Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 7 kontroli u 6 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenie ChNP, ChOG i GTS zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.
Urzędowe kontrole żywności przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie w Nowogardzie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie spożywczo - przemysłowym w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA X 2];

Pozostałe sklepy:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrolą objęto:

 • CHNP - 11 partii o wartości 665 zł, kwestionując 2 partie o wartości 94 zł;
 • CHOG - 2 partie o wartości 164 zł, kwestionując 1 partię o wartości 153 zł;
 • GTS - 4 partie o wartości 407 zł, kwestionując 3 partie o wartości 375 zł.

Ogółem kontrolą objęto 17 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 1236 złotych, z czego zakwestionowano 6 partii o wartości 622 złotych (2 partie produktów posiadających oznaczenie: ChNP o wartości 94,00 zł, 1 partia posiadająca oznaczenie: ChOG o wartości 153 zł oraz 3 partie produktów posiadających oznaczenie: GTS o wartości 375 zł), co stanowi 35,29 % zbadanych partii.

OCENA JAKOŚCIOWA PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA ChNP, ChOG, GTS

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 6 partii (20 op.) ww. produktów o wartości 667 zł :

 • 1 partię o wartości 231 zł produktu posiadającego oznaczenie GTS;
 • 4 partie o wartości 283 zł produktów posiadających oznaczenia ChNP;
 • 1 partię o wartości 153 zł produktu posiadającego oznaczenie ChOG.

W toku kontroli u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie spożywczo - przemysłowym w Koszalinie do badań laboratoryjnych pobrano próbki z niżej wymienionych produktów, tj.:

 • oryginalna hiszpańska szynka Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Szynka wieprzowa, peklowana, suszona, dojrzewająca przez 11 miesięcy o wartości 231 zł; wielkość partii 31 opakowań jednostkowych a`100 g, oznaczona m.in.: należy spożyć do: 25.12.17; wyprodukowana w Hiszpanii;
 • chronione oznaczenie geograficzne, szynka wieprzowa wędzona, surowa, dojrzewająca, w plastrach o wartości 153 zł; wielkość partii 13 opakowań jednostkowych a`200 g, oznaczona m.in.: należy spożyć do: 09.01.2018, kraj pochodzenia: Niemcy.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że:

 • badana próbka ww. produktu Gwarantowana Tradycyjna Specjalność jest niezgodna z deklaracją producenta podaną na opakowaniu w wartości odżywczej, z uwagi na wyższą zawartość soli - stwierdzono 6,8 g soli (wynik badania), (niepewność wyniku 0,5 g), podczas gdy deklaracja na opakowaniu w informacji o wartości odżywczej wskazywała na 5,0 g (wartość zgodnie z wymaganiami), przy uwzględnieniu tolerancji.

Szczegóły przeprowadzonych badań i ich wyniki zawiera sprawozdanie z badań
nr 848/2017 z dnia 05.12.2017 r.

 • badana próbka ww. produktu chronione oznaczenie geograficzne jest niezgodna z deklaracją producenta podaną na opakowaniu w wartości odżywczej, z uwagi na:
 • wyższą zawartość tłuszczu - stwierdzono 22,0 g tłuszczu (niepewność wyniku 1,4 g), podczas gdy deklaracja na opakowaniu w informacji o wartości odżywczej wskazywała na 15 g (wartość zgodnie z wymaganiami), przy uwzględnieniu tolerancji,
 • wyższą zawartość soli - stwierdzono 6,7 g soli (wynik badania), (niepewność wyniku 0,5 g), podczas gdy deklaracja na opakowaniu w informacji o wartości odżywczej wskazywała na 5,5 g (wartość zgodnie z wymaganiami), przy uwzględnieniu tolerancji.

Szczegóły przeprowadzonych badań i ich wyniki zawiera sprawozdanie z badań nr 849/2017 z dnia 05.12.2017 r.

Powyższe narusza wymagania art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212).

Pozostałe badane parametry w zakresie zawartości tłuszczu i białka były zgodne z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta na opakowaniu w wartości odżywczej, przy uwzględnieniu tolerancji.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, (spółka odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu kwestionowanych produktów),
 • zostanie przesłana informacja do właściwego WIJHARS,
 • zostanie przekazana informacja w zakresie niewłaściwej jakości produktu chronione oznaczenie geograficzne, do Polskiego Punktu Kontaktowego ds. oszustw związanych z żywnością w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na adres: cpfoodfraud@ijhars.gov.pl zaznaczając, że jest to powiadomienie informacyjne bez znamion oszustwa żywnościowego (kopia do wiadomości do Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK).

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W tracie postępowania pokontrolnego wpłynęło pismo od kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o zbadanie próbki kontrolnej produktu pn. oryginalna hiszpańska szynka Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Szynka wieprzowa, peklowana, suszona, dojrzewająca przez 11 miesięcy. Przedmiotowe pismo nie spełniało formalnych wymogów, ponieważ zostało podpisane przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

W związku z powyższym wystosowano do przedsiębiorcy pismo z prośbą o usunięcie braków formalnych przedmiotowego wniosku poprzez jego złożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 6 próbek (20op.) produktów na łączną wartość 667 złotych.
Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 343 z 14.12.2012 str. 1 z późn. zm.) - art. 13 i art. 24;
 • rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L Nr 179 z 19.6.2014 str.17);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 179 z 19.6.2014 str. 36 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 1.2.2002 str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE)
 • nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 20.12.2013 str.671 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 str. 55 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772).

Ogółem kontrolą objęto 17 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 1236 złotych, kwestionując 4 partie produktów posiadających oznaczenia ChNP, GTS o 238 złotych, co stanowi 23,53 % zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych kontrolą objęto 15 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 1211 złotych, kwestionując 4 partie o 238 złotych, co stanowi 26,67 % zbadanych partii.

