Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 4 kontrole, wszystkie w placówkach detalicznych zlokalizowanych w Wolinie, Koszalinie i Pyrzycach.

W ramach programu kontrolą objęto 12 partii (87 op.) oferowanych do sprzedaży, przeznaczonych dla konsumentów produktów biobójczych wartości 1453,37 zł, w tym 11 partii (81 op.) sklasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne wartości 1390,97 zł.

Zakwestionowano 3 partie (16 op.) produktów wartości 422,64 zł.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 12 partii produktów biobójczych. Sprawdzenia dokonano w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1 ze zm.).
 • rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 ze zm.).

Zakwestionowano oznakowania 3 partii (16 szt. wartości 422,64 zł) produktów biobójczych wprowadzonych do obrotu przez podmiot odpowiedzialny we Wrocławiu ponieważ nie spełniały wymagań zawartych w art. 33 ww. ustawy i w art. 69 ww. rozporządzenia nr 1272/2008, tj.:

 • impregnat do drewna ogrodowego, koncentrat 1:9. Zielony. 1 litr, nr serii 1 21229, kod EAN: 5903518046322,
  Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego nie były umieszczone na etykiecie, lecz na zakrętce opakowań, niezgodnie z art. 33 ust. 5 ww. ustawy i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012.
  Na etykiecie zamieszczono informację o dacie ważności o treści: „Data ważności: 3 lata od daty produkcji”. Obok podano: „Data produkcji” – bez zamieszczenia daty. Natomiast na zakrętce opakowania umieszczono nalepkę z informacjami: „25.05.2020,1 21229” bez wskazania że ww. dane liczbowe to data ważności i numer serii.
  Opisany wyżej sposób zamieszczenia informacji o dacie ważności oprócz tego, że narusza przepisy ustawy o produktach biobójczych, może także dezinformować i budzić wątpliwości konsumentów.
 • impregnat do drewna koncentrat 1:9. Zielony, 1 kg, nr partii 1 20753, kod EAN: 5903518033742,
  Na etykiecie opakowania podano informację: „Data ważności i numer partii na opakowaniu”, natomiast numer serii i data ważności zostały umieszczone na zakrętce opakowania.
  Zgodnie w wymogiem określonym w art. 33 ust. 5 ww. ustawy i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012 informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego powinny być umieszczone na etykiecie.
 • impregnat do drewna konstrukcyjnego, koncentrat 1:9. Zielony, 1 litr, nr partii 1 21069, kod EAN: 5903518046322,
  Etykieta opakowań nie zawierała:
  • stężenia tożsamości wszystkich substancji czynnych wyszczególnionych na etykiecie: „Zawiera środki biobójcze: propiconazole, fenoksykarb, n-(3-aminopropylo)-n-dodecylopropano-1,3-diamina” - naruszenie art. 33 ust. 3 punkt 2) ww. ustawy oraz art. 69 ust. 2 punkt a) ww. rozporządzenia nr 528/2012,
  • zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami biobójczymi i jego opakowaniem, zgodnie z przepisami o odpadach i o odpadach opakowaniowych - naruszenie art. 33 ust. 3 punkt 10) ww. ustawy oraz art. 69 ust. 2 punkt j) ww. rozporządzenia nr 528/2012.

Ponadto na etykiecie pod tytułem: ”PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I ODPADY” zamieszczono tekst odnoszący się do przeznaczenia i stosowania impregnatu. Ten sam tekst zamieszczono także powyżej na etykiecie.
Na etykiecie podano „Data ważności” bez podania w tym miejscu daty, a obok zamieszczono informację: „Data ważności 3 lata od daty produkcji” bez podania w tym miejscu daty produkcji. Również na etykiecie podano informację „Numer serii na opakowaniu” lecz numer serii oraz datę produkcji – 11.05.2017 zamieszczono na zakrętce.
Informacje te (numer serii i data ważności) powinny być umieszczone na etykiecie zgodnie z wymogiem art. 33 ust. 5 ww. ustawy i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012.
Wyżej opisany sposób zamieszczenia informacji narusza przepisy ustawy o produktach biobójczych i może dezinformować i budzić wątpliwości konsumentów.

 

Sprawdzając oznakowania opakowań ww. 3 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie stwierdzono, że 2 partie (7 szt.) produktów biobójczych wartości 225,72 zł, tj.: impregnat do drewna koncentrat 1:9. Zielony, 1 kg oraz impregnat do drewna konstrukcyjnego, koncentrat 1:9. Zielony, 1 litr były sklasyfikowane i oznakowane według przepisów ww. rozporządzenia nr 1272/2008.

Natomiast impregnat do drewna ogrodowego, koncentrat 1:9. Zielony. 1 litr 9 szt, wartości 196,92 zł był oznakowany według art. 20 ust. 2-11 ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1203 ze zm.).

Zgodnie z art. 62 ww. rozporządzenia nr 1272/2008 przepisy tytułu III tego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie – od dnia 1 czerwca 2015 roku.

Na zakup powyższego produktu kontrolującym przedłożono fakturę VAT przez podmiot odpowiedzialny (producenta) z siedzibą we Wrocławiu.

Wprowadzenie więc do obrotu produktu biobójczego będącego mieszaniną chemiczną stwarzającą zagrożenie, oznakowanej niezgodnie z tytułem III ww. rozporządzenia nr 1272/2008, narusza art. 33 ust. 1 ww. ustawy i art. 69 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 528/2012, w związku z art. 4 ust. 4 ww. rozporządzenia nr 1272/2008.

W trakcie kontroli upoważniony przedstawiciel kontrolowanego wycofał kwestionowane produkty biobójcze z obrotu w celu zwrotu do dostawcy.

Do producenta ww. impregnatu skierowano wystąpienie pokontrolne a informację o ustaleniach kontroli w powyższym zakresie przesłano do PSSE i WIIH we Wrocławiu.

Spośród 11 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie objętych kontrolą, przepisom art. 35 ust. 2 ww. rozporządzenia nr 1272/2008 odnośnie wyposażenia opakowań w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie podlegały 3 partie produktów biobójczych. Ustalono, że posiadały one wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

2. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

W toku kontroli u przedsiębiorców nie stwierdzono w ofercie handlowej wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.

3. Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

Sprawdzając powyższe zagadnienie ustalono, że jeden przedsiębiorca będąc sprzedawcą produktów w opakowaniach nie przekazywał użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 • dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
 • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 • znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,

co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży, co było niezgodne z art. 42 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.).

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o nałożeniu kary administracyjnej pieniężnej.

4. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Ustalono, że wszystkie wytypowane do kontroli produkty oznaczone były ważnym okresem trwałości, w 2 partie sprawdzanych produktów powyższą informację miały umieszczoną na zakrętkach.

5. Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dadzą podstawę do:

 • wszczęcia postepowania administracyjnego celem nałożenia kary pieniężnej,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do producenta,
 • przesłania informacji o ustaleniach kontroli do PSSE we Wrocławiu oraz WIIH we Wrocławiu.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-01-2018 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2018 10:46