Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

OGÓLNE WYNIKI KONTROLI

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2017r. wraz z pismami Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w 2017 roku ogółem 38 kontroli u 26 przedsiębiorców (w tym 12 kontroli z uwagi na wykazanie niezgodności w wyniku badań laboratoryjnych).

Spośród kontrolowanych przedsiębiorców 23 prowadziło sprzedaż detaliczną, a 3 przedsiębiorców prowadziło hurtową sprzedaż (w tym jeden w formie spółki cywilnej).

 • Ogółem kontroli poddano 256 partii wyrobów włókienniczych, w tym:
 • 82 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych,
 • 68 partii wyrobów pończoszniczych dla dzieci i dorosłych,
 • 60 partii bielizny stołowej,
 • 38 partii czapek, szalików i rękawiczek dla dzieci i dorosłych,
 • 8 partii wyrobów pościelowych.

Spośród skontrolowanych 256 partii:

 • 69 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,
 • 14 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 173 partie pochodziły z importu.

W zakresie jakości oraz oznakowania łącznie zbadano 256 partii wyrobów włókienniczych.

Zakwestionowano 208 partii (w tym w zakresie jakości 18 partii, w zakresie oznakowania 205 partii), tj. 81,3 % wszystkich skontrolowanych partii wyrobów, w tym:

 • 74 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych,
 • 57 partii wyrobów pończoszniczych dla dzieci i dorosłych,
 • 45 partii bielizny stołowej,
 • 28 partii czapek, szalików i rękawiczek dla dzieci i dorosłych,
 • 4 partie wyrobów pościelowych.

Spośród zakwestionowanych 208 partii towarów:

 • 32 partie wyprodukowano w Polsce,
 • 14 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 162 partie pochodziły z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

JAKOŚĆ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.

Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 132 próbki wyrobów włókienniczych, z czego zbadano:

 • laboratoryjnie 22 próbki,
 • organoleptycznie 110 próbek.

W wyniku badań:

 • laboratoryjnych – zakwestionowano 18 próbek wyrobów włókienniczych, tj. 81,8 % wszystkich próbek przebadanych laboratoryjnie,
 • organoleptycznych - nie zakwestionowano żadnej próbki.

1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 22 partii wyrobów włókienniczych oferowanych do sprzedaży u 16 przedsiębiorców.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono:

 • skład surowcowy,
 • wymiary,
 • kurczliwość,
 • wskaźniki użytkowe produktów oznakowanych certyfikatem Oeko-Tex Standard 100 (odporność wybarwień na działanie wody, odporność wybarwień na działanie potu, odporność wybarwień na tarcie suche, zmiany wymiarów po praniu i suszeniu, obecność formaldehydu, wartość pH,),
 • zawartość formaldehydu w odniesieniu do certyfikatu Oeko-Tex Standard 100.

Trzynastu przedsiębiorców, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyło deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie uzyskali stosownych dokumentów od swoich dostawców. Brak było również takiej informacji na oznakowaniu wyrobów. Tylko trzech przedsiębiorców przedstawiło w trakcie kontroli ważne certyfikaty Oeko-Tex Standard 100 dla wyrobów pobranych do badań laboratoryjnych i wyroby te przebadano w zakresie wskaźników użytkowych.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 18 partii wyrobów pobranych u 16 przedsiębiorców, tj.:

 • 16 partii wyrobów z uwagi, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym, tj.:
 • 4 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych (sweter damski i sweter męski),
 • 5 partii wyrobów pończoszniczych dla dzieci i dorosłych (skarpety damskie, skarpety stopki),
 • 2 partie bielizny stołowej (ścierki kuchenne),
 • 2 partie czapek dla dzieci,
 • 1 partię chustki damskiej,
 • 2 partie wyrobów pościelowych (poszewka na poduszkę i prześcieradło),
 • 1 partię bielizny stołowej (ściereczki kuchenne), z uwagi na to że wymiary były niezgodne z deklarowanymi, stwierdzone wartości wskaźnika użytkowego zmiany wymiarów po praniu i suszeniu były niezgodne z deklarowanymi oraz stwierdzona wartość pH była niezgodna z wymaganiami,
 • 1 partię bielizny pościelowej (prześcieradło) z uwagi iż rzeczywiste wymiary były niezgodne z deklarowanymi oraz z uwagi na stwierdzoną wartość pH i zawartość formaldehydu niezgodną z wymaganiami w odniesieniu do certyfikatu Oeko-Tex Standard 100.

Po otrzymaniu wyników badań wszczęto ponownie kontrole ustalając że 6 przedsiębiorców oferuje do sprzedaży zakwestionowane wyroby. W trakcie tych kontroli:

 • 3 przedsiębiorców podjęło działania mające na celu usunięcie uchybienia poprzez poprawę oznakowania wyrobów zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych,
 • 1 przedsiębiorca dokonał zwrotu kwestionowanych wyrobów do producenta,
 • 2 przedsiębiorców przeznaczyło wyroby na cele własne nie związane ze sprzedażą dla konsumentów.

