Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w powyższym zakresie w III kwartale 2017 r. przeprowadził 5 kontroli.

Kontrolą objęto 5 przedsiębiorców, spośród których:

 • 2 prowadziło sprzedaż detaliczną na targowiskach w Szczecinie,
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie w Koszalinie,
 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w hipermarkecie w Gryficach,
 • 1 prowadził sprzedaż hurtową w Koszalinie.

Kontrolą objęto łącznie 16 niżej wymienionych partii detergentów oferowanych do sprzedaży przez kontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

 • 3 partie proszków do prania,
 • 2 partie kapsułek do prania,
 • 1 partię tabletek do automatycznych zmywarek,
 • 6 partii płynów do mycia różnych powierzchni,
 • 3 partie płynów do prania,
 • 1 partię środka czyszczącego do WC.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców przy 8 partiach towarów, a dotyczyły one następujących zagadnień:

 • nieprawidłowego oznakowania detergentów,
 • oferowania detergentów po upływie daty minimalnej trwałości.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 16 partii detergentów. Sprawdzenia dokonano w oparciu o przepisy:

 • rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 8 kwietnia 2004 r., nr 104, str. 1 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII,
 • ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010)., ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie detergentów.

W powyższym zakresie zakwestionowano 7 partii detergentów, tj.:

 • 3 partie proszków do prania,
 • 1 partię tabletek do automatycznych zmywarek,
 • 2 partie płynów do prania,
 • 1 partię płynu do mycia różnych powierzchni.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców:
u pierwszego przedsiębiorcy:

płyn do prania-żel, 20 cykli prania.
Na opakowaniu umieszczono w sposób trwały, za pomocą czytelnych, widocznych liter informacje wymagane w art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 8 kwietnia 2004 r., nr 104, str. 1 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII w sprawie detergentów, ale podano je wyłącznie w języku niemieckim.
Na opakowaniu detergentu zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia
w sprawie detergentów wskazano zawartości składników zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A ww. rozporządzenia, w tym procent wagowy, instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności lecz informacje te przekazano w obcojęzycznej treści, tj. w języku niemieckim (z wyłączeniem procentów wagowych).
Ponadto opakowanie detergentu przeznaczonego do prania zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 4 opatrzono w informacje określone w załączniku VII B ww. rozporządzenia
w zalecane ilości i/lub sposób dozowania, który wyrażono w mililitrach odpowiednio dla standardowego wsadu pralki, jednakże informacje o dozowaniu dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego podano również w języku niemieckim.

W związku z tym, iż oznakowanie ww. płynu do prania (zawartość składników, instrukcje użycia, specjalne środki ostrożności oraz informacje o dozowaniu dla wody
o różnych klasach twardości – w zakresie informacji określonych w art. 11 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów) było sporządzone w języku niemieckim bez sporządzenia polskiej wersji językowej – naruszało to wymagania art. 7a ust. 1 ww. ustawy o języku polskim, w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów.
Brak nazwy towaru w jęz. polskim (podano wyłącznie w języku niemieckim) narusza art. 7a ustawy o języku polskim i skutkuje odpowiedzialnością z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

płynu do mycia kuchni
płynu do prania

Na opakowaniu ww. detergentów zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów wskazano zawartości składników zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A ww. rozporządzenia, w tym procent wagowy, instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności, lecz informacje te podano
wyłącznie w języku niemieckim.
Ponadto opakowanie jednego z ww. detergentów przeznaczonego do prania, zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 4 opatrzono w informacje określone w załączniku VII B ww. rozporządzenia (w zalecane ilości i/lub sposób dozowania, który wyrażono w mililitrach odpowiednio dla standardowego wsadu pralki), jednakże informacje o dozowaniu dla wody o różnych klasach twardości z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego podano wyłącznie w języku niemieckim.
Ww. sposób oznakowania opakowania detergentów w zakresie informacji określonych w art. 11 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów (bez sporządzenia polskiej wersji językowej) narusza wymagania art. 7a ust. 1 ww. ustawy o języku polskim, w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością dot. braku nazwy produktu w języku polskim na kontrolowanego przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowy w wysokości 150 zł,
Kontrolowany przedsiębiorca, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu ww. detergentów z obrotu do czasu właściwego ich oznakowania.

u drugiego przedsiębiorcy:

proszek do prania tkanin białych 600g,
Na opakowaniu nie umieszczono:

 • numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu, co jest niezgodne z wymaganiami art. 11 ust. 2 pkt b) rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 8 kwietnia 2004 r., nr 104, str. 1 ze zm.)
 • numeru telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych, co jest niezgodne z wymaganiami art. 11 ust. 2 pkt c) ww. rozporządzenia,
 • adresu strony internetowej, na której można zapoznać się z wykazem składników, o którym mowa w części D załącznika VII - naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr VIIA do ww. rozporządzenia,

proszek do prania tkanin kolorowych 600g
proszek do prania tkanin białych 600g

Na opakowaniach podano nieaktywne adresy stron internetowych, na których powinny być umieszczone arkusze danych składników detergentu. Pod wskazanymi adresami umieszczono jedynie informację o treści „Strona w przygotowaniu”.

Ponieważ 3 partie ww. detergentów zostały sklasyfikowane i oznakowane przez producentów jako mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie, prawidłowość oznakowania opakowań tych detergentów sprawdzono w oparciu o przepisy tytułu III rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r. ze zm.) zwanego rozporządzeniem CLP.

