Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości handlowej naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód smakowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 4 kontrole u 4 przedsiębiorców zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

1 SKLEP SIECI HANDLOWYCH ( Świnoujście),

3 POZOSTAŁE SKLEPY( Szczecin, Darłowo, Kołobrzeg).

Ogółem skontrolowano 20 partii naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł, nie kwestionując żadnej partii. Badaniem objęto następujące środki spożywcze:

w grupie WODY:

 • naturalne wody mineralne 9 partii o wartości 296 zł,
 • wody źródlane 3 partie o wartości 247 zł,
 • inne - 0

w grupie NAPOJE:

 • wody „smakowe” 8 partii o wartości 507 zł.
 • inne - 0

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Ocena jakości naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych”

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta
na opakowaniu oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 4 partie napojów z grupy wody „smakowe” o wartości 243 zł, z czego nie zakwestionowano żadnej partii. Badaniem objęto następujące produkty :

 • Napój gazowany o smaku pomarańczowym na wodzie naturalnej,
 • Napój niegazowany o smaku truskawkowym,
 • Napój niegazowany o smaku cytrynowym, pasteryzowany, na krystalicznej wodzie źródlanej,
 • Napój gazowany pomarańczowy, na bazie wody źródlanej z Mirosławca gaz z sokiem.

W wyniku przeprowadzonych badań napojów stwierdzono:

 • Napój gazowany o smaku pomarańczowym, w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji Producenta na opakowaniu, stwierdzono niższą zawartość cukrów (wynik badania: 3,8; wartość zgodnie z wymaganiami 4,0) po uwzględnieniu tolerancji ±2 wynik uznaje się za zgodny. W pozostałym zakresie zbadanych cech nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Napój niegazowany o smaku truskawkowym, w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji Producenta na opakowaniu, stwierdzono wyższą zawartość cukrów (wynik badania: 4,8; wartość zgodnie z wymaganiami 4,6) po uwzględnieniu tolerancji ±2 wynik uznaje się za zgodny. W pozostałym zakresie zbadanych cech nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • Napój niegazowany o smaku cytrynowym, pasteryzowany, na krystalicznej wodzie źródlanej. Badana próbka jest zgodna z wymaganiami w zakresie przeprowadzonych badań. Próbka wykazuje właściwe cechy organoleptyczne.
 • Napój gazowany pomarańczowy, na bazie wody źródlanej z Mirosławca gaz z sokiem, w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji Producenta na opakowaniu, stwierdzono wyższą zawartość cukrów (wynik badania: 7,4; wartość zgodnie z wymaganiami 7,3) po uwzględnieniu tolerancji ±2 wynik uznaje się za zgodny. W pozostałym zakresie zbadanych cech nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzono badania laboratoryjne wód „smakowych” również w kierunku wykrywania zafałszowań i prawidłowości stosowania substancji dodatkowych, nie stwierdzając
w badanym zakresie nieprawidłowości.

Sprawdzenie ilości rzeczywistej towarów paczkowanych

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą
w odniesieniu do deklaracji na opakowaniach jednostkowych, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 07.05.2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161).

Badaniem objęto 9 opakowań z 4 partii wód „smakowych” o wartości 243 zł.
Nie kwestionowano ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno -Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

Ocena prawidłowości oznakowania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych”

Powyższe zagadnienie zrealizowano u wszystkich przedsiębiorców sprawdzając prawidłowość oznakowania 20 partii naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł.

Prawidłowość oznakowania naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz., 149 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.),
 • obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2016 r., poz. 113),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011, Nr 85 poz. 466),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002r., s.1 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. Nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 r., s. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 r., s. 34 ze zm.).

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą objęto następujące produkty:

w grupie WODY:

 • naturalne wody mineralne 9 partii o wartości 296 zł,
 • wody źródlane 3 partie o wartości 247 zł,

w grupie NAPOJE:

 • wody „smakowe” 8 partii o wartości 507 zł.

Poddane kontroli naturalne wody mineralne (9 partii o wartości 296 zł) sprawdzono w wykazie wód uznanych jako naturalne wody mineralne, który został opublikowany w obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2016 r., poz. 113). W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych czy zdrowotnych.

Ponadto sprawdzono stan opakowań ww. produktów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oraz warunków przechowywania - uwzględniając deklaracje w oznakowaniu oraz wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L
Nr 139 z 30.4.2004 r., s. 1 ze zm.)

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oferowanych do sprzedaży naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 20 partii wód o wartości 1050 zł, z czego nie kwestionowano żadnej partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania produktów objętych kontrolą, w odniesieniu do zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 r., s. 1 ze zm.).

Ogółem badaniu poddano 20 partii naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód „smakowych” o wartości 1050 zł.

W wyniku powyższego stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania przedmiotowych wód były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy cytowanego rozporządzenia.

Sprawdzenie dowodów dostaw lub innych dokumentów identyfikujących

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 r. s.1 ze zm.).

Badaniem objęto 20 partii produktów o wartości 1050 zł poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców ocenianych produktów.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres prowadzonej działalności był zgodny z zakresem zarejestrowanym.

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u trzech przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 12-01-2018 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 11:51