U 10 przedsiębiorców, w trakcie ponownych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży wyrobów, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych.

W związku z wynikami badań laboratoryjnych:

 • przesłano 4 pisma do 4 kontrolowanych przedsiębiorców wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej,
 • skierowano 1 wystąpienie pokontrolne na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano 11 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do 11 producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przesłano 3 pisma do dostawców wyrobów niewłaściwej jakości informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • wszczęto 14 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych,
 • wszczęte będą 2 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców w sprawie naliczenia kosztów.

2. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 110 próbek wyrobów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” i PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin, tj.: zaciągnięć, dziur, spuszczonych oczek, nierównych ściegów.

Dokonano także przemierzenia 21 partii wyrobów (bielizna stołowa). Stwierdzono, że faktyczne, rzeczywiste wymiary były zgodne z deklarowanymi na etykietach jednostkowych lub wszywkach.

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

Ogółem sprawdzono oznaczenia 256 partii wyrobów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).

Zakwestionowano 205 partii (80,1 % ogółem sprawdzonych wyrobów), tj.:

 • 74 partie wyrobów dziewiarskich dla dorosłych,
 • 57 partii wyrobów pończoszniczych dla dzieci i dorosłych,
 • 44 partie bielizny stołowej,
 • 2 partie wyrobów pościelowych,
 • 28 partii czapek, szalików i rękawiczek dla dzieci i dorosłych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu do:

 • 24 partii wyrobów krajowych, 12 partii z obrotu wewnątrzunijnego i 152 partie wyrobów z importu - opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznikiem nr 1),
 • 2 partii wyrobów krajowych, 2 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego oraz 9 partii wyrobów z importu - z uwagi na niezgodność nazw włókien z nazwami włókien tekstylnych określonymi w załączniku 1 do w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, co nie spełniało wymagań rozdziału 2, art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia,
 • 8 partii wyrobów krajowych, 1 partii wyrobu z obrotu wewnątrzunijnego i 8 partii wyrobów z importu – zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • 3 partii wyrobów z importu - brak informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ponadto sprawdzając oznakowanie wyrobów pończoszniczych stwierdzono, że w przypadku 1 partii skarpet dziecięcych na etykiecie umieszczono określenie: „skarpetki bawełniane”, które było niespójne z podaną informacją o składzie surowcowym wyrobu, wskazującą na 83 % zawartość bawełny w masie całkowitej wszystkich włókien składowych oraz 10 % zawartość poliamidu, 5 % polipropylenu i 2 % elastanu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, producenci tego wyrobu poinformowali, że dokonali poprawy etykiet poprzez umieszczenie określenia: „skarpetki dziecięce”.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami przesłano:

 • 11 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do 11 producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
 • 38 pism do 37 dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych informujących o stwierdzonych uchybieniach,
 • 6 pism do WIIH w Warszawie (w związku z niepodjęciem pism przez 14 przedsiębiorców mających siedzibę na terenie woj. mazowieckiego, którzy byli dostawcami wyrobów niewłaściwie oznakowanych).

INNE ZAGADNIENIA

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 26 skontrolowanych przedsiębiorców (jedną spółkę cywilną prowadziło 2 przedsiębiorców) 14 zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 13 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

W czasie kontroli stwierdzono, iż dwóch przedsiębiorców pomimo upływu 7 dniowego terminu nie dopełniło obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, ponieważ faktycznie wykonywana działalność gospodarcza nie mieściła się w zakresie ujętym we wpisie, co narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm.) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 60¹ § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).

Wobec jednego przedsiębiorcy, jako sprawcy wykroczenia zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.), na drugiego przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany.

Jeden z przedsiębiorców dokonał aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w trakcie kontroli, a drugi po jej zakończeniu.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej pozostałych przedsiębiorców był zgodny z zarejestrowanym wpisem.

Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • przesłania 4 pism do 4 kontrolowanych przedsiębiorców wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy dotyczącego niewłaściwej jakości produktu,
 • skierowania 15 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do 15 producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowania 38 pism do 37 dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych informujących o stwierdzonych uchybieniach,
 • skierowania 6 pism do WIIH w Warszawie (w związku z niepodjęciem pism przez dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych),
 • wszczęto 14 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych,
 • zastosowania wobec jednego przedsiębiorcy środka w postaci pouczenia, na zasadzie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń.

Ponadto wszczęte będą 2 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców w sprawie naliczenia kosztów.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-02-2018 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2018 12:49