Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania restauracji z kategorii ?luksusowych?, w tym oferujących dania kuchni zagranicznych

Realizując program kontroli UOK i K w zakresie kontroli prawidłowości funkcjonowania restauracji z kategorii „luksusowych”, w tym oferujących dania kuchni zagranicznych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 12 kontroli u 9 przedsiębiorców.

Kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców podjęto na podstawie art. 3 ust.1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 28.5.2004 s. z późn. zm.), art.17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017, poz. 2212), w związku z art.3 ust.1 pkt.6 oraz art.3 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017, poz.1063 ze zm.).

Kontrole w restauracjach z kategorii luksusowych przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania u 5 przedsiębiorców w Szczecinie (4 kontrole urzędowe oraz 1 kontrola na zawiadomienie), u 3 w Koszalinie (2 kontrole urzędowe oraz 1 kontrola na zawiadomienie) i 1 w Kołobrzegu (kontrola urzędowa)

Przeprowadzono 12 kontroli u 9 przedsiębiorców i u wszystkich stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano razem 129 partii o wartości 6480 zł, kwestionując 99 partii o wartości 3390 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Rzetelność obsługi

Rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono u 9 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono w restauracji w Koszalinie, gdzie stwierdzono podmianę asortymentową, ponieważ w składzie wyrobu będącego przedmiotem zakupu kontrolnego, tj. sałatki lazurowej o wartości 20 zł podano jako jeden ze składników ser Feta, którego nazwa została zarejestrowana jako chroniona nazwa pochodzenia, zamiast faktycznie użytego sera Favita. W trakcie kontroli stwierdzono, że na stanie restauracji nie było sera Feta, znajdował się natomiast ser miękki solankowy - tłusty „Favita” a'270 g.

W związku z powyższym stwierdzono, że w miejscu sprzedaży podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, co wprowadza w błąd konsumenta, co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu (...), co stanowi naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (We) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.), oraz wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt.10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212 ).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że do sałatki lazurowej jest już kupowany oryginalny ser Feta.

Prawidłowość uwidaczniania cen

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen w świetle wymagań ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Nieprawidłowości stwierdzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

 • w restauracji w Koszalinie, gdzie w cenniku nie określono ilości potrawy lub wyrobu przy 8 wyrobach kulinarnych.

Powyższe narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że uchybienia zostały usunięte i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 • w restauracji w Szczecinie, gdzie w cenniku nie określono ilości potrawy lub wyrobu przy 6 rodzajach dań, przystawek, deserów i zestawów dla 2 lub 4 osób. Powyższe narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym:

W toku kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2017, poz. 1063 ze zm.) w zakresie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych.

Osoba odpowiedzialna uaktualniła ilości potraw lub wyrobów w cenniku.

Żądanie wykonano.

Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów

Do badań laboratoryjnych pobrano 9 próbek o wartości 425 zł. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu zakwestionowano 4 próbki o wartości 198 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono:

 • w restauracji w Koszalinie, gdzie zakwestionowano Sałatę Cezar, rzymska sałata z domowym dressingiem na bazie anchois, parmezanu kaparów podana z krewetkami i bekonem o wartości 35 zł, z uwagi na obecność niedeklarowanych w składzie pomidorów koktajlowych.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 263/2017 z dnia 10.11.2017 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pełnomocnik przedsiębiorcy poinformował, że uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

 • w restauracji w Koszalinie, gdzie zakwestionowano sałatkę Delizia o wartości 26 zł, ponieważ w badanej próbce nie stwierdzono deklarowanej obecności rukoli, natomiast stwierdzono niedeklarowane w składzie płatki czosnku.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 296/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca odpowiedziała, że uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

 • w Restauracji w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych wykazano, że badana próbka Wybór Mięs z grilla: medalion wołowy (60g), medalion wieprzowy (60g), pierś z indyka (60g), boczek z warzywami gotowanymi, sosem holenderskim i smażonymi ziemniakami o wartości 59 zł nie odpowiada wymaganiom określonym w deklaracji w cenniku, z uwagi na niższą zawartość składników jednorodnych: mięsa wołowego-medalion wołowy (wynik badania 40,3g, deklaracja 60g przy niepewności wyniku 6,8g).

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 266/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne - w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

w restauracji w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że badana próbka Polędwica wołowa z sosem, pieczonymi ziemniakami i sałatką sezonową o wartości 78 zł zawiera dodatkowo 2 rodzaje cykorii.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 265/2017 z dnia 13.11.2017 r.

