Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej środków spożywczych oferowanych za pomocą środków porozumiewania na odległość, w tym sprzedaży internetowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 6 przedsiębiorców w 6 placówkach w zakresie jakości handlowej środków spożywczych oferowanych za pomocą środków porozumiewania na odległość, w tym sprzedaży internetowej, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na odległość przez Internet:

 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hipermarkecie w Szczecinie (również poprzez stronę internetową) (Kontrola Urzędowa);
 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w drogerii w Szczecinie (również poprzez stronę internetową (Kontrola Urzędowa);
 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie (również poprzez stronę internetową (Kontrola Urzędowa);
 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na Targowisku w Szczecinie (również poprzez stronę internetową (Kontrola Urzędowa);
 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie (również poprzez stronę internetową (Kontrola Urzędowa);
 • - przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu (również poprzez stronę internetową (Kontrola Urzędowa).

Nieprawidłowości stwierdzono u 5 kontrolowanych przedsiębiorców.

Ogółem skontrolowano 33 partie produktów o wartości 8006 zł, z czego zakwestionowano 10 partii o wartości 1059 zł u 3 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto produkty w następujących grupach towarowych:

 • miody manuka – 1 partia o wartości 69 zł, którą zakwestionowano;
 • kawa naturalna – 4 partie o wartości 995 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 587 zł;
 • herbata – 3 partie o wartości 517 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 153 zł;
 • wyroby czekoladowe – 12 partii o wartości 4390 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 48 zł;
 • słodycze inne niż wyroby czekoladowe – 5 partii o wartości 896 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 22 zł;
 • soki owocowe – 5 partii o wartości 260 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 88 zł;
 • inne produkty – 3 partie (masło, ser, suplement diety) o wartości 879 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 92 zł.

I. Zakup kontrolny

W celu sprawdzenia przestrzegania przepisów regulujących zawieranie umów na odległość dokonano zakupu kontrolnego przez Internet u 3 przedsiębiorców nie stwierdzając nieprawidłowości. Płatność za zrealizowane zakupy odbywała się przy odbiorze towaru w punktach sprzedaży.

II. Ocena sposobu prezentacji środków spożywczych oferowanych do sprzedaży na odległość.

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prezentację środków spożywczych oferowanych do sprzedaży na stronach internetowych zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm. ).

Badaniem objęto 30 partii produktów o wartości 7892 zł, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 945 zł u 3 przedsiębiorców tj. u:

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą na Targowisku w Szczecinie gdzie na stronie internetowej przy miodzie Manuka 250g- nektarowy- nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie:

 • warunków przechowywania,
 • nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Powyższe narusza art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 j/w.

Ponadto przy ww. miodzie na stronie internetowej zastosowano informacje:

- „zawiera o wiele większą ilość Methylglyoxalu (MGO) niż nasze zwykłe polskie miody, a to ten związek organiczny odpowiada za prozdrowotne właściwości miodu Manuka”, co jest niezgodne z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 s. 9 z późn. zm.) z uwagi na to, że nazwa „methylglyoxal” nie sugeruje konsumentowi żadnego wpływu na zdrowie;

- „dla osób, które chcą wzmocnić swoją odporność”, „dla tych, którzy borykają się z problemami żołądkowymi (wrzodu, helicobacter, refluks, IBS)”, „w przeziębieniach”, „w przypadku problemów skórnych”, „w przypadku trudno gojących się ran”, co stanowi naruszenie art. 10 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 jw. z uwagi na to, że w wykazach dozwolonych oświadczeń nie figuruje żadne oświadczenie zdrowotne odnoszące się do miodu manuka.

Ponadto oznakowanie i prezentacja miodu z użyciem nazwy „Manuka Health” sugeruje lecznicze działanie produktu, co jest niezgodne art. 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.).

Powyższe narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212) oraz art. 7 rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2008 str. 18. z późn. zm.), z uwagi na to, że produkt nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisach oraz że podane informacje mogą wprowadzać w błąd, co do właściwości środka spożywczego.

