Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2017

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programu kontroli DIH-702-2(1)/17/AgŁ z dnia 03.01.2017r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie

u 28 przedsiębiorców (w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 w programie DIH-702-27(1)/17/AgŁ).

Kontrolą objęto:

 • 14 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych, w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową;
 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówce gastronomicznej;
 • 9 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 4 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący dodatkowo obrót hurtowy wyrobami tytoniowymi.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono własne rozeznania oraz informacje od konsumentów i stowarzyszeń.

Ogółem stwierdzono nieprawidłowości u 6 przedsiębiorców w tym u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność w placówce prowadzącej hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi, 1 przedsiębiorcy prowadzący działalność w placówce prowadzącej detaliczny i hurtowy obrót napojami alkoholowymi, oraz u 3 przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi.

Ponadto u jednego z ww. przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia cen jednostkowych.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono podczas 21 kontroli, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu kontroli DIH-702-2(1)/17/AgŁ oraz realizowano
je łącznie z innymi programami kontroli (w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ).

Kontrolą objęto:

 • 7 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych, (w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową),
 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówce gastronomicznej,
 • 9 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 7 prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców tj.:

1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i punkty gastronomiczne

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy w ofercie znajdują się wyłącznie napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniach.
  Zagadnienie to zbadano w 19 kontrolach (7 w sklepach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 5 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 • wniesienia w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń.
  Zagadnienie to zbadano w 19 kontrolach (7 w sklepach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 5 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
  Zagadnienie to zbadano w 12 kontrolach (3 w sklepach detalicznych, 2 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
  Zagadnienie to zbadano w 12 kontrolach (3 w sklepach detalicznych, 2 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • czy przedsiębiorcy zgłosili organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniach, w terminie 14 dni od ich powstania.
  Zagadnienie to zbadano w 12 kontrolach (3 w sklepach detalicznych, 2 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu.
  W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.
 • czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.
  Zagadnienie to badano w 16 kontrolach (7 w sklepach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, w 3 placówkach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi)
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • uwidocznienia w miejscu sprzedaży wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
  Zagadnienie to badano w 19 kontrolach (7 w sklepach detalicznych, w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 5 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy.
  W toku kontroli stwierdzono iż nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. przez co narusza art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz.487 ze zm.) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jw. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postepowanie mandatowe.
 • wydzielenie stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2.
  Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.
 • sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
  Zagadnienie to badano w 18 kontrolach (7 w sklepach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 5 placówkach gastronomicznych oraz w 6 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi)
  W dniach kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
 • przestrzegania zakazu konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
  Zagadnienie to badano w 9 kontrolach (4 w sklepach detalicznych, w tym 1 przedsiębiorca ujęty w programie DIH-702-17(1)/17/JK, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 2 placówkach gastronomicznych oraz w 3 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • przestrzegania zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ww. ustawie, w szczególności na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, domów studenckich, w obiektach komunikacji publicznej
  Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.
 • przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży.
  Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
 • braku w miejscach sprzedaży niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.
  Zagadnienie to badano w 12 kontrolach (3 w sklepach detalicznych, 2 placówkach gastronomicznych oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną przez Internet.
  Zagadnienie to badano w 11 kontrolach (3 w sklepach detalicznych, 1 placówce gastronomicznej oraz w 7 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono w hurtowni u 1 przedsiębiorcy.
  U ww. przedsiębiorcy stwierdzono, że oferta internetowa i wykaz sprzedaży wina, w tym internetowej wskazały, że przedsiębiorca prowadził sprzedaż internetową napojów alkoholowych tj.: wyrobów winiarskich a następnie zakup był wydawany kupującemu poza miejscem określonym w zezwoleniu, przez co nie przestrzegał warunku określonego w art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz.487 ze zm.).
  Powyższe stanowi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 ww. ustawy.