W pozostałych sklepach kontrolą objęto 2 partie produktów posiadających oznaczenia ChNP o wartości 25 złotych, nie kwestionując zbadanych partii.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Oznakowanie produktów zakwestionowano w przypadku 3 skontrolowanych przedsiębiorców:

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie w Szczecinie, gdzie stwierdzono:

 • 1 partię (10 op.) Sera owczego ChNP w opakowaniu jednostkowym 150g; należy spożyć do: 10/01/2018, która nie posiadała w oznakowaniu produktu znaku identyfikacyjnego, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 i załącznika nr II sekcja I pkt A1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L. 139 z 30.04.2004r. s. 55 ze zm.) w zakresie obowiązku naniesienia znaku identyfikacyjnego przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego przez produkt.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego PPIS właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora w zakresie niewłaściwego oznakowania ww. produktu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, iż zakwestionowana ww. partia sera została usunięta ze sprzedaży i wpisana na straty .

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dystrybutor poinformował, iż poprawiono etykietę partii sera jw. wraz z nową dostawą.

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, gdzie stwierdzono w sprzedaży:
2 partie o wartości 143,84 zł produktu GTS, w opakowaniu jednostkowym 100g:

 • - partia (10 op.) GTS, 100g najlepiej spożyć przed: 21/01/18
 • - partia (6 op.) GTS, 100g najlepiej spożyć przed: 16/01/18

które na opakowaniach jednostkowych nie zawierały informacji w języku polskim w zakresie:

 • - nazwy żywności;
 • - wykazu składników;
 • - daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia;
 • - wszelkich specjalnych warunków przechowywania.

Powyższe narusza wymagania określone w przepisach art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212), oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował iż jest na etapie zmian etykiety z Dostawcą.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie w Nowogardzie, gdzie stwierdzono w sprzedaży:

 • 1 partię (4 op.) o wartości 23,96 zł Sera owczego dojrzewającego ChNP w opakowaniu jednostkowym 100g, najlepiej spożyć przed: 20/05/2018; Wyprodukowano dla: ……oznakowany znakiem ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), podczas gdy ww. produkt nie widnieje na liście produktów zarejestrowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej w bazie „DOOR”.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że ww. ser nie odpowiada wymaganiom art. 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212) w związku z naruszeniem art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 jw. oraz art. 44 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 s.1 z późn. zm.) –
z uwagi na podanie nierzetelnej wprowadzającej w błąd informacji na temat żywności.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego WIIH w zakresie niewłaściwego oznakowania ww. produktu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że zaniechał wprowadzania ww. produktu do obrotu handlowego.

W odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne producent m.in. wyjaśnił, iż producent sera w Grecji poinformował, że ser jest w 100% wyprodukowany z greckiego sera owczego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi certyfikatu. Nazwa sera funkcjonuje w Grecji jako Grecki ser owczy lub jako Feta (…)” i to m.in. przemówiło za oznaczeniem sera jw. Ponadto producent w swoim piśmie, z uwagi na posiadany zapas opakowań-folii, poprosił o możliwość stosowania aktualnych opakowań przez najbliższe pół roku. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował Producenta, iż nie posiada kompetencji w zakresie przedłużania okresu stosowania opakowań aż do wyczerpania zapasów.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW KONWENCJONALYCH

Nie stwierdzono w ofercie handlowej produktów konwencjonalnych, które posiadałyby nazwy objęte ochroną, tj. Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Natomiast stwierdzono u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie w Nowogardzie, w sprzedaży 1 partię (4 op.) o wartości 23,96 zł produktu: Ser owczy dojrzewający: Grecki ser owczy ChNP w opakowaniu jednostkowym 100g, najlepiej spożyć przed: 20/05/2018; wyprodukowany dla: ……oznakowany znakiem ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), podczas gdy ww. produkt nie widnieje na liście produktów zarejestrowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej w bazie „DOOR”.

PRODUKTY GÓRSKIE

Nie stwierdzono w sprzedaży produktów opisanych jako „produkty górskie” .

PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 17 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 1236 złotych. W powyższym zakresie nie zakwestionowano żadnej z partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 17 partii przedmiotowych produktów o wartości 707 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań jednostkowych 17 partii przedmiotowych produktów był właściwy, bez uszkodzeń.

SPRAWDZENIE DOKUMENÓW IDENTYFIKUJĄCYCH DOSTAWCÓW

Przestrzeganie przepisów art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 1.2.2002 str. 1 z późn. zm.) sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

W powyższym zakresie zbadano 17 partii przedmiotowych produktów o wartości 1236 zł.

Przedsiębiorcy okazali niezbędne dokumenty pozwalające na identyfikacje przedmiotowych partii produktów dotyczących zakupu.

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono również przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikującym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Badaniem objęto 17 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia o wartości 1236 zł poprzez sprawdzenie ich oznakowania, tj. czy partia została oznaczona kodem identyfikacyjnym bądź terminem przydatności do spożycia będącym jednocześnie kodem identyfikacyjnym.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

U sześciu przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania informacji do właściwego terytorialnie PPIS,
 • przesłania informacji do właściwego terytorialnie WIIH.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • materiały z 3 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec 3 przedsiębiorców z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów wobec 1 przedsiębiorcy,
 • zostanie przekazana informacja do właściwego WIJHARS,
 • zostanie przekazana informacja w zakresie niewłaściwej jakości handlowej produktu do GIJHARS oraz Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-02-2018 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2018 12:45