Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - opraw oświetleniowych (w tym lampki choinkowe, girlandy, węże świetlne LED)

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2017 r. wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u czterech przedsiębiorców:

 • w Szczecinie - sklep CHIŃSKIE CENTRUM,
 • w Szczecinie - Hurtownia Elektryczna,
 • w Koszalinie – sklep sieci handlowej,
 • w Świdwinie - sklep sieci handlowej.

Kontrolą objęto 11 partii girland świetlnych, pod kątem spełniania wymagań określonych w:

 • ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1398),
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806), uwzględniając wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne i badania, PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne.

Ogółem zakwestionowano 9 partii girland świetlnych, które zostały wyprodukowane w Chinach. 7 partii zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia jw.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

W IV kwartale 2017r. do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek Urzędu Celno - Skarbowego o wydanie opinii dotyczącej ww. sprzętu elektrycznego.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

Oznakowanie CE.

Kontrolą w tym zakresie objęto 11 partii girland świetlnych. Niespełnienie wymagań § 11 ust 1 ww. rozporządzenia MR ze względu na brak na sprzęcie oznakowania CE zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. stwierdzono w odniesieniu do 1 partii girland świetlnych, tj. lampek choinkowych, oferowanych u przedsiębiorcy w Szczecinie.

W związku z powyższym stwierdzono również niedopełnienie obowiązków producenta, importera i dystrybutora wynikających z przepisu art. 13 pkt 4, art. 16 pkt 2 oraz art. 17 pkt 3 ww. ustawy o SOZiNR.

Kontrolowany przedsiębiorca zutylizował oprawę, girlanda nie spełniała również innych wymagań, w tym konstrukcyjnych. Materiały z kontroli przesłano do UOKiK.

Na pozostałych 10 partiach girland, bezpośrednio na sprzęcie umieszczono w sposób widoczny, czytelny i trwały prawidłowe oznakowanie CE - zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806).

Deklaracje zgodności.

Sprawdzono prawidłowość wystawienia deklaracji zgodności w odniesieniu do 6 partii girland objętych kontrolą, stwierdzając nieprawidłowości w odniesieniu do 2 partii wyrobów wyprodukowanych w Chinach (kontrola w Koszalinie).

Przedłożone deklaracje zgodności wystawione przez ww. producenta na objęte sprawdzeniem 2 partie girland świetlnych, zostały sporządzone nieprawidłowo z uwagi na wskazanie w treści obydwu deklaracji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz.1089), które utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) - obowiązującego od 09.06.2016r.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13.04. 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w związku z pkt 5 załącznika 2 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W związku z powyższym do producenta zwrócono się o usunięcie stwierdzonej niezgodności. Do czasu sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi w sprawie.

W odniesieniu do 4 partii girland do uzyskanych deklaracji zgodności zastrzeżeń nie wniesiono.

W odniesieniu do 5 partii girland, skontrolowanych w Chińskim Centrum w Szczecinie do czasu sporządzenia informacji nie ustalono podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów na rynek, w związku z czym nie uzyskano deklaracji zgodności.

Informacje dotyczące identyfikacji wyrobów.

Kontroli w tym zakresie poddano 11 partii wyrobów.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano w odniesieniu do 5 partii girland świetlnych skontrolowanych u przedsiębiorcy w Szczecinie (Chińskie Centrum), przy których stwierdzono brak oznakowania numerem typu, partii lub serii bezpośrednio na sprzęcie, co stanowi naruszenie wymagań określonych w § 11 ust 4 ww. rozporządzenia MR.

Ponadto na ww. 5 partiach girland stwierdzono brak umieszczenia nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego, wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, co stanowi naruszenie wymagań § 11 ust 5 ww. rozporządzenia MR.

Jednocześnie w odniesieniu do wyżej wymienionych 5 partii girland stwierdzono naruszenie przepisów art. 13 pkt 7, 16 pkt 2 i art. 17 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy o SOZiNR.

Do dostawcy 4 partii girland firmy z Warszawy skierowano żądanie, mające na celu m.in. uzyskanie deklaracji zgodności oraz dowodów dostaw, na które do dnia sporządzenia informacji nie uzyskano odpowiedzi.

Do dostawcy 1 partii girland skierowano żądanie, na które uzyskano odpowiedź wskazującą na kolejne ogniwo dystrybucyjne do którego skierowano żądanie mające na celu uzyskanie deklaracji zgodności i dowodów zakupu.

