Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2017 r. przeprowadził w ww. zakresie 7 kontroli, w tym 2 kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych, 1 kontrolę u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii oraz 4 kontrole w sklepach detalicznych.

Ww. kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie (4 kontrole) i w Koszalinie (3 kontrole).

Sprawdzeniem w zakresie oznakowania baterii i akumulatorów objęto 21 partii towarów:

 • 13 partii baterii jednorazowych przenośnych,
 • 8 partii akumulatorów samochodowych.

Ponadto kontrolą objęto 2 partie sprzętu elektrycznego w celu sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania tego sprzętu w zakresie bezpiecznego usunięcia zamontowanych w nich baterii lub akumulatorów.

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość oznaczenia wszystkich 21 badanych partii baterii
i akumulatorów oferowanych do sprzedaży u przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 • wszystkie kontrolowane baterie i akumulatory posiadały w oznaczeniu widoczny, czytelny i trwały symbol selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe posiadały w oznaczeniu symbol chemiczny Pb (zawierały powyżej 0,004% wagowo ołowiu) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 litera b,
 • akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe posiadały dołączoną informację o warunkach i trybie zwrotu oraz zorganizowanych dla nich punktach zbierania, zgodnie z art. 31 ust. 3 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

U dwóch przedsiębiorców stwierdzono obrót sprzętem elektrycznym lub elektronicznym zasilanym bateriami lub akumulatorami.

Do sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania sprzętu w zakresie rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów oraz bezpiecznego ich usunięcia wytypowano 2 partie niżej wymienionych towarów:

 • alkomat Promiler S6000P,
 • latarkę uniwersalną z laserem klasy 2.

W wyniku sprawdzenia ustalono, że w ww. sprzęcie możliwie było łatwe usunięcie z niego zużytych akumulatorów lub baterii.

Do ww. partii latarek uniwersalnych z laserem nie dołączono w języku polskim instrukcji zawierającej informacje o:

 • - sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu,
 • - rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów,

co było niezgodne z wymaganiami art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

W czasie kontroli, do ww. partii latarek uniwersalnych przedsiębiorca załączył w sposób trwały informację, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.).

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, za wykroczenie określone w art. 77 ustawy o bateriach i akumulatorach, wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).

Prawidłowość i legalność wykonywania działalności

1. Legalność prowadzonej działalności

Dwóch kontrolowanych przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostali zgłosili prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Prawidłowość wykonywania działalności

Sprzedawca detaliczny

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorcy prowadzących sprzedaż detaliczną baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekraczała 25 m2:

 • przyjmowali selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne
 • i zużyte akumulatory przenośne, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie,
 • przekazywali zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Ustalono, że 3 sprzedawców detalicznych oferujących akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe przyjmowało zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe od użytkownika końcowego, zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy oraz w widocznym miejscu umieścili informacje wymagane przepisami art. 53 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy.

Spośród nich, pobieranie opłaty depozytowej stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, którzy jako sprzedawca detaliczny akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych pobierał od kupujących opłatę depozytową oraz potwierdzał jej pobranie (jeżeli przy sprzedaży akumulatora kupujący nie przekazał zużytego akumulatora). Ustalono, że w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej do przyjęcia zużytego akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego, przedsiębiorca zwracał pobraną opłatę depozytową i potwierdzał jej zwrot.

Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej wypełniano na dokumencie zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. nr 130, poz. 878). Jak poinformował przedsiębiorca dokumenty związane z pobraniem opłaty depozytowej przechowywane są zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Pozostali 2 sprzedawcy detaliczni akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych nie pobierali żadnych opłat depozytowych, gdyż klienci w momencie zakupu montowali bezzwłocznie nowe akumulatory w swoich pojazdach, pozostawiając w rozliczeniu zużyte akumulatory wymontowane z samochodu.

Poinformowali także, że są przygotowani do pobierania opłat depozytowych i posiadają formularze opracowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r.

Sprzedawca hurtowy

W 2017 roku nie kontrolowano sprzedawców hurtowych.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Przestrzeganie art. 50 ustawy o bateriach i akumulatorach sprawdzono u jednego przedsiębiorcy. Ustalono, że pochodzące z wymiany zużyte baterie i akumulatorki przyjmowane są od użytkowników bez żądania dodatkowej opłaty za ich przyjęcie i przekazywane zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory.

3. Prawidłowość udzielania gwarancji

Spośród objętych badaniem wyrobów, gwarancje dołączano do akumulatorów samochodowych oferowanych do sprzedaży u 3 przedsiębiorców. Ustalono, że gwarancje na zakupiony akumulator udzielano bezpłatnie.
Ww. dokumenty gwarancyjne były sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim, a gdy rodzaj informacji na to pozwalał – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej, o czym stanowi art. 577¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz zawierały podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji – zgodnie z brzmieniem art. 577¹ § 2 wspomnianej ustawy.
Wszystkie sprawdzane oświadczenia gwarancyjne gwaranci wydawali utrwalone na papierze, zgodnie z art. 577² Kodeksu cywilnego.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

4. Inne ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie okazanych faktur zakupu stwierdzono, że na fakturze jednego dostawcy akumulatorów samochodowych (najprawdopodobniej wprowadzający do obrotu) nie podawano numeru rejestrowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co jest niezgodne z art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach.

W związku z tym informację o powyższym przesłano do właściwego marszałka województwa.

Pozyskane w toku wszystkich przeprowadzonych kontroli dane dotyczące podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory, przesłano do właściwego marszałka województwa, natomiast dane dotyczące sprzedawców, którzy zgodnie z wymaganiami art. 54 ustawy o bateriach i akumulatorach pobierali opłatę depozytową – przekazano do właściwego urzędu marszałkowskiego, który zgodnie z art. 70 wspomnianej ustawy sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie opłaty depozytowej.

5. Badania laboratoryjne

W 2017 r. do badań laboratoryjnych na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci pobrano 1 próbkę baterii alkalicznych AA LR6 1,5V, EAN 3245676176780 (blister 4 szt.) .
Badania ww. baterii przeprowadzono w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi.
Wykazały one, że badana próbka pod względem zawartości ww. pierwiastków chemicznych była zgodna z wymaganiami ustawy o bateriach i akumulatorach.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • zastosowania 1 pouczenia wobec przedsiębiorcy na zasadzie art. 41 ustawy Kodeks Wykroczeń,
 • skierowania 10 pism do właściwych Marszałków Województw.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 12-01-2018 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 11:48