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że:

 • etykieta opakowania proszku do prania tkanin białych 600g, nie zawierała numeru telefonu dostawcy, co narusza wymagania art. 17 ust. 1a) ww. rozporządzenia,
 • etykiety opakowań proszku do prania tkanin kolorowych 600g, oraz proszku do prania tkanin białych 600 g, nie zawierały:
  • zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H319 „Działa drażniąco na oczy” i H315 „Działa drażniąco na skórę”,
  • zwrotów wskazujących środki ostrożności: P103 Przed użyciem przeczytać etykietę, P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem, P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Powyższe nie spełniało wymagań określonych w art.17 ust.1 f), g) oraz art. 21, art. 22 ww. rozporządzenia.
Ponieważ wprowadzenie do obrotu mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie bez oznakowania określonego w ww. rozporządzeniu jest wykroczeniem z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 z późn. zm.), a w czasie kontroli nie ustalono osoby odpowiedzialnej, do przedsiębiorcy skierowano pismo o wskazanie osoby odpowiedzialnej za popełnienie ww. wykroczenia.
Kontrolowany przedsiębiorca w czasie kontroli wycofał z obrotu zakwestionowane detergenty do czasu uzupełnienia oznaczeń.
Do producentów skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości i o ustaleniach kontroli poinformowano Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;

u trzeciego przedsiębiorcy:

tabletki do zmywarki, 26 tabletek, 455
Na opakowaniu brak szczegółowej informacji o dozowaniu wymaganej przepisem części B załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów (Dz. UE L z dnia 8.4.2004 Nr 104, str. 1 ze zm.) - (standardowe dozowanie wyrażone w liczbie tabletek w głównym cyklu mycia w przypadku średnio zabrudzonej zastawy stołowej dla w pełni załadowanej zmywarki o pojemności 12 kompletów z odniesieniem do – w razie potrzeby – twardości wody: miękkiej, średniej i twardej).
Powyższe narusza wymagania określone w art. 11 ust. 4 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).
Do producenta skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień i poinformowano Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Detergenty sprawdzono również pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010), nie stwierdzając nieprawidłowości.

Kapsułki do prania i zmywarek

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 3 partie:

 • 2 partie kapsułek do prania,
 • 1 partię tabletek do zmywarek,

sprawdzając ich oznakowanie w oparciu o wymagania określone w punkcie 3.3 załącznika II do rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

W wyniku powyższego stwierdzono, że opakowania ww. kapsułek do prania spełniały wymagania określone ww. rozporządzeniu:

 • były nieprzejrzyste,
 • posiadały zwrot P102 określający środki ostrożności: „Chronić przed dziećmi”,
 • nadawały się do wielokrotnego zamykania i stanowiły oddzielny pojemnik z tworzywa sztucznego,
 • wyposażone były w zamknięcie uniemożliwiające małym dzieciom otwarcie opakowania, utrudniające małym dzieciom ich otwarcie.

Tabletki do zmywarek, 26 tabletek, 455g, sprawdzono również w zakresie przestrzegania wymagań określonych przepisem części B załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L z dnia 8.4.2004 r. Nr 104, str. 1 ze zm.), stwierdzając, że opakowanie przedmiotowych tabletek do stosowania w automatycznych zmywarkach do naczyń nie zawierało informacji o dozowaniu wymaganej przepisem części B załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L z dnia 8.4.2004 r., Nr 104, str. 1 ze zm.), (brak informacji o standardowym dozowaniu wyrażonym w liczbie tabletek w głównym cyklu mycia w przypadku średnio zabrudzonej zastawy stołowej dla w pełni załadowanej zmywarki o pojemności 12 kompletów z odniesieniem do – w razie potrzeby – twardości wody: miękkiej, średniej i twardej).
Powyższe narusza wymagania określone w art. 11 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów.
Do producenta/dystrybutora skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia i poinformowano Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Warszawie.

Badania laboratoryjne

W czasie prowadzonych kontroli zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz.1063) i trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2012 r., poz. 496), do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości masy netto i jej zgodności z deklaracją producenta pobrano:

 • proszek do prania tkanin białych 600 g,
 • proszek do prania tkanin kolorowych 600 g,
 • płyn do czyszczenia szyb, 1000 ml „e”;
 • uniwersalny środek czyszczący w płynie o świeżym zapachu, 1 litr „e”;
 • płyn do czyszczenia toalet (niebieski) poj. 360 ml „e”.

W wyniku badań przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej UOKiK w Łodzi stwierdzono, że badane próbki odpowiadają deklaracji producenta na opakowaniach jednostkowych w zakresie przeprowadzonych badań.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.
W wyniku powyższego stwierdzono, że w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach była wywieszona informacja o zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.).

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Kontrolą przestrzegania terminów trwałości – przydatności do użycia objęto wszystkie 15 partii detergentów (jeden produkt nie był oznaczony datą produkcji).
Stwierdzono, że 1 partia kapsułek do prania była przeterminowana. Na opakowaniach podano „Najlepiej zużyć do daty podanej na opakowaniu: 05/17”, podczas gdy kontrola miała miejsce w III kw. 2017 r.
Kontrolowany przedsiębiorca w czasie kontroli wycofał ww. detergent ze sprzedaży i przesłał protokół likwidacji ww. kapsułek.

Legalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzech przedsiębiorców zgłosiło prowadzone działalności do Krajowego Rejestru Sądowego, a dwóch do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zakresy prowadzonych działalności gospodarczych były zgodne z określonymi w danym rejestrze/wpisie informacjami.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • nałożenia 1 mandatu karnego w wysokości 150 zł za wykroczenie określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.),
 • przesłania pisma do jednego przedsiębiorcy o wskazanie osoby odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia określonego w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 z późn. zm.), co będzie podstawą do sporządzenia przeciwko takiej osobie wniosku o ukaranie do sądu rejonowego,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów,
 • przekazania 3 informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do WIIH w Warszawie (2) i WIIH w Bydgoszczy (1).

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 22-11-2017 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2017 14:13