Kontrolowany przedsiębiorca zutylizował zakwestionowane wyroby. Materiały z kontroli zostaną przekazane do UOKiK,

Na pozostałych 6 partiach girland świetlnych objętych sprawdzeniem, bezpośrednio na sprzęcie (na etykietach trwale zamocowanych na przewodach zasilających) oraz ich opakowaniach zamieszczono informacje dotyczące nazwy i adresu kontaktowego producenta oraz informacje umożliwiające identyfikację sprzętu, takie jak: nazwa wyrobu, marka wyrobu, numer produktu, kod EAN, co spełniało z wymagania § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Sprawdzeniem objęto 11 partii sprzętu.

Nieprawidłowości w zakresie przepisów § 5 ww. rozporządzenia MR stwierdzono w odniesieniu do 5 partii girland świetlnych, które oferowane były do sprzedaży przez J-MAX Sp. z o.o., gdzie w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych, bezpośrednio na:

4 partiach girland stwierdzono brak:

 • oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek girlandy, wymaganie określone w pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:20,
 • informacji o treści „WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH”, wymaganie to określono w pkt 20.6.1c) normy PN-EN 60598-2-20:2010.

Ponadto w instrukcji umieszczonej na opakowaniach girland wskazano, że „produkt przeznaczony do zastosowania wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń”, a na przywieszce zamocowanej do girlandy i opakowaniu naniesiono piktogram informujący o wewnętrznym przeznaczeniu girlandy.

1 partii girlandy świetlnej stwierdzono brak:

 • napięcia znamionowego w woltach, wymaganie określone w pkt 3.2.2 normy PN-EN 60598-1:2015-04 jw.,
 • symbolu II klasy elektrycznej, wymaganie określone w pkt 3.2.4 normy PN-EN 60598-1:2015-04 jw.,
 • oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek girlandy, wymaganie określone w pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:20,
 • informacji o treści „WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH”, wymaganie to określono w pkt 20.6.1c) normy PN-EN 60598-2-20:2010,
 • oznakowania maksymalnej mocy znamionowej w formie „n x MAX….W”, gdzie n oznacza liczbę oprawek lamp LED, wymaganie to określono w pkt 3.2.8 normy PN-EN 60598-1:2015-04 jw.,
 • mocy znamionowej oraz liczby i typu lamp, wymaganie określone w pkt 3.2.8 normy PN-EN 60598-1:2015-04 jw.

Na opakowaniach girland nie podano:

 • ostrzeżenia o treści „girlandy świetlnej w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania, z wyjątkiem przypadku, gdy opakowanie zostało do tego przystosowane dla celów ekspozycyjnych”, wymaganie to określa pkt 20.6.1 b)3) normy PN-EN 60598-2-20:2010 jw.,
 • informacji, że żarówki zastosowane w girlandzie są niewymienialne, pkt 20.6.1g) normy PN-EN 60598-2-20:2010 jw.

Ponadto na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji nie podano, że uszkodzony zewnętrzny przewód oprawy nie może być wymieniony, jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę należy zniszczyć, wymaganie to określono w pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04 jw.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono jednocześnie niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 13 pkt 9, art. 16 pkt 5 i art. 17 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy o SOZiNR .

Kontrolowany przedsiębiorca zutylizował ww. partie girland świetlnych - girlandy nie spełniały również innych wymagań, w tym konstrukcyjnych. Do dostawców sprzętu skierowano żądania mające na celu ustalenie ich statusu lub kolejnych ogniw dystrybucji. Do dnia sporządzenia informacji nie ustalono podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie ww. girland do obrotu. Materiały z kontroli zostaną przekazane do UOKiK.

W odniesieniu do pozostałych 6 partii girland świetlnych, w zakresie przepisów § 5 ww. rozporządzenia MR nieprawidłowości nie stwierdzono.

Tym niemniej, uwzględniając zapisy wymagań norm przedmiotowych, nieprawidłowości odnotowano w przypadku 4 partii girland świetlnych wyprodukowanych w Chinach, tj.:

 • 2 partii girland świetlnych wprowadzonych do obrotu przez producenta (pochodzenie Chiny), w odniesieniu do których stwierdzono, że podane w instrukcjach dołączonych do girland informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku uszkodzenia przewodu o treści: „Przewodu nie można reperować ani wymieniać. W przypadku uszkodzenia przewodu, należy wyrzucić całe urządzenie” oraz informacja dla źródeł światła niewymienialnych o treści: „Żarówki niewymienialne.” nie są zgodne z brzmieniem tych informacji określonym w pkt 3.3.17 i pkt 3.3.21 przedmiotowej normy zharmonizowanej PN-EN60598-1: 2015. Powyższe informacje według normy winny brzmieć kolejno:
  • „uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione; jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć”,
  • „Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienialne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić cała oprawę oświetleniową”;
 • 2 partii girland świetlnych wprowadzonych do obrotu przez importera, w odniesieniu do których stwierdzono, że:
  • na opakowaniach przedmiotowych girland nie podano informacji, że żarówki (diody LED) są niewymienialne, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” (treść przedmiotowej informacji podana była bezpośrednio na naklejkach umocowanych na przewodach girland oraz w instrukcji obsługi dołączonej do wyrobów);
  • zamieszczone na opakowaniach girland ostrzeżenie o treści: „Łańcucha świetlnego w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania” nie było w pełni zgodne z brzmieniem tej informacji określonym w pkt 20.6.1 pozycja b)3) przedmiotowej normy zharmonizowanej PN-EN 60598-2-20:2010, tj. o treści: „girlandy świetlnej w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania, z wyjątkiem przypadku, gdy opakowanie zostało do tego przystosowane dla celów ekspozycyjnych”;
  • w dołączonych do girland świetlnych instrukcjach obsługi podana informacja dotycząca niewymienialnych źródeł światła dla opraw oświetleniowych o treści: „Diody elektroluminescencyjne (LED) w produkcie są niewymienialne” nie była zgodna z brzmieniem tej informacji określonym w pkt 3.3.21 normy zharmonizowanej PN-EN 60598-1: 2015„Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne i badania”. Powyższa informacja według normy winna brzmieć: „Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienialne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową”.

Biorąc pod uwagę, że objęte sprawdzeniem girlandy świetlne zasilane są bardzo niskim, bezpiecznym napięciem (SELV), wymienione wyżej nieprawidłowości nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo podczas ich użytkowania uznano, że spełniają one wymagania § 5 ww. rozporządzenia, nie odpowiadają natomiast pod względem formalnym, w opisanym wyżej zakresie wymaganiom określonym w normach przedmiotowych: PN-EN 60598-1: 2015 Oprawy oświetleniowe. Część 1. Wymagania ogólne i badania oraz PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne.

W związku z powyższymi ustaleniami do producenta zwrócono się o usunięcie stwierdzonych niezgodności. Do czasu sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi w sprawie.

Do importera zostanie skierowane pismo o dostosowanie treści informacji do wymagań norm przedmiotowych.

Rozwiązania konstrukcyjne.

Kontroli poddano 11 partii wyrobów.

Nieprawidłowości w zakresie wymagań § 6 w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MR stwierdzono w odniesieniu do 5 partii girland świetlnych oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Szczecinie (Chińskie Centrum), gdzie w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych girland stwierdzono, że budowa zastosowanej w girlandach wtyczki do gniazda sieciowego jest niezgodna z pkt 7 normy PN-EN 50075:2001 Wtyczki płaskie nierozbieralne, dwubiegunowe 2,5A 250V z przewodem do połączeń urządzeń klasy II do użytku domowego i podobnego. Zgodnie z wymaganiem, o którym mowa ww. § 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczne oraz prawidłowe przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewniła zastosowana w girlandach wtyczka. Ponadto na wtyczkach nie podano: symbolu rodzaju prądu ~, nazwy, znaku fabrycznego lub znaku identyfikacyjnego producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcy, oznaczenia typu, którym może być numer katalogowy, wymagania te określa pkt 6.1 normy PN-EN 50075:2001. Przedmiotowy sprzęt elektryczny wyposażony w taką wtyczkę, nie zapewnia użytkownikowi bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia do sieci elektrycznej, przez co stwarza on zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również może powodować inne zagrożenia wynikające ze specyfiki tego sprzętu.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono jednocześnie niedopełnienie obowiązków producenta, importera i dystrybutora wynikających z art. 13 pkt 1, art. 16 pkt 1i pkt 3, art. 17 pkt 4 i pkt 6 ww. ustawy o SOZiNR .
Do dostawców sprzętu skierowano żądania mające na celu ustalenie ich statusu lub kolejnych ogniw dystrybucji. Do dnia sporządzenia informacji nie ustalono podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie ww. girland do obrotu. Materiały z kontroli zostaną przekazane do UOKiK.
Kontrolowany przedsiębiorca zutylizował zakwestionowane wyroby.
W odniesieniu do pozostałych 6 partii girland nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
Nie pobierano próbek wyrobów do badań laboratoryjnych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • przekazania akt kontroli do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego, (akta kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy w Szczecinie (Chińskie Centrum) zostaną przekazane po uzyskaniu odpowiedzi na żądania kierowane do dostawców girland),
 • skierowania pisma o usunięcie stwierdzonych niezgodności do producenta,
 • skierowania pisma do importera o dostosowanie treści informacji do wymagań norm przedmiotowych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2018 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2018 11:56