Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi chronionymi w Unii Europejskiej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi chronionymi w Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.4.2004r., str. 1 z późn. zm.) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017, poz.1063 z późn. zm.) przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 kontrolę z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz.1161).

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznania.

 • Hurtownie - 1 kontrola
 • Pozostałe sklepy - 4 kontrole

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 26 partii napojów spirytusowych
z oznaczeniami geograficznymi chronionymi w Unii Europejskiej o wartości 4936,00 zł, z czego zakwestionowano 1 partię ww. napoju o wartości 54,00 zł, co stanowi 3,8% zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

Napoje spirytusowe – kategoria 1-14 R.110-2008

 • 10 partii whisky o wartości 2279,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 2 partie brandy o wartości 518,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Napoje spirytusowe – kategoria 15-46 R.110-2008

 • 12 partii wódek o wartości 1693,00 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 54,00 zł;
 • 2 partie likierów o wartości 446,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii,

w tym 12 partii napojów spirytusowych produkcji krajowej o wartości 1693,00 zł

OCENA JAKOŚCIOWA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 5 partii napojów spirytusowych (9 próbek) o wartości 1070,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ TOWARÓW PACZKOWANYCH

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych napoje spirytusowe sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktów dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 5 partii (9 butelek) napojów spirytusowych na łączną wartość 1070,00 zł.
Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Sprawdzono, czy napoje spirytusowe oferowane w opakowaniach jednostkowych o określonych ilościach nominalnych, są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymaganiami załącznika I do ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161). Badaniem objęto 5 partii napojów spirytusowych o wartości 1069,00 zł, nie kwestionując badanych partii.

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowych lub uszkodzonych opakowań.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH Z OZNACZENIAMI GEOGRAFICZNYMI CHRONIONYMI

Sprawdzono prawidłowość oznakowania w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.2.2008 s. 16 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. Urz. UE L 201 z 26.7.2013 s 21 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18 października 2006r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016r. poz. 822).

Kontrolą objęto 26 partii napojów spirytusowych o wartości 4936,00,00 zł, z czego zakwestionowano 1 partię napoju jw. o wartości 54,00 zł, która nie posiadała w oznakowaniu numeru partii produkcyjnej, co narusza § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej jw. i nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

Nieprawidłowość stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie.

W związku z powyższym skierowano:

 • - wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
 • - wystąpienie pokontrolne do producenta,
 • - informację do WIJHARS.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że uchybienie zostało usunięte poprzez wycofanie produktów ze sprzedaży.

Natomiast producent kwestionowanej partii wódki jw. poinformował, że podczas produkcji wystąpiła awaria drukarki do znakowania butelek i w trakcie kontroli wewnętrznej stwierdzono 142 butelki bez numeru partii oraz daty produkcji, które następnie prawidłowo oznakowano.

Producent zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L UE 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.).

U 5 przedsiębiorców zbadano 26 partii napojów spirytusowych o wartości 4936,00 zł. Informacje dotyczące identyfikacji dostawców uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw-faktur zakupu u 3 przedsiębiorców dla 18 partii napojów jw. o wartości 4040,00 zł. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli wystawiono żądania 2 przedsiębiorcom celem przedłożenia dokumentów jw. na badane 8 partii napojów spirytusowych o wartości 896,00 zł. Wykonanie żądań jest w trakcie realizacji.

Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych 5 kontroli u skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., poz. 2168 z późn. zm.).

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców oraz w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

KONTROLE NA ZAWIADOMIENIE

W przypadku 1 kontroli na zawiadomienie sprawdzono czy:

 • przedsiębiorca posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy przestrzega ich warunków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), a także czy przestrzega innych postanowień tej ustawy, dotyczących np. uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości;
 • znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe były oznakowane znakiem skarbowym akcyzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017r. poz. 43 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2283 ze zm.). W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyna stwierdzonej nieprawidłowości:

 • niedostateczny nadzór producenta w zakresie oznakowania napoju spirytusowego.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • wysłania wystąpienia pokontrolnego do producenta,
 • wysłania informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-02-2018 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2018 11:53