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie PPIS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że produkt Miód Manuka został usunięty ze sprzedaży w sklepie internetowym.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu gdzie na stronie internetowej przy produktach:

 • - Kawa a’250 g - nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie nazwy żywności oraz nazwy producenta (na stronie internetowej podano jedynie markę produktu);
 • - Kawa a’1000 g - nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie nazwy żywności oraz pełnej nazwy producenta (podano dane producenta bez formy prawnej i adresu podmiotu)

Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. a), h) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 jw.

 • - Czekolada – Czekolada 70% - a’50 g – nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie wartości odżywczej oraz pełnej nazwy producenta (podano producenta bez formy prawnej i adresu podmiotu).

Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h), l) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 jw.

 • - Czekolada– Czekolada biała –a’50 g - nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie wartości odżywczej oraz pełnej nazwy producenta, tj. podano producenta bez formy prawnej i adresu podmiotu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h), l) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 jw.

Ponadto w prezentacji ww. produktu nazwa składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji podana w wykazie składników tj. mleko w proszku, nie była podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, co stanowiło naruszenie art. 21 ust.1 lit. b rozporządzenia 1169/2011 jw.

Powyższe narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie PPIS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, gdzie na stronie internetowej przy produktach:

 • - Sok z rokitnika 100% a’490 ml –podane wartości odżywcze w 100 ml produktu były niezgodne z oryginalnym oznakowaniem produktu na etykiecie producenta oraz wymienione były w niewłaściwej kolejności.

Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. l), art. 14 ust. 1 oraz załącznika XV rozporządzenia 1169/2011 jw.

 • - Czarna herbata „angielska śniadaniowa” a’125 g – nie uwidoczniono obowiązkowych informacji w zakresie kraju pochodzenia, umieszczonego w oznakowaniu na oryginalnej etykiecie producenta, gdzie kraj pochodzenia został wskazany jako Sri Lanka. Z kolei w nazwie produktu użyto m. in. sformułowania „angielska śniadaniowa”. Powyższe może wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego.

Powyższe stanowi naruszenie:

- art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 jw. i art. 9 ust. 1 lit. i), art. 14 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1169/2011 jw.

Powyższe narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212).

Przedsiębiorca usunął uchybienia w zakresie prezentacji środków spożywczych na stronie internetowej sklepu w trakcie kontroli.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

III. Prawidłowość oznakowania produktów

Prawidłowość oznakowania kontrolowanych produktów sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm. ),
 • - rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.),
 • - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008r. s. 16 ze zm.),
 • - ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz.149 ze zm.),
 • - ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212),
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. nr 83, poz. 772),
 • - rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006r. s. 9 ze zm.),
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773 ze zm.),
 • - rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007r., s. 1 ze zm.),
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 494 ze zm.),
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.),
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.);
 • - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 671 ze zm.).

Badaniem objęto 30 partii produktów o wartości 7892 zł, z czego zakwestionowano 5 partii o wartości 704 zł u 2 przedsiębiorców, tj. u:

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą na Targowisku w Szczecinie gdzie pochodzący z zakupu kontrolnego Miód Manuka 250g dystrybutora z Warszawy, nie posiadał oznakowania w języku polskim w zakresie:

 • nazwy żywności,
 • daty minimalnej trwałości,
 • warunków przechowywania.

Brak oznaczeń jw. w języku polskim narusza wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212) oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 jw.

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie PPIS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że otrzymał od dystrybutora prawidłowe etykiety.

Dystrybutor udzielił odpowiedzi, w którym poinformował, że zawsze dołącza etykiety w języku polskim, które mocowane są na nakrętce na gumce oraz, że ponownie przesłał prawidłowe etykiety do przedsiębiorcy.

Otrzymano również odpowiedź od PPIS, który poinformował, że przeprowadził kontrolę u ww. przedsiębiorcy nie stwierdzając przedmiotowego miodu w sprzedaży przez Internet i w punkcie handlowym przedsiębiorcy.

