nie posiada własnej bazy magazynowej. Kwestionowane paliwo pochodziło z bazy paliw w Koszalinie. Pobranie próbek benzyny bezolowiowej 95 ze zbiorników w ww. hurtowni było niemożliwe z powodów technicznych (brak odpowiedniego sprzętu do pobierania prób benzyn).
  O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa poinformowano Prokuraturę Rejonową w Białogardzie, Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Wydział Dozoru Izby Celnej w Szczecinie, Urząd Celny w Koszalinie. Informacje o ww. ustaleniach przekazano również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. w dniu 22.05.2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy prowadząecego stację paliw w woj. zachodniopomorskim. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano olej napędowy.
  Badania laboratoryjne wykazały ww. paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zawyżoną zawartość siarki, tj. 35,6 mg/kg przy dopuszczalnej wartości max 10,0 mg/kg (tolerancja ≤10,0+1,3).
  W dniu 06.06.2017 r. poinformowano przedsiębiorcę o wynikach przeprowadzonych badań oraz ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa. W związku z powyższym - z uwagi na konieczność ustalenia rzeczywistej jakości oleju napędowego po tzw. „dolewce” - ponownie pobrano próbki oleju napędowego i zabezpieczono pozostałe paliwo w zbiorniku. Badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotowe paliwo spełnia wymagania jakościowe, w związku z powyższym uchylono zabezpieczenie wydając postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia.
  Przedsiębiorca w dniu 06.06.2017 r. złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 22.05.2017 r. Badanie przeprowadzone w POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Szczecinie potwierdziło niewłaściwą jakość oleju napędowego z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, tj. 29,5 mg/kg przy dopuszczalnej wartości max. 10 mg/kg (tolerancja ≤10,0+1,6).
  Na podstawie okazanych dowodów dostaw ustalono, iż zakwestionowane paliwo zakupione zostało u dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.
  Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego przedsiębiorcę, a dotyczących dostawy paliwa przez pierwszego dostawcę wynikało, iż dostawca ten nabył przedmiotowe paliwo bezpośrednio w bazie paliw w Koszalinie. Badania laboratoryjne pobranej w tej bazie próbki oleju napędowego wykazały, że paliwo to spełnia wymagania jakoscowe określone w obowiązujących przepisach.
  Przekazano także informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy.
  Z otrzymanego z WIIH w Gdańsku pisma wynika, że została przeprowadzona kontrola w zakresie jakości paliw u tego przedsiębiorcy. W czasie kontroli nie pobrano jednak próbek paliwa, ponieważ ustalono, że przedmiotowy olej napędowy pochodził z bazy paliw w Szczecinie. W dniu 03.11.2017 r. przeprowadzono kontrolę w tej bazie paliw, pobierając próbkę paliwa do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone badania pobranego oleju napedowego nie wykazały nieprawidłowości.
  O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa poinformowano Prokuraturę Rejonową w Koszalinie, Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izbę Celną Wydział Dozoru w Szczecinie, Urząd Celny w Koszalinie. Informacje o ww. ustaleniach przekazano również do UOKiK.
 3. w dniu 03.10.2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy prowadzącego stację paliw w woj. zachodniopomorskim.
  W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę oleju napędowego.
  Badanie laboratoryjne pobranej próbki oleju napędowego, wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła poniżej 4h przy wymaganiach min. 20h i tolerancji ≥ 20 – 2,5 h.
  Podczas kontroli w dniu 18.10.2017 r. ustalono, że do zbiornika, z którego w dniu 03.10.2017 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego, dolano 2 nowe partie oleju napędowego.
  Mając na uwadze dokonanie tzw. „dolewki”, do badań laboratoryjnych pobrano ponownie próbkę oleju napędowego i w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że jakość pobranego do badań paliwa może nie odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu, dokonano zabezpieczenia znajdującego się w zbiorniku pozostałego paliwa ciekłego.
  Kontrolowany pouczony o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 03.10.2017 r. złożył w dniu 19.10.2017 r. wniosek o jej zbadanie. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną, która wyniosła 3,4h przy wymaganiach min. 20h i tolerancji ≥ 20 – 2,5 h.
  Badania laboratoryjne oleju napędowego pobranego w 18.10.2017 r. po tzw. „dolewce” wykazały, że przedmiotowe paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W związku z powyższym dalsze zabezpieczenie oleju napędowego stało się bezprzedmiotowe i w dniu 26.10.2017 r. wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia przedmiotowej partii paliwa.
  Na podstawie okazanych dowodów dostaw i świadectw jakości ustalono, iż paliwo pochodziło z bazy paliw w Szczecinie.
  Przeprowadzona kontrola w zakresie jakości w przedmiotowej bazie wykazała, że pobrana próbka oleju napędowego spełniała wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach.
  O niewłaściwej jakości oferowanego paliwa poinformowano Prokuraturę Rejonową w Szczecinie, Prokuraturę Okregową w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy, a także przekazano informację o ww. ustaleniach do UOKiK.

Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi określonymi w obowiązujących przepisach kierowano do właściwych prokuratur zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy:

 1. Do trzech Prokuratur Rejonowych w Szczecinie, w Koszalinie i w Białogardzie skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstawa z art. 31 ust 1 ustawy ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 2. Zarządzeniem z dnia 10.10.2017 r. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zarządziła przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu wobec pierwszego z przedsiębiorców,
 3. Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie w dniu 17.11.2017 r. poinformowała o wszczęciu dochodzenia wobec drugiego przedsiebiorcy.
 4. Brak informacji o działaniach w sprawie trzeciego przedsiębiorcy.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-04-2018 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2018 13:17