Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi w roku 2017

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programu kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. prawidłowość obrotu wyrobami tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie u 14 przedsiębiorców w 16 kontrolach.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 9 listopada 1995r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.)

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono łącznie u 14 przedsiębiorców
w 16 kontrolach.

Przedsiębiorców do kontroli typowano z własnego rozeznania oraz z uwzględnieniem zgłoszeń konsumenckich i stowarzyszeń.

Kontrolą objęto:

 • 10 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych, u których przeprowadzono 12 kontroli, przy czym u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie przeprowadzono kontrolę dwukrotnie, a u jednego przeprowadzono 2 odrębne kontrole w placówce w Szczecinie i w Koszalinie;
 • 3 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach gastronomicznych,
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Ponadto u jednego z ww. przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia cen jednostkowych.

Poszczególne zagadnienia kontroli przedstawiały się następująco:

 1. przestrzeganie w lokalach gastronomicznych przepisów o dopuszczalności palenia jedynie w wyznaczonej palarni, lub – w przypadku lokalu z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji – w specjalnie przystosowanym zamkniętym pomieszczeniu konsumpcyjnym
  Zagadnienie to badano u 3 przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 2. umieszczanie w lokalach gastronomicznych i sklepach detalicznych, w których obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych uwidoczniono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu
  Zagadnienie to badano u 10 przedsiębiorców (u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych oraz 3 przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne). W placówkach objętych kontrolą w miejscach widocznych umieszczone były odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 3. przestrzeganie zakazu udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom niepełnoletnim, oraz czy w punkcie detalicznym uwidoczniono informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18
  Zagadnienie to badano u 10 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych.
  Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców, u których uwidocznione były informacje o treści: „ZAKAZ SPRZEDAŻY wyrobów tytoniowych OSOBOM DO LAT 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”, przy czym treść powyższej informacji była niezgodna z treścią określoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  Za popełnienie wykroczeń z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wobec ww. dwóch przedsiębiorców zastosowano pouczenia z art. 41 Kw.
 4. przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych
  Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.
 5. przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach lub w systemie samoobsługowym
  Zagadnienie to badano u 10 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych.
  U ww. kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach lub w systemie samoobsługowym.
 6. przestrzeganie zakazu sprzedaży papierosów luzem lub w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk
  Zagadnienie to badano u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych.
  Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.
 7. przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego
  Nie stwierdzono sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego.
 8. przestrzeganie zakazu sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość: wyrobów tytoniowych; a także papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części
  W zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży na odległość papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych oraz ich części przeprowadzono 2 kontrole u 1 przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 9. przestrzeganie zakazu promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby (np. gum do żucia w kształcie papierosów), lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych
  Zagadnienie to badano u 8 przedsiębiorców (u 7 prowadzących sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych w tym 6 prowadzących sprzedaż papierosów elektronicznych oraz u 1 prowadzącego hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi)
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 10. przestrzeganie zakazu eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów imitujących opakowania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
  Zagadnienie to badano u 4 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 11. przestrzeganie czy etykiety opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego oraz wyrób tytoniowy nie zawierają jakichkolwiek elementów lub nie mają cech które są zakazane zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jw.
  Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców w tym u 4 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych oraz u 1 prowadzącego hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 12. przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych umieszczono ostrzeżenia zdrowotne, ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną – w przypadku wyrobów tytoniowych do palenia w sposób określony w art. 9 i art. 9a-c ww. ustawy oraz ostrzeżenie zdrowotne – w przypadku wyrobów tytoniowych bezdymnych w sposób określony w art. 9 i art. 9d ww. ustawy
  Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców w tym u 4 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych oraz u 1 prowadzącego hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 13. przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów ziołowych do palenia umieszczono ostrzeżenie zdrowotne w sposób określony w art. 9e ust. 1-4 ww. ustawy
  Zagadnienie to badano u 5 przedsiębiorców w tym u 4 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w placówkach detalicznych oraz u 1 prowadzącego hurtowy obrót wyrobami tytoniowymi.
  W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w ofercie handlowej wyrobów ziołowych do palenia.
 14. Przestrzeganie czy na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wypełnionych płynem nikotynowym papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych podano wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy, zawartość nikotyny w wyrobie i jej ilość w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeżenia dotyczące ochrony przed dziećmi, a także czy do opakowania jednostkowego dołączono ulotkę z instrukcją w języku polskim, zgodnie w art. 11c ust. 3 i 5 ww. ustawy oraz ostrzeżenie zdrowotne w sposób określony w art. 11c ust. 6-11 ww. ustawy
  Badanie w powyższym zakresie przeprowadzono u dwóch przedsiębiorców, a nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy prowadzącego detaliczną sprzedaż papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych wypełnionych płynem nikotynowym. Dokonano sprawdzenia 4 partii pojemników zapasowych z płynem do napełniania wkładów do papierosów elektronicznych o łącznej wartości 690,60 zł.

W wyniku czynności kontrolnych zakwestionowano oznakowanie 1 partii pojemnika zapasowego z płynem do napełniania wkładów w elektronicznych papierosach o wartości 9 zł z uwagi na to że:

 • na opakowaniu jednostkowym nie zamieszczono ilości nikotyny w przyjmowanej dawce, numeru serii, nie dołączono do opakowania jednostkowego ulotki z instrukcją (o której mowa w art. 11c ust. 5 ww. ustawy) – naruszenie art. 11c ust. 3 przedmiotowej ustawy,
 • na opakowaniu jednostkowym nie zamieszczono ostrzeżenia zdrowotnego (o którym mowa w art. 11c ust. 7, 8 9, 10 ww. ustawy): „Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie” – naruszenie art. 11c ust. 6 ww. ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorca wycofał zakwestionowany produkt z obrotu.

Ponadto w toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono:

 • u 2 przedsiębiorców naruszenie wymagań art. 11 c ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, polegające na sprzedaży 6 partii papierosów elektronicznych ze zbiorniczkami przekraczającymi pojemność 2 ml,
 • u 1 przedsiębiorcy naruszenie wymagań art. 11 b ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, polegające na braku zgłoszenia do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych przez kontrolowanego przedsiębiorcę będącego importerem badanych 3 partii papierosów elektronicznych.

Ustalenia kontroli:

Dały podstawę do:

 • zastosowania wobec dwóch przedsiębiorców pouczenia z art. 41 Kw;

a ponadto będą podstawą do:

 • skierowania 3 wystąpień pokontrolnych w tym 2 do kontrolowanych przedsiębiorców oraz 1 do importera kwestionowanych produktów,
 • skierowania 2 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa odpowiednio z art. 12 c pkt 10 oraz z art. 12 c pkt 9 i 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.)

Ponadto u 1 przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830)
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121) stwierdzając, że wszystkie towary pakowane oferowane do sprzedaży opatrzone były wywieszką, na której uwidoczniono cenę, natomiast przy 4 rodzajach towarów pakowanych, tj.: e-liquidy gdzie nie uwidoczniono w żaden sposób cen jednostkowych.

Powyższe stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. jw.) w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. jw.)

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 • wydania decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 500 zł.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 04-01-2018 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2018 09:35