Wprowadzenie do obrotu produktu niezgodnego z deklaracją w cenniku nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. jw.), w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/20 06 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG , dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.), albowiem informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego składu.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż niezadeklarowane w składzie listki cykorii stanowiły elementy dekoracji potrawy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Identyfikowalność towarów

Nieprawidłowości nie stwierdzono, przy czym w przypadku przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie nie zbadano identyfikowalność jednego produktu Jagnięcina 100% Lamb Bonelessleg produkt głęboko mrożony, pochodzący z Nowej Zelandii.

W czasie kontroli okazano WZ od dostawcy Kuchnie Świata S.A.

W związku z powyższym, wydano w toku kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej - jak wyżej.

Żądanie jest w toku wykonania.

Prawidłowość oznakowania

Prawidłowość oznakowania sprawdzono w oparciu o niżej wymienione przepisy:

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz.29. ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017, poz.2212);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16, z poźn. zm);
 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01/02/2002,P.0001-0024 ze zm.).

Prawidłowość oznakowania sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców. Badaniem objęto 119 partii o wartości 4629 zł, z czego zakwestionowano 93 partie wyrobów kulinarnych o wartości 2877 zł, u niżej wymienionych przedsiębiorców:

w restauracji w Koszalinie, zakwestionowano 9 wyrobów kulinarnych o wartości 210 zł, będących w ofercie restauracji w dniu kontroli:

Sałaty:

 • Cezar, rzymska sałata z domowym dressingiem na bazie anchois, parmezanu i kaparów podana z krewetkami i bekonem,
 • Cezar, rzymska sałata z domowym dressingiem na bazie anchois, parmezanu i kaparów podana z kurczakiem i bekonem,
 • Rukola z dressingiem orzechowym podana z parmezanem, orzechem włoskim i pomidorkiem.
 • Zupy: zupa rybna, krem z kurek, gulaszowa, zupa rakowa, krem z chrzanem,
 • Dania mięsne: duszony polik wołowy na pure ziemniaczanym z pieczoną cebulą i szczypiorkiem w sosie własnym.

W przypadku zup - w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz.29. ze zm.).

W przypadku sałat - nazwy produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji podane w wykazie składników tj. anchois, parmezan, krewetki i orzechy włoskie nie były podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 21 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej.

W przypadku domowych dressingów wchodzących w skład sałat i pure ziemniaczanego - nie podano pełnego wykazu składników składnika złożonego, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej.

Wykaz składników sałat i duszonego polika wołowego (...) - nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212).

Ww. uchybienia zostały usunięte w toku kontroli.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

w restauracji w Koszalinie, zakwestionowano 21 wyrobów kulinarnych o wartości 563 zł, będących w ofercie restauracji w dniu kontroli:

Pizza

L

XL

XXL

Spinaci

27 cm

36 cm

46 cm

Verona

27 cm

36 cm

46 cm

Mexicana

27 cm

36 cm

46 cm

Amore

27 cm

36 cm

46 cm

Buongiorno

27 cm

36 cm

46 cm

 

Sałatki: Fegato di Pollo, Piatto Verde, Buongiorno, Anatra, Balsámico, Delizia.

 • w przypadku sosu pomidorowego i ciasta wchodzącego w skład pizz oraz sosów i mixu sałat wchodzących w skład sałatek, nie podano wykazu składników składnika złożonego, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej;
 • w przypadku 2 serów w pizzy Spinaci i serów wymienionych ogólnie w pizzach nie uwidoczniono ich szczegółowej nazwy, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w związku z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej;

wykaz składników pizz i sałatek nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

w restauracji w Koszalinie zakwestionowano 8 wyrobów kulinarnych o wartości 171 zł, będących w ofercie restauracji w dniu kontroli:

 • Zupy: gulaszowa, żurek staropolski, rybna rosołowa.
 • Dania główne: Kaczka pieczona /pieczona połowa kaczki z jabłkami i sosem żurawinowym/ Kurczak z grilla /grillowana pierś kurczaka, natka pietruszki, sos barbecue/
 • Polędwiczki /polędwiczki drobiowe w sosie rokpolowym/
 • Paryzian /rolada z polędwiczki wieprzowej i szpinaku, serwowana na sosie kurkowym/
 • Gotowane warzywa :kalafior, brokuł, marchewka