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu, gdzie produkty:

 • - Kawa a’250 g, oznaczona m. in.: „Expiry date 08/2019”, „Lot numer L30A”;
 • - Kawa a’1000 g, oznaczona m. in.: „Best before end 09/2019”, „LOT L22B”;
 • - Czekolada– Czekolada 70% - a’50 g, oznaczona m. in.: „BB 21/02/2019”, „L0007”;
 • - Czekolada– Czekolada biała –a’50 g, oznaczona m. in.: „BB 17/12/2017”, „L0037”;

nie posiadały jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim, co stanowi naruszenie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., art. 15 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 jw. i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Ocena jakości produktów w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym lub w inny sposób podanej do wiadomości konsumentów

Badania jakościowe kontrolowanych produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym UOKiK w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 6 partii produktów o wartości 1035 zł, w poszczególnych grupach towarowych:

 • wyroby czekoladowe – 2 partie o wartości 144 zł,
 • soki owocowe – 2 partie o wartości 104 zł;
 • inne produkty (masło, ser) – 2 partie o wartości 787 zł,

nie kwestionując żadnej partii.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości masy netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą.

W powyższym zakresie badaniem objęto 6 partii produktów w ilości 17 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego opakowania jednostkowego.

V. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków przechowywania

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 33 partie produktów o wartości 8006 zł , z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 114 zł u 1 przedsiębiorcy, tj. u:

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, gdzie stwierdzono produkty po upływie daty minimalnej trwałości tj.:

 • - 11 opakowań herbaty z probiotykiem SuSaron. Suplement diety a`26 g (20 saszetek x 1,3 g) – 21 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 • - 11 opakowań chałwy mleczno- sezamowej a’65 g - 8 dni po upływie daty minimalnej trwałości;
 • - 2 opakowania chałwy o smaku waniliowym a`65 g - 5 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

Powyższe stanowi naruszenie art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.). W trakcie kontroli ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.

Wobec powyższego:

 • osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł, za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.
 • skierowano pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Warunki i sposób przechowywania produktów sprawdzono uwzględniając zalecenia producentów i przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L.139, str. 1 ze zm.)

Badaniem objęto 30 partii produktów o wartości 7892 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Sprawdzono również stan opakowań produktów w opakowaniach jednostkowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

VI. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Ogółem sprawdzono oznakowanie 6 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w które pakowane są środki spożywcze oferowane do sprzedaży luzem w odniesieniu do przepisów rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE. L Nr 338 str. 4 z późn. zm.). Ww. produkty nie były produktami o szczególnym przeznaczeniu. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

VII. Identyfikowalność towarów

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L.2002.31.1 ze zm.) oraz u 1 przedsiębiorcy też art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 2011.242.2).

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w supermarkecie w Szczecinie przesłał faktury zakupu kontrolowanych produktów natomiast do dnia sporządzenia informacji nie przesłał dokumentów pozwalających na identyfikację kontrolowanych produktów, w związku z powyższym sprawa jest jeszcze w toku.

Pozostali kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw i inne dokumenty, co umożliwiało identyfikację dostawców ocenianych produktów.

VIII. Przestrzeganie przepisu art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.)

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, którzy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

IX. Przestrzeganie postanowień art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.).

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, stwierdzając nieprawidłowości u 1 przedsiębiorcy tj. u:

- przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w drogerii w Szczecinie, gdzie nie okazano wpisu do rejestru zakładów w zakresie sprzedaży żywności na odległość, w tym sprzedaży przez Internet.

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie PPIS.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne i przesłał złożony wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS o rozszerzenie działalności o sprzedaż internetową.

X. Identyfikacja przedsiębiorcy.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

XI. Przestrzeganie zakazu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych na odległość.

Nie stwierdzono u kontrolowanych przedsiębiorców sprzedaży napojów alkoholowych na odległość przez Internet.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 5 informacji do właściwych terytorialnie PPIS,
 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • - materiały z 3 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 28-02-2018 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2018 11:06