Wykorzystanie ustaleń:

 • skierowano 1 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej;
 • skierowano 1 informację do Urzędu Gminy w zakresie naruszenia warunków zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi

W odpowiedzi na przesłane pisma otrzymano informację, że Urząd Gminy wszczął postępowanie administracyjne celem cofnięcia zezwolenia oraz Komisariat Policji wszczął dochodzenie
z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz.487 ze zm.). W konsekwencji postanowieniem Prokuratora umorzono dochodzenie.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

2. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas kontroli prowadzonych u 9 przedsiębiorców oraz 1 przedsiębiorcy prowadzącego detaliczny i hurtowy obrót napojami alkoholowymi, szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi, a w przypadku sprzedaży detalicznej tych napojów sprawdzono jej legalność.
  Skontrolowano 10 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi.
  Skontrolowano 10 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy.
  W toku przeprowadzonej kontroli wykazano, że ww. przedsiębiorca sprzedawał napoje alkoholowe tj.: piwo, przedsiębiorcy nie posiadającemu zezwoleń na sprzedaż detaliczną tych napojów alkoholowych. Z uwagi na powyższe stwierdzono naruszenie art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), co skutkuje odpowiedzialnością z art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jw.
  W związku z powyższym
  • skierowano informację do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z uwagi na naruszenie warunków zezwolenia na sprzedaż hurtowy napojów alkoholowych
  • przeprowadzono wobec przedsiębiorcy dochodzenie uproszczone.
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydał decyzję, gdzie wobec przedsiębiorcy umorzono postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż hurtowy napojów alkoholowych.
  W wyniku przeprowadzonego dochodzenia uproszczonego skierowano akt oskarżenia.
 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.
  Zagadnienie to badano podczas 8 kontroli.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.
  Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.
 • wykonywania działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca użytkuje magazyn(y) będące jego własnością lub przez niego wynajmowane lub dzierżawione.
  Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich dzierżawione.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu inne zmiany stanu faktycznego i prawnego w ciągu 14 dni od ich powstania
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 9 listopada 1995r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. 2017 r. poz. 957 z późn. zm.)

W powyższym zakresie przesłano informację WKŻ.833.1.2018.Fd

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 06 GRUDNIA 2008r. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. z 2017r., poz. 43 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w SPRAWIE OZNACZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAKAMI AKCYZY (DZ. U. 2015r., poz. 2283 ze zm.)

Zagadnienie to badano w trakcie 19 kontroli (w 8 placówkach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 3 placówkach gastronomicznych oraz w 8 hurtowniach w tym u 6 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku tych kontroli sprawdzono ogółem 141 partii o wartości 4091 zł, w tym 106 partii napojów alkoholowych o wartości 3620 zł oraz 35 partii wyrobów tytoniowych (papierosów) o wartości 471 zł.

Kontrolą objęto:

 • 8 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, obejmując badaniem:
  • 33 partie napojów alkoholowych wartości 1436 zł,
  • 25 partii wyrobów tytoniowych wartości 337 zł,
 • 3 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne, obejmując badaniem:
  • 12 partie napojów alkoholowych wartości 1165 zł,
 • 8 przedsiębiorców prowadzących hurtownie, obejmując badaniem:
  • 61 partii napojów alkoholowych wartości 1019 zł,
  • 10 partii wyrobów tytoniowych wartości 134 zł.

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • naklejania banderoli w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzeni.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone.
  Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.
 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe i tytoniowe są oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Ustalenia czy przedsiębiorcy, którzy sprzedają papierosy lub tytoń do palenia po cenach wyższych od cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych (w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług) odprowadzili należny podatek akcyzowy (art. 8 ust. 5 i art. 99 ust. 9 ww. ustawy).
  Nie stwierdzono przypadków sprzedaży papierosów po cenach wyższych niż nadrukowane na opakowaniu.
 • ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2015r. poz. 2283 ze zm.).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień o podatku akcyzowym przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 3.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-02-2018 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2018 12:01