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że:

 • w przypadku zup - w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz.29. ze zm.),
 • w przypadku sosów w daniach głównych - nie podano pełnego wykazu składników składnika złożonego, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej,
 • wykaz składników dań głównych i gotowanych warzyw - nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - jak wyżej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jak wyżej.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że wykaz składników będzie ogólnodostępny dla klientów restauracji od dnia 19 stycznia 2018 r.

w restauracji w Szczecinie, zakwestionowano 5 partii środków spożywczych o wartości 235 zł:

 • przy 1 partii wyrobu kulinarnego Polików wołowych duszonych z warzywami w sosie z podgrzybków podane z paloną kaszą gryczaną 150g/150g, stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników sosu i warzyw) - co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz.U. - jw.) oraz nie podano i nie wyróżniono pismem odróżniającym od pozostałych składników produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, tj. mąki pszennej w „zasmażce ciemnej” i selera deklarowanego w składzie potrawy - co narusza art. 21 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 - jak wyżej;
 • przy 4 partiach wyrobów kulinarnych dania główne: Makaron tagiatelle z truflami i parmezanem 300g, Grillowana pierś z kurczaka kukurydzanego z pieczonymi batatami, sosem beurre blanc i kalafiorem romanesco 150g/150g, Grillowany królik sous vide w żubrówkowym sosie z kluskami śląskimi, chutney jabłkowym i karmelizowanymi burakami 150g/150g, Stek z Black Angus z sosem whisky podany ze smażonymi ziemniakami fasolką szparagową i papryką zapiekaną w płatkach bekonu 200g/150g - stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników makaronu i sosów) - co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej.
 • Przy ww. 5 partiach potraw wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz.U. - jw.), w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 - jak wyżej.

W związku z powyższym skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte.

w restauracji w Szczecinie, zakwestionowano 6 partii środków spożywczych o wartości 152 zł:

 • przy 6 partiach wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży w cenniku dla konsumentów (3 partie sałatek: Sałatka z kurczakiem podana z jajkiem, Mix sałat z marynowanymi krewetkami z sosem imbirowo-limonowym z dodatkiem chilli, Sałatka z szynką dojrzewającą, kandyzowaną żurawiną i prażonymi pestkami dyni oraz 3 partie zup: Krem z kalafiora z wędzonym łososiem i płatkami parmezanu, Żurek na wędzonych żeberkach z jajkiem przepiórczym, Tradycyjne Flaki wołowe) stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników sosów, sałat wchodzących w skład sałatek, warzyw) - co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz.U.- jw.).
 • Przy ww. partiach potraw wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz - co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej, w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 - jak wyżej.

W związku z powyższym skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte.

w restauracji w Szczecinie, zakwestionowano 4 partie środków spożywczych o wartości 241 zł:

 • przy 4 partiach wyrobów kulinarnych (oferowanych do sprzedaży w cenniku w tym pobrany do badań laboratoryjnych), tj.: Wybór Mięs z grilla: medalion wołowy (60g), medalion wieprzowy (60g), pierś z indyka (60g), boczek z warzywami gotowanymi, sosem holenderskim i smażonymi ziemniakami i 3 partie wyrobów kulinarnych: Dania z Grilla (Stek z wieprzowej karkówki, Filet z Łososia, Polędwiczki wieprzowe), stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników sosów, warzyw ) - co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej. Przy ww. partiach potraw wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej, w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 - jak wyżej.

W związku z powyższym skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte.

w restauracji w Szczecinie, zakwestionowano 40 partii środków spożywczych o wartości 1305 zł:

 • YAKHNI PILAF Pilaf z jagnięciną w szafranowym sosie 250g (z zakupu kontrolnego) brak podania składników: sałatki, sosu i chlebka (podpłomyka) oraz ich składników;
 • Zestaw dla jednej osoby - 3 rodzaje, brak podania składników podpłomyka, sałatki, sosu kokosowego, sosu szpinakowego;
 • Zestaw dla min. 4 osób - 1 rodzaj, brak podania składników pierożków, sosu kokosowego, indyjskiego pieczywa, dipu jogurtowego, sałatki;
 • Przystawki - 6 rodzajów, brak podania składników pierożków, panierki, warzyw, kuleczek serowych, sosu z owoców morza, papadum;
 • Zupy - 3 rodzaje, brak podania składników ostrej indochińskiej zupy, południowo indyjskiej zupy, owoców morza, ostro-kwaśnej zupy;
 • Dania z jagnięciny - 1 rodzaj, brak podania składników sosu pomidorowego, podpłomyka;
 • Dania z kurczakiem - 2 rodzaje, brak podania składników sosu kremowego, sosu pomidorowego;
 • Wołowina - 2 rodzaje, brak podania składników naleśnika, sosu kokosowego;
 • Zestaw dla dzieci - 2 rodzaje, brak podania składników naleśnika, sosu kokosowego;
 • Dania wegetariańskie - 10 rodzajów, brak podania składników pierożków, warzyw, placuszka, naleśnika, podpłomyka, kremowego sosu pomidorowego, kulek serowych, sosu orzechowego, kulek warzywnych, bukietu warzyw, placka uttapa, pączuszków;
 • Dania z ryb i krewetek - 4 rodzaje, brak podania składników sosu kokosowego, warzyw;
 • Desery - 5 rodzajów, brak podania składników popularnego indyjskiego deseru, ciepłego deseru,

Podano niepełny wykaz składników (m. in. składników sosów, sałatek, podpłomyków, deserów, zup).

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej.

Przy ww. partiach potraw wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. - jak wyżej, w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011- jak wyżej.

W związku z powyższym skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne.

W odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte.

Powyższe ustalenia u 4 przedsiębiorców nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych - jak wyżej.

Przestrzeganie warunków przechowywania żywności i okresów jej ważności

Badaniem objęto 91 partii o wartości 4900 zł, z czego zakwestionowano 4 partie o wartości 415 zł u niżej wymienionych przedsiębiorców:

w restauracji w Kołobrzegu,

 • 2 partie towarów o wartości 121 zł po upływie terminu przydatności do spożycia, tj.:
 • 4,9 kg filetu z kurczaka - 1 dzień po terminie,
 • 1,97 kg polędwiczek wieprzowych - 7 dni po terminie.

Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.)

Ww. wyroby decyzją wspólnika spółki wycofano z obrotu w trakcie kontroli i zagospodarowano we własnym zakresie.

W związku z powyższym osobę odpowiedzialną ukarano mandantem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - jak wyżej, w wysokości 300 zł.

O powyższym poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

w restauracji w Szczecinie, gdzie stwierdzono w obrocie 2 partie produktów o wartości 294 zł po dacie minimalnej trwałości i terminie przydatności do spożycia, tj.:

 • kasza manna 1kg Cenos 2 opakowania - 3 miesiące po upływie daty minimalnej trwałości;
 • polędwica wołowa w ilości 3,5kg - 20 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - jak wyżej.

W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.
Osobę odpowiedzialną ukarano mandantem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - jak wyżej, w wysokości 400 zł.
O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Inne zagadnienia

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r. poz. 884 ze zm.) stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stosowano w obrocie wagę elektroniczną z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej CE 07.

W związku z powyższym:
W toku kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2017, poz. 1063 ze zm.) w zakresie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych.

Żądanie wykonano.
Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust.1 pkt. 2 ustawy - Prawo o miarach - jak wyżej, w wysokości 150 zł.

O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.

W zakresie:

 • przestrzegania warunków magazynowania żywności,
 • stosowania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
 • przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz.957),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
 • w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) w zakresie identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców oraz zgodności prowadzonej działalności z wpisami do ewidencji,

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podsumowanie:

 • materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 9 przedsiębiorców.
 • nieprawidłowe oznakowanie wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży stwierdzono u 7 przedsiębiorców, co stanowi 77,78 % ogółem skontrolowanych.
 • w 1 przypadku stwierdzono podmianę asortymentową polegającą na używaniu sera Favita zamiast ser Feta.
 • badaniami laboratoryjnymi objęto 9 wyrobów kulinarnych, kwestionując 4 partie, co stanowi 44,44 % ogółem skontrolowanych.
 • skierowano 8 wystąpień do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • przesłano 2 informacje do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej.
 • przesłano 1 informację do właściwego Urzędu Miar.
 • zostanie przeprowadzone postępowania administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej wobec 8 przedsiębiorców.
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 4 przedsiębiorców.
 • wydano w toku kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 2 żądań w zakresie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych.
 • wydano 1 żądanie w celu przedłożenia dokumentów zakupu.
 • ukarano 3 osoby mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 850 zł z art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo o miarach.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-03-2018 